εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΛΣΤ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἔτσι καί ἡ εὐγένιά σας ὅ,τι θέλετε νά ζητήσετε, ἀπό τόν Θεόν νά ζητᾶτε καί ὄχι ἀπό ἄνθρωπον» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΛΣΤ΄ Μέρος

Ἡ συμβολή τοῦ Πατροκοσμᾶ, ὡς ἑνός Θεόπνευστου ἱερομονάχου, ἡσυχαστοῦ καί ταπεινοῦ διδασκάλου τοῦ Γένους μας, εἶναι μέγιστη γιά τήν διαμόρφωση ὁλόκληρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Διότι ἔκανε πλέον ὁρατό σέ ὅλους, ὅτι ἡ ζῶσα Ὀρθοδοξία δέν εἶναι μία θρησκευτική ἰδεολογία, ἀλλά ἕνας ἅγιος τρόπος ζωῆς καί ὑπάρξεως, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ πραγματικά –στόν ἕνα καί μοναδικό δρόμο γιά τήν Πίστη μας– καί σωτήριο προορισμό τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ζῶσα Ὀρθοδοξία μᾶς ὁδηγεῖ πρός τήν ἀληθινή σωτηρία τῆς ψυχῆς καί τήν θέωση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἔτσι λοιπόν, προόδευσαν πνευματικά καί οἱ Ἕλληνες Ρωμηοί μαθητές τοῦ Πατροκοσμᾶ κρατώντας τήν Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί ἐφαρμόζοντας πραγματικά «εἷς τό διηνεκές» τό «στήκετε καί κρατεῖτε τάς Παραδόσεις»!

Ὁ Πατροκοσμᾶς, μᾶς λέει ξεκάθαρα μέσα ἀπό τίς διδαχές του, πώς ὅ,τι θέλουμε νά ζητήσουμε ἐδῶ εἰς τήν ἐπίγεια ζωή μας, νά τό ζητᾶμε μέ ταπείνωση ἀπό τόν Θεόν καί ὄχι ἀπό τούς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτό μᾶς μιλάει πολλές φορές γιά τήν οἰκογένεια τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς ἑξῆς:

Ἡ Οἰκογένεια τῆς Παρθένου

Εἰς τόν καιρόν ἐκεῖνο ἦτο ἕνας ἄνδρας καί ἐλέγετο Ἰωακείμ, εἶχε καί μίαν γυναίκα καί ἐλέγετο Ἄννα. (53)

Καλός καί ὁ ἄνδρας, καλή καί ἡ γυναίκα, ἀπό βασιλικόν γένος καί οἱ δυό, μά πλέον καλυτέρα ἡ γυναίκα.

Εὑρίσκονται πολλές γυναῖκες ὁπού εἶνε καλύτερες καί ἀπό τούς ἄνδρες.

Ἀνίσως καί θέλετε οἱ ἄνδρες νά εἴσαστε καλύτεροι ἀπό τίς γυναῖκες, πρέπει νά κάμνετε καί ἔργα καλύτερα ἀπό ἐκεῖνες.

Εἰ δέ καί αἱ γυναῖκες κάμνουν καλύτερα καί πηγαίνουσι εἰς τόν Παράδεισον.

Καί ἡμεῖς οἱ ἄνδρες κάνομεν κακά ἔργα καί πηγαίνομεν εἰς τήν Κόλασιν.

Τί μᾶς ὠφελεῖ ὁπού εἴμαστε ἄνδρες;

Καλύτερα νά μήν εἴχαμε γεννηθῆ εἰς τόν κόσμον.

Ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα ἄνοιξαν τό σπίτι τους καί τό εἶχαν ξενοδοχεῖον· καί ὅπου πτωχός, κουτσός, τυφλός, εἰς τό σπίτι τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας ἐπήγαιναν καί ἀναπαύονταν.

Ἔτσι πρέπει καί ἡ εὐγένιά σας νά εἴσαστε φιλόξενοι, διατί μέ τήν φιλοξενίαν, ὁπού κάμνετε εἰς τούς πτωχούς, μετ᾿ ἐκείνην ἀγοράζετε τόν Παράδεισον.

Δέν ἔκαμεν παιδιά ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα.

Ὡς φρόνιμοι καί γνωστικοί ὁπού ἦταν, ἐκατάλαβαν πώς ἕνας εἶνε ὁ Θεός, ὁπού δίδει παιδιά καί παίρνει.

