Συνεργατες

Το Συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (Ι΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Το Συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (Ι΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Νά κ α θ ή σ ε τ ε ἀπό πέντε–δέκα νά συνομιλῆτε αὐτά τά Θεῖα νοήματα, νά τά βάλετε μέσα εἰς τήν καρδίαν σας, διά νά προξενήσουν τήν αἰώνιον ζωήν…!» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ι΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, εἶχε πλέον ὁλοκληρώσει τό ἱεραποστολικό ἔργο πού τοῦ ἀνέθεσε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος καί ὁ Πανάγαθος Δημιουργός Του. Καί γιά τοῦτο τό ἐξαίρετο γεγονός ἐπιθυμοῦσε πράγματι μέ πόθο νά ἔρθει τό μαρτύριο αὐτό σέὅλη του τή ζωή, πού ἦταν τό θέλημά του. Τό ὁποῖο ὅμως ἔκανε φανερό, σχεδόν μαζί μέ ὅλες τίς διδαχές του, πρός τό Λαό τοῦ Θεοῦ, λέγοντας: «Τόν Χριστόν μας λοιπόν, ἀδελφοί μου, πιστεύω, δοξάζω καί προσκυνῶ. (23)

Τόν Χριστόν μας παρακαλῶ, νά μέ καθαρίσῃ ἀπό κάθε ἁμαρτίαν ψυχικήν καί σωματικήν.

Τόν Χριστόν μας παρακαλῶ, νά μέ δυναμώση νά νικήσω τούς τρεῖς ἐχθρούς:

Τόν κόσμον, τήν σάρκα καί τόν διάβολον.

Τόν Χριστόν μας παρακαλῶ, νά μέ ἀξιώσῃ νά χύσω καί ἐγώ τό αἷμα μου διά τήν ἀγάπην του».

Ὅμως, τό εὐλογημένο ργο τοῦ Ἐθναποστόλου τό φθόνησαν δυστυχῶς οἱ βραίοι μποροι τῆς πείρου.

Ἐπειδή ἔβλεπαν ὅτι θίγονταν τά οἰκονομικά τους συμφέροντα –διότι ὁ Ἅγιος Πατροκοσμᾶς δέν ἀνεχόταν νά γίνεται τό παζάρι, ἡμέρα Κυριακή, καί τό εἶχε ἤδη μεταθέσει γιά τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου– καί τότε βρήκαν τήν εὐκαιρία νά τόν συκοφαντήσουν στόν Κούρτ Πασά.

Μέ τήν ψευδή κατηγορία ὅτι ὁγιος Κοσμᾶς, εἶναι πράκτορας τῆς Ρωσσίας πού ξεσηκώνει σέ ἐπανάσταση τούς Χριστιανούς τῆς πείρου ἐναντίον τῶν Τούρκων.

Ὁ Πασάς πείστηκε, ἀφοῦ ἔλαβε βέβαια καί τά πολλά γρόσια, ἔτσι ἐνήργησε ἄμεσα τό σχέδιο τῆς ἐξοντώσεώς του.

Ὅπως φαίνεται ἱστορικά, ὁ κυριότερος ἐχθρός του, ἦταν οἱ Ἑβραίοι τῆς Ἠπείρου, οἱ ὁποῖοι ἀνέκαθεν ἐκμεταλλεύονταν τούς χριστιανούς, τῶν ὁποίων τό μίσος γιά τόν Ἅγιο Πατροκοσμᾶ εἶναι ἄσβεστο μέχρι καί σήμερα.

Πατροκοσμς μέ τό κήρυγμά του, νουθετοῦσε γενικότερα τούς χριστιανούς νά μήν συναναστρέφονται πλέον μέ τούς βραίους, οὕτε καί νά συναλλάσσονται μαζί τους.

Ἐπίσης γιος Κοσμς καυτηρίαζε καί κατέκρινε τίς δόλιες πράξεις τῶν βραίων.

Ὅταν, μάλιστα, εἶδε ὁρισμένους χριστιανούς νά ἀφήνουν τόν ἐκκλησιασμό γιά νά πάνε στό παζάρι, συρρέοντας ἀπό κάθε χωριό, τούς ἔπεισε νά τό μεταθέσουν ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς στό Σάββατο.

Τό γεγονός αὐτό δημιούργησε κλίμα ἀγανάκτησης στούς Ἑβραίους, γιατί τότε ἐζημιώθηκαν οἰκονομικά καί τοῦτο τό γεγονός στή συνέχεια ἔφερε τήν μέγιστη ἀντίδρασή τους.

