Συνεργατες

Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΙΗ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΙΗ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὁ Θεός εἶνε εὔσπλαχνος, ἀλλά εἶνε καί δίκαιος» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙH΄ Μέρος

Ἀνάμεσα στήν ὁλόφωτη ὁμήγυρη τῶν πνευματικῶν ἐργατῶν γιά τήν διάδοση τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀλλά καί τήν διάσωση τῆς Παράδοσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ βρίσκεται καί ὁ Ἰσαπόστολος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Αὐτή τήν ἐποχή ξεχώριζαν οἱ Φιλοκαλικοί Ἅγιοι Πατέρες, ὡς ἀστέρες πολύφωτοι, καθώς συνδύαζαν τήν ἑλληνική παιδεία μέ τήν Ὀρθοδοξία καί αὐτοί ὁδήγησαν τό Γένος μας στήν ἁγιότητα.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅμως ξεχωρίζει γιά τήν ταπείνωση καί τήν αὐταπάρνησή του.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός, μᾶς λέγει ἀκόμη περισσότερα γιά τήν Πίστη μας, μέσα ἀπό τήν «Α´ Διδαχή» καίἡ ὁποία στήν συνέχειά της ἔχει ὡς ἑξῆς:Ἀκούετε, ἀδελφοί μου, τί χαρμόσυνα Mυστήρια ἔχει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία; (33)

Μά τά ἔχει κρυμμένα καί θέλουν ξεσκέπασμα.

Διά τοῦτο νά μάθετε ὅλοι σας γράμματα, διά νά κ α τ α λ α μ β ά ν ε τ ε πῶς περιπατεῖτε.

Πρέπει καί σύ, ὦ ἄνδρα, νά μή μεταχειρίζεσαι τήν γυναῖκα σου ὡσάν σκλάβα, διότι πλάσμα τοῦ Θεοῦ εἶνε καί ἐκείνη καθώς καί σύ.

Τόσον ἐσταυρώθηκεν ὁ Θεός δι᾿ ἐσέ, ὅσον καί δι᾿ ἐκείνην.

Πατέρα λέγεις ἐσύ τόν Θεόν, Πατέρα τόν λέγει καί ἐκείνη.

Ἔχετε μίαν πίστιν, ἕνα βάπτισμα.

Δέν τήν ἔχει ὁ Θεός κατωτέραν.

Διά τοῦτο δέν τήν ἔκαμεν ἀπό τό κεφάλι, διά νά μή καταφρονῆ τόν ἄνδρα.

Ὁμοίως πάλιν δέν τήν ἔκαμεν ἀπό τά ποδάρια, διά νά μή καταφρονῆ ὁ ἄνδρας τή γυναίκα.

Ὠνόμασεν ὁ Θεός τόν ἄνδρα Ἀδάμ, τήν δέ γυναίκα Εὔαν.

Ἔκαμε καί ἕναν Παράδεισον εἰς τό μέρος τῆς ἀνατολῆς ὅλον χαρά καί εὐφροσύνη· μήτε πείνα, μήτε δίψα, μήτε ἀρρώστια, μήτε κανέν λυπηρόν.

Τούς ἐστόλισε μέ τά ἑπτά χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Τούς ἔβαλε μέσα εἰς τόν Παράδεισον νά χ α ί ρ ω ν τ α ι ὡς ἄγγελοι.

Λέγει ὁ Θεός τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας:

Ἐγώ νά ὁπού σᾶς ἔκαμα ἀνθρώπους λαμπροτέρους ἀπό τόν ἥλιον.

Σᾶς ἔβαλα μέσα εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεσθε ἀπό ὅλα τά ἀγαθά τοῦ Παραδείσου.

Μά διά νά γνωρίζετε πώς ἔχετε Θεόν ποιητήν καί πλάστην σας, σᾶς δίδω μίαν παραγγελίαν· μόνον ἀπό μίαν συκήν νά μή φάγητε σύκα· μά νά ἠξεύρητε καί αὐτό, πώς ἀνίσως καί παραβῆτε τήν προσταγήν μου καί φάγετε, θά ἀποθάνετε.

Καί ἔτσι τούς ἄφησεν ὁ Θεός μέσα εἰς τόν Παράδεισον καί ἐχαίροντο ὡς ἄγγελοι.

