Συνεργατες

Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Ι΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Ι΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἡ νοερά προσευχή ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον φέρνει τόν ἄνθρωπο εἰς τήν πρώτη χάρη τοῦ Βαπτίσματος» (Ἅγιος Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ι΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης, ὑπῆρξε τό ἀληθινό «πρότυπο τοῦ χαρισματικοῦ ὑποτακτικοῦ» καί συγχρόνως τοῦ «φωτισμένου» Γέροντα.

Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος ἦταν πραγματικός «βιαστής» τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, εἶχε συνειδητοποιήσει τί ἀκριβῶς σημαίνει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Ὅταν Ἐκεῖνος διά στόματος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, μᾶς λέγει ὅτι: «Ἐλεύσομαι δέ ταχέως πρός ὑμᾶς, ἐάν ὁ Κύριος θελήσῃ, καί γνώσομαι οὐ τόν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλά τήν δύναμιν· οὐ γάρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾿ ἐν δυνάμει. Τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρός ὑμᾶς, ἤ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πρᾳότητος;» (Α΄ Κορ. 4, 19-21).

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης, ἦταν ταπεινός, μακάριος καί ἀδιαλείπτως προσευχόμενος. Δεχόταν ταπεινά καί μέ ἁπλότητα μέσα στό Κελλάκι του, ὅλους τούς Πατέρες, ἀλλά καί τούς προσκυνητές, ὅταν τόν ἐπισκέπτοταν στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὅσοι ἔρχονταν νά δοῦν τόν Ἅγιο Γέροντα Ἐφραίμ, τόν ἐρωτοῦσαν γιά θέματα ἐσωτερικῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ζητοῦσαν νά τούς κατευθύνει σχετικά μέ τήν νοερά προσευχή. Ὅλοι ἤθελαν νά πάρουν τήν εὐχή του καί νά ἀκούσουν τήν σοφή συμβουλή του. Ἐκεῖ στόν Ἅγιο Γέροντα ἔβρισκαν πάντοτε τήν χαρά πού ἀπορρέει μέσα ἀπό τήν ἀδιάλειπτη προσευχή.

Αὐτή ἡ χαρά συνοδεύεται καί μέ τήν Θεία χάρη τῆς μεγάλης παρηγορίας γιά τίς θλίψεις τοῦ κόσμου τοῦτου. Ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης, ἔλεγε πάντοτε μέ «πολλή ἀγάπη» καί «δυνατή πίστη», πρός τούς προσκυνητές:

Ἄς ἀκολουθήσωμεν Αὐτόν καί εὑρήσωμεν τήν χαράν. Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστι, εἰρήνη καί χαρά. Ἀγαπήσατε τόν Θεόν καί δότε δόξα τῷ ὀνόματι Αὐτοῦ.

Μηδέν προτιμήσατε τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ… (21)

Ἡ μεγάλη δόξα τῆς Ἐκκλησίας μας· αὐτό εἶναι:

-Νά ἀκούσουμε τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία».

-Πόσες φορές τό εἶπα ἐγώ ὡς ἱερεύς;

-Ὅταν τό λέει ὁ παπάς, μοῦ ἔρχεται νά κλάψω, νά κλάψω.

-Αὐτός εἶναι ὁ Πατέρας μας.

-Αὐτή εἶναι ἡ προσδοκία μας.

-Ἐκεῖ θά πᾶμε ὅλοι.

-Θά μᾶς ἀγκαλιάσει, θά μᾶς φιλήσει.

-Διότι αὐτός εἶναι ὁ Πατέρας μας, ὁ Δημιουργός μας.

-Εἶναι λέξεις, οἱ ὁποῖες σοῦ τονώνουν τό ἠθικό.

-Ἐκεῖ εἶναι ἡ προσδοκία μας, ἡ ἀνάπαυσίς μας.

-Νά πᾶμε στόν Πατέρα μας. Αὐτός εἶναι ὁ Πατέρας μας».

Ὡς ἄξιος Ἱερομόναχος, ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἐφραίμ, προσευχόμενος ἀληθινά καί καρδιακά πρός τόν γλυκύτατο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ἔλεγε μεταξύ τῶν πολλῶν ἄλλων αὐτοσχέδιων προσευχῶν του καί τήν ἑξῆς:

-«Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀναλαβών τάς ἁμαρτίας ἡμῶν καί ἐκφέρων αὐτάς εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν.

-Δός καί εἰς ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς μίαν ἀκτίνα τῆς Θεϊκῆς χάριτός Σου καί βοήθησον ἡμᾶς καί δίδαξον ἡμᾶς καί φώτισον ἡμᾶς:

-Πῶς θά Σέ ἀκολουθήσουμε.

-Πῶς θά Σέ ἀναπαύσουμε.

-Πῶς θά Σέ εὐαρεστήσουμε.

