εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΜΓ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἰδέτε, ἀδελφοί μου, τί χ α ρ ί σ μ α τ α ἔχει ἡ ἀγάπη» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΜΓ΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός, μᾶς διδάσκει πάντοτε ζωντανά καί μέ πατρική ἀγάπη μέσα ἀπό τό Κήρυγμα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τά ἑξῆς:

Τό Κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων

Καί νά ἠξεύρετε, παιδιά μου· ἐτούτην τήν γῆν, ὁπού κατοικοῦμεν, τήν ἔχει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. (60)

Καθώς ἔχει ἕνας βασιλεύς καί μαζώνει ὅλα τά βασιλικά χρέη καί παίρνει ἀπό χωράφια, ἀπό ἀμπέλια καί ἀπό τούς ἀνθρώπους, καί στέλνει ἀνθρώπους ἰδικούς του καί τά μαζώνουν κάθε χρόνον.

Καί ὅταν τά πηγαίνουν ἐκεῖνοι ἔμπροσθεν εἰς τόν βασιλέα χαίρεται ὁ βασιλεύς καί τούς δίδει μεγάλα χαρίσματα καί τούς ἔχει φίλους ἠγαπημένους.

Ἔτσι ἔχει καί ὁ Χριστός μας τήν γῆν ὡσάν ἀμπέλι, ὅλον τόν κόσμον.

Καί ἔβαλεν ἐργάτας τούς δώδεκα Ἀποστόλους, τούς εὐλόγησε καί τούς ἔδωκε τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί εὐθύς ἔμαθον γράμματα καί ὅλες τίς γλῶσσες, ὅτι πρῶτον οἱ Ἀπόστολοι ἦταν ἀγράμματοι καί μίαν γλώσσαν μόνον ἤξευραν.

Καί ἀφοῦ τούς ηὐλόγησε καί τούς ἐφύσησεν εἰς τό στόμα τους καί ἔλαβον Χάριν, ὅλα τά γράμματα καί τίς γλῶσσες τίς ἔμαθον.

Καί τούς ἔστειλεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀληθινός Θεός, εἰς ὅλον τόν κόσμον καί τούς εἶπεν:

Σύρτε εἰς ὅλον τόν τόπον καί εἰς ὅλην τήν γῆν, κάστρα καί χωρία καί εἰπέτε τους:

Ἄν ἴσως θέλουν νά ζήσουν καί ἐδῶ καλά καί εἰρηνικά καί νά τούς βάλω εἰς τόν Παράδεισον, νά πιστεύουν καί νά βαπτίζωνται εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά φυλάγουν τά προστάγματα τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

Καί εἰς ὁποίαν χῶραν ἐπήγαιναν οἱ Ἀπόστολοι, καί δέν τούς δέχονται οἱ ἄνθρωποι, εἶπεν ὁ Κύριος:

Νά τινάζετε καί τά παπούτσια σας ἀπό τόν κονιορτόν καί νά δώσητε κατάραν καί νά φύγετε.

Καί ὡσάν ἔλαβον οἱ Ἀπόστολοι τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εὐθύς ἔτρεξαν ὡσάν ἀστραπή εἰς ὅλον τόν κόσμον καί μετ᾿ ἐκείνην τήν χάριν ἰάτρευον τυφλούς, λεπρούς, ἀρρώστους καί τούς δαιμονιζομένους.

Καί, τό μεγαλύτερον, μέ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας ἐπρόσταζαν τούς νεκρούς καί ἀνασταίνονταν.

Καί εἰς ὅποιαν χῶραν ἐπήγαινον οἱ Ἀπόστολοι καί τούς ἐδέχονταν οἱ ἄνθρωποι, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, διακόνους, ἀναγνώστας ἔκαμναν καί ἐκκλησίας.

Καί εὐλογοῦνταν ἡ χώρα ἐκείνη καί ἐγίνονταν ἕνας ἐπίγειος Παράδεισος, μία μεγάλη χαρά καί εὐφροσύνη, κατοικία τῶν Ἀγγέλων, κατοικία τοῦ Χριστοῦ μας.