Διά τοῦτο τούς ἐστόλισεν ὁ Πανάγαθος Θεός μέ τήν ἐντροπήν, καί ἡ ἐντροπή νά τούς φυλάγη ἀπό κάθε ἁμαρτίαν, μά περισσότερον τήν γυναίκα.

Διά τοῦτο, Χριστιανοί μου, ὅσον καί θυγατέρες τοῦ Χριστοῦ μου, ὅσον ἠμπορεῖτε, νά εἶσθε σκεπασμένες μέ τήν ἐντροπήν, καί φαίνεσθε ὡσάν μάλαμα.

Ἡ Ἀπολύτρωσις τοῦ Ἀνθρώπου

Ἀπέθανον ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, ἐπῆγαν εἰς τήν Κόλασιν καί ἐκαίοντο πέντε καί ἥμισυ χιλιάδες χρόνους διά μίαν ἁμαρτίαν· ἀμή ἡμεῖς ὁπού κάμνομεν πολλάς, καί μάλιστα ἐγώ, τί ἔχομεν νά πάθωμεν;

Ὁ Θεός εἶνε εὔσπλαχνος, ἀλλά εἶνε καί δίκαιος.

Ἔχει ράβδον σιδηράν· καί καθώς ἐπαίδευε τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔαν, ἔτσι παιδεύει καί ἡμᾶς, ἄν δέν κάμνωμεν καλά.

Παρέβησαν ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα τήν προσταγήν τοῦ Θεοῦ, καί ἐξωρίσθησαν ἀπό τόν Παράδεισον.

Τώρα τί κάμνομεν, Χριστιανοί μου, ἡμεῖς;

Ζητήσατε νά μάθετε, ὅτι εἰς τούς πέντε καί ἥμισυ χιλιάδες χρόνους ὅλοι ὅσοι ἀπέθνησκον ἐπήγαινον εἰς τήν Κόλασιν.

Εὐσπλαχνίσθη ὁ Κύριος τό γένος τῶν ἀνθρώπων καί ἦλθε καί ἔγινεν ἄνθρωπος τέλειος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ἀπό τά καθαρώτατα αἵματα τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, καί μᾶς ἔβγαλεν ἀπό τάς χεῖρας τοῦ διαβόλου.

Ζητήσατε νά μάθετε, ὅτι Κυριακήν ἡμέραν ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου· Κυριακήν ἡμέραν ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί μᾶς ἔδειξε τήν Ἁγίαν Πίστιν, τό ἅγιον Βάπτισμα, τά Ἄχραντα Μυστήρια· ὑβρίσθη, ἐδάρθη, ἐσταυρώθη κατά τό ἀνθρώπινον.

Ἀνέστη τήν τρίτην ἡμέραν, ἐπῆγε εἰς τήν Κόλασιν, ἔβγαλε τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔαν καί τό γένος του.

Ἔγινε χαρά εἰς τόν οὐρανόν, εἰς τόν ἅδην καί εἰς ὅλον τόν κόσμον.

Φαρμάκι καί σπαθί δίστομον εἰς τούς Ἑβραίους καί εἰς τόν διάβολον.

Ἀνελήφθη εἰς τούς οὐρανούς καί ἐκάθησε ἐκ δεξιῶν του Πατρός, νά συμβασιλεύη αἰωνίως, νά προσκυνῆται καί ἀπό τούς Ἀγγέλους.

Ζητήσατε νά μάθετε, πῶς σήμερον, αὔριον περιμένομεν τό τέλος τοῦ κόσμου.

Εἶσθε φρόνιμοι καί γνωστικοί· καταλάβατε καί μόνοι σας τό καλόν καί κάμνετέ το.

Μέσα πρός Σωτηρίαν τοῦ Γένους

Πνευματικοί Πυρῆνες

Τώρα τί σᾶς φαίνεται εὔλογον νά κάμωμεν;

Ἔχω δυό λογισμούς.

Ὁ ἕνας λογισμός μοῦ λέγει:

Φθάνουν αὐτά ὁπού εἶπες εἰς τούς Χριστιανούς, καί σήκω πρωΐ πήγαινε καί εἰς ἄλλο μέρος νά διδάξης.

Ὁ ἄλλος μοῦ λέγει:

Μή πηγαίνεις· κάθισε νά τούς εἰπῆς καί τά ἐπίλοιπα καί αὔριον φεύγεις.