Οἱ βραίοι συγκεκριμένα καιροφυλακτοῦσαν καί ἐπιδίωκαν νά τόν σκοτώσουν.

Τόν κατηγοροῦσαν ψευδῶς ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός δήθεν ἦταν μέ τό πλευρό τῆς Ρωσσίας καί μεθοδευμένα ὑποκινοῦσε ἐπανάσταση.

Γι’ αὐτόν τόν σκοπό προσέφεραν στόν Κούρτ Πασά τοῦ Βερατίου 25.000 γρόσια, τεράστιο ποσό γιά τήν ἐποχή, γιά νά τόν σκοτώσει.

Ἐκεῖνος ἔστειλε τόν χότζα του, μαζί μέ τούς ἔμπιστούς του καί τόν συνέλαβαν, ἑνῶ κήρυττε στό Κολικόντασι. Τόν κρέμασαν ἀπό ἕνα δέντρο καί στή συνέχεια τόν ἔγδυσαν καί τόν πέταξαν στόν Ἄψο ποταμό τό 1779, στίς 24 Αὐγούστου, μέρα Σάββατο…!!!

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὅμως δέ ζητοῦσε τά ἐγκόσμια ἀλλά τά αἰώνια ἀγαθά τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό ἔλεγε συχνά στίς διδαχές του:

«Τώρα καί ἐγώ ἐδῶ ὅπου ἦλθα καί κοπιάζω εἶνε καλόν νά μήν δώσητε ὀλίγην παρηγορίαν, π λ η ρ ω μ ή ν;

Καί τί π λ η ρ ω μ ή ν θέλω ἐγώ;

Χρήματα;

Καί τί νά τά κάμω;

Ἐγώ μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ μήτε σακκούλα ἔχω, μήτε σπίτι, μήτε ἄλλο ῥάσο, καί τό σκαμνί ὅπου ἔχω ἰδικόν σας εἶνε, τό ὁποῖον εἰκονίζει τόν τάφον μου.

Ἐτοῦτος ὁ τάφος ἔχει τήν ἐξουσίαν νά διδάξῃ βασιλεῖς, πατριάρχας, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, ἄνδρας καί γυναῖκας, νέους καί γέροντας καί ὅλον τόν κόσμον.

Ἀνίσως καί ἐπερπατοῦσα διά ἄσπρα, θά ἤμουν τρελλός καί ἀνόητος.

Ἀμή τί εἶνε ἡ πληρωμή μου;

Νά κ α θ ή σ ε τ ε ἀπό πέντεδέκα νά συνομιλῆτε αὐτά τά Θεῖα νοήματα, νά τά βάλετε μέσα εἰς τήν καρδίαν σας, διά νά προξενήσουν τήν αἰώνιον ζωήν…!

Τώρα ἀνίσως καί τά κάμνετε καί τά βάλλετε εἰς τόν νοῦν σας, δέν μέ φαίνεται καί ἐμέ τίποτε ὁ κόπος.

Εἰ δέ καί δέν τά κάμνετε, φεύγω λυπημένος μέ τά δάκρυα στά μάτια.»

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

«Θείας πίστεως, διδασκαλίᾳ, κατεκόσμησας, τήν Ἐκκλησία, ζηλωτής τῶν Ἀποστόλων γενόμενος· καί κατασπείρας τά θεῖα διδάγματα, μαρτυρικῶς τόν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος».

πατήρ Ἰωάννης Καλαΐδης, μέ καταγωγή ἀπό τό Καμαρωτό τῶν Σερρῶν μέσα ἀπό τά δικά του ταπεινά λόγια, μᾶς δίνει τήν σημερινή θλιβερή εἰκόνα τῆς δικῆς μας ἐποχῆς, τῆς νέας ἐποχῆς καί τῆς τελείας ἀποστασίας μας, ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τό ὀρθόδοξο φρόνημα τῶν Ἁγίων Πατέρων μας.

Καί κατά συνέπεια τῆς τελείας ἀπομακρύνσεώς μας ἀπό τό εὐλογημένο ἔργο τοῦ Ἐθναποστόλου μας, τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὡς ἑξῆς: “Σήμερα οἱ Εὐρωπαῖοι σύμμαχοί μας –οἱ Ἰταλοί, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι– μᾶς πρόδωσαν καί μᾶς κατέστρεψαν. (24)

Ἐξαιτίας τους χάσαμε τήν Πόλη ἀλλά καί τή Μικρά Ἀσία. Ἐξαιτίας τους εἴχαμε τουρκοκρατία γιά πεντακόσια χρόνια.

