Επικαιρότητα

Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΚΗ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΚΗ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὁ Προφήτης Ἠλίας, Χριστιανοί μου, εἶνε ζωντανός τόσους χρόνους καί ἠξεύρει ὁ Θεός πού τόν ἔχει φυλαγμένον ἕως τήν σήμερον» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΚΗ΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, μᾶς διδάσκει καί μᾶς λέγει ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεός, ὅλα τά ἀγαθά Του, ἐδῶ εἰς τήν ἐπίγεια ζωή μας, μά ὅλα μᾶς τά ἐχάρισεν πολύ πλούσια. Ἀλλά καί ἐμεῖς, ἀδέλφια μου, πάντοτε πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τόν Πανάγιον Τριαδικόν Θεόν καί νά χαιρόμαστε γιά τήν ἀληθινή καί μοναδική πατρικήν Του ἀγάπη.

Μά περισσότερο ἄς χαιρόμαστε ὅλοι μαζί οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γιά τόν ἐκκλησιασμό μας, εἰς τήν ἡμέραν τοῦ Κυρίου τήν Κυριακήν, ὅπου εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰ­ησοῦ Χριστοῦ.

Καί ἡ ὁποία ἡμέρα Κυριακή, ὡς ἁγία ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη μόνο εἰς τόν Θεόν. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ, μᾶς διδάσκει γιά τό μεγαλεῖο ταύτης τῆς ἐκλεκτῆς καί ἁγίας ἡμέρας, μέ τά ἑξῆς Θεόπνευστα ἅγια λόγια:

Τό Μεγαλεῖον τῆς Κυριακῆς Ἡμέρας

Ἐπῆγεν ὁ Κύριος εἰς τήν Κόλασιν καί ἔβγαλε τόν Ἀδάμ, τήν Εὔαν καί τό γένος Του. (44)

Ἀνέστη τήν τρίτην ἡμέραν.

Ἐφάνη δώδεκα φοράς εἰς τούς Ἀποστόλους Του.

Ἔγινε χαράν εἰς τόν οὐρανόν, χαρά εἰς τήν γῆν καί εἰς ὅλον τόν κόσμον· φαρμάκι καί σπαθί δίστομον εἰς τήν καρδίαν τῶν Ἑβραίων καί μάλιστα τοῦ διαβόλου.

Διά τοῦτο καί οἱ Ἑβραῖοι δέν κατακαίονται ἄλλην ἡμέραν τόσον, ὡσάν τήν Κυριακήν, ὁπού ἀκούουν τόν παπά μας νά λέγη:

«Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν».

Διότι ἐκεῖνο ὁπού ἐσπούδαζον οἱ Ἑβραῖοι νά κάμουν διά νά ἐξαλείψουν τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας, ἐγύρισεν ἐναντίον τῆς κεφαλῆς των.

Πρέπει καί ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, νά χαιρώμεθα πάντοτε, μά περισσότερον τήν Κυριακήν, ὁπού εἶνε ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας.

Διότι Κυριακήν ἡμέραν ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας. Κυριακήν ἡμέραν μέλλει ὁ Κύριος νά ἀναστήσῃ ὅλον τόν κόσμον.

Πρέπει καί ἡμεῖς νά ἐργαζώμεθα τάς ἕξ ἡμέρας διά ταῦτα τά μάταια, γήϊνα καί ψεύτικα πράγματα, καί τήν Κυριακήν νά πηγαίνωμεν εἰς τήν ἐκκλησίαν καί νά στοχαζώμεθα τάς ἁμαρτίας μας, τόν θάνατον, τήν Κόλασιν, τόν Παράδεισον, τήν ψυχήν μας ὁπού εἶνε τιμιωτέρα ἀπό ὅλον τόν κόσμον.

Καί ὄχι νά πολυτρώγωμεν, νά πολυπίνωμεν καί νά κάμνωμεν ἁμαρτίας· οὔτε νά ἐργαζώμεθα καί νά πραγματευώμεθα τήν ἡμέραν τήν Κυριακήν.

Ἐκεῖνο τό κέρδος ὁπού γίνεται τήν Κυριακήν εἶνε ἀφωρισμένο καί κατηραμένο, καί βάνετε φωτιά καί κατάρα εἰς τό σπίτι σας καί ὄχι εὐλογίαν.

Καί ἤ σέ θανατώνει ὁ Θεός παράκαιρα, ἤ τήν γυναῖκα σου, ἤ τό παιδί σου, ἤ τό ζῶόν σου ψοφᾶ, ἤ ἄλλον κακόν σου κάμνει.

Ὅθεν, ἀδελφοί μου, διά νά μή πάθετε κανένα κακόν, μήτε ψυχικόν μήτε σωματικόν, ἐγώ σᾶς συμβουλεύω νά φυλάγετε τήν Κυριακήν, ὡσάν ὁπού εἶνε ἀφιερωμένη εἰς τόν Θεόν.

Ἐδῶ πῶς πηγαίνετε, Χριστιανοί μου;

Τήν φ υ λ ά γ ε τ ε τήν Κυριακήν;

Ἄν εἶσθε Χριστιανοί, νά τήν φυλάγετε.

