Επικαιρότητα

Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΚΔ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΚΔ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Πρέπει καί ἡμεῖς νά εἴμεθα καθαροί ἀπό ἁμαρτίας, καί τότε φεύγει ὁ διάβολος» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΚΔ΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, λέγει σχετικά μέ τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς καί τήν ἁγιότητα τοῦ βίου ἀλλά καί γενικότερα ὁλόκληρης τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ῥωμηῶν σέ σχέση μέ τήν δύναμιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὅτι αὐτό ἔχει ἐξαιρετική σημασία, ὅπως ἀσφαλῶς φέρει καί τή μέγιστη πνευματική ἀξία.

Ἔτσι λοιπόν, ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς στήν «Γ΄ Διδαχή» του πρός ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τά ἑξῆς:

Θέλετε ν᾿ ἀκούσετε καί ἄλλο διά τόν Σταυρόν, πῶς δέν ἐνεργεῖ, ὅταν εἶνε μολυσμένο τό χέρι ἀπό ἁμαρτίας; (39)

Ἦτον ἕνας ἄνθρωπος ὀνομαζόμενος Ἰουλιανός ἀναγνώστης, ὅστις ἐσπούδασε γράμματα μέ τόν Μέγαν Βασίλειον, ὁ ὁποῖος ἠθέλησε νά γίνῃ βασιλεύς.

Πηγαίνει λοιπόν καί εὑρίσκει ἕνα μάγον Ἑβραῖον καί τοῦ λέγει:

Εἶσαι καλός νά μέ κάμῃς βασιλέα καί νά σέ κάμω βεζίρη;

Τοῦ λέγει ὁ μάγος: Ἀρνήσου τόν Χριστόν, καί ἐγώ σέ κάμω.

Λέγει του ὁ Ἰουλιανός: Τόν ἀρνοῦμαι.

Τότε κάμνει ἕνα γράμμα ὁ μάγος καί τοῦ λέγει: Πάρε τοῦτο τό χαρτί καί πήγαινε εἰς ἕνα μνῆμα ἑλληνικό καί ρίψε το ὑψηλά καί θά ἔλθουν δαίμονες.

Kαί ὅ,τι σοῦ κάμνουν μή φοβηθῆς καί νά μή κάμῃς τόν Σταυρόν σου, διότι θά φύγουν.

Ἐπῆγεν ὁ Ἰουλιανός εἰς τό μνῆμα καί ρίχνοντας τό χαρτί ἦλθαν οἱ δαίμονες.

Αὐτός φοβηθείς καί κάμνοντας τόν Σταυρόν του ἔφυγον οἱ δαίμονες.

Πηγαίνει εὐθύς εἰς τόν μάγον καί τοῦ λέγει τά γενόμενα.

Τότε τοῦ λέγει ὁ μάγος: Πήγαινε νά σφάξῃς ἕνα παιδί καί νά μοῦ φέρῃς τήν καρδιά του.

Ἐπῆγε καί ἔσφαξε τό παιδί καί τοῦ ἔφερε τήν καρδία.

Τότε κράζει πάλιν τούς δαίμονας ὁ μάγος.

Αὐτός πάλιν ἀπό τόν φόβον του ἔκαμε τόν Σταυρόν· ἀλλ᾿ οἱ δαίμονες δέν ἐφοβήθησαν, διότι ἦτο μολυσμένος ἀπό τόν φόνον.

Ἔτσι ἔκαμε τό θέλημά του καί ἐβασίλευσε δυό χρόνους καί ἐπῆγεν εἰς τήν Κόλασιν νά καίγεται πάντοτε.

Πρέπει καί ἡμεῖς νά εἴμεθα καθαροί ἀπό ἁμαρτίας, καί τότε φεύγει ὁ διάβολος.