Καί εἰς ὅποιαν χῶραν ἐπήγαινον οἱ Ἀπόστολοι καί δέν τούς ἐδέχονταν οἱ ἄνθρωποι, δέν εὐλογοῦνταν ἡ χώρα ἐκείνη· ἔμενε κατάρα καί ὄχι εὐλογία, κατοικία τοῦ διαβόλου καί ὄχι τοῦ Χριστοῦ μας.

Ὁ Πόθος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ

Πρέπον καί εὔλογον ἦτον, ἀδελφοί μου, νά εἶχα καί ἐγώ τήν καρδίαν καθαρήν ὡσάν τούς ἁγίους Ἀποστόλους, διά νά φωνάξω μίαν μεγάλην φωνήν, νά ἀκουσθῆ ἕως ἀπάνω εἰς τόν οὐρανόν.

Ἰδού ὁπού ἀξιώθηκα καί ἦλθα εἰς τήν εὐλογημένην σας χῶραν καί σᾶς ἀπόλαυσα.

Μά ἐπειδή καί εἶμαι ἁμαρτωλός καί δέν ἔχω Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅμως ἀποτολμῶ καί παρακαλῶ τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν νά στείλη οὐρανόθεν τήν Χάριν του καί τήν εὐλογίαν Του.

Νά εὐλογήση τήν χῶραν σας καί ὅλα τῶν Χριστιανῶν, νά εὐλογήση τούς ἄνδρας καί γυναίκας καί τά παιδιά σας, τά πράγματά σας καί τά ἔργα τῶν χειρῶν σας.

Καί πρῶτον, ἀδελφοί μου, νά εὐσπλαχνισθῇ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, νά συγχωρέση τά ἁμαρτήματά σας.

Καί νά σᾶς ἀξιώση παιδιά μου, ὁ Θεός νά περάσετε καί ἐδῶ καλά καί εἰρηνικά, καί νά σᾶς βάλη εἰς τόν Παράδεισον νά δοξάζητε τήν ἁγίαν Τριάδα.

Πρέπον καί εὔλογον εἶνε, ἀδελφοί μου, νά ἀρχίσω τήν διδασκαλίαν μου ἀπό τόν Θεόν.

Καί παρακαλῶ τήν αὐθεντίαν σας νά ἀκούσητε μέ κάθε προθυμίαν τόν λόγον μου, καθώς τόν ἄκουσα καί ἐγώ ἀπό τό ἱερόν Εὐαγγέλιον καί ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους, καί ὅταν τελειώσωμεν, νά εὐχαριστήσωμεν τόν Θεόν.

Ἀγαπᾶτε τόν Θεόν καί τόν Πλησίον

Πολλά ὀνόματα ἔχει ὁ Θεός ἀδελφοί μου.

Τό κύριον καί ἅγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ μας εἶνε ἡ ἀγάπη.

Καί λέγεται Τριάς, Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα, μία φύσις, μία δόξα, μία βασιλεία, ἕνας Θεός.

Ὅμως πρέπει, ἀδελφοί μου, νά ἀγαπῶμεν τόν Θεόν, διατί μᾶς ἔδωσε τόσην μεγάλην γῆν, νά κατοικοῦμεν ἐδῶ τόσες χιλιάδες ἄνθρωποι, χορτάρια, βρύσες, ποταμούς, θάλασσαν, ψάρια, ἀέρα, ἡμέραν, νύκτα, φωτιάν, οὐρανόν, ἄστρα, ἥλιον, φεγγάρι.

Καί ἡμᾶς μᾶς ἔκαμε ἀνθρώπους καί ὄχι ζῶα· μᾶς ἔκαμεν εὐσεβεῖς Χριστιανούς καί ὄχι αἱρετικούς.

