Συνεργατες

Το Συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (Ζ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Το Συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (Ζ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός πρωτοβιογραφήθηκε ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη († 1809)»...

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ζ΄ Μέρος

Ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, δέν ἄργησε νά γίνῃ τό μεγαλύτερο προσκύνημα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς τότε ἐδαφικά ἑνιαίας Ἠπείρου. Τά πλήθη τῶν πιστῶν Ῥωμηῶν ἄρχισαν νά συῤῥέουν στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου, ὅπως καί στόν ἅγιο τάφο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Τά θαύματα καί οἱ προφητείες του μαρτυροῦν συνεχῶς γιά τήν ἁγιότητά του. Ἐκεῖνος παρότρυνε τούς Ῥωμηούς νά διατηρήσουν ἀνόθευτη τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί νά ὁμιλοῦν τήν γλῶσσα τους:

Μετά δέ τό θάνατο τοῦ Ἁγίου ἀκολούθησαν τά ἑξῆς: (17)

Ὁ Κούρτ Πασάς μετανόησε πολύ γιατί γελάστηκε καί γιά μάταιο κέρδος θανάτωσε τέτοιο ἀθο καί εἰρηνικό ἄνθρωπο.

Γι’ ατό τό λόγο εἰδοποίησε τό χότζα του, νά ἀφήση τούς μοναχούς τοῦ Ἁγίου πού τούς κρατοῦσαν, νά πάνε στό παραπάνω Ἱερό Μοναστήρι τῆς Θεοτόκου καί νά ζοῦν ἐκεῖ.

κεῖνοι, πηγαίνοντας βρήκαν ἐνταφιασμένο τό Ἅγιο Λείψανο καί γιά νά πάρουν περισσότερη πληροφορία τοῦ μαρτυρίου του, τό ξέθαψαν μαζί μέ ἄλλους Ἱερεῖς καί Χριστιανούς.

Καί παρόλο πού ἦταν τρεῖς μέρες μέσα στόν ποταμό, καθώς ὁ Ἰωνᾶς μέσα στήν κοιλιά τοῦ κήτους, ὅμως καμμιά διαφορά ἤ δυσωδία δέν εἶχε.

Ἀλλά εωδίαζε ὅλο καί φαινόταν σάν νά κοιμάται, καί ἀφοῦ τό ἀσπάστηκαν μέ ελάβεια, πάλι τό νταφίασαν.

Τήν ὥρα δέ ἐκείνη ἔτυχε νά βρεθῆ ἐκεῖ μία δαιμονισμένη γυναίκα, ἡ ὁποία, ἀπό μακρυνούς τόπους ἀκολουθοῦσε τόν Ἅγιο ὅταν ζοῦσε, ποθώντας τήν θεραπεία της, καί καθώς εἶδε ὅτι ἄνοιξαν τόν τάφο τοῦ Ἁγίου, τήν τάραξε δυνατά τό δαιμόνιο καί ὕστερα ἀπό λίγη ὥρα θεραπεύτηκε τελείως δοξάζοντας τόν Ἅγιο.

Ἕνας ἀπό τούς Ἀγαρηνούς πού θανάτωσαν τόν Ἅγιο, ἐπῆρε τό ἐπανωκαλύμμαυχό του, καί γυρίζοντας στόν χότζα τόἔβαλε στό κεφάλι του καί περιγελοῦσε τόν Ἅγιο, καί ἀμέσως δαιμονίστηκε, ἔβγαλε τά ρούχα του καί ἔτρεχε φωνάζοντας πώς αὐτός θανάτωσε τόν ἀσκητή.

ταν τό ἔμαθε ατό Πασάς, διέταξε καί τόν ἔβαλε στή φυλακή καί ἐκεῖ κακς κακός ξεψύχησε.

Ἀφοῦ ἔκανε τήν τελευταία διδαχή Ἅγιος στό χωριό πού προαναφέραμε, στό Κολικόντασι, ἄφησε ἐκεῖ ἕνα Σταυρό, κατά τή συνήθειά του, στημένο στή γῆ.

Καί μετά τό θάνατό του ἔβλεπαν οἱ Χριστιανοί οράνιο φς πού ἔλαμπε στό Σταυρό κάθε νύκτα.

Τήνμέρα τῆς ψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐπῆγαν οἱἹερεῖς μέ τόν λαό, πραν τόν Τίμιο Σταυρό ἐκεῖνο καί μέ ελάβεια τόν λιτάνευσαν.

Καί τόν ἔβαλαν πίσω ἀπό τό βήμα, κοντά στόν τάφο τοῦ Ἁγίου σέ παντοτινή ἐνθύμηση τοῦ θαύματος.

Ἀφοῦ δέ μερικοί ἀπό τούς μαθητές του, ἐλευθερώθηκαν τελείως ἀπό τόν Κούρτ Πασά, ἔκαναν ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου.

