εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΜΔ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Διατί τό Σχολεῖον ἀνοίγει τήν ἐκκλησίαν, καί μανθάνομεν τί εἶνε Θεός, τί εἶνε ἡ Ἁγία Τριάς, τί εἶνε ὁ ἄγγελος, τί εἶνε ἡ ἀρετή, τί εἶναι οἱ δαίμονες, τί εἶνε ἡ Κόλασις» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΜΔ΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός, μᾶς διδάσκει ζωντανά σήμερα, πολύ περισσότερο ἀπό ὅλες τίς ἐποχές, γιά τήν πραγματική «Ἀξία» τοῦ Σχολείου. Τήν ἀξία τοῦ μοναδικοῦ ἀληθινοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ Σχολείου.

Καί κατά τήν λαϊκήν ἔκφρασιν μέσα ἀπό τήν καθημερινή ἁπλή καί ταπεινή ζωή τῶν Ὀρθοδόξων Ῥωμηῶν ἀκριβῶς, «τσι τό εἶπε ὁ Πατροκοσμᾶς»:

Ἡ Ἀξία τοῦ Σχολείου

– “Διατί, ἅγιοι ἱερεῖς καί τίμιοι προεστῶτες, δέν ἑρμηνεύετε τά εὐλογημένα μας ἀδέλφια νά στερεώνωσι καί νά βάνωσιν εἰς κάθε χωρίον Σχολεῖον; (61)

Νά μανθάνουν τά παιδιά γράμματα, νά γνωρίζουν τό καλόν καί τό κακόν;

Ὅτι καί ἐγώ ἀπό τό σχολεῖον, ἔμαθα τά εἰκοσιτέσσαρα γράμματα, μέ τήν βοήθειαν τοῦ Χριστοῦ μας.

Ἔμαθα καί πέντε ξ ἑλληνικά καί ἔμαθα πολλῶν λογιῶν γράμματα, ἑβραϊκά, τουρκικά, φράγκικα καί ἀπό ὅλα τά ἔθνη, μέ τήν Χάριν τοῦ Χριστοῦ μας καί πολλά τά ἐδιάβασα.

Καί ὅλα τά ἐθνικά κάλπικα τά ηὕρα· ὅλα εὑρέματα καί σπέρματα τοῦ διαβόλου, καί κατά ἀλήθειαν, ἀδελφοί μου, τόσον τά ἐμελέτησα τά γράμματα.

Καθώς ὁ χρυσικός λαγαριάζει τό ἀσήμι καί δέν τό ἀφήνει τελείως ἀζούραν, καί τότε εἶνε λαμπρόν καί καθαρόν καί τό ἀγοράζει μέ κάθε προθυμίαν ὁ ἄνθρωπος.

Ἔτσι καί ἐγώ ηὕρα καθαρά, ἅγια καί ἀληθινά, λαμπρά καί ὑπερλαμπρότερα ἀπό τόν ἥλιον τά λόγια καί τά προστάγματα τοῦ Χριστοῦ.

Καί ὅποιος πιστεύει τόν Χριστόν καί τόν λέγει Θεόν καί κάμνει τά πράγματά του, ὁπού λέγει τό Ἅγιον Εὐαγγέλιον, ἐκεῖνος εἶνε καλότυχος καί τρισμακάριστος καί καμμίαν φοράν δέν θέλει ἐντροπιασθῆ.

Καί διά τοῦτο πρέπει νά στερεώνετε σχολεῖα ἑλληνικά, νά φωτίζωνται οἱ ἄνθρωποι· διότι διαβάζοντας τά ἑλληνικά τά ηὕρα ὁπού λαμπρύνουν καί φωτίζουν τόν νοῦν τοῦ μαθητοῦ ἀνθρώπου.

Καθώς φωτίζει ὁ ἥλιος τήν γῆν, ὅταν εἶνε ξαστεριά, καί βλέπουν τά μάτια μακρυά, ἔτσι βλέπει καί ὁ νοῦς τά μέλλοντα· ἀπεικάζουν ὅλα τά καλά καί τά κακά, φυλάγονται ἀπό κάθε λογῆς κακόν καί ἁμαρτίαν.