Τώρα σᾶς ἐρωτῶ, παιδιά μου, νά μοῦ εἰπῆτε τήν πάσαν ἀλήθειαν· ποίον ἀγαπᾶτε, τόν Θεόν ἤ τόν διάβολον;

Ἐσεῖς τώρα μέ τόν νοῦν σας τόν Θεόν ἀγαπᾶτε· πολλά καλά τό γνωρίζετε καί τό θέλετε, παιδιά μου, φρονιμώτατα καί γνωστικά εἶσθε, καί νά ἔχω τήν εὐχήν σας.

Μόνον νά ἰδοῦμεν αὐτήν τήν ἀγάπην εἰς τόν Θεόν εἶνε σωστή, εἶνε τελειωμένη ἤτῆς λείπεται καί ἄλλο τίποτας;

Πόθεν νά κ α τ α λ ά β ω μ ε ν ;

Ἀπό λόγου μας.

Ἐσύ ἔχεις ἕνα παιδί, ἀδελφέ.

Ἐγώ ἐσένα σέ ἀγαπῶ, σέ ἐκτιμῶ, σέ λέγω καλόν διά λόγου σου, καί τό παιδί σου τό δέρνω, τό καταφρονῶ, λέγω κακόν διά λόγου του καί παίρνω τό ψωμί του καί τό τρώγω καί τό ροῦχο του τό παίρνω καί τό φορῶ.

Αὐτή ἡ ἀγάπη μοι φαίνεται νά λέγεται ὄχι ἔτσι.

Νά ἀγαπῶμεν τόν πατέρα, πρέπει νά ἀγαπῶμεν καί τό παιδί.

Διότι ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεόν, ἀγαπᾶ καί τόν ἀδελφόν του, τόν Χριστιανόν.

Διατί ἕνα πατέρα ἔχομεν, τόν Θεόν, μίαν Πίστιν, ἕνα Βάπτισμα.

Τά Ἄχραντα Μυστήρια μ ε τ α λ α μ β ά ν ο μ ε ν, μίαν κεφαλήν ἔχομεν, τόν Χριστόν μας, μίαν Πίστιν, ἕνα Νόμον, ἕνα προσκύνημα καί εἴμαστε ἀδελφοί ὅλοι.

Ἀκόμη νά ἠξεύρετε, ἀδελφοί μου, ἡ ἀγάπη ἔχει δυό ἰδιώματα, δυό χαρίσματα· τό ἕνα νά δυναμώνη τόν ἄνθρωπον εἰς τά καλά, καί τό ἄλλο νά τόν ἀδυνατίζη εἰς τά κακά.

Νά ἠξεύρετε, τέκνα μου, πώς ἐγώ ἔχω ἕνα ψωμί νά τό φάγω καί νά πίνω καλά· ἐσεῖς δέν ἔχετε.

Ἡ ἀγάπη μοι λέγει:

Μή τό τρώγης μοναχός, δῶσε καί τούς ἀδελφούς σου καί φάγε καί σύ τό ἄλλο.

Ἔχω φορέματα.

Ἡ ἀγάπη μοι λέγει:

Δῶσε τό ἕνα στόν ἀδελφόν σου καί ἐσύ φόρει τό ἄλλο.

Ἀνοίγω τό στόμα μου νά σέ κατηγορήσω, νά σέ εἰπῶ ψεύματα, νά σέ γελάσω, καί εὐθύς θυμοῦμαι τήν ἀγάπην καί μοῦ νεκρώνει τό στόμα καί δέν μέ ἀφήνει νά σοῦ εἰπῶ ψεύματα.

Ἁπλώνω τά χέρια μου νά πάρω τό πράγμά σου.

Νά πάρω τά ἄσπρα σου, τόν βίον σου ὅλον.

Ἡ ἀγάπη δέν μέ ἀφήνει νά σοῦ τό πάρω.

Ἰδέτε, ἀδελφοί μου, τί χαρίσματα ἔχει ἡ ἀγάπη.

