Επικαιρότητα

Το Συναξάρι του Οσίου Νικοδήμου Μοναχού του Αγιορείτου (ΙΕ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Το Συναξάρι του Οσίου Νικοδήμου Μοναχού του Αγιορείτου (ΙΕ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Οἱ Χριστιανοί ὀφείλουν νά μήν παραδίδονται στίς κοσμικές φροντίδες καί τίς ὑλικές ἀπολαύσεις, οὔτε νά ζοῦν μέ ἀμέλεια καί πνευματική ραθυμία, ἀλλά νά βρίσκονται πάντοτε σέ πνευματική ἐγρήγορση καί ἑτοιμότητα» (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΕ΄ Μέρος

Ἀπό ὁλόκληρη τή βιογραφία τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, αὐτό πού γεμίζει θλίψη τήν ψυχή τοῦ κάθε πιστοῦ ἀναγνώστη, εἶναι ἡ ἀληθινή λύπη τοῦ μεγάλου ἡσυχαστοῦ γιά τά συγγράμματα πού χάθηκαν στή πορεία πρός τήν ἔκδοσή τους, τό ὁποῖο ἦταν πραγματικά κάτι τόσο πολύ πένθιμο, διότι: «κλαίων καί ὀδυρόμενος, μόλις τό ἔμαθε, δέν ἠθέλησε νά σταθῇ μίαν ὥραν εἰς τήν Καλύβην του».

Ὁ ἴδιος, ὁ Ὅσιος Νικόδημος πῆγε πολλές φορές πρός τούς ἀγαπητούς του ἁγιορεῖτες Πατέρες καί τούς Μοναχούς «Κολλυβάδες» Σκουρταίους γιά νά παρηγορηθεῖ.

Ἀνάλογη πίκρα ἔνιωσε ὁ Ὅσιος Νικόδημος ἀργότερα, ὅταν ἔστειλε στή Βενετία γιά νά τυπωθεῖ τό «Πηδάλιο», στό ὁποῖο προσεγμένο ἔργο του πρόσθεσαν, ἐνῶ ἐπίσηςἀλλοίωσαν περίπου στά 18 σημεῖα τῶν ὑποσημειώσεών του, «εἰς ὑποστήριξιν πεπλανημένων δοξασιῶν, καί ξένων καί ὀθνείων πρός τό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας φρονημάτων».

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος πληγώθηκε τόσο πολύ, γιά τό ὁποῖον πικράθηκε ἡ καρδιά του, καί «τό εἶχε κάλλιον πολλάκις νά τόν ἐκτύπα ὁ παραποιήσας ἀδελφός εἰς τήν καρδίαν μέ μάχαιραν, παρά νά προσθέσῃ ἤ ἀφαιρέσῃ εἰς τό βιβλίον του».

Ἔτσι ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, διανύων καί τό τελευταῖο στάδιο τῆς ἐπιγείου ζωῆς του, καί αἰσθανόμενος τόν ἑαυτόν του περισσότερο καταβεβλημένο, ἐπανῆλθε γιά τελευταῖα φορά, εἰς τό φιλόξενο Κελλίον τῶν ἀγαπητῶν του Σκουρταίων, ὅπου καί πλέον δέχθηκε τίς ἀδελφικές τους περιποιήσεις.

Ὁ πατήρ Ὀνούφριος Μοναχός Ἰβηρίτης, ἀναφέρει εἰς τήν «ἐν συνόψει» βιογραφία τοῦ ὁσιολογιωτάτου Νικοδήμου Mοναχοῦ τοῦ Ἁγιορείτου, τά ἑξῆς: (54)

«Ἀποκαμών τοίνυν ἐκ τῶν πολλῶν, ὡς εἴπομεν, καί ἀτρύτων πόνων, τούς ὁποίους τοσοῦτον χρόνον ὑπέμεινεν ὁ ἀοίδιμος, καί τήν Καλύβην καταλιπών ὑπῆγε πρός τούς ἱερομονάχους καί τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς Στέφανον καί Νεόφυτον τούς ἁγιογράφους καί Σκουρταίους λεγομένους, εἰς τούς ὁποίους ἄφησεν ἐντολήν, ἵνα φροντίσωσι περί τῶν ἀνεκδότων Συγραμμάτων αὐτοῦ, τά τῇδε κἀκεῖσε διεσκορπισμένα ὄντα, καί ἐκδώσωσιν εἰς τύπον, τά ὁποῖα εἶναι ταῦτα:

1. Τό «Ψαλτήριον».