Διατί τό Σχολεῖον ἀνοίγει τήν ἐκκλησίαν, καί μανθάνομεν τί εἶνε Θεός, τί εἶνε ἡ Ἁγία Τριάς, τί εἶνε ὁ ἄγγελος, τί εἶνε ἡ ἀρετή, τί εἶναι οἱ δαίμονες, τί εἶνε ἡ Κόλασις.

Τά πάντα ἀπό τό Σχολεῖον τά μανθάνομεν.

Οἱ Δυό Ἀντίχριστοι (Πάπας Μωάμεθ)

Τό σχολεῖον φωτίζει τούς ἀνθρώπους καί ἀνοίγουν καί μανθάνουν τά Μυστήρια τῆς πίστεως καί διαβάζουν τά ἀδέλφια τήν Θείαν καί Ἱεράν Γραφήν, τό Εὐαγγέλιον.

Καί εὑρίσκομεν πώς ὁ Προφήτης Ἠλίας εἶνε ζωντανός καί τόν ἔχει ὁ Θεός χιλιάδες χρόνους.

Καί λέγει ὁ Θεός νά στείλη τόν Προφήτην Ἠλίαν, νά διδάξη ὅλον τόν κόσμον.

Καί ὕστερα νά ἔλθη ὁ ἀντίχριστος· καί θέλει θανατώσει τόν Προφήτην Ἠλίαν, καί τότε θέλει νά χαλάση ὅλος ὁ κόσμος.

Καί ἐξετάζοντας, ἀδελφοί μου, καί ἐρευνώντας τάς Γραφάς καί τό ἅγιον Εὐαγγέλιον εὑρίσκομεν πώς ὁ Προφήτης Ἠλίας ἦλθεν.

Καί ὁ ἀντίχριστος ἦλθεν καί ἐθανάτωσε τόν Προφήτην Ἠλίαν, καί τώρα δέν καρτεροῦμεν μήτε Προφήτην Ἠλίαν μήτε ἀντίχριστον.

Ὁ ἀντίχριστος εἶνε· ὁ ἕνας εἶνε ὁ Πάπας.

Καί ὁ ἕτερος εἶνε αὐτός ὁπού εἶνε εἰς τό κεφάλι μας (ὁ Μωάμεθ), χωρίς νά εἰπῶ τό ὄνομά του.

Τό κ α τ α λ α μ β ά ν ε τ ε, μά λυπηρόν εἶνε νά σᾶς τό εἰπῶ, διότι αὐτοί οἱ ἀντίχριστοι εἶνε εἰς τήν ἀπώλειαν, καθώς τό ἔχουν.

Ἡμεῖς ἐγκράτεια, αὐτοί ἀπώλεια.

Ἡμεῖς νηστεία, αὐτοί πολυφαγία.

Ἡμεῖς παρθενία, αὐτοί πορνεία.

Ἡμεῖς δικαιοσύνη, αὐτοί ἀδικωσύνη.

Τά Σημεῖα τῶν Καιρῶν

Ὅμως ἡ Γραφή μας λέγει νά τό εἰπῶ:

Σήμερον αὔριον κατεροῦμεν πεῖνες, δίψες, πανοῦκλες λοιμικές· θανατικά μεγάλα, νά μή προφθάσουν οἱ ζωντανοί νά θάψουν τούς νεκρούς.

Σήμερον αὔριον καρτεροῦμεν σεισμούς, πολέμους καί ἀκαταστασίες.

Καί θέλουν πέσει ὅλα τά βουνά κάτω καί ὅλος ὁ κόσμος νά ἀποθάνουν.

Δευτέρα Παρουσία καί Κρίσις

Καί τότε θέλει λάμψει ὁ Πανάγιος Σταυρός εἰς τόν οὐρανόν τρεῖς φορές περισσότερον ἀπό τόν ἥλιον.

Καί θέλει λάμψει ὁ Πανάγαθος Θεός, ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς Χριστός, χίλια μεράδια λαμπρότερος ἀπό τόν ἥλιον, καί νά ἀναστήσῃ ὅλον τόν κόσμον, τίς ψυχές καί τά σώματα.

Καί νά εἴμαστε ὅλοι εἰς μίαν ἡλικίαν, τριαντατριῶν χρόνων ἡλικίαν.

