Επικαιρότητα

Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΚΕ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΚΕ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Συγχωρεῖτε μας, ἀδελφοί, καίὁ Θεός συγχωρῆσοι σας» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΚΕ΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, μᾶς μιλάει μέσα ἀπ’ τίς «Διδαχές»,πάντοτε μέ μεγάλη εὐλάβεια γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Ὅπως ὁ ἴδιος, λέγει μέ πολλή αὐταπάρνηση, μέ μεγάλη πίστη καί περισσή ἀγάπη πρός τόν γλυκύτατόν του Ἰησοῦν Χριστόν, ὅτι τίποτα ἄλλο δέ σκέφτεται εἰς τήν ἐπίγεια ζωή του, παρά μονάχα γιά τήν σωτηρία ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί γιά τήν Ἁγία Ἐκκλησίαν Του.

Διά τοῦτο καί ἐκεῖνος μᾶς διδάσκει νά ἔχουμε μεγάλη εὐλάβεια στήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί τήν δική μας Μητέρα τήν Κυρία Θεοτόκο τήν Δέσποινα Παναγία μας, ὅπως καί σέ ὅλους τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τά ἑξῆς ἁγιασμένα λόγια:

Εὐλάβεια εἰς τήν Παναγίαν Θεοτόκον

Νά ἔχετε πάντοτε εὐλάβειαν εἰς ὅλους τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, καί περισσότερον εἰς τήν Δέσποιναν Μαρίαν, διότι ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶνε δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, ἡ δέ Θεοτόκος εἶνε Βασίλισσα τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, ἥτις παρακαλεῖ τόν εὔσπλαχνον Χριστόν διά τάς ἁμαρτίας μας. (40)

Διά τοῦτο πρέπει καί ἡμεῖς νά τιμῶμεν τήν Δέσποινάν μας μέ νηστείας καί ἐλεημοσύνας.

Ἕνας ἄνθρωπος ὀνομαζόμενος Ἰωάννης ἐνικήθη καί ἔγινε κλέπτης, ἔγινε καί καπετάνιος εἰς 100 κλέπτας· ἀλλά εἶχε πολλήν εὐλάβειαν εἰς τήν Θεοτόκον καί κάθε πρωΐ καί ἑσπέρας ἔλεγε τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας.

Θέλων ὁ Πανάγαθος Θεός νά τόν σώσῃ διά τήν εὐλάβειαν ὁπού εἶχεν εἰς τήν Θεοτόκον, ἔστειλεν ἕνα ἅγιον ἀσκητήν, τόν ὁποῖον ἅμα εἶδον οἱ κλέπται τόν ἔπιασαν.

Τούς λέγει ὁ ἀσκητής: Σᾶς παρακαλῶ, νά μέ ὑπάγετε εἰς τόν καπετάνιον σας, διότι ἔχω νά σᾶς εἰπῶ λόγον διά τό καλόν σας.

Τόν ὑπῆγαν εἰς τόν καπετάνιον καί τοῦ λέγει: Κράξε μου ὅλα τά παλληκάρια νά ἔλθουν νά σᾶς εἰπῶ ἕνα λόγον.

Τούς κράζει ὁ καπετάνιος καί ἦλθαν.

Λέγει ὁ ἀσκητής: Δέν ἔχεις ἄλλον;

Ἔχω, λέγει, ἕνα μάγειρον.

Λέγει του ὁ ἀσκητής: Κράξε τον νά ἔλθῃ.

Καί ἅμα ἦλθε, δέν ἠδύνατο νά ἰδῆ τόν ἀσκητήν ὁ μάγειρος, ἀλλ᾿ ἐγύριζε τό πρόσωπόν του εἰς ἄλλο μέρος.

Τότε λέγει ὁ ἀσκητής εἰς τόν μάγειρον: Εἰς τό ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ προστάζω νά μέ εἰπῆς ποῖος εἶσαι καί τίς σέ ἔστειλε καί τί κάμνεις ἐδῶ πού κάθεσαι;

Ἀπεκρίθη ὁ μάγειρος καί λέγει:

Ἐγώ εἶμαι ψεύστης καί πάντοτε τό ψεῦδος λαλῶ· ἀλλά τώρα, ἐπειδή μέ ἔδεσες μέ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, δέν ἠμπορῶ παρά νά εἰπῶ τήν ἀλήθειαν.