2. Αἱ παροῦσαι «Ἐπιστολαί τοῦ θείου καί ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου».

3. Ὁ «Κῆπος τῶν Χαρίτων».

4. Τά «Ἅπαντα Συγγράμματα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ».

5. «Ἀλφαβηταλφάβητος» τοῦ Ἁγίου Μελετίου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

6. Τό «Ἑορτοδρόμιον».

7. «Νέα Κλῖμαξ».

8. Δέ καί τελευταῖον ἡ «Ὁμολογία τῆς ἑαυτοῦ Πίστεως».

Μετ᾿ ὀλίγον νόσῳ κατασχεθείς πρός Κύριον ἐξεδήμησε τῷ 1809 Ἰουλίου 14, ζήσας ὅλους χρόνους ἑξήκοντα.

Ἦν δέ τόν τρόπον ἁπλοῦς καί ἀνεξίκακος, τό ἦθος γλυκύς καί χαρίεις, ἀκτήμων καί λίαν ἀπερίσπαστος.

Εἰς τοσοῦτον δέ ἤλασε μνήμης, ὥστε καί ὅλα κεφάλαια ἀπεστομάτιζε τῆς Γραφῆς, ῥητῶν ἐδάφιά τε καί σελίδας καί πλείστας μαρτυρίας καί γνώμας Πατέρων, ὧν καί τούς τόπους τῶν λόγων καί τόμων ἀνεπισφαλῶς ἐκ μνήμης ἐγίνωσκε.

Πολλούς δέ πειρασμούς τῶν νοητῶν ἐχθρῶν καί κατηγορίας ἀπείρους τῶν αἰσθητῶν, ἤτοι ἀπαιδεύτων καί τήν ἀρετήν ὑποκρινομένων γενναίως ὑποστάς, πλεῖστα τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ καταλέλοιπε Συγγράμματα, ὧν τά μέν αὐτός συνθείς, τά δέ ἐπιδιορθώσας ἐξέδοτο, ἅτινα ὡς ἐν συνόψει εἰσί ταῦτα:

1. «Φιλοκαλία».

2. «Εὐεργετινός».

3. «Περί συνεχοῦς Μεταλήψεως».

4. «Ἀλφαβηταλφάβητος».

5. «Συμβουλευτικόν».

6. «Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου».

7. «Ἐξομολογητάριον».

8. «Ἀόρατος Πόλεμος».

9. «Νέον Μαρτυρολόγιον».

10.«Πνευματικά Γυμνάσματα».

11. «Νέον Ἐκλόγιον».

12. «Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ τά σῳζόμενα».

13. «Πηδάλιον».

14.«Ἐγκώμια Ἐπιταφίου».

15. «Νέον Θεοτοκάριον».

16. «Χρηστοήθεια».

17. «Εὐχολόγιον».

18. «Καθολικαί Ἐπιστολαί».

19. «Ἐπιστολαί Ἀποστόλου Παύλου».

20. «Ψαλτήριον».

21. «Κῆπος Χαρίτων».

22. «Βαρσανούφιος».

23. «Ὑπομνήματα Ἁγίων Ἀνδρῶν Ἁγιορειτῶν».

24. «Νέος Συναξαριστής».

25. «Ὁμολογία τῆς ἑαυτοῦ Πίστεως».

26. «Ἑορτοδρόμιον».

27. «Νέα Κλῖμαξ».

Καί οἵας μέν οὖν ἐν τούτοις παρενέσπειρεν ὑποσημειώσεις τε καί ἀναγκαίας εἰδήσεις καί ἐν ἑκάστῳ τεύχει διαφοράς λόγων, τρόπων τε καί νοημάτων καί ἐκθέσεις γραφικῶν ἀπορημάτων καί λύσεων, ἔξεστι τοῖς ἐντυγχάνουσι παρατηρῆσαι καί γνῶναι.