Ἔχετε ἐδῶ πρόβατα;

Τό γάλα τῆς Κυριακῆς τί τό κάμνετε;

Ἄκουσε, παιδί μου· νά τό σμίγης ὅλο καί νά τό κάμνης ἑπτά μερίδια.

Καί τά ἕξ μερίδια κράτησέ τα διά τόν ἑαυτόν σου, καί τό ἄλλο μερίδιον τῆς Κυριακῆς, ἄν θέλης, δῶσε το ἐλεημοσύνην εἰς τούς πτωχούς ἤ ἀκόμη εἰς τήν Ἐκκλησίαν, διά νά εὐλογήση ὁ Θεός τά πράγματά σου.

Καί ἄν τύχη ἀνάγκη καί θέλης νά πωλήσῃς πράγματα φαγώσιμα τήν Κυριακήν, ἐκεῖνο τό κέρδος μή τό σμίγεις εἰς τήν σακκούλα σου, διότι τήν μαγαρίζει· ἀλλά δῶσε τα ἐλεημοσύνην, διά νά σᾶς φυλάγη ὁ Θεός.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς Προφητεύει

Εἰς τάς τεσσαράκοντα ἡμέρας εὐλόγησεν ὁ Κύριος τούς ἁγίους Ἀποστόλους, ἀνελήφθη εἰς τούς οὐρανούς καί ἐκάθησεν ἐκ δεξιῶν τοῦ προανάρχου Πατρός, νά συμβασιλεύσῃ αἰωνίως καί νά προσκυνῆται ἀπό τούς Ἀγγέλους.

Ἕνα πράγμα θά σᾶς φανερώσω, Χριστιανοί μου· τό ἠξεύρω πώς θά σᾶς καύσω τήν καρδία· εἶνε φοβερόν καί λυπηρόν.

Τρέμει ἡ καρδιά μου νά τό εἰπῶ, ἀλλά τί νά κάμω, ὁπού μοῦ λέγει ὁ Χριστός μας, πώς ἀνίσως καί δέν τό φανερώσω, μέ θανατώνει καί μέ βάνει εἰς τήν Κόλασιν;

Μᾶς φανερώνει ἡ Θεία Γραφή, τό ἅγιον καί ἱερόν Εὐαγγέλιον, πώς εἰς ὄγδοον αἰῶνα θά γίνῃ τό τέλος τοῦ κόσμου καί μέλλει νά χαλάση τοῦτος ὁ κόσμος.

Ὁ Προφήτης Ἠλίας καί ὁ Ἀντίχριστος

Καί θά στείλη ὁ Θεός τόν Προφήτην Ἠλίαν νά διδάξη τούς Χριστιανούς νά φυλάγουν τήν πίστιν των.

Ὁ ἀντίχριστος, ἀδελφοί μου, εἶνε ἄνθρωπος ὁπού ἔχει κακήν γνώμην, κακήν προαίρεσιν, καί κατοικεῖ ὁ διάβολος εἰς τήν καρδίαν του, καί λέγει πώς εἶνε Θεός.

Καί ὁ ἀντίχριστος θά θανατώσῃ τόν Προφήτην Ἠλίαν.

Ἐγώ, ἀδελφοί μου, ἐξετάζοντας ἔμαθα καί ἐκατάλαβα, πώς ὁ Προφήτης Ἠλίας καί ὁ ἀντίχριστος ἦλθε· καί ἐθανάτωσε τόν Προφήτην Ἠλίαν.

Ὁ Προφήτης Ἠλίας, Χριστιανοί μου, εἶνε ζωντανός τόσους χρόνους καί ἠξεύρει ὁ Θεός πού τόν ἔχει φυλαγμένον ἕως τήν σήμερον.

Ἀνίσως καί θέλετε νά μάθετε πού εὑρίσκεται, ἐδῶ κοντά εἶνε καί αὐτός· τά λόγια ὁπού σᾶς λέγω ἐκείνου εἶνε.

Ὁ Προφήτης Ἠλίας, ὅταν ἔλθη νά διδάξη, δέν θά φανερωθῆ εἰς τόν κόσμον, καθώς λέγει τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἵνα μή ἐλθών πατάξῃ τήν γῆν ἄρδην, ἤτοι, λέγει τό Ἅγιον Πνεῦμα, διά νά μή φοβίσῃ καί ταράξῃ τόν κόσμον καί τήν γῆν, δέν θέλω τόν φανερώσει εἰς σᾶς τούς Χριστιανούς.

Ἀμή τί ἔχει, παιδιά μου, νά φανερωθῆ;

Ὁ ζῆλος του καί ἡ διδασκαλία του.

Αὐτά τά δυό μέ ἠξίωσεν ὁ Πανάγαθος Θεός διά τήν εὐσπλαχνίαν του καί μοῦ ἐχάρισε, καί μή καρτερῆτε ἄλλον Ἠλίαν νά σᾶς διδάξη.

Ἀμή τί καρτεροῦμεν;

Λυπηρόν εἶνε νά σᾶς τό εἴπω!