-Ἴνα γίνωμεν καί ἡμεῖς μέτοχοι ἐκείνων τῶν ἀνεκλαλήτων ἀγαθῶν, τῶν ὁποίων ἑτοίμασε ἡ πατρική Σου ἀγάπη.

-Ταῖς πρεσβείαις τῆς γλυκυτάτης Σου Μητρός καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνός Σοι εὐαρεστησάντων. Ἀμήν».

Οἱ Θεόπνευστες διδαχές εἶναι πάντοτε ἐκείνες, οἱ ὁποίες ἀναδεικνύουν τήν σπουδαιότερη πλευρά τῆς προσωπικότητας ὅλων τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὅπως καί τῶν σύγχρονων Ἁγίων Πατέρων, τῆς ἐποχῆς μας πού ὑπηρετοῦν μόνο τήν Ἀλήθεια τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου.

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἐφραίμ, ἦταν ἄριστος ἱερεύς ὡς ποιμένας καί Λειτουργός τοῦ Ὑψίστου καί ὡς Πνευματικός Πατέρας. Ἐπίσης ὡς Θεολόγος ἦταν ἐν Ἁγίω Πνεύματι καταρτισμένος καί οὐσιαστικός καί ἐξαίρετος ὡς ἱερός παιδαγωγός.

Ὁ Γέροντας συμβούλευε καί καθοδηγοῦσε Πατέρες, οἰκογένειες, γονεῖς, ὅλους τούς νέους ἀνθρώπους, ἀλλά καί ἐκπαιδευτικούς παιδαγωγούς στόν ὀρθόδοξο δρόμο τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, στίς ὁμιλίες του παρακινοῦσε ὅλους τούς πιστούς ὀρθοδόξους χριστιανούς νά προσεύχονται μέ τήν νοερά καρδιακή προσευχή. Ἐπίσης ἔστειλε σέ δύο φιλοσόφους τῆς ἐποχῆς του, τόν Ἰωάννη καί τόν Θεόδωρο, ἕναν ὡραιότατο λόγο γιά νά διαφωτίσουν τόν κόσμο μέσα ἀπό τόν ἁγιογραφικό Λόγο τοῦ Κυρίου. Σέ τοῦτο τόν οὐσιαστικό Πατερικό λόγο, ἀποκάλυψε σέ αὐτούς, ὅλα τά «Μυστήρια» τῆς νοερᾶς προσευχῆς. (22)

Ὅσοι ἐπικαλοῦνται τόν Κύριο μέ τήν μονολόγιστη εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», θά πρέπει νά γνωρίζουν, ὅταν προσεύχονται μέ τό κομποσχοίνι, τί ἀκριβῶς λέγουμε:

Τοῦ Χριστοῦ λέμε: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».

Τῆς Παναγίας λέμε: «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσόν με».

Τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας: «Ἅγιε… πρέσβευε ὑπέρ ἐμοῦ».

Τοῦ Ἁγίου τῆς ἐνορίας: «Ἅγιε… πρέσβευε ὑπέρ ἐμοῦ».

Τοῦ Ἁγίου τῆς ἑβδομάδος: «Ἅγιε… πρέσβευε ὑπέρ ἐμοῦ».

Δευτέρα: «Ἅγιοι Ἀρχάγγελοι, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἐμοῦ».

Τρίτη: «Βαπτιστά τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἐμοῦ».

Τετάρτη καί Παρασκευή: «Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ,

σῶσόν με τή δυνάμει σου».

Πέμπτη: «Ἅγιοι Ἀπόστολοι, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἐμοῦ

καί, Ἅγιε Νικόλαε, πρέσβευε ὑπέρ ἐμοῦ».

Σάββατο: «Ἅγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἐμοῦ».

Κυριακή: «Παναγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέησόν με».

Γιά τόν Ἄγγελο Φύλακα: «Ἅγιε Ἄγγελέ μου, φύλαξέ με».

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης, μᾶς ἔλεγε γιά τήν «εὐχούλα» ὅτι: «Ἡ νοερά προσευχή ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον φέρνει τόν ἄνθρωπο εἰς τήν πρώτη χάρη τοῦ Βαπτίσματος».

Ἀμήν, γένοιτο!

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

  • 21. Προσευχή. http://users.uoa.gr/
  • 22. «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με», τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.
    http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Α΄ Μέρος)
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Β΄ Μέρος)
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Γ΄ Μέρος)
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Δ΄ Μέρος)
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Ε΄ Μέρος)
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (ΣΤ΄ Μέρος)
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Ζ΄ Μέρος)
– Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Η΄ Μέρος)
Τo «θαυματουργό κομποσχοίνι» του Γέροντα (Θ΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Περί νοεράς προσευχής

Άρθρο του μακαριστού πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη. "Ἡ νοερά προσευχή ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον, φέρνει τόν ἄνθρωπον εἰς τήν πρώτην χάριν τοῦ βαπτίσματος" (Άγιος Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.