Ὅσα δέ Τροπάρια, Οἴκους τε καί ὁλοκλήρους ᾈσματικούς Κανόνας καί Ἐγκώμια εἰς πολλούς τῶν Ἁγίων μελῳδικώτατα συνετάξατο καί προσανεπλήρωσε, ταῦτα καί γραφῇ παραδοῦναι σχεδόν ἀδύνατον».

Οἱ κ υ ρ ι ώ τ ε ρ ε ς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου, ὑπό τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου:

15. Οἱ Χριστιανοί ὀφείλουν νά μήν παραδίδονται στίς κοσμικές φροντίδες καί τίς ὑλικές ἀπολαύσεις, οὔτε νά ζοῦν μέ ἀμέλεια καί πνευματική ραθυμία, ἀλλά νά βρίσκονται πάντοτε σέ πνευματική ἐγρήγορση καί ἑτοιμότητα, περιμένοντας τήν ὥρα τοῦ θανάτου καί τῆς Κρίσεως τοῦ Θεοῦ.

Νά ἀγρυπνεῖτε, γιατί δέν ξέρετε ποιά ὥρα θά ἔρθει ὁ Κύριός σας. Καί νά ξέρετε τοῦτο: (55)

Ἄν γνώριζε ὁ ἰδιοκτήτης ἑνός σπιτιοῦ ποιά ὥρα τῆς νύχτας θά ’ρθει ὁ κλέφτης, θά ξαγρυπνοῦσε καί δέν θ᾽ ἄφηνε νά διαρρήξουν τό σπίτι του.

Γι᾽ αὐτό κι’ ἐσεῖς νά εἶστε πάντοτε ἕτοιμοι, γιατί ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου θά ἔρθει τήν ὥρα πού δέν Τόν περιμένετε (Ματθ. 24, 42-44).

Σέ ὅλους σᾶς τό λέω:

Ἀγρυπνεῖτε! (Μαρκ. 13, 37).

Ἀγρυπνεῖτε καί προσεύχεστε, γιά νά μή σᾶς νικήσει ὁ πειρασμός. Τό πνεῦμα σας εἶναι πρόθυμο, ἡ σάρκα σας ὅμως ἀδύναμη (Μαρκ. 14, 38).

Ἡ μέση σας ἄς εἶναι ζωσμένη καλά (δηλαδή νά εἶστε ἕτοιμοι) καί τά λυχνάρια σας ἄς εἶναι πάντα ἀναμμένα (δηλαδή ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά σας πάντα νά βρίσκονται σέ προσοχή καί ἐγρήγορση).

Νά μοιάσετε στούς ὑπηρέτες ἐκείνους πού περιμένουν πότε ὁ Κύριός τους θά γυρίσει ἀπό τή γαμήλια τελετή ὥστε, μόλις ἔρθει καί χτυπήσει τήν πόρτα, ἀμέσως νά Τοῦ ἀνοίξουν.

Μακάριοι εἶναι οἱ ὑπηρέτες ἐκεῖνοι πού, ὅταν ἔρθει ὁ Κύριός τους, θά τούς βρεῖ ν᾽ ἀγρυπνοῦν καί νά Τόν περιμένουν (Λουκ. 12, 35-37).

Προσέχετε καλά τούς ἑαυτούς σας. Προσέχετε μήν παραδοθεῖτε στήν κραιπάλη καί στό μεθύσι καί στήν ἀγωνία γιά τίς καθημερινές ἀνάγκες, γιατί θά γίνουν βαριές καί κοιμισμένες ἀπ᾽ αὐτά οἱ καρδιές σας, καί θά σᾶς αἰφνιδιάσει ἔτσι ἡ ἡμέρα τῆς Κρίσεως.

Γιατί θά ’ρθει σάν παγίδα σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους πού κατοικοῦν στή γῆ.

Νά εἶστε λοιπόν ἄγρυπνοι καί προσεκτικοί, παρακαλώντας κάθε ὥρα καί στιγμή τό Θεό, νά σᾶς ἀξιώσει νά γλυτώσετε ἀπ᾽ ὅλα τά φοβερά πού μέλλουν νά συμβοῦν, καί νά παρουσιαστεῖτε ἕτοιμοι μπροστά στόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου (Λουκ. 21, 34-36).

