Επικαιρότητα

Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΛΑ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΛΑ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὅσα παιδιά καί ἄν κάμης, τόσα χρέη χρεωστεῖς» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΛΑ΄ Μέρος

Ὁ Ἰσαπόστολος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐγνώριζε καλῶς ἀλλά καί μέ τήν μέγιστη ἀκρίβεια γιά τό πῶς καί τό ποῦ βρίσκεται καί σιγορέει τό ἀληθινό ποτάμι –αὐτό τῆς ζωντανῆς μαθήσεως τῆς Χριστιανικῆς λήθειας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας γιά τήν διατήρηση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀλλά ταυτόχρονα καί τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως τοῦ Γένους τῶν Ῥωμηῶν.

Ὁ ταπεινός Ἱερομόναχος Πατροκοσμᾶς, ἐντελῶς ἁπλᾶ, ταπεινά, καί ξεκάθαρα ὀρθοτομοῦσε τόν λόγο τῆς ἀληθείας, διότι διακατείχετο ἀπό τήν ὀρθότητα τοῦ δόγματος τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀλλά καί μέσα ἀπό τήν πλήρη καθαρότητα τῆς ψυχῆς του, ὅπως καί τήν μεγάλη ταπεινότητα τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς του.

Καί ἀκριβῶς αὐτό ἔδειχνε ἡ διαρκής καθαρότητα τοῦ βλέμματός του, ἡ πηγαία ἀληθινή πίστη του, τά μεγάλα θαύματά του, ἡ Εὐαγγελική διδασκαλία του καί ἡ Θεόπνευστη ἱεραποστολική του διαδρομή. Καθώς μᾶς νουθετεῖ ὁ Πατροκοσμᾶς στήν σημερινή ἐποχή, ἀκόμη μέ τά ζωντανά νάματα τῆς Παραδόσεως καί τῆς γνησίαςὈρθοδοξίας, ὁπού γαλουχήθηκε παιδιόθεν καί μᾶς διδάσκει καί μᾶς λέγει ὅτι:

Σαράντα χρόνους παρεκάλει ὁ Μωϋσῆς τόν Θεόν διά νά ξεσκλαβώση τούς ἀδελφούς του τούς Ἑβραίους ἀπό τήν Αἴγυπτον. (47)

Πρέπει καί σύ, ἀδελφέ μου, νά παρακαλῆς τόν Θεόν, ὅσον ἠμπορεῖς διά τό καλόν τοῦ ἀδελφοῦ σου· ὄχι, ἀδελφέ μου, νά τόν κλέπτης καί νά τόν φονεύης, καί νά ἀγαπᾶς τό κακόν του.

Σαράντα ἡμέρας καί σαράντα νύκτας ἐνήστευσεν ὁ Προφήτης Μωϋσῆς, ὡσάν ὁπού ἐκαθαρίσθη ψυχικῶς καί σωματικῶς ἀπό πάσαν ἁμαρτίαν.

Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου, τί καλά πού ἔκαμεν ὁ Προφήτης Μωϋσῆς, νά ἰδῆτε καί ὁ Πανάγαθος Θεός τί μεγάλο καλόν ὁπού τοῦ ἐχάρισε.

Τόν ἐχειροτόνησε βασιλέα καί ἐβασίλευσε σαράντα χρόνους· τόν ἔκαμε καί Προφήτην εἰς ὅλον τόν κόσμον, νά ἠξεύρη ὅλα τά μέλλοντα καί τά παρελθόντα· τόν ἔκαμεν ὡσάν τόν ἑαυτόν του ὁ Θεός.

Ἔζησεν ὁ Προφήτης Μωϋσῆς ἑκατόν εἴκοσι ὀκτώ χρόνους καί ἐπέρασε καί ἐδῶ καλά καί ἐπῆγε καί εἰς τόν Παράδεισον νά χαίρεται πάντοτε.