Μέγα Κακόν ἡ Ἔχθρα

Διατί, παιδιά μου, νά μή ἠξεύρετε γράμματα, νά μάθετε ποῖον εἶνε τό καλόν καί ποῖον εἶνε τό κακόν, τί χαρίσματα ἔχει ἡ ἀγάπη καί τί κακόν εἶνε ἡ ἀμάχη καί ἡ ἔχθρα;

Νά ἠξεύρετε, παιδιά μου, εἰς ὅποιαν πολιτείαν ἤ τόπον ἤ χῶραν ἤ σπίτι εἶνε ἡ ἀγάπη, ἐκεῖ εἶνε ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ μας, εἶνε εὐλογία, ὑγεία, χαρά καί εὐφροσύνη καί ὅλα τά ἀγαθά τῆς γῆς.

Καί ζοῦν οἱ ἄνθρωποι, ζοῦν τά παιδιά των, τά ζῶα των, γίνονται οἱ καρποί τῶν σιταριῶν, τῶν ἀμπελιῶν καί κάθε σπαρτῶν ὁπού τρέφονται οἱ ἄνθρωποι.

Καί τούς φυλάγει ὁ Χριστός μας ἀπό κάθε κίνδυνον, καί σωματικά καί ψυχικά, καί ὅταν ἀποθάνη κανείς, πηγαίνει ἡ ψυχή του εἰς τόν Παράδεισον.

Καί εἰς ὅποιον τόπον ἤ χῶραν ἤ σπίτι ἔχουν ἀμάχην καί ἔχθραν, δέν προκόβουν οἱ ἄνθρωποι, δέν ζοῦν οὔτε παιδιά ἀποκτοῦν οὔτε τά ζῶα τους μήτε οἱ καρποί ἀπό τά σπέρματά τους γίνονται καί εἰς βατρύτατα χρέη ἐμβαίνουσι καί καμμίαν χάριν δέν ἔχουν.

Καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τούς γελοῦν καί ὅλα τά περίχωρα καί τούς στέλλει ὁ Θεός ἤ ἄνεμον καυτόν ἤ χαλάζια ἤ νερό ἀχαμνόν καί ζημιώνει τόν τόπον ἐκεῖνον.

Ἰδέτε, ἀδελφοί μου, τί κακόν πράγμα εἶνε ἡ ἔχθρα, πόσα παιδιά γεννᾶ.

Μόνον σᾶς παρακαλῶ νά μήν ἔχετε τελείως ἔχθραν, ὅτι ὁ διάβολος τήν ἔχει ἀδελφήν· καί ὅποιος τίς ἀγαπήση, θέλει περάσει καί ἐδῶ κακά καί καταφρονημένα, καί ἡ ψυχή του θέλει κολασθῆ.

Ἰδέτε, ἀδελφοί μου, τί χ α ρ ί σ μ α τ α ἔχει ἡ ἀγάπη”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

60. Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός Διδαχαί. http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου 

Σχετικά άρθρα

Η Αγία Ακυλίνα και οι Νεοέλληνες [mp3 – 2015]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη “Ἀκυλίναν τήν θείαν ἀνευφημήσωμεν, οἴα θεόφρονα κόρην καί Ἀθληφόρον Χριστοῦ, τῇ ἀγάπῃ γάρ αὐτοῦ πίστει ἠνδρίσατο, καί καθεῖλε τόν ἐχθρόν, δι’ ἀγώνων ἱερῶν καί δόξης τυχοῦσα θείας...

Η οσία Ευφροσύνη και ο όσιος Παφνούτιος [mp3 – 2013]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη. “Ὡς παρθένος φρόνιμη καί ἀδιάφθορος, κοτηγγυήθης ὁσίως τῷ Ζωοδότῃ Χριστῷ, καί προσκαίρων τήν χλιδήν ἐμφρόνως ἔλιπες, ὅθεν ἐν μέσω τῶν ἀνδρῶν, ὡς ἀμόλυντος ἀμνάς, ἐξέλαμψας Εὐφροσύνη, καί τοῦ Βελίαρ τά κέντρα, τῇ πολιτείᾳ σου ἀπήμβλυνας” (Ἀπολυτίκον)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.