Ἦρθε πιά ἡ ὥρα νά σηκωθοῦμε ἀπό τόν ὕπνο τῆς ἀμέλειας, ἀδελφοί.

Γιατί τώρα ἡ τελική σωτηρία βρίσκεται πιό κοντά μας παρά τότε πού πιστέψαμε. Ἡ νύχτα τῆς ἐπίγειας ζωῆς ὅπου νά ’ναι φεύγει, καί ἡ μέρα τῆς μελλοντικῆς αἰώνιας ζωῆς κοντεύει νά ἔρθει (Ρωμ. 13, 11-12).

Σήκω πάνω ἐσύ, πού κοιμᾶσαι τόν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας, καί ἀναστήσου ἀπό τήν πνευματική νέκρα, καί θά σέ φωτίσει ὁ Χριστός (Ἐφεσ. 5, 14).

Ἄς μήν κοιμόμαστε, καθώς οἱ ἄλλοι, ἀλλ᾽ ἄς εἴμαστε ἄγρυπνοι καί προσεκτικοί. Ὅσοι κοιμοῦνται, τή νύχτα κοιμοῦνται. Καί ὅσοι μεθοῦν, τή νύχτα μεθοῦν.

Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ὅμως, σάν ἄνθρωποι τῆς ἡμέρας, ἄς εἴμαστε προσεκτικοί (Α´ Θεσ. 5, 6-8).

Μή σβύνετε μέ τήν ἀμέλεια τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἔχετε (Α´ Θεσ. 5, 19).

Μήν εἶστε ὀκνηροί σ᾽ ὅ,τι πρέπει νά δείχνετε προθυμία καί ζῆλο. Νά ἔχετε φλογερό πνευματικό ἐνθουσιασμό, νά ὑπηρετεῖτε μ᾽ ἀφοσίωση τόν Κύριο (Ρωμ. 12, 11).

Ζήσατε πάνω στή γῆ μέ ἀπολαύσεις καί σπατάλες. Παχύνατε τίς καρδιές σας σάν τά θρεφτάρια, πού τά ἑτοιμάζουν γιά σφάξιμο. (Ἔτσι θά εἶναι καί γιά σᾶς ἡ μέρα τῆς Κρίσεως μέρα σφαγῆς σας) (Ἰακ. 5, 5).

Νά εἶστε προσεκτικοί καί ἄγρυπνοι. Ὁ ἀντίπαλός σας διάβολος περιφέρεται σάν τό λιοντάρι πού βρυχιέται, ζητώντας νά καταβροχθίσει κάποιον ἀπό σᾶς, πού στέκεστε στερεοί στήν Πίστη (Α´ Πέτρ. 5, 8).

Ἀγρύπνα!… Γιατί ἄν δέν ἀγρυπνᾶς, θά ’ρθω σάν τόν κλέφτη, καί δέν θά ξέρεις ποιά ὥρα θά ’ρθω νά σέ Κρίνω (Ἀποκ. 3, 2-3).

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, στό ἔργο του ὁ «Ἀόρατος Πόλεμος», γράφει τά ἑξῆς:

Νά θυμᾶστε ὅτι ὑποχεσθήκατε στό ἅγιο Βάπτισμα ὅτι ἀπαρνῆσθε καί πολεμᾶτε τόν σατανᾶ καί ὅλα τά ἔργα του καί κάθε λατρεία του καί κάθε ἁμαρτία του, τά ὁποῖα ἔργα του εἶναι αὐτά τῆς φιληδονίας, τῆς φιλοδοξίας καί τῆς φιλαργυρίας καί τά ὑπόλοιπα πάθη. (56)

Ὁπότε καί νά ἀγωνίζεστε, ὅσο μπορεῖτε, γιά νά κατατροπώσετε, γιά νά τόν ντροπιάσετε καί γιά νά τόν νικήσητε μέ ὅλη σας τήν τελειότητα.

Ποιά δέ εἶναι ἡ πληρωμή καί ὁ μισθός, πού ἔχετε νά πάρετε γιά αὐτή τή νίκη σας;

Πολύς καί μεγάλος.