Ἔτσι πρέπει, ἀδελφοί μου, νά παιδευώμεθα καί ἡμεῖς, νά πιστεύωμεν ὅσον εἶνε δυνατόν, νά καθαριζώμεθα ἀπό πάσαν ἁμαρτίαν ψυχικήν καί σωματικήν, καί νά γινώμεθα ὡσάν Ἄγγελοι.

Καί ἄν δέν παιδευώμεθα, ἀδελφοί μου, παρά τρώγωμεν καί πίνωμεν, καί χαιρώμεθα, καί χορεύωμεν, δέν πρέπει νά λεγώμεθα ἄνθρωποι, ἀλλά ζῶα ἄλογα.

Οἱ Πρωτόπλαστοι καί ἡ Πτῶσις των

Ὁ Πανάγαθος Θεός, ἀδελφοί μου, ἐφώτισε τόν Προφήτην Μωϋσῆν καί μᾶς ἔγραψε πολλά καί διάφορα νοήματα.

Ἐκεῖνα ὁπού εἴπομεν ἐψές, εἶνε ἀπό τόν Προφήτην Μωϋσῆν.

Εἴπομεν ἐψές, ἀδελφοί μου, πώς ὁ Πανάγαθος Θεός εἶνε ἕνας, ἀκατάληπτος, ἀνερμήνευτος, Παντοδύναμος· πώς εἶνε ἡ Ἁγία Τριάς, Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα.

Πώς ἔκαμε δέκα τάγματα Ἀγγέλους πρῶτον· πώς τό ἕνα τάγμα ἔγιναν δαίμονες διά τήν ὑπερηφάνειάν των.

Καί τότε ἔκαμεν ὁ Θεός ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους διά νά μᾶς βάλῃ εἰς τόν Παράδεισον, εἰς τό πρῶτον τάγμα τῶν Ἀγγέλων.

Καί ἔπλασεν ὁ Θεός ἕνα ἄνδρα καί μίαν γυναίκα.

Καθώς ζυμώνομεν ἡμεῖς τό ἀλεύρι μέ τό νερόν καί κάμνομεν ἕνα ψωμί, ἔτσι καί ὁ Θεός ἐπῆρε χῶμα καί τό ἐζύμωσε καί ἔκαμεν ἕνα ἄνδρα, καί ἐνεφύσησε καί τοῦ ἔδωσε ψυχήν ἀγγελικήν ἀθάνατον.

Γυναίκα εἰς τόν κόσμον δέν ἦτο, καί ἔβγαλεν ὁ Θεός ἀπό τόν ἄνδρα μίαν πλευράν καί τήν ἐχρεωστοῦσε.

Γυναῖκες εἰς τόν κόσμον ἦσαν χίλιες χιλιάδες, ἀλλά καμμία δέν εὑρέθη νά πληρώση τήν πλευράν τοῦ Ἀδάμ, παρά ἡ Δέσποινα Θεοτόκος, ὁπού ἠξιώθη καί ἐγέννησε τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί Θεόν, διά τήν καθαρότητά της.

Παρθένος ἦτο καί Παρθένος ἔμεινε, καί ἔγινε Βασίλισσα εἰς τόν Οὐρανόν καί εἰς τούς Ἀγγέλους καί πάσης νοητῆς καί αἰσθητῆς κτίσεως.

Ἔκαμε δέ ὁ Πανάγαθος Θεός ἕνα Παράδεισον κατά τό μέρος τῆς Ἀνατολῆς ὅλον χαρά καί εὐφροσύνην.

Ἔβαλε δέ ὁ Θεός τόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα μέσα εἰς τόν Παράδεισον, καί τούς ἐχάρισε καί ὅλα τά ἀγαθά τοῦ Παραδείσου, καί τούς παρήγγειλεν ὁ Πανάγαθος Κύριος.

