εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΜΗ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Οἱ κληρικοί θά γίνουν οἱ χειρότεροι καί οἱ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΜΗ΄ Μέρος

Οἱ προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, συνεχίζονται νά λέγονται διά στόματος κατά τόπους καί μέ τήν ἰδιαίτερη τοπική διάλεκτο τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσας μέσα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική παράδοση.

Ἀκόμη σέ πολλές ἑλληνικές περιοχές ἀκούγεται ἡ γνωστή πλέον σέ ὅλους λαϊκή ἔκφραση «τσι τό εἶπε ὁ Πατροκοσμᾶς». Ἀλλά καί μέ τόν ἴδιο τρόπο ἀκριβῶς συνεχίζουμε νά τό λέμε κι’ ἐμεῖς ὥστε νά διαδίδουμε μέ τήν σειρά μας ἀπό τή μία γενιά στήν ἐπόμενη γενιά, ὅλες τίς ἀνεκπλήρωτες προφητείες τοῦ Ἁγίου Ἐθναποστόλου μας, ἰδιαιτέρως δέ σήμερα γιά τό φλέγον ζήτημα τῆς Πόλης:

19. «Ὅταν θά ἰδῆτε τό χ ι λ ι ά ρ μ ε ν ο ν στά ἑλληνικά ὕδατα, τότε θά λυθῆ τό ζήτημα τῆς Πόλης». (65)

20. «Θἄρθη ξαφνικά. Νά ἔχετε ἕνα σ α κ κ ο ύ λ ι σιτάρι κρεμασμένο στή θύρα.

Αὐτό θά σᾶς ἐμποδίση φεύγοντας.

Μή τό ἀφήσετε.

Νά τό πάρετε μαζί σας, γιά νά φᾶνε τά παιδιά σας».

21. «Στήν Αὐλώνα θά γίνῃ χαλασμός. Θά ἔλθουν στρατεύματα νά ἐλευθερώσουν τόν τόπο».

22. «Στό Μπουκορμέ θά χυθῆ πολύ αἷμα».

23. «Ὅταν ἀκούετε ὅτι ὁ πόλεμος ἄρχισε, τότε κοντά εἶνε».

24. «Ὅσα χωριά εἶνε κοντά σέ δρόμο πολλά θά τραβήξουν».

25. «Ἡ Δρόπολις θά πάθη, διότι ὁ τόπος εἶνε γυμνός».

26. «Ἡ Δρόπολις θά εἶνε γεμάτη στρατεύματα».

27. «Θά χαθῇ ἡ σοδιά τῆς χρονιᾶς ἀπό τήν εὔφορη Δρόπολι καί μάνα μου! αἷμα πολύ πού ἔχει νά χυθῇ».

28. «Λάκκοι καί βράχοι στή Δρόπολι θά εἶνε γεμάτοι φεύγοντας».

29. «Εἰς τά χωρία Πέπελη, σεῖς ἄδικα θά φοβάσθε· τίποτε δέν θά πάθετε. Μόνον τά παιδιά σας πού θά εἶνε στούς δρόμους θά κλαῖτε».

30. «Οἱ ἀντίχριστοι θά φύγουν, ἀλλά θἄρθουν πάλι· ἔπειτα θά τούς κυνηγήσετε ἕως τήν Κόκκινη Μηλιά».

31. «Θἄρθῃ ὅταν ἔρθουν δυό καλοκαίρια καί δυό πασχαλιές μαζί».

32. «Ξένος στρατός θά ἔλθη, Χριστό θά πιστεύη, γλώσσα δέν θά ξέρη…».

33. «Θἄρθῃ καί μία φορά ἀσκέρι ξένο πού τό Χριστό θὰ πιστεύη.

Ἀλλά σεῖς δέν θά τό ξέρετε».

34. «Μέ ἄλλους θά κοιμηθῆτε καί μέ ἄλλους θά ξημερώσετε».

35. «Θά ἰδῆτε τρεῖς φαμίλιες σ᾿ ἕνα σπίτι».

36. «Ἐσεῖς θά πᾶτε νά κατοικήσετε ἀλλοῦ καί ἄλλοι θἀρθοῦν νά κατοικήσουν σέ σᾶς».

37. «Θά δῆτε 40 ἄλογα νά τά δένουν σέ ἕνα παλούκι».

38. «Πολλοί θά χ ά ν ω ν τ α ι ἀπό τήν πείνα».

39. «Οἱ πλούσιοι θά γίνουν π τ ω χ ο ί καί οἱ π τ ω χ ο ί θά πεθάνουν».

40. «Μιά χούφτα μάλαμα μία χούφτα ἀλεύρι».

41. «Θά ἔρθη καιρός πού οἱ Ρωμιοί θά τ ρ ώ γ ω ν τ α ι ἀναμεταξύ τους.

Ἐγώ συστήνω ὁμόνοιαν καί ἀγάπην».

42. «Θά ἰδῆτε καί τακτικό στρατό, θά ἰδῆτε καί ρέμπελο (ἀντάρτικο)· ἀπό αὐτούς πολλά θά ὑποφέρετε».

43. «Θά σᾶς ζητήσουν τά ντουφέκια· νά ἔχετε διπλά· νά δώκετε τό ἕνα καί νά κρατήσετε τό ἄλλο.

Ἕνα ντουφέκι 100 ψυχές θά γλυτώσῃ».

44. «Θά ἔρθῃ καιρός πού θά διευθύνουν τόν κόσμο τά ἄλαλα καί τά μπάλαλα».

45. «Ἡ αἰτία τοῦ γενικοῦ πολέμου θά εἶνε ἀπό τή Δαλματία».

46. «Ἡ αἰτία τοῦ γενικοῦ πολέμου θἄρθη ἀπὸ τὴ Δαλματία. Πρῶτα θὰ διαμελισθῇ ἡ Αὐστρία καὶ ὕστερα ἡ Τουρκία».

47. «Ὁ χαλασμός θά γίνῃ ἀπό ἕνα κ α σ σ ι δ ι ά ρ η».

48. «Θά προσπαθοῦν νά τό λύσουν μέ τήν π έ ν ν α, μά δέν θά μποροῦν, 99 φορές μέ τόν πόλεμο καί μία μέ τήν π έ ν ν α».

49. «ν βρεθοῦν 3 δυνάμεις σύμφωνες, τίποτε δέν θά πάθετε».

50. «ν τό ζήτημα λυθῇ μέ τόν πόλεμο, θά πάθετε πολλές καταστροφές· σέ τρεῖς χῶρες μία θά μείνῃ…».

51. «Θά ἔρθῃ καιρός πού δέν θά ἀκοῦτε (μαθαίνετε) τίποτε».

52. «Ὅ,τι σᾶς ζητοῦν, νά δίνετε· ψυχές μόνον νά γλυτώνετε».

53. «ν βρίσκουν στό δρόμο ἀσήμι, δέν θά σκύβουν νά τό πάρουν.

Γιά ἕνα ὅμως ἀστάχυ θά σ κ ο τ ώ ν ω ν τ α ι ποιός νά τό πρωτοπάρῃ…».

54. «Τό κακό θά σᾶς ἔρθῃ ἀπό τούς διαβασμένους».

55. «Ἤ τρεῖς μέρεςτρεῖς μῆνεςτρία χρόνια θά βαστάξῃ».

56. «Θἄρθη καιρός πού δέν θά ὑπάρχη αὐτή ἡ ἁρμονία πού εἶνε σήμερα μεταξύ λαοῦ καί κλήρου».

57