Ἀλλά ἀντέξαμε, κι’ ὁ λαός ἔμεινε πιστός στή Ρωμηοσύνη καί τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά καί τά Κ ρ υ φ ά Σχολεῖα ὅπου τά ἑλληνόπουλα διδάσκονταν τά γράμματα ἀπό τό Ψαλτήρι κι’ ἄλλα ἱερά βιβλία.

Μᾶς κατατρέχουν καί μᾶς φθονοῦν γιατί δέν μποροῦν νά χωνέψουν πώς ἕνα μικρό κράτος ἔχει τόση Χάρη ἀπό τό Θεό.

Αὐτοί μπορεῖ νά ἔχουν τή δύναμη καί τά ὅπλα, ἐμεῖς ἔχουμε τήν Πίστη καί τήν ἐλπίδα μας στό Θεό.

Τούς δώσαμε τόν πολιτισμό.

Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι ἦταν προφῆτες γιά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ μας.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα διαλέγει τήν ἑλληνική γλῶσσα γιά τή διάδοση τῆς Χριστιανικῆς Πίστης. Τά Εὐαγγέλια γράφονται στά ἑλληνικά.

Τό Ἅγιο Φῶς πηγαίνει μόνο σέ Ἕλληνα Πατριάρχη καθώς ὅταν τό προσπάθησαν οἱ Παπικοί αἰρετικοί (Σταυροφόροι) καί οἱ Ἀρμένηδες (αἰρετικοί), τότε ἔσπασε τήν Κολώνα τῆς εἰσόδου τοῦ Παναγίου Τάφου καί βγῆκε στόν Ἕλληνα Πατριάρχη πού ἦταν ἀπ’ ἔξω. Τά περισσότερα Πανάγια προσκυνήματα στά Ἱεροσόλυμα εἶναι ἑλληνικά.

Τά θαυμαστά αὐτά τούς ταράζουν καί θέλουν νά μᾶς χτυπήσουν, νά μήν ἔχουμε οὔτε θρησκεία οὔτε γλῶσσα οὔτε πατρίδα. Θέλουν νά ἀφαιρέσουν ἀπό τίς ταυτότητές μας τό… “Ἕλληνας Χριστιανός”. Ἡ ταυτότητα δέν εἶναι ἁπλό ἔγγραφο ἀλλά εἶναι ὁ ἴδιος μας ὁ ἑαυτός μας.

Ὁμολογοῦμε τήν Πίστη μᾶς ὅταν ζητᾶμε νά ἀναγράφεται. Καί δέν μποροῦν μέ τό ζόρι νά μᾶς τό ἀφαιρέσουν γιατί αὐτό δέν εἶναι δημοκρατία ἀλλά δικτατορία.

ς ζητήσουν προαιρετικά κάποιος νά ἀφαιρέσει τό θρήσκευμα ἀπό τήν ταυτότητά του ν θέλει καί ὄχι ἀποφασίζοντας γιά ὅλους. Δυστυχῶς, μᾶς κυβερνάει Ἑβραῖος ἀλλά καί οἱ ξένοι.

Ἡ Ἐκκλησία πού ξεσήκωσε τρία ἑκατομμύρια κόσμο στούς δρόμους ἔπρεπε νά τό ἀπαιτήσει, ἔτσι ὥστε ὅποιος θέλει νά ἀναγράψει τό Χριστιανός Ὀρθόδοξος (Χ.Ο.) στήν ταυτότητά του, κι’ ἔχω μιά πίκρα γι’ αὐτό τό θέμα, ὅσον ἀφορᾶ τή στάση τῶν ἁρμοδίων.

Δηλαδή οἱ βάρβαροι Τοῦρκοι πεντακόσια χρόνια δέν μπόρεσαν νά μᾶς κάνουν Τούρκους καί τώρα οἱ Εὐρωπαῖοι σύμμαχοί μας θά μᾶς ἀλλαξοπιστήσουν.

Ἐγώ ὑπηρέτησα σαράντα μῆνες στό Στρατό σέ περίοδο πολέμου καί πονάω γιά τήν Πατρίδα ὅπως πονάω καί γιά τήν Ὀρθοδοξία.

Δέν τούς ἐκλέγει ὁ κόσμος γιά νά κάνουν ὅ,τι θέλουν ἀλλά ὅ,τι θέλει ὁ Λαός.