Τό Γένος ἔχει ἀνάγκην Ἀξίων Ἱερέων

Ἤθελα, Χριστιανοί μου, νά εἶμαι πάντοτε μαζί σας, νά σᾶς λέγω πότε τό ἕνα, πότε τό ἄλλο.

Μά τί νά σᾶς κάμω, ὁπού εἶνε χιλιάδες χῶρες, ὁπού δέν ἤκουσαν λόγον Θεοῦ ποτέ καί μέ περιμένουν.

Διά τοῦτο σᾶς παρακαλῶ, ἅγιοι ἱερεῖς, καί σᾶς παραγγέλνω νά φροντίσητε διά τούς κοσμικούς πῶς νά σωθῶσι.

Καί ἐκεῖνοι καί σεῖς.

Ὁμοίως πάλιν οἱ κοσμικοί νά τιμᾶτε τούς ἱερεῖς σας.

Καί ἄν τύχη ἕνας ἱερεύς καί ἕνας βασιλεύς, τόν ἱερέα νά προτιμήσῃς.

Καί ἄν τύχη ἕνας ἱερεύς καί ἕνας γγελος, τόν ἱερέα νά προτιμήσῃς, διότι ὁ ἱερεύς εἶνε ἀνώτερος ἀπό τούς Ἀγγέλους.

Ὁ δέ ἱερεύς ὁπού θέλει τό καλόν του, νά διαβάση τόν Νόμον, νά καταλάβη τό χρέος του.

Διά τούς ἁγίους ἱερεῖς δέν ἔχω νά σᾶς πῶ τίποτε.

Ἐγώ ἔχω χρέος ὅταν ἀπαντήσω ἱερέα νά σκύψω νά τοῦ φιλήσω τά χέρια καί νά τόν παρακαλέσω νά παρακαλῇ τόν Θεόν διά τάς ἁμαρτίας μου.

Διότι ὅλος ὁ κόσμος νά παρακαλέσῃ τόν Θεόν δέν δύνανται νά τελειώσουν τά Ἄχραντα Μυστήρια, καί ἕνας ἱερεύς, ἔστω καί ἁμαρτωλός, δύναται μέ τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά τά τελειώση.

Λέγω μόνον ὅτι ὅστις θέλει νά γίνῃ ἱερεύς, πρέπει νά εἶνε καθαρός ὡςγγελος· νά ἠξεύρῃ γράμματα νά ἐξηγῇ τό ἅγιον Εὐαγγέλιον.

Καί ὅταν γίνῃ 30 χρονῶν καί τόν π α ρ α κ α λ έ σ ο υ ν οἱ κοσμικοί καί ὁ Δεσπότης, τότε νά γίνεται ἱερεύς, χωρίς νά δώσῃ χρήματα.

Καί νά κατοικῆ πλησίον εἰς τήν ἐκκλησίαν, ὅποιαν ὥραν τόν ζητήσουν οἱ κοσμικοί νά τόν εὑρίσκουν.

Νά στοχάζεται ποῖος εἶνε μαλωμένος μέ τή γυναῖκα του, ποῖος ἀδελφός μέ τόν ἀδελφόν του, ποῖος γείτονας μέ τόν γείτονά του, νά τούς φέρη εἰς ἀγάπην, καί νά θυσιάζεται διά τό ποίμνιόν του.

Καί ὅταν λειτουργῆ καί τελειώνη τό Εὐαγγέλιον, νά τό ἐξηγῆ εἰς τούς Χριστιανούς, τί παραγγέλλει ὁ Χριστός νά κάμνουν.

Καί νά στοχάζεται ὅτι οἱ φοῦντες, ὁπού εἶνε εἰς τό ἐπιτραχήλι, σημαίνουν τάς ψυχάς τῶν Χριστιανῶν.