Καί θέλει εἶνε ὅλα τά πρόσωπα ἀπό τούς δικαίους λαμπρά καί εὔμορφα ὡσάν τόν ἥλιον καί τούς Ἀγγέλους, καί οἱ ἁμαρτωλοί θέλουν εἶνε μαῦρα τά πρόσωπα ὡσάν ἀράπικα καί ἀκόμα ἀσχημότερα.

Καί τούς δικαίους θέλει τούς φωνάξει μέ μίαν μεγάλην γλυκείαν καί πολλά ἠγαπημένην φωνήν, ὡσάν πατέρας ὁπού νά ἔχῃ ἕνα υἱόν μόνον πολλά ἠγαπημένον.

Καί τούς ἁμαρτωλούς ὡσάν Κριτής φοβερός μέ κάκητα θέλει τούς διώξει ἀπό τό πρόσωπόν Του.

Καί θέλει ἀνοίξει ὁ Κύριος, ἕναν πύρινον ποταμόν ὡσάν θάλασσαν, νά φλογίση τούς ἀσεβεῖς καί ἁμαρτωλούς καί νά καίγωνται μέσα πάντοτε.

Καί τότε θέλει εἰπῆ τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, τούς δικαίους:

Ἐλᾶτε, παιδιά μου, νά σεβῆτε εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεσθε καί νά εὐφραίνεσθε ἀντάμα μέ τούς Ἀγγέλους, ὅτι πολλά κακά ἐβαστάξατε διά τήν ἰδικήν μου ἀγάπην.

Καί τώρα ἡμεῖς τί νά εἴμαστε τάχα, ἁμαρτωλοίἤ δίκαιοι;

Εἰ μέν καί εἴμαστε δίκαιοι, καλότυχοι καί τρισμακάριοι· καί ἀνίσως εἴμαστε ἁμαρτωλοί, πρέπει τώρα, ὅπου ἔχομεν καιρόν, νά μετανοήσωμεν, νά διορθωθῶμεν.

Ἡ Δύναμις τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς

Τώρα σᾶς λέγω νά κάμητε τοῦτο· νά πάρετε ὅλοι ἀπό ἕνα κομπολόγιον, καί τό κομπολόγιόν σας νά ἔχῃ τριαντατρία σπυριά, καί νά προσεύχεσθε.

Καί νά λέγητε τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διά τῆς Θεοτόκου καί πάντων σου τῶν Ἁγίων ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν καί ἀνάξιον δοῦλόν σου».

Μέσα εἰς τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», ἀδελφοί μου, τί θεωρεῖ;

Θεωρεῖ ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός μας, ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ μας.

Καί πάντες οἱ Ἅγιοι μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἐπῆγαν εἰς τόν Παράδεισον.

Καί ὅποιος λέγει αὐτόν τόν λόγον καί κάμνει καί τόν Σταυρόν του, κἄν ἄνδρας, κἄν γυναίκα εὐλογεῖ τόν οὐρανόν, τήν γῆν, τήν θάλασσαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι.

Καί ἀκούσατε τί κάμνει ὁ Τίμιος Σταυρός.

Εἰς τήν Αἴγυπτον ἦτον ἕνας βασιλεύς… ”.

(Καί συνεχίζει ἡ γνωστή Διδαχή τοῦ Πατροκοσμᾶ, διά τό «θαῦμα» τῆς δυνάμεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ)

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

61. Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός Διδαχαί. http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
–  Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου 

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

17 Μάι

Στάρετς Ανατόλιος της ‘Οπτινα: Να μη φοβήσαι τις θλίψεις, αλλά μάλλον να φοβήσαι την ολέθριον αίρεσιν

Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν!

Πατερικά

14 Μάι

Γέρων Αγάθων Κωνσταμονίτης, Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας (Πάσχα 2009) [Κείμενο & Βίντεο]

Η πραγματική παρακαταθήκη του μακαριστού γέροντος Αγάθωνος Κωνσταμονίτη ήταν ότι σωτηρία υπάρχει μόνο μέσα στην Ορθοδοξία. Μετά από αυτή τη βασική παραδοχή δίδασκε την υπομονή και την ευχή!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.