Διά νά γνωρίζουν Θεόν, διά νά γνωρίζουν Ποιητήν, μίαν μικράν παραγγελίαν, λέγων εἰς αὐτούς, ὅτι ἀπό μίαν συκῆν νά μή φάγητε σύκα, καί ἄν δέν φυλάξετε τήν ἐντολήν μου καί φάγετε σύκα, ἐγώ θά σᾶς θανατώσω.

Ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα κατεφρόνησαν τήν προσταγήν τοῦ Θεοῦ καί ἔφαγον.

Νά ἀπέχετε λοιπόν, ἀδελφοί μου· νά μή κάμνετε ὡσάν τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔαν, νά καταφρονῆτε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ.

Διότι, ἀδελφοί μου, ὁ Πανάγαθος Θεός εἶνε εὔσπλαχνος ἀλλά εἶναι καί δίκαιος.

Ἔχει καί ράβδον σιδηράν εἰς τάς χεῖρας του.

Ἐξόχως σεῖς αἱ γυναῖκες νά προσέχετε νά μή τό πάθετε ὡσάν τήν Εὔα.

Ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα κατεφρόνησαν τήν προσταγήν τοῦ Θεοῦ καί ἔφαγον· τούς ἐξώρισεν ὁ Θεός ἀπό τόν Παράδεισον καί ἦλθον εἰς τόν κατηραμένον τοῦτον τόπον.

Λ έ γ ο υ σ ι δέ πώς ἔκαμαν τριαντατρία παιδιά ἀρσενικά, καί εἴκοσι ἑπτά θυγατέρας.

Καί ἔζησαν ἐννεακοσίους τριάκοντα χρόνους.

Καί ὑπῆγον εἰς τήν Κόλασιν καί ἐκαίοντο καί ἐφλογίζοντο πέντε καί ἥμισυ χιλιάδες χρόνια.

Γάμος καί Παιδοποιΐα

Ἕως ἐδῶ τό ἐφέραμεν ἐψές.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀπό ἕνα ἄνδρα καί μίαν γυναίκα ἐγεννήθημεν, καί ὅλοι εἴμεθα ἀδελφοί.

Ὁ διάβολος, ἀδελφοί μου, ὁ μισόκαλος ἐχθρός μας, βλέποντας τόν κόσμον πῶς πληθαίνει, ἐφθόνησε καί ἐβουλήθη εἰς τήν καρδίαν του νά ἐξολοθρεύσῃ τόν κόσμον.

Καί ἔβαλε μίσος εἰς τήν καρδίαν τῶν ἀνθρώπων νά μισοῦν ἀλλήλους καί νά μή ὑπανδρεύωνται καί γεννῶσι τέκνα καί αὐξάνη ὁ κόσμος.

Καί ἔριψε τούς ἀνθρώπους εἰς ἀρσενοκοιτίας, κτηνοβασίας καί ἄλλα αἰσχρά, ὁπού δέν τά ἔκαμνον οὔτε τά ἄλογα ζῶα.

Βλέπων ὁ Πανάγαθος Θεός πώς ὁ μισόκαλος διάβολος ἔβαλε σκοπόν εἰς τήν καρδίαν του νά τελειώση τόν κόσμον, παρήγγειλεν ὅτι ὅποιος δέν κ ά μ ν ε ι παιδιά νά εἶνε κατηραμένος.

Καί ἀπό τότε ὑπανδρεύοντο καί ἔπαιρνον γυναίκας.

Ἄκουσε καί σύ, ἀδελφέ μου, ὁπού δέν κάμνεις παιδιά· λοιπόν ἔχεις κατάρα;

Λοιπόν κακά κάμνεις νά λυπᾶσαι.

Ὁ Πανάγαθος Θεός διά νά κόψη ἐκεῖνο τό κακόν τό ἔκαμε.

Σύ, ἀδελφέ μου, ὁπού λυπᾶσαι πώς δέν κάμνεις παιδιά, γογγύζεις πώς ἔχεις κατάρα;

Δέν ἔχεις κατάρα.