Καί μερικοί ἀπό ατούς πραν μέρη ἀπό ατό τό Λείψανο καί διασκορπίστηκαν σέ διάφορους τόπους.

Καί πολλοί ἀσθενεῖς διά τνγίων ἐκείνων Λειψάνων ἔλαβαν τήν ὑγεία τους.

Καί μάλιστα στή νῆσο Νάξο, πού πήγαιναν δύο μαθητές τοῦ Ἁγίου γιά νά ἀναγγείλουν τά περί Μαρτυρίου αὐτοῦ, στόν ἐκεῖ Σχολάρχη ἱεροδιδάσκαλο Χρύσανθο, τόν ἀδελφό τοῦ ἱερομάρτυρος, ἔτυχε νά ἔχουν μαζί τους μερικές τρίχες ἀπό τά γένια τοῦ Ἁγίου.

Καί τίς ποίες παίρνοντας μέ ελάβεια μία γυναίκα ἀπό τό καλούμενο Νεοχώρι, ἡ ὁποία βρισκόταν σέ πολύ βαριά καί θανατηφόρο ἀσθένεια, τοῦ θαύματος!

Ἀμέσως αἰσθάνθηκε στόν ἑαυτό της, μία ὑπερφυσική δύναμη, διά τῆς ποίας μετά ἀπό λίγο θεραπεύτηκε ἐντελς.

Ἀλλά καί πολλές στείρες γυναίκες παίρνοντας σέ διάστημα σαράντα μερν, χμα ἀπό τόν τάφο τοῦ Ἁγίου, μέ ελάβεια καί πίστη πέτυχαν τό αἴτημά τους, δηλαδή νά ἀποκτήσουν τέκνα μέ τή χάρη τοῦ Χριστοῦ καί διά πρεσβειν τοῦἉγίου Του, Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ.

Μέ τίς πρεσβείες τοῦ ὁποίου εἴθε νά ἀξιωθοῦμε τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἀμήν.

Τελικά, φθόνος τῶν Ἑβραίων, σέ συνεργασία μέ τούς Τούρκους, εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τόν ἀπαγχονισμό τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στό χωριό Κολικόντασι, στά χώματα τῆς Βορείου Ἠπείρου τό 1779 μ.Χ.

κανονική πράξη τῆς ἀναγνωρίσεώς του, ὡς Ἁγίου ἔγινε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στίς 20 Απριλίου 1961 μ.Χ.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός πρωτοβιογραφήθηκε ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη († 1809).

Τήν ἀκολουθία καί τόν βίο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714-1779), ὅπως γνωρίζουμε ἀπό σύγχρονους Θεολόγους καί Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἔγραψε πρῶτος ἀπ’ ὅλους ὁ Ἅγιος Νικόδημος. Καί μετέπειτα ὁ Σάπφειρος Χριστοδουλίδης, ὁ Θωμᾶς Πασχίδης καί τέλος ὁ Ἁγιορείτης μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης. (18)

1. Βιβλιογραφία γιά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό

Μεταξύ τῶν νεότερων συγγραφέων τοῦ Ἐθναπόστολου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ συγκαταλέγονται οἱ ἑξῆς:

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος, μέ τό ἔργο: «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί τό ἔργον του, ἐκδόσεις Ἐνορίας, Ἀθήνα ἔκδοση 1955. Μέ τή συλλογική εἰκονογράφηση (προμετωπίδα) τοῦ Φώτη Κόντογλου (Φώτης Κόντογλου, ὁ Κυδωνιεύς, ψευδώνυμο τοῦ Φώτη Ἀποστολέλλη 1895-1965).

Ἀργότερα πολλοί νεότεροι συγγραφεῖς ἀσχολήθηκαν μέ τόν βίο καί μέ τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: Ὁ Κώστας Σαρδελής, τό 1974 παρουσιάζει μία καταπληκτική ἀναλυτική Βιβλιογραφία γιά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ἡ ποία περιλαμβάνει τά ἔτη 1765 – 1973 μ. Χ.. (19)

Κώστας Σαρδελής, μέ τό ἔργο: «Ἀναλυτική Βιβλιογραφία Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 1765 – 1973». Δεύτερη ἔκδοση συμπληρωμένη, ἐκδόσεις ἀπό τό Βιβλιοπωλείον τῆς Ἐστίας, Ἀθήνα 1974.

Στήν ἐν λόγω βιβλιογραφία παρατίθενται πλέον τῶν ἐννιακοσίων τριάντα (930) σημαντικῶν δημοσιευμάτων, ἀναφορῶν καί ἐνθυμήσεων, ὅπως καί ἡ βιογραφία τοῦ Ἁγίου, ὡς ἀντικείμενο πολλῶν Βιβλίων Μελετῶν, στό σύνολό τους ἕως καί ἐξήντα μία (61) μελετῶν μέχρι τό 1973, οἱ ὁποίες ἀποτελοῦν αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις ἀναφερόμενες στόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό.