Ἐπαρακάλεσαν τόν Πανάγαθον Θεόν νά τούς χαρίση ἕνα παιδίον ἀρσενικόν ἤ θηλυκόν καί νά τό ἀφιερώσουνε εἰς τόν Θεόν.

Βλέποντας ὁ Πανάγαθος Θεός τήν καλήν τους γνώμην τούς εὐλόγησε καί ἐγέννησαν τήν Δέσποιναν τήν Θεοτόκον καί τήν ἔβγαλαν Μαρίαν.

Καθώς ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα ἐζητοῦσαν παιδίον ἀπό τόν Θεόν καί ὄχι ἀπό ἄνθρωπον.

Ἔτσι καί ἡ εὐγένιά σας ὅ,τι θέλετε νά ζητήσετε, ἀπό τόν Θεόν νά ζητᾶτε καί ὄχι ἀπό ἄνθρωπον.

Ὁ διάβολος ἔβγαλε πολλά τέκνα καί θυγατέρας, καί ἔρχεται ἕνας καί σέ λέγει:

Δός μου ἐμένα ἕνα γρόσι ἤ δυό καί ἐγώ νά σοῦ δώσω βότανα νά κάμης ἀρσενικά, νά σέ δώσω φυλακτά νά μαντεύσῃς, νά γοητεύσῃς, νά ἰδῆς τήν τύχην σου, τήν μοῖρα σου, τό ριζικό σου καί ἄλλα τοιαῦτα.

Ἐκεῖνα ὁπού ἐνομοθέτησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες καί ὅσα εἶνε τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶνε καλά καί ἅγια, καί ψυχικά καί σωματικά.

Καί ἄν θέλης νά ἰδῆς τήν τύχην σουἤ τήν μοῖραν σου, σήκω κομμάτι αὐγή καί πήγαινε εἰς τήν ἐκκλησίαν καί κοίταξε τούς τάφους τῶν ἀποθαμένων τί εἶνε.

Στοχάσου καί εἰπέ:

Δέν ἦταν καί ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι ὡσάν καί ἐμένα καί ἀπέθαναν;

Ἔτσι μέλλω νά πεθάνω καί ἐγώ αὔριο καί νά μήν ἀποτολμήσω νά κάμω αὐτά τά διαβολικά καμώματα, διότι χάνομαι καί ἀφανίζομαι.

Καί λέγει ὁ Νόμος πώς ὅποιος κάμνει αὐτά ἤ παρακινεῖ ἄλλους, εἴκοσι χρόνους νά μήν μεταλάβη.

Γονεῖς! Δίδετε Χριστιανικά Ὀνόματα εἰς τά Παιδιά σας

Καθώς ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα δέν ἐπροτίμησαν τό ἀρσενικόν ἀπό τό θηλυκόν, ἔτσι καί ἡ εὐγένιά σας νά μήν προτιμᾶτε τά ἀρσενικά παιδιά σας ἀπό τά θηλυκά, διατί ὅλα τά πλάσματα τοῦ Θεοῦ εἶνε.

Καθώς ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα ἔβγαλαν τήν Θεοτόκον τό ὄνομα μέ νόημα Μαρία, ὁμοίως καί ἡ εὐγενία σας, νά βαπτίζετε τά παιδιά σας.

Ὅταν βαπτίζετε τά παιδιά σας, νά τά ἐβγάνετε εἰς τό ὄνομα τῶν Ἁγίων ὁπού ἔχουμε νόημα.

Μαρία θέλει νά εἰπῆ Κυρία, ὡσάν ὁπού ἔμελλεν ἡ Θεοτόκος νά γίνῃ βασίλισσα τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί πάσης νοητῆς καί αἰσθητῆς κτίσεως, νά παρακαλῆ διά τάς ἁμαρτίας μας.

Νικόλαος τό ὄνομα λέγεται ἐκεῖνος ὁπού ἐνίκησε τούς λαούς, τούς δαίμονας, τά πάθη.

Γεώργιος λέγεται γεωργημένον φυτόν, στολισμένον μέ καρπούς, μέ ἀρετάς χριστιανικάς.

Παρασκευή λέγεται ἐκείνη πού ἑτοιμάσθη διά τόν Χριστόν.