Σεῖς τί λέγετε νά φύγω ἤ νά καθήσω;

Νά καθήσῃς, ἅγιε τοῦ Θεοῦ.

Καλά, παιδιά μου, νά καθήσω· ἀμή εἶνε καλά νά δουλεύη ἕνας ἄνθρωπος ἕνα ἀμπέλι, ἤ νά βόσκη πρόβατα, καί νά μή φάγη ἐκ τοῦ καρποῦ των;

Τώρα καί ἐγώ ἐδῶ ὁπού ἦλθα καί κοπιάζω εἶνε καλόν νά μή μοῦ δώσητε ὀλίγην παρηγορίαν, πληρωμήν;

Καί τί πληρωμήν θέλω ἐγώ;

Χρήματα;

Καί τί νά τά κάμω;

Ἐγώ, μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, μήτε σακκούλα ἔχω, μήτε σπίτι, μήτε ἄλλο ράσο· καί τό σκαμνί ὁπού ἔχω ἰδικόν σας εἶνε, τό ὁποῖον εἰκονίζει τόν τάφον μου.

Ἐτοῦτος ὁ τάφος ἔχει ἐξουσίαν νά διδάξη βασιλεῖς, πατριάρχας, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, ἄνδρας καί γυναίκας, νέους καί γέροντας καί ὅλον τόν κόσμον.

Ἀνίσως καί ἐπεριπατοῦσα διά ἄσπρα, θά ἤμουν τρελλός καί ἀνόητος· ἀμή τί εἶνε ἡ πληρωμή μου;

Νά καθήσετε ἀπό πέντε, δέκα, νά συνομιλῆτε αὐτά τά Θεῖα νοήματα, νά τά βάλετε μέσα εἰς τήν καρδίαν σας, διά νά σᾶς προξενήσουν τήν αἰώνιον ζωήν.

Δέν εἶνε, ἀδελφοί μου, λόγοι ἰδικοί μου ὅσα σᾶς εἶπον, ἀλλά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφήν.

Αὐτά ὁπού σᾶς εἶπα τό ἴδιον εἶνε ὡσάν νά κατέβη ὁ ἴδιος ὁ Θεός νά σᾶς τά εἰπῆ.

Τώρα ἀνίσως καί τά κάμνετε καί τά βάλλετε εἰς τόν νοῦν σας, δέν μέ φαίνεται καί ἐμέ τίποτε ὁ κόπος.

Εἰ δέ καί δέν τά κάμνετε, φεύγω λυπημένος, μέ τά δάκρυα στά μάτια.

Χριστιανικά Σχολεῖα

Ἔχετε Σχολεῖον ἐδῶ εἰς τήν χῶραν σας νά διαβάζουν τά παιδιά;

Δέν ἔχομεν, ἅγιε τοῦ Θεοῦ.

Νά μαζευθῆτε ὅλοι νά κάμετε ἕνα Σχολεῖον καλόν, νά βάλετε καί ἐπιτρόπους νά τό κυβερνοῦν, νά βάνουν διδάσκαλον νά μανθάνουν ὅλα τά παιδιά γράμματα, πλούσια καί πτωχά.

Διότι ἀπό τό Σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶνε Θεός, τί εἶνε Ἁγία Τριάς, τί εἶνε Ἄγγελοι, Δαίμονες, Παράδεισος, Κόλασις, ἀρετή, κακία· τί εἶνε ψυχή, σῶμα καί πολλά ἄλλα.

Διότι χωρίς τό Σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς τό σκότος· ἀπό τό Σχολεῖον ἀνοίγει τό Μοναστήριον.

Ἄν δέν ἦτο τό Σχολεῖον, ποῦ ἤθελα μάθει ἐγώ νά σᾶς διδάσκω;

Περίληψις ὅλης τῆς διδαχῆς

Ἐγώ ἐδιάβασα καί περί ἱερέων, καί περί ἀσεβῶν, αἱρετικῶν καί ἀθέων· τά βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνησα· ὅλαι αἱ πίστεις εἶνε ψεύτικες.

Τοῦτο ἐκατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι μόνη ἡ Πίστις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἶνε καλή καί ἁγία.

Τό νά πιστεύωμεν καί νά βαπτιζώμεθα εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τοῦτο σᾶς λέγω τώρα εἰς τό τέλος.

Nά εὐφραίνεσθε ὁπού εἶσθε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καί νά κλαίετε διά τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς ὁπού περιπατοῦν εἰς τό σκότος.