ωάννης Β. Μενούνος, μέ τό ἔργο: «Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Διδαχές, φιλολογική μελέτη-κείμενα», ἐκδόσεις Τήνος, Ἀθήνα 1979.

Ἐπίσης, Στέργιος Σάκκος ἀναφέρει γιά τίς προφητείες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, μέσα ἀπό τά πρακτικά τοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου: Τοῦ Σάκκου Στεργίου, «Ὁ βιβλικός χαρακτήρας τῶν προφητειῶντοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ», Πρακτικά Θεολογικοῦ Συνεδρίου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1988

Πολύ σημαντικό εἶναι καί τό σχετικό μέ τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης, μέ τόν τίτλο: «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητας «Ὁ Σταυρός», Ἀθήναι 1996.

Σέ ἐπίπεδο Διδακτορικῶν διατριβῶν, ἔχουμε τήν ἐξαιρετική ἔρευνα τῆς Μαρίας Ἀλ. Μαμασούλα, Φιλολόγου – Θε­ο­λό­γου Δ/ρ Παιδαγωγικῆς, μέ τήν Διδακτορική διατριβή της, στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων:«Παιδεία καί Γλώσσα στόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό», Γιάννενα 2001.

Σχετικά μέ τίς Προφητείες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ἔγραψε ἕνα ἐξαίρετο βιβλίο, ἡ Ἡγουμένη Εὐθυμία Μοναχή, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Μεγαδένδρου, Θέρμου, μέ τόν τίτλο: «Οἱ Προφητείες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στήν Ἱστορία», τῆς Εὐθυμίας Μοναχῆς (κατά κόσμον Ἰουλίας Γκελτή), ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Ἀθήναι 2004.

Τό πλῆθος τῶν Ἁγίων εἰκόνων, τῶν χαλκογραφιῶν, τῶν ζωγραφιῶν, ἀκόμη καί τῶν ἁπλῶν σχεδίων, φανερώνουν τήν τιμή καί τήν εὐγνωμοσύνη τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων Ῥωμηῶν, γιά τόν μεγάλο Ἱεραπόστολο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τόν ἍγιοΚοσμᾶ τόν Αἰτωλό.

Πατροκοσμς, ἐπειδή μέ τόν ἀληθινό καί πύρινο λόγο του, πρωτίστως ἔκανε ζημία, στά συμφέροντα τῶν Ἑβραίων καί δευτερευόντωςστά συμφέροντα τῶν Τούρκων, τελικά συνελήφθη ἀπό τούς Τούρκους μέ δόλο καί μέ τήν δωροδοκία τῶν Ἑβραίων, καί ἀπαγχονίστηκε στίς 24 Αὐγούστου, ἡμέρα Σάββατο, κατά τό τος 1779 μ.Χ.

Στίς 24 Αὐγούστου, ἑορτάζουμε πανηγυρικά τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, σέ ὁλόκληρη τήν Ῥωμηοσύνη, ἀλλά κυρίως στήν γενέτειρά του τήν Αἰτωλοακαρνανία, τήν πονεμένη Ἤπειρο καί τήν Μακεδονία.

Ἑορτάζουμε τόν Ἐθναπόστολο τοῦ ὑπόδουλου Γένους, τόν νδοξο Ἱεραπόστολο, τόν ἐνάρετο Προφήτη, τό Μέγα διδάσκαλο καί ὑποστηρικτή τῆς Παιδείας, τόν κορυφαῖον ἀναγεννητήν τοῦ Γένους τῶν Ῥωμηῶν, τόν Ἱερομάρτυρα τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος”.

Ὁ Ἱερομόναχος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἔμπρακτα μᾶς δείχνει, ὅτι ὁ μόνος τρόπος πού ὁδηγεῖ στήν ἁγιότητα εἶναι ἡ βαθιά ταπείνωση, διότι ὁ Ἅγιος Θεός ἀγαπάει τόσο πολύ τούς ταπεινούς, ὅπωςἀγαπάει τά Σεραφείμ! Καί ὅποιος ἐπιθυμεῖ τό Πανάγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ, πράγματι ἔχει ὁδηγούς τούς Ἀγγέλους.

Ὅποιος ὑπομένει μέ ταπείνωση τίς ἀδικίες, τίς συκοφαντίες, τίς λοιδορίες καί τίς προσβολές, πράγματι αὐτός ἔφτασε στήν τελειότητα καί θαυμάζεται ἀπό τούς Ἀγγέλους! Αὐτός εἶναι ὁ ὀρθόδοξος ἀσκητής, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός καί ὁ ὁποῖος ἐκφράζει τήν μεγάλη ἀγάπη του μέ τήν νοερά προσευχή του, καί λέγοντας ταπεινά: «Κύριε γεννηθήτω ἐ­π’ ἐ­μοί τό Πανάγιον Σου θέλημα».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Το Συναξάρι του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (Α΄ Μέρος´ôĴ, Ε΄, ΣΤ΄)

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.