Χριστιανική Ἀνατροφή τῶν Παιδιῶν

Νά κάμης μίαν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τοῦ Προδρόμου, νά ἔχῃς καί τόν ἅγιον τοῦ παιδιοῦ σου.

Καί ὅταν τό παιδίον σηκώνεται ἀπό τόν ὕπνον καί σοῦ γυρεύη ψωμί, νά τό βάλης ἐμπρός εἰς τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί νά τοῦ εἰπῆς:

Ἐγώ, παιδί μου, δέν ἔχω ψωμί· ὁ Χριστός ἔχει.

Σήκω νά κάμης τόν Σταυρόν σου, νά παρακαλέσωμεν τόν ἅγιόν σου νά παρακαλέση τόν Χριστόν νά σοῦ τό δώσῃ.

Καί ἔτσι τό παιδίον παρακινεῖται διά τήν ἀγάπην τοῦ ψωμιοῦ καί, εὐθύς ὁπού ξυπνᾶ, τόν ἅγιόν του βλέπει.

Βλέποντας τότε ὁ διάβολος τό παιδίον πώς ἔχει τήν ἐλπίδα του εἰς τόν Χριστόν καί εἰς τόν ἅγιόν του κατακαίεται καί φεύγει.

Καί ἔτσι νά συνηθίζετε τά παιδιά σας, νά τά παιδεύετε ἀπό μικρά, διά νά συνηθίζουν εἰς τόν καλόν δρόμον.

Καί ἄν θέλης νά ζήση τό παιδίον, ἐγώ νά σέ εἴπω πῶς νά κάμης.

Νά κάμης τοῦ παιδιοῦ σου ἕνα φόρεμα καί ἄλλο ἕνα ἐκείνου τοῦ πτωχοῦ παιδιοῦ· καί διά τό χατίρι ἐκείνου τοῦ πτωχοῦ παιδιοῦ χαρίζει ὁ Θεός τήν ζωήν τοῦ παιδιοῦ σου.

Καί νά ἀγαπᾶς τά πτωχά τά παιδιά καλύτερα ἀπό τά ἐδικά σου.

Εἰ δέ καί νά ζητᾶς πῶς νά δίνης τοῦ παιδιοῦ σου νά τρώγη καί νά πίνη καλά, νά ἔχῃ εὔμορφα φορέματα, καί δι᾿ ἐκεῖνο τό πτωχό νά μή σέ μέλη, αὔριο βλέπεις τό παιδί σου ἀποθαμένο καί καίγεται ἡ καρδιά σου.

Καί ἐνῶ τό πτωχό, τό ξυπόλητο, τό γυμνό, τό πεινασμένο, τό καταφρονεμένο τό βλέπεις θρεμμένο καί εἶνε ὡσάν γουρουνόπουλο, καί τό ἐδικό σου γίνεται ὡσάν χτικιασμένο.

Αἱ Οἰκογενειακαί Ἑορταί

Καί ἐκείνην τήν ἡμέραν, ὁπού εἶνε ὁ ἅγιος τοῦ παιδιοῦ σου, ἄν θέλης.

Νά κάμης κ ο ύ ρ μ π α ν ο νά ἑορτάσῃς τόν ἅγιον, πῶς πρέπει νά κάμης, ἐγώ σέ λέγω.

Γίνεται τό κούρμπανον θεϊκόν, γίνεται καί διαβολικόν.

Θεϊκόν κούρμπανον εἶνε· τώρα θέλεις νά δώσῃς τρία γρόσια νά πάρης ἕνα πρόβατο.

Δόσε τό ἕνα γρόσι τοῦ παπᾶ σου νά σοῦ διαβάση τόσες Λειτουργίες, τό ἄλλο γρόσι πάρε κερί, λιβάνι καί λάδι καί σύρ᾿ τα εἰς τήν ἐκκλησίαν νά τά κάψουν ἐμπρός εἰς τόν ἅγιον καί τό ἄλλο γρόσι μοίρασέ το μέ τό χέρι σου κρυφά ἐλεημοσύνην, νά μή σά ξεύρη κανένας.

Αὐτό εἶνε τό Θ ε ϊ κ ό ν κούρμπανον.

Καί νά διαβάσῃς τό Συναξάρι τοῦ ἁγίου νά ἀκούη τό παιδί σου.

Καί νά τοῦ εἰπῆς:

Ἀκούεις, παιδί μου, τί ἔκαμνεν ὁ ἅγιός σου;

Ἔτσι νά κάμης καί σύ.