Ἡμεῖς, Χριστιανοί μου, τί εἴμεθα, δίκαιοι ἤ ἁμαρτωλοί;

Ἀνίσως καί εἴμεθα δίκαιοι, καλότυχοι καί τρισμακάριοι· εἰ δέ καί εἴμεθα ἁμαρτωλοί, τώρα εἶνε καιρός νά μετανοήσωμεν, νά παύσωμεν ἀπό τά κακά, καί νά κάμνωμεν τά καλά· διότι ἕως αὔριον δέν ἠξεύρομεν τί θά πάθωμεν.

Προσέχετε λοιπόν, ἀδελφοί μου, νά μή ὑπερηφανεῦσθε, νά μή φονεύετε, νά μή μοιχεύετε, νά μή κάμνετε ὅρκους, νά μή λέγετε ψεύματα, νά μή συκοφαντῆτε, νά μή προδίδετε, νά μή στολίζετε τό σῶμα, διότι θά τό φάγουν οἱ σκώληκες.

Ἀλλά νά στολίζετε τήν ψυχήν, ὁπού εἶνε τιμιωτέρα ἀπό ὅλον τόν κόσμον.

Νά προσεύχεσθε, νά νηστεύετε, νά δίδετε ἐλεημοσύνην, νά ἔχετε τόν θάνατον ἔμπροσθέν σας, πότε νά φύγετε ἀπό τοῦτον τόν ψεύτικον κόσμον, νά ὑπάγετε εἰς ἐκεῖνον τόν αἰώνιον.

Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου:

Καθώς ἕνας ἄρχοντας ἔχει δέκα δούλους καί σφάλλει ἕνας ἐξ αὐτῶν τόν διώκει καί βάνει ἄλλον.

Οὕτω καί ὁ Κύριος, ὡσάν ἐξέπεσε τό πρῶτον τάγμα τῶν ἀγγέλων, ἐπρόσταξεν ὁ Θεός καί ἔγινεν οὗτος ὁ κόσμος, καί ἔκαμεν ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους, νά μᾶς βάλῃ εἰς τόν τόπον τῶν ἀγγέλων.

Ἡμεῖς, Χριστιανοί μου, δέν ἔχομεν ἐδῶ πατρίδα.

Διά τοῦτο καί ὁ Θεός μᾶς ἔκαμε μέ τό κεφάλι ὀρθούς, καί μᾶς ἔβαλε τόν νοῦν εἰς τό ἐπάνω μέρος, διά νά στοχαζώμεθα πάντοτε τήν Οὐράνιον Βασιλείαν, τήν ἀληθινήν πατρίδα μας.

Ὅθεν, ἀδελφοί μου, νά σᾶς διδάσκω καί συμβουλεύω, πλήν τολμῶ πάλιν καί παρακαλῶ τόν γλυκύτατον Ἰησοῦν Χριστόν νά στείλη οὐρανόθεν τήν χάριν Του καί τήν εὐλογίαν Του εἰς αὐτήν τήν χῶραν, καί ὅλους τούς Χριστιανούς, ἄνδρας καί γυναίκας, νέους καί γέροντας, καί τά ἔργα τῶν χειρῶν σας.

Καί πρῶτον, ἀδελφοί μου, ἄμποτε νά σᾶς εὐσπλαγχνισθῇ καί νά συγχωρήσῃ τάς ἁμαρτίας σας καί νά σᾶς ἀξιώση νά διέλθετε καί ἐδῶ καλήν καί εἰρηνικήν αὐτήν τήν ματαίαν ζωήν, καί μετά θάνατον εἰς τόν Παράδεισον, εἰς τήν πατρίδα μας τήν ἀληθινήν.

Νά χαιρώμεθα πάντοτε, νά δοξάζωμεν καί προσκυνῶμεν τήν Ἁγίαν Τριάδα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παρακαλῶ σας, ἀδελφοί μου, νά εἰπῆτε καί δι᾿ ἐμέ τόν ἁμαρτωλόν τρεῖς φοράς:

Σ υ γ χ ω ρ ή σ α τ έ μετόν ἁμαρτωλόν…

Σ υ γ χ ω ρ ή σ α τ έ με. Καί ὁ Θεός σ υ γ χ ω ρ ή σ ο ι σας. Συγχωρηθῆτε καί μεταξύ σας”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄)

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.