Καί ἄν χαθῆ μία ψυχή, ἔχει νά δώσῃ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

Καί νά στοχάζεται ὅτι τό φαιλόνι ὁπού φορεῖ καί δέν ἔχει μανίκια, φανερώνει πώς ὁ ἱερεύς δέν πρέπει νά ἔχῃ χέρια νά ἀνακατώνεται εἰς τά κοσμικά πράγματα, ἀλλά νά ἔχῃ πάντοτε τόν νοῦν του εἰς τόν οὐρανόν.

Καί ὅταν ὁ ἱερεύς μαζεύη τό φαιλόνιον καί γίνεται ὡσάν δυό πτέρυγες, φανερώνει πώς ἄν κ ά μ ν η καλά ἔργα, ὡσάν Ἄγγελος θά πετάξη νά ὑπάγη εἰς τόν Παράδεισον.

Ἄν δέ εἶνε ἀνάξιος, ἀγράμματος, μολυσμένος μέ ἁμαρτίας, καί δίδη γρόσια, καί βάνη μεσίτας νά γίνῃ ἱερεύς, τότε μέ αὐτά ἀγοράζει τήν Κόλασιν.

Καί ὅταν λέγη τό Εὐαγγέλιον, καί λέγη τόσα ψ ε ύ μ α τ α, ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον τόν ἱερέα.

Φοβερά Προφητεία

Τόν παλαιόν καιρόν οἱ ἄνθρωποι, ὅταν ἤθελον νά παιδεύσουν κανένα ἄνθρωπον, ἔκανον ὅρκον καί ἔλεγον, νά δώσῃ ὁ Θεός νά τόν βάλῃ μέ τούς ἱερεῖς τοῦ 18ου αἰῶνος.

Διά τοῦτο, ἀδελφοί μου, εἶνε δύσκολον τήν σήμερον νά σωθοῦν πατριάρχαι, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι.

Διά τοῦτο σᾶς συμβουλεύω, ἅγιοι ἱερεῖς, τώρα πού ἔχετε καιρόν, μετανοήσατε, ἵνα σωθῆτε.

Κοινωνικά Καθήκοντα

Οἱ προεστοί ὁπού εἶσθε εἰς χωρία, ἄν θέλετε νά σωθῆτε, πρέπει νά ἀγαπᾶτε ὅλους τούς Χριστιανούς καθώς καί τά παιδιά σας, καί νά ρίχνετε τά χρέη κατά δύναμιν ἑκάστου, καί νά μή κάμνετε φιλοπροσωπείαν.

Ὁμοίως καί σεῖς οἱ κατώτεροι νά τιμᾶτε τούς μεγαλυτέρους σας.

Οἱ ἄνδρες ν᾿ ἀγαπᾶτε τάς γυναῖκας σας· καί ἄν ἡ γυναίκα σου εἶνε κακή καί τήν ὑπομένης καί τήν συμβουλεύης, ἔχεις μισθόν ἀπό τόν Θεόν.

Ὁμοίως καί αἱ γυναῖκες νά ἀγαπᾶτε καί νά ὑποτάσσεσθε εἰς τούς ἄνδρας, διότι μέ τήν ὑπομονήν καί ὑπακοήν εἰς τό καλόν ἔχετε μισθόν εἰς τήν ψυχήν σας.

Καί ἄν ἔχῃ καί κανένα σφάλμα, νά τό παραβλέπετε, διότι ὁ ἄνδρας ἔχεις περισσοτέρας φροντίδας ἀπό τήν γυναίκα.

Λοιπόν πρέπει ἀμφότεροι ν᾿ ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

Ὁμοίως καί τά τέκνα νά τιμᾶτε καί νά σέβεσθε τούς γονεῖς σας, διότι ὅστις δέν τιμᾶ καί δέν ὑπακούει τούς γονεῖς του εἰς τό καλόν, κολάζεται.