Σήμερον, αὔριον καρτεροῦμεν δίψας, πείνας μεγάλας, ὁπού νά δίνωμεν χιλιάδας φλωρία καί νά μή εὑρίσκωμεν ὀλίγον ψωμί ἤ νερό.

Σήμερον, αὔριον περιμένομεν θανατικάς ἀσθενείας μεγάλας, ὁπού νά μή προφθάνωμεν οἱ ζωντανοί νά θάπτωμεν τούς ἀποθαμένους.

Σεισμός παγκόσμιος θά γίνῃ, ὅλος ὁ κόσμος θά γίνῃ ἕνας κάμπος.

Θά πέσουν ὅλα τά βουνά, ὅλα τά σπίτια.

Ἡ Θάλασσα θά σηκωθῆ ὑψηλά δέκα πέντε πήχεις ἀπό τά ὑψηλότερα βουνά.

Τά ἄστρα θά πέσουν ἀπό τόν οὐρανόν· ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη θά σκοτισθοῦν· ὁ οὐρανός ὁπού φαίνεται, ἡ γῆ καί τά πάντα, καί ὅλος ὁ κόσμος θά χαλάση.

Πότε θά γίνουν αὐτά;

Ὁ Χριστός μᾶς λέγει:

Ἐπλησίασε τώρα κοντά, ἔγγιξε τό μαχαίρι εἰς τό κόκκαλον.

Ἔξαφνα θά γίνουν· ἠμποροῦν νά γίνουν καί ἀπόψε.

Τάχα νά μή εἶνε καί τώρα ἡ ἀρχή;

Δέν βλέπετε πῶς ἐχάθησαν τά γεννήματά σας καί τά σπαρτά σας;

Ἐστέρεψαν αἱ βρύσες, τά ποτάμια· σήμερον μᾶς ὑστερεῖ τό ἕνα, αὔριον τό ἄλλο.

Καί ἀπό ὀλίγον μᾶς τά δίδει ὁ Θεός, καί ἡμεῖς ὡς ἀναίσθητοι δέν στοχαζόμεθα.

Ψυχή καί Χριστός

Τοῦτο σᾶς λέγω καί σᾶς παραγγέλω· κἄν ὁ οὐρανός νά κατεβῆ κάτω, κἄν ἡ γῆ νά ἀνεβῆ ἐπάνω, κἄν ὅλος ὁ κόσμος νά χαλάση, σήμερον, αὔριον, νά μή σᾶς μέλλη τί ἔχει νά κάμη ὁ Θεός.

Τό κορμί σας ἄς τό καύσουν, ἄς τό τηγανίσουν· τά πράγματά σας ἄς σᾶς τά πάρουν· μή σᾶς μέλλει· δώσατέ τα· δέν εἶνε ἰδικά σας.

Ψυχή καί Χριστός σᾶς χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι.

Αὐτά τά δυό ὅλος ὁ κόσμος νά πέση, δέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρη, ἐκτός καί τά δώσετε μέ τό θέλημά σας.

Αὐτά τά δυό νά τά φυλάγετε, νά μή τά χάσετε.

Τώρα, ἀδελφοί μου, τί σημεῖον καρτεροῦμεν;

Δέν καρτεροῦμεν ἄλλο παρά πότε νά λάμψῃ ὁ Πανάγιος Σταυρός εἰς τόν οὐρανόν περισσότερον ἀπό τόν ἥλιον.

Καί νά λάμψῃ καί ὁ γ λ υ κ ύ τ α τ ό ς μας Ἰησοῦς Χριστός.

Καί Θεόςμας ἑπτά φοράς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο νἀπό τόν ἥλιον.

Μέ χίλιες χιλιάδες καί μύριες μυριάδες Ἀγγέλους, μέ δόξαν θεϊκήν”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

44. Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός Διδαχαί. http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ΙΗ΄ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄ΚΒ΄ΚΓ΄ΚΔ΄ΚΕ΄ΚΣΤ΄)

Σχετικά άρθρα

Οι οικουμενιστές κινούνται από δαιμονική αγάπη [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Γιά τούς οἰκουμενιστές, ὑπέρτατος κανόνας, πάνω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶναι τό διαστρεβλωμένο καί κατασυκοφαντημένο “ἵνα πάντες ἕν ὦσι”

Αφιερώματα

17 Ιούν

Ο Όσιος Υπάτιος εν Ρουφινιαναίς, η διακοπή κοινωνίας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Γράφει ο Αθανάσιος Μπόλλας Τι έκανε ο Όσιος Υπάτιος, όταν ο Νεστόριος άρχισε να κηρύττει αιρετικά; Τι έπραξε, όταν ο Επίσκοπός του τον εμπόδιζε να αντιδράσει στην ειδολωλατρεία, λέγοντάς του «εσύ είσαι μοναχός, κάθισε και ησύχαζε»;

Η Κυριακή των Αγ. Πατέρων και οι σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. “Οἱ πιστοί Χριστιανοί, δέν ἀνεχόμαστε νά βλέπουμε τόν ξεπεσμό τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων, στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ” (π.Νικόλαος Μανώλης)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.