Ἀκούοντας τό παιδίον τέτοια θαύματα ζηλεύει καί λέγει:

Ἄχ, πότε νά γίνω καί ἐγώ ὡσάν τόν ἅγιόν μου!

Καί τό Δ ι α β ο λ ι κ ό ν κούρμπανον εἶνε:

Νά πάρης ἕνα πρόβατο, νά τό μαγειρέψης καί νά κράξης τούς φίλους σου, τούς συγγενεῖς σου, νά τρώγετε, νά πίνετε, νά μεθᾶτε, νά ξερνᾶτε ὡσάν τούς σκύλους.

Αὐτό εἶνε τό διαβολικόν κούρμπανον.

Οἱ Γονεῖς Δένδρον, τά Παιδιά Καρποί

Ἕνα δένδρο ὡσάν τό κόψης, εὐθύς ξεραίνονται τά κλαριά· ἀμή ὡσάν ποτίζης τήν ρίζαν, στέκονται δροσερά τά κλωνάρια.

Ὁμοίως εἴστενε καί οἱ γονεῖς, ὡσάν τό δένδρον.

Καί ὅταν ποτίζεται ὁ πατέρας καί ἡ μητέρα, πού εἴστενε ἡ ρίζα τῶν παιδιῶν, μέ νηστεῖες, προσευχές, ἐλεημοσύνες, μέ καλά ἔργα, φυλάγει ὁ Θεός τά παιδιά σας.

Ὡσάν ξηραίνεστε οἱ γονεῖς μέ τίς ἁμαρτίες, θανατώνει ὁ Θεός τά παιδιά σας καί σᾶς βάνει εἰς τήν Κόλασιν μαζί τους.

Εἶνε μιά μηλιά καί κάνει ξινά μῆλα.

Ἐμεῖς τώρα τί πρέπει, νά κατηγοροῦμεν τή μηλιά ἤ τά μῆλα;

Τήν μηλιά.

Λοιπόν κάμνετε καλά ἐσεῖς οἱ γονεῖς, ὁπού εἴστενε ἡ μηλιά, νά γίνωνται καί τά μῆλα γλυκά.

Ἀπό τόν καιρόν ἐκεῖνον, ὁπού ἔκαμεν ὁ Θεός τόν κόσμον, εἴχανε περάσει τρεῖς ἥμισυ χιλιάδες χρόνοι, ὁπού δέν εἶχε πεθάνει παιδίον πρωτύτερα ἀπό τόν πατέρα.

Εἰς τόν καιρόν ἐκεῖνον ἦτον ἕνας ἄνθρωπος, τό ὄνομά του Θάρας.

Ἔβαλε τόν διάβολον εἰς τήν καρδίαν του καί ἔβγαλεν εἴδωλα νά προσκυνοῦν διά Θεόν οἱ ἄνθρωποι.

Καί ἀπό τότε ἄρχισαν καί ἀποθαίνουν τά παιδιά πρωτύτερα ἀπό τούς γονεῖς.

Καθώς καί τώρα ἀπό τίς ἁμαρτίες τῶν γονέων θανατώνει ὁ Θεός τά παιδιά σας.

Καί νά διαβάσῃς τό Συναξάρι τοῦ ἁγίου νά ἀκούη τό παιδί σου”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

53. Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός Διδαχαί. http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ΙΗ΄ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄ΚΒ΄ΚΓ΄ΚΔ΄ΚΕ΄ΚΣΤ΄ΚΗ΄ΚΘ΄, Λ΄ΛΒ΄ΛΓ΄, ΛΔ΄ )

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

17 Μάι

Στάρετς Ανατόλιος της ‘Οπτινα: Να μη φοβήσαι τις θλίψεις, αλλά μάλλον να φοβήσαι την ολέθριον αίρεσιν

Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν!

Πατερικά

14 Μάι

Γέρων Αγάθων Κωνσταμονίτης, Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας (Πάσχα 2009) [Κείμενο & Βίντεο]

Η πραγματική παρακαταθήκη του μακαριστού γέροντος Αγάθωνος Κωνσταμονίτη ήταν ότι σωτηρία υπάρχει μόνο μέσα στην Ορθοδοξία. Μετά από αυτή τη βασική παραδοχή δίδασκε την υπομονή και την ευχή!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.