Ἐγώ λοιπόν εἶμαι διάβολος, καί μέ ἔστειλεν ὁ μεγαλύτερός μου νά δουλεύω τοῦτον τόν καπετάνιον καί νά τόν φυλάγω νά τόν εὑρώ καμμίαν ἡμέραν ὁπού νά μή διαβάζη τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας, νά τόν βάλω εἰς τήν Κόλασιν.

Καί ἔχω τώρα 14 χρόνους ὁπού τόν φυλάγω, καί δέν εὗρον καμμίαν ἡμέραν ὁπού νά μή διαβάζη τό «Ἄγγελος πρωτοστάτης…».

Τότε λέγει ὁ ἀσκητής:

Σέ προστάζω εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος νά γίνης ἄφαντος καί πλέον νά μή πειράξης τούς Χριστιανούς.

Καί εὐθύς ἔγινεν ἄφαντος ὁ διάβολος ὡσάν καπνός.

Τότε ἐδίδαξεν ὁ ἀσκητής τούς κλέπτας καί ἄλλοι ἔγιναν καλόγηροι καί ἄλλοι ὑπανδρεύθηκαν καί ἔκαμαν καλά ἔργα καί ἐσώθησαν.

Διά τοῦτο σᾶς συμβουλεύω ὅλους, ἄνδρες καί γυναῖκες, νά μάθετε τό «Ἄγγελος πρωτοστάτης…», νά τό λ έ γ ε τ ε εἰς τήν προσευχήν σας.

Καί ἄν θέλετε, πάρετε τό «Ἁ μ α ρ τ ω λ ῶ ν σωτηρία», ὁπού ἔχει 70 θαύματα τῆς Θεοτόκου, ἀπό τά ὁποῖα σᾶς εἶπα ἕνα διά νά καταλάβετε.

Πόθος Παρθενίας

Ἦτο μία κόρη ὀνομαζομένη Μαρία.

Ὁ πατήρ της ἦτο Χριστιανός καί ἐζήτει νά τήν ὑπανδρεύση· ἐκείνη δέν ἤθελε, θέλουσα νά φυλάξῃ παρθενίαν.

Τήν ἔβαλεν εἰς ἕνα Μοναστήριον γυναικεῖον καί τήν παρέδωκε τῆς ἡγουμένης νά τήν ἔχῃ ὡς παιδί της.

Καί ἀφοῦ ἀπέθανεν ὁ πατήρ της, ἔγινεν ἄλλος ἀφέντης εἰς τήν χῶραν ἐκείνην, ὅστις ἐβγῆκε μίαν ἡμέραν καί ὑπῆγεν εἰς τό Μοναστήριον ὁπού ἦτο ἡ Μαρία.

Καί εὐθύς ὁπού τήν εἶδεν ὁ ἀφέντης, ἐτρώθη ἡ καρδιά του ἔρωτα σατανικόν.

Καί γυρίζοντας σπίτι του ἔστειλε γράμματα εἰς τήν ἡγουμένην καί τῆς ἔλεγε: Ἀμέσως νά μοῦ στείλης τήν Μαρίαν, διότι τήν εἶδον καί μέ εἶδε, μέ ἠγάπησε καί τήν ἠγάπησα.

Διαβάζει τό γράμμα ἡ ἡγουμένη, κράζει τήν Μαρίαν καί τῆς λέγει: Παιδί μου, τί καλόν εἶδες εἰς τόν πασάν καί τόν ἐκοίταξες μέ ἀγάπην;

Κοίταξε τί μοῦ γράφει ἐδῶ!

Λέγει ἡ Μαρία:

Ἐγώ δέν ἠξεύρω τίποτε· τόν ἐκοίταξα μέ ἄλλον σκοπόν καί εἶπα:

Ἄρα, Θεέ μου, ταύτην τήν δόξαν ὁπού ἔχει ἐδῶ τοῦτος ὁ πασᾶς, θά τήν ἔχῃ καί εἰς ἄλλον κόσμον;

Καί αὐτός μ᾿ ἐκοίταξε μέ διαβολικόν σκοπόν.

