Συνεργατες

Το Συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (Γ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Το Συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (Γ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Διότι ὁ καθένας ἀπό λόγου σας εἶναι τιμιώτερος ἀπ᾿ ὅλον τόν κόσμον» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Γ΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἦταν πραγματικά ὁ ταπεινότερος ὅλων:“Ἔτσι, ἔλεγε ὁ Ἅγιος στά κηρύγματά του, ἀποκαλύπτοντας τήν ἀληθινή ταπείνωσή του: «Καί ἐγώ ἀδελφοί μου, πού ἠξιώθην καί ἐστάθηκα εἰς αὐτόν τόν ἅγιον τόπον τόν ἀποστολικόν, διά τήν εὐσπλαγχνίαν τοῦ Χριστοῦ μας, ὄχι μόνον δέν εἶμαι ἄξιος νά σᾶς διδάξω, ἀλλά μήτε τά ποδάρια σας νά φιλήσω. (8)
Διότι ὁ καθένας ἀπό λόγου σας εἶναι τιμιώτερος ἀπ᾿ ὅλον τόν κόσμον».

Ὡς ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας ἤξευρε ὅτι, ἄν δέν λάβῃ τήν εὐλογία τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, θά ἐκοπίαζε εἰς μάτην. (9)

Τό ἔργο του δέν θά εἶχε καρποφορία.

Μεταβαίνει λοιπόν, στό Φανάρι.

Ἀφοῦ φανέρωσε λοιπόν καί στούς ἐκεῖ εὐλαβέστερους ἀρχιερεῖς καί διδασκάλους τόν ἴδιο λογισμό του καί ἀφοῦ τούς βρῆκε ὅλους σύμφωνους καί τόν παρακίνησαν σ’ αὐτό τό Θεῖον ἔργο, ὥστε νά πάρει τήν ἔγγραφη ἄδεια ἀπό τόν τότε Πατριάρχη καί νά ἀρχίσει ὁ μακάριος ἱερομόναχος νά κηρύττει τό Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, πρῶτα στίς ἐκκλησίες καί τά χωριά τῆς Κωνσταντινούπολης.

Κατόπιν συναντᾷ τόν Πατριάρχη τοῦ Γένους.

Πατριάρχης τότε ἦταν ὁ Σεραφείμ ἀπό τό Δέλβινο.

Συζήτησε μαζί του γιά τήν κατάσταση τοῦ Γένους.

Συγκινήθηκε ὁ Πατριάρχης.

Συμφώνησε ἀπολύτως.

Ἔδωσε τήν εὐχή του καί μάλιστα ἐγγράφως.

Ὅπου κι’ ἄν πάῃ νά τόν δέχονται ὡς γνήσιο κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου.

Στόν κόρφο του ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, κρύβει τό Πατριαρχικό γράμμα πρός τούς Μητροπολίτας καί ἐπισκόπους τῆς δικαιοδοσίας του.

τσι ρχισε τή μεγάλη καί θνοσωτήρια ἱεραποστολική του δράση.

Ἀκούγοντας, μέσα στήν ψυχή του καί πάλι, τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» (Α΄ Κορ. 10, 24), «ἀφήνει» στήν ἄκρη τό κοσμικό φρόνημα καί κάθε κοσμική νοοτροπία καί περιέρχεται πόλεις καί χωριά γιά τήν πνευματική ἀναμόρφωση τοῦ γένους.

Ὁμιλεῖ πειστικά γιά τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, τήν Θεία δικαιοσύνη, τή δίκαιη φορολογία, τήν τίμια ργασία, τήν οἰκογενειακή ζωή, ἀκόμη κάνει λόγο καί γιά τίς συζυγικές σχέσεις.

Μέ φλογερή ἀγάπη πρός τόν Χριστό καί βαθύ ζλο γιά τό Γένος πραγματοποίησε τέσσερις μεγάλες περιοδείες, πού προκαλοῦν κατάπληξη καί θαυμασμό μέγα!

«Ὅπου κι’ ἄν ἐπήγαινεν ὁ τ ρ ι σ μ α κ ά ρ ι σ τ ο ς, ἐγίνετο μία πολύ μεγάλη σύναξις τῶν Ρωμηῶν, καί ἄκουαν μετά κατανύξεως, καί εὐλαβείας, τήν χάριν καί γλυκύτητα τῶν λόγων του, καί ἀκολούθως ἐγίνετο καί μεγάλη διόρθωσις, καί φέλεια ψυχική».