Ὑπεράνω ὅλων ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Τό παράδειγμα τοῦ Ἀβραάμ

Πάλιν, ἔτυχεν οἱ γονεῖς σου καί ἠρνήθησαν τόν Χριστόν καί σέ παρακινοῦν καί σέ νά τόν ἀρνηθῆς;

Τότε νά μήν ἀκούσῃς, καί ἔχεις μισθόν ἀπό τόν Θεόν, καθώς ἔκαμεν ὁ Ἀβραάμ, ὁπού τόν ἔστειλεν ὁ πατήρ του Θαρά, ὁ εἰδωλολάτρης, νά φέρη ἕνα πρόβατον νά θυσιάση εἰς τά εἴδωλα.

Καί εἰς τόν δρόμον ὁπού ἐπήγαινεν ὁ Ἀβραάμ ἐσκέφθη μέ τόν νοῦν του, ὅτι τοῦτος ὁ κόσμος, ὁπού στέκει πάντοτε καινούργιος, τάχα δέν ἔχει ἀφέντη;

Καί διατί ὁ πατέρας μου νά προσκυνᾶ τά εἴδωλα, κωφά καί ἀναίσθητα, καί νά μή προσκυνᾶ τόν ἀληθῆ Θεόν ὁπού ἐποίησε τόν Οὐρανόν, καί τήν γῆν;

Καί εὐθύς ἤκουσε φωνήν οὐρανόθεν:

Καλή εἶνε ἡ γνώμη σου καί πήγαινε εἰς τήν γῆν τῆς ἐπαγγελίας καί κάθησε ἐκεῖ ἕως νά σοῦ εἴπω τί νά κάμης.

Διότι ἄν ὑπάγης ὀπίσω εἰς τόν πατέρα σου νά τοῦ εἴπης αὐτά πού ἐστοχάσθης, θά σέ θανατώσῃ· ἀλλά φεύγα.

Ἔτσι ἐπῆγεν ὁ Ἀβραάμ καί τόν ἔκαμεν ὁ Θεός ὑπέρπλουτον ὡς βασιλέα.

Καί ηὐλόγησεν ὁ Θεός τό σπέρμα του καί ἔγιναν ὡσάν τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ.

Εἶχε καί 318 δούλους, τούς ὁποίους εἶχεν ὡς ἀδελφούς του.

Βλέπετε, ἀδελφοί μου, ὅστις ἔχει τόν νοῦν του εἰς τόν Θεόν, πῶς ὁ Θεός τόν ἀξιώνει καί περνᾶ καί ἐδῶ καλά καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον.

Καί ὅταν τά τέκνα σας θέλουν νά γίνουν Καλόγηροι, μή τά ἐμποδίζετε, ἀλλά νά χαίρετε διότι ἀκολουθοῦν τόν καλόν δρόμον.

Ὅταν ὅμως τά βλέπης εἰς τόν κακόν δρόμον, νά τά ἐμποδίζῃς”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ΙΗ΄ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄ΚΒ΄, ΚΓ΄)

Σχετικά άρθρα

Οι οικουμενιστές κινούνται από δαιμονική αγάπη [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Γιά τούς οἰκουμενιστές, ὑπέρτατος κανόνας, πάνω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶναι τό διαστρεβλωμένο καί κατασυκοφαντημένο “ἵνα πάντες ἕν ὦσι”

Αφιερώματα

17 Ιούν

Ο Όσιος Υπάτιος εν Ρουφινιαναίς, η διακοπή κοινωνίας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Γράφει ο Αθανάσιος Μπόλλας Τι έκανε ο Όσιος Υπάτιος, όταν ο Νεστόριος άρχισε να κηρύττει αιρετικά; Τι έπραξε, όταν ο Επίσκοπός του τον εμπόδιζε να αντιδράσει στην ειδολωλατρεία, λέγοντάς του «εσύ είσαι μοναχός, κάθισε και ησύχαζε»;

Η Κυριακή των Αγ. Πατέρων και οι σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. “Οἱ πιστοί Χριστιανοί, δέν ἀνεχόμαστε νά βλέπουμε τόν ξεπεσμό τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων, στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ” (π.Νικόλαος Μανώλης)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.