Ἡ Ἀξία τῆς Παρθενίας

Χιλιάδες, μυριάδες ἄνδρες καί γυναῖκες εἰς τόν κόσμον, ὁπού ἐφύλαξαν τήν Παρθενίαν καί δέν ἔκαμον παιδιά.

Καί ἄν ἔχῃς σύ τήν κατάραν, τήν ἔχουν καί ἐκεῖνοι· τήν ἔχω καί ἐγώ ὁπού εἶμαι Καλόγηρος.

Καί τί σέ βλάπτει νά γεννήσῃς ὅλους τούτους τούς ἀνθρώπους τέκνα πνευματικά;

Πάρε, ἀδελφέ μου, δυό πτωχά εἰς τό σπίτι σου, νά τά κάμης τέκνα σουπνευματικά, νά ἔχῃς μισθόν ἀπό τόν Θεόν καί τιμήν ἀπό τούς ἀνθρώπους.

Νά γεννήσῃς τήν ταπείνωσιν, νηστείαν, προσευχήν, ἐλεημοσύνην, ἀγάπην εἰς τόν Θεόν καί εἰς τούς ἀδελφούς σου, καί τότε σώζεσαι.

Ἐσύ πάλιν, ἀδελφέ μου, ὁπού κάμνεις τά παιδιά, νά κλαίης καί νά λυπᾶσαι, διότι ὅσας ἁμαρτίας κάμνουν τά παιδιά σου ἀναφέρονται καί εἰς τήν ψυχήν σου.

Μένεις ἀνύπανδρος;

Ἕνα χρέος χρωστᾶς.

Ὑπανδρεύθης;

Ἔχεις χρέος νά σώσῃς καί τήν γυναίκα σου, δυό παιδιά, τρία, πέντε δέκα ἔκαμες.

Ὅσα παιδιά καί ἄν κάμης, τόσα χρέη χρεωστεῖς.

Δέν ἀκούεις ὁπού λέγουν τά παιδιά σου:

Ἀνάθεμα τόν πατέρα ὁπού τά ἔσπερνε;

Ἐγώ ἀγροικῶ πολλούς ὁπού τό λέγουν.

Διά τοῦτο, ἀδελφέ μου, ἐσύ ὁπού κάμνεις τά παιδιά, νά τά παιδεύης καί νά τά μανθάνης γράμματα καί ἐξόχως ἑλληνικά, διότι ἡ Ἐκκλησία μας εἶνε εἰς τήν ἑλληνικήν γλώσσαν.

Δέν σᾶς λέγω περισσότερα…

Διότι εἶσθε φρόνιμοι καί γνωστικοί”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

47. Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός Διδαχαί. http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ΙΗ΄ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄ΚΒ΄ΚΓ΄ΚΔ΄ΚΕ΄ΚΣΤ΄ΚΗ΄, ΚΘ΄, Λ΄)

Σχετικά άρθρα

Οι οικουμενιστές κινούνται από δαιμονική αγάπη [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Γιά τούς οἰκουμενιστές, ὑπέρτατος κανόνας, πάνω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶναι τό διαστρεβλωμένο καί κατασυκοφαντημένο “ἵνα πάντες ἕν ὦσι”

Αφιερώματα

17 Ιούν

Ο Όσιος Υπάτιος εν Ρουφινιαναίς, η διακοπή κοινωνίας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Γράφει ο Αθανάσιος Μπόλλας Τι έκανε ο Όσιος Υπάτιος, όταν ο Νεστόριος άρχισε να κηρύττει αιρετικά; Τι έπραξε, όταν ο Επίσκοπός του τον εμπόδιζε να αντιδράσει στην ειδολωλατρεία, λέγοντάς του «εσύ είσαι μοναχός, κάθισε και ησύχαζε»;

Η Κυριακή των Αγ. Πατέρων και οι σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. “Οἱ πιστοί Χριστιανοί, δέν ἀνεχόμαστε νά βλέπουμε τόν ξεπεσμό τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων, στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ” (π.Νικόλαος Μανώλης)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.