Ἀρχίζει τόν εὐαγγελισμό τῶν πιστῶν ἀπό τά περίχωρα τῆς Βασιλευούσης.

πῆρχαν τότε ἑκατοντάδες χωριά, ἀμιγῶς Χριστιανικά, γύρω ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη καί στόν ἀπέραντο κάμπο τῆς Θράκης.

Στήν συνέχεια, καί ἀφοῦ εἶχε πάρει τήν ἄδεια τοῦ Πατριάρχη, γύρισε στήν Ἑλλάδα καί κυριολεκτικά τήν ὄ ρ γ ω σ ε, ὁλόκληρη ἀπό ἄκρη σέ ἄκρη…!

Ἀπ’ ὅπου καί νά πέρναγε, διαβαίνοντας λη σχεδόν τήν Ἑλλάδα, τό πλῆθος τῶν πιστῶν «ραγιάδων», τόν ἄκουγε μέ πολλή προσοχή.

Ἡ διδασκαλία του ἦταν «ἁπλούστατη, ὡσάν ἐκείνη τῶν ἁλιέων μαθητῶν τοῦ Κυρίου, ἦταν γαλήνιος, καί ἡσύχιος, ὅπου ἐφαίνετο καθολικά, νά εἶναι γεμάτη ἀπό τήν χαράν τοῦ ἱλαροῦ, καί ἥσυχου Ἁγίου Πνεύματος. (10)

Ἡ ἐπίδρασή του, πρός τόν λαό ἦταν τεράστια. Τό πλῆθος τοῦ λαοῦ, κάθε μέρα συγκεντρώνονταν στήν ὕπαιθρο, γιά νά ἀκούσει τόν θεόπνευστο ἱεροκήρυκα.

πειδή καμμία κκλησία δέν χωροῦσε τό λαό, ἀναγκαζόταν νά κηρύττει πάντοτε στήν παιθρο, στήνοντας στό σημεῖο αὐτό τόν Τίμιο Σταυρό κι’ ἀνεβαίνοντας πάνω σ’ ἕνα σκαμνί, γιατί ταν μικροῦ ἀναστήματος.

Μιλοῦσε χωρίς νά κρατάει ἁγιογραφικά ἤ Πατερικά χειρόγραφα κείμενα.

Μιλοῦσε ἀπό καρδιᾶς, μέ ζωντάνια, μέ ζέση, πάντα χρησιμοποιώντας τήν ἁπλή γλώσσα τοῦ λαοῦ, γιά νά διδάξει τήν ἀλήθεια, φέρνοντας παραδείγματα ἀπό τή ζωή τῶν Ἁγίων καί τήν καθημερινή ζωή τῶν Ρωμηῶν.

Ἦταν ὁ κήρυκας τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ἔλεγχε μέ δριμύτητα τίς ἀδικίες καί τίς ἁρπαγές. Συμβούλευε ὅλους τούς ἀνθρώπους νά ἀγαποῦν καί νά συγχωροῦν.

Παρότρυνε πάντα τούς πλούσιους ἀνθρώπους νά πάρουν στίς οἰκογένειές τους, τά ἐγκαταλελειμμένα παιδιά γιά νά τά προστατεύσουν. Τούς ἔλεγε νά κάνουν πολλές ἐλεημοσύνες καί νά προσφέρουν στίς ἐκκλησίες κολυμβήθρες, γιά νά βαπτίζονται τά ἑλληνόπουλα νήπια.

Οἱ μαθητές του, κρατοῦσαν σημειώσεις, κι’ ἔτσι διασώθηκαν οἱ περισσότερες διδαχές τοῦ Ἁγίου.

Ἔτσι ἔχουμε σήμερα πολλές ἀπό τίς διδαχές του, συγκεντρωμένες σχεδόν σέ ὅλα τά βιβλία, μαζί μέ τήν ἀνάλογη βιογραφία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ.

Εἶναι χαρακτηριστικό αὐτό πού εἶπε κάποτε στήν ὁμιλία του σ’ ἕνα χωριό:

«Ἦρθα στό χωριό σας νά σᾶς κηρύξω τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Δίκαιο λοιπόν εἶναι νά μέ πληρώσετε γιά τόν κόπο μου.

Ὄχι ὅμως μέ χρήματα, γιατί τί νά τά κάνω;

Ἡ πληρωμή μου εἶναι νά βάλετε τά λόγια του Θεοῦ στήν καρδιά σας γιά νά κερδίσετε τήν αἰώνια ζωή».

Κατόπιν κατέβηκε πρός τά μέρη τῆς καταγωγῆς του.

Κήρυξε στά Κράβαρα.

Ἐκεῖ στό βορειότερο ὀρεινό κομμάτι τῆς Ναυπακτίας, στό δυσπρόσιτο βουνό, ἄγονο μέ δαιδαλώδεις κορυφογραμμές καί βαθιές χαράδρες πού ὀνομάζεται Κράβαρα (στήν ὀρεινή Ναυπακτία).

Στό Μεσολόγγι, καί στό Βραχώρι (τό σημερινό Ἀγρίνιο).

Ὁ Πατριάρχης ἐκείνη τήν ἐποχή ἄλλαξε.

Εἶναι ἡ ζοφερή ἐποχή τῶν συχνῶν «ἀλλαγν» τῶν Πατριαρχῶν.

Ὁ Σουλτάνος, ἤθελε χρήματα…!

Πολλά χρήματα…!

Καί ὄχι μόνον αὐτός.

Ὅλοι τους.

Ἀπό τόν μεγάλο Βεζύρη ἕως καί τόν τελευταῖο αὐλικό.

Ὅλοι ἤθελαν «μπαξίς», δηλαδή μπαξίσι.

Ὅσο τακτικότερα ἄλλαζε Πατριάρχης τόσο πιό πολλά χρήματα ἔμπαιναν στήν τρύπια του τσέπη.

Γιά αὐτό καί κάθε λίγο εἴχαμε ἄλλο Πατριάρχη.

Γιά αὐτό καί τό ἴδιο πρόσωπο π α τ ρ ι ά ρ χ ε υ ε δύο καί τρεῖς καί περισσότερες φορές.

Γιά αὐτό τό λόγο καί τό Πατριαρχεῖο ἦταν πάντα καταχρεωμένο καί πνιγόταν ἀπό τίς ἀπαιτήσεις τῶν Ἑβραίων τοκογλύφων.

Νέος Πατριάρχης ἦταν ὁ Σωφρόνιος.

Ζήτησε καί ἀπό αὐτόν τήν ἄδεια.

Καί ἔλαβε τήν νέα ἄδεια μέ τήν εὐλογία τοῦ Πατριάρχη, κι’ ἄρχισε νά κηρύττει πάλι τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου μέ περισσότερη θερμότητα καί ζῆλο.

Μέ αὐτήν κατέρχεται καί κηρύττει στά Δωδεκάνησα”.

Πράγματι, ὁ ἀληθινά ταπεινός Ἱερομόναχος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὡς ἕνας γνήσιος ὀρθόδοξος ἀσκητής, σιωπώντας στά βάθη τῆς ψυχῆς του, περιμένει γιά τόν ἑαυτό του μόνο τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐκφράζοντας τήν μεγάλη ἀγάπη του μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή του καί λέγοντας ἱκετευτικά: «Κύριε γεννηθήτω ἐ­π’ ἐ­μοί τό Πανάγιον Σου θέλημα».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 8. Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, σελ. 201- 208.
  • Ἔκδοσις Ἀστέρος. Ἀθήναι, 1993. Τεύχος 106/2005: Εἰδικό Ἀφιέρωμα στόν Πατροκοσμᾶ. http://pefip.gr/
  • Ἀπό pdf τῆς σελίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου. https://oikohouse.wordpress.com/
  • 9. Βίος καί Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
    Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 24 Αὐγούστου. Ἀρχιμ. Δοσιθέου Κανέλλου: Οἱ Ἅγιοί μας. Ἱερά Μονή Τατάρνης Εὐρυτανίας, Γ΄ ἔκδοσις. http://www.apostoliki-diakonia.gr
  • 10. Ἱερομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (+1779). https://www.impantokratoros.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Το Συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (Α΄ Μέρος, Β΄)

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.