Ἐγώ ἄν ἤθελα ὑπανδρείαν, μέ ὑπάνδρευε καί ὁ πατέρας μου καί ἔπαιρνα Χριστιανόν.

Τότε γράφει ἡ ἡγουμένη εἰς τόν πασάν: Καλύτερα σοῦ στέλνω τό κεφάλι μου, παρά τήν Μαρίαν.

Στέλλει πάλιν ὁ πασᾶς καί λέγει τῆς ἡγουμένης:

νά μοῦ στείλης τήν Μαρίαν,ἔρχομαι καί τήν παίρνω μόνος μου καί καίω τό Μοναστήρι.

Τό ἤκουσεν ἡ Μαρία καί λέγει τῆς ἡγουμένης:

Ὅταν ἔλθουν οἱ ἀπεσταλμένοι, στεῖλε τους εἰς τό Κελλί μου καί ἐγώ τούς ἀποκρίνομαι.

Ἦλθον οἱ ἀπεσταλμένοι εἰς τό Κελλίον τῆς Μαρίας, καί τούς ἠρώτησε τί θέλουν.

Τῆς εἶπον ἐκεῖνοι: Μᾶς ἔστειλεν ὁ πασᾶς νά σέ πάρωμεν, διότι εἶδε τά μάτια σου καί τά ὠρέχθηκε.

Τούς εἶπε νά περιμείνουν νά ὑπάγη εἰς τήν ἐκκλησίαν.

Τότε παίρνει ἕνα μαχαίρι καί ἕνα πιάτο, καί πηγαίνει εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν ἐμπρός καί λέγει:

Κύριέ μου, μοῦ ἔδωκες τά μάτια τά αἰσθητά διά νά πηγαίνω εἰς τόν καλόν δρόμον, καί ἐγώ νά πηγαίνω μέ τό θέλημά μου εἰς τόν κακόν δέν εἶνε πρέπον.

Καί ἐπειδή αὐτά τά αἰσθητά θά μοῦ β γ ά λ ο υ ν τά νοητά, ἰδού ὁπού τά βγάνω διά τήν ἀγάπην σου, διά νά φύγω ἀπό τόν βόρβορον τῆς ἁμαρτίας.

Καί εὐθύς βάζει τό μαχαίρι μέσα εἰς τό μάτι της καί τό βγάνει εἰς τό πιάτο.

Ἐπῆγεν ἐμπρός καί εἰς τήν Παναγίαν καί βγάζει καί τό ἄλλο της μάτι καί τά βάνει μαζί.

Τότε τά στέλλει τοῦ πασᾶ· καί ἀφοῦ τά εἶδεν ὁ πασᾶς, ἐγύρισεν εὐθύς ὁ σατανικός ἔρως, εἰς Κ α τ ά ν υ ξ ι ν.

Καί σηκώνεται εὐθύς καί πηγαίνει εἰς τό Μοναστήριον, καί παρακαλεῖ τάς Καλογραίας νά ὑπάγουν νά κάμουν δέησιν εἰς τόν Θεόν, νά ἰατρευθῆ ἡ Μαρία.

Πηγαίνουν πάραυτα ὅλαι μαζί μέ τόν πασᾶν καί π ί π τ ο υ σ α ι κατά γῆς παρεκάλουν τόν Κύριον καί τήν Θεοτόκον νά δώσῃ τό φῶς τῆς Μαρίας.

Ἐφάνη ἡ Θεοτόκος τότε ὡς ἀστραπή εἰς τήν Μαρίαν καί τῆς λέγει:

Χαῖρε, Μαρία!

Ἐπειδή ἐπροτίμησες νά βγάλης τά μάτια σου διά τήν ἀγάπην τοῦ Υἱοῦ καί τήν ἰδικήν μου, ἰδού πάλιν ἔχε τά μάτια σου καί πλέον πειρασμός νά μή σοῦ συμβῆ.

Βλέποντας δέ τό θαῦμα οἱ παρόντες ἐχάρησαν πολύ καί ἐδόξασαν τόν Θεόν καί τήν Παναγίαν.

Ἔπειτα ὁ πασᾶς ἀφιέρωσε πολύ χρυσίον εἰς τό Μοναστήρι καί ἐπῆρε συγχώρησιν ἀπό τάς Καλογραίας καί ἀνεχώρησε καί ἔκαμε καλά καί ἐσώθη.