Καί ἀκοῦστε ἀδελφοί μου,αὐτό αὐτολεξεί ἀπό τό ἴδιο τό στόμα τοῦ Κυρίου, ὁπού μᾶς τό ὑπόσχεται στήν Ἱερή Ἀποκάλυψι.

1. «Σέ ὅποιον νικήσει θά τοῦ δώσω νά φάῃ τόν καρπό ἀπό τό δένδρο τῆς ζωῆς, πού βρίσκεται στόν Παράδεισο τοῦ Θεοῦ μου» (Ἀποκ. 2, 7).

2. «Τόν νικητή δέν θά τόν πειράξη ὁ δεύτερος θάνατος» (Ἀποκ. 2, 11).

3. «Σέ ὅποιον νικήσῃ θά τοῦ δώσω ἀπό τό κρυμμένο μάννα» (Ἀποκ. 2, 17).

4. «Στό νικητή θά τοῦ δώσω τήν ἐξουσία πού κι’ ἐγώ πῆρα ἀπό τόν Πατέρα μου κι’ ἀκόμη θά τοῦ δώσω τό ἄστρο τό πρωινό» (Ἀποκ. 2, 28).

5. «Τόν νικητή θά τόν ντύσῃ ὁ Θεός μέ τά λευκά ροῦχα τῆς νίκης· δέν θά διαγράψω τό ὄνομά του ἀπό τό βιβλίο τῆς ζωῆς καί θά τόν ἀναγνωρίζω ὡς δικό μου μπροστά στόν Θεό καί τούς ἀγγέλους του» (Ἀποκ. 3, 5).

6. «Τόν νικητή θά τόν κάνω στῦλο στό ναό τοῦ Θεοῦ μου» (Ἀποκ. 3, 12).

7. «Τόν νικητή θά τόν βάλω νά καθίσῃ μαζί μου στόν θρόνο μου» (Ἀποκ. 3, 21).

8. «Ὁ νικητής θά τά κληρονομήσῃ ὅλα, κι’ ἐγώ θά εἶμαι Θεός του κι’ αὐτός παιδί μου» (Ἀποκ. 21, 7).

Βλέπετε ἀξιώματα;

Βλέπετε μισθούς;

Βλέπετε τό ὀκταπλάσιο αὐτό στεφάνι, τό ὁποῖο εἶναι γεμάτο ἄνθη καί ἁμαράντινο, ἀλλά πολλά περισσότερα στεφάνια θά σᾶς πλέξουν ἀδελφοί, ἄν νικήσετε τόν διάβολο.

Σέ αὐτό λοιπόν μαθητεύετε, στό νά ἀγωνίζεστε καί νά ἐγκρατεύεστε «γιά νά μή πάρη κανένας τό στεφάνι σας» (Ἀποκ. 3, 11).

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 54. Βίος ἐν συνόψει τοῦ μακαρίτου καί ἀοιδίμου διδασκάλου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, συγγραφέως τῆς παρούσης Βίβλου, συγγραφθείς παρά τοῦ Ὁσιολογιωτάτου κυρίου Ὀνουφρίου Ἰβηρίτου (1819). http://users.uoa.gr/
  • 55. Οἱ κυριώτερες ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. http://users.uoa.gr/
  • 56. Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου «Ἀόρατος Πόλεμος»
    Ἀπόδοση στή νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος
    Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Το Συναξάρι του Οσίου Νικοδήμου Μοναχού του Αγιορείτου (Α΄ Μέρος, Β΄, Γ΄, Δ΄Ε΄ΣΤ΄Ζ΄Η΄Θ΄Ι΄ΙΑ΄ΙΒ΄ΙΓ΄, ΙΔ΄)

Σχετικά άρθρα

Αγάπησε τον εαυτό σου [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη “ἀγαπήσεις… ὡς σεαυτόν” (Ματθ. 22, 39) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε...

Ποιος φοβάται;

Γράφει η Μαρία Κοσμίδου. …οι παραβατικοί λαθρομετανάστες από τις μουσουλμανικές χώρες έχουν ειδική μεταχείριση από το νόμο σε σχέση με άλλους «εγκληματίες»

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.