Δέ μᾶς σώζουν τά κόμματα, ἀλλά ἡ Πίστη μας στό Θεό καί στήν Πατρίδα.

Νά κάνουμε προσευχή μέ Πίστη καί ἀγάπη ὥστε νά φωτίσει ὁ Θεός τούς κυβερνῶντες, τόν Ἀρχιεπίσκοπο, τόν Πατριάρχη κι’ ὅλους γιά νά κάνουν ὅ,τι καλύτερο γιά τό ἔθνος καί τήν Πίστη μας”.

Ὁ Πατροκοσμᾶς
Τώρα στερνά συχνά σέ μνημονεύουμε
καί σοῦ δοξάζουμε τό κλέος.
Τόν κάθε λόγο σου ἀνιχνεύουμε
μέ θαυμασμό, Αἰτωλέ, καί δέος.

Ἄς ἦταν, λέω, νά μᾶς λυπόσουνα,
τῆς Ρωμηοσύνης, σύ Κολώνα,
κι’ Ἀπόστολος νά ξαναρχόσουνα
καί στό δικό μας τόν αἰώνα.

Νά ἰδοῦμε ἀπό κοντά τίς ἅγιες μέρες σου
μ’ ὅλη τή χάρη τῆς εὐχῆς σου
νά ‘ρθῆς μέ τό Σταυρό, μέ τίς «φοβέρες» σου
καί μέ τόν «κεραυνό» τῆς Διδαχῆς σου.

Νά πεῖς ἐκεῖνα πού σέ πάθιαζαν,
ἀπ’ τ’ ἄγραφό σου τό Εὐαγγέλιο
κι’ οἱ ἄνθρωποι τότε τά λογάριαζαν
καί τά ‘βαζαν γερό θεμέλιο.

Πατροκοσμᾶ, πολύ σέ θυμηθήκαμε.
Σ’ ἔχουμε ἀνάγκη ἀλήθεια τόση!
Τώρα πού γνώσεις φορτωθήκαμε
καί μᾶς ἀπόλειπεν ἡ Θεία Γνώση…

Ποίημα τῆς Χρυσάνθης Ζιτσαίας

Οἱ λόγοι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, εἶναι γλυκεῖς «ὑπέρ μέλι καί κηρίον» καί μοναδική χαρά καί εὐχαρίστηση τοῦ ταπεινοῦ ἀσκητοῦ εἶναι ἡ ἀπόλαυση τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, ἡ Θεία Κοινωνία καί ἡ Θεία συνομιλία μέ τήν νοερά εὐχή καί ἡ μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν. Ἔτσι ἡ ψυχή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ δέχεται τήν οὐράνια χαρά ὅταν ἀπομακρύνεται ἀπό κάθε τι κοσμικό καί ἐπιθυμεῖ πιό πολύ ἀπό ὅλα νά πάει γιά νά κατοικήσει μόνιμα στόν Παράδεισο, ἑνῶ καρτερᾶ ἀπό ἐδῶ πέρα, πότε θά ἔρθει ἡ ὥρα γιά νά φύγει ἀπό τοῦτον τόν μάταιο κόσμο.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, εἶναι ἕνας γνήσιος ὀρθόδοξος ἀσκητής, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει τήν πραγματικά μεγάλη ἀγάπη του, μέ τήν διάλειπτη μνημόνευση τοῦ Θείου καί γλυκύτατου ὀνόματος τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Αὐτό ἐπιθυμεῖ μέ θέρμη ὁ ταπεινός δούλος Του. Καί ἀφοῦ πρῶτα ἐκφράσει τήν ἀγάπη του, ἔπειτα θά ζητήσει ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό στήν προσευχή του: «Κύριε γεννηθήτω ἐ­π’ ἐ­μοί τό Πανάγιον Σου θέλημα».

Κύριε, ἄς γίνει στήν ζωή μου τό Πανάγιο θέλημά Σου.

Ἀμήν, γένοιτο!

  • 23. Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Πατέρας τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων – Βίος. https://agiospatrokosmas.gr/
  • 24. «Μᾶς κατατρέχουν καί μᾶς φθονοῦν γιατί δέν μποροῦν νά χωνέψουν πώς ἕνα μικρό κράτος ἔχει τόση Χάρη ἀπό τόν Θεό». Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: Πατήρ Ἰωάννης Καλαΐδης (1925-2009), σελίδα 140. https://enromiosini.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Το Συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (Α΄ Μέρος´ôĴ, Ε΄ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄)

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.