Ἀκούετε, ἀδελφοί μου, τί ἔκαμεν ἡ Μαρία μέ τήν δύναμιν τῆς Παναγίας;

Διά τοῦτο πρέπει καί ἡμεῖς νά τιμῶμεν τήν Παναγίαν Θεοτόκον μέ ἔργα καλά.

Ὁ Ἅγιος τρέμει τό Σκάνδαλον

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί μου, ἀνάμεσα εἰς τά καλά, τά ὁποῖα μας διδάσκει εἰς τό ἱερόν Εὐαγγέλιον, μᾶς λέγει καί τοῦτον τόν λόγον:

Ὅτι ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον τόν ἄνθρωπον ὁπού σκανδαλίζει τόν ἀδελφόν του, καί δέν ζητήσῃ συγχώρησιν προτοῦ νά δύση ὁ ἥλιος διότι κολάζεται.

Τώρα εἶνε δυνατόν καί ἐγώ ὁπού ἦλθα ἐδῶ νά μή ἐσκανδάλισα τινά ἀπό λόγου σας;

Λοιπόν μέ ἄλλον τρόπον δέν δυνάμεθα παρά μέ τόν ἑξῆς.

Σᾶς παρακαλῶ νά εἰπῆτε ἡ εὐγένειά σας τρεῖς φοράς:

Συγχώρησόν μαςκαί Θεός συγχωρῆσοι σε.

Τώρα, ἄν θέλετε νά χαρῆ ὁ Χριστός, νά χαρῆ ἡ Παναγία μας Θεοτόκος καί πάντες οἱ Ἅγιοι, καί νά πικρανθῇ ὁ διάβολος, ὁπού εἶνε ὁ ἐχθρός μας.

Τώρα ὁπού εἶσθε ἐδῶ μ α ζ ε υ μ έ ν ο ι, νά εἰπῆτε μεταξύ σας τρεῖς φοράς:

Συγχωρεῖτε μας, ἀδελφοί, καί ὁ Θεός συγχωρῆσοι σας.

Διδαχή Δ´

Περίληψις τῆς διδαχῆς

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί Θεός, ἀδελφοί μου, ὁ γλυκύτατος Δεσπότης, εἶναι ὁ Ποιητής τῶν Ἀγγέλων.

Παρακινούμενος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἀπό τήν εὐσπλαχνία Του καί τήν πολλήν ἀγάπην, ὁπού ἔχει εἰς τό γένος μας, σιμά εἰς τά ἄπειρα χαρίσματα ὁπού μᾶς ἐχάρισε καί μᾶς χαρίζει καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν, ἰδού ὁπού μᾶς ἠξίωσε καί ἀπόψε καί τόν ἐδοξάσαμεν.

Καί ἐτιμήσαμεν καί τήν Δ έ σ π ο ι ν ά ν μας τήν Κυρίαν Θεοτόκον, καί ἄμποτε ὁ Κύριος διά πρεσβειῶν της νά συγχωρήσῃ τ᾿ ἁμαρτήματά μας, καί νά μᾶς ἀξιώση τῆς Βασιλείας του.

Νά προσκυνῶμεν καί νά δοξάζωμεν τήν Παναγίαν Τριάδα καί νά χαιρώμεθα καί εὐφραινώμεθα πάντοτε.

Μέ ἠξίωσεν ὁ Κύριος, ἀδελφοί μου, καί ἐμένα τόν ἁμαρτωλόν καί ἦλθα ἐδῶ εἰς τήν εὐλογημένην σας χῶραν.

Καί ἔτσι εἴπαμεν μερικά νοήματα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ΙΗ΄ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄ΚΒ΄ΚΓ΄, ΚΔ΄)

Σχετικά άρθρα

Ο Γέροντας Αγάθων είδε το ίδιο το Όραμα του αγ. Πέτρου Αλεξανδρείας

Κήρυγμα του μακαριστού π.Νικολάου Μανώλη. Κήρυγμα του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη στο οποίο μας ομιλεί για τον αγιασμένο Γέροντα Αγάθωνα που είδε το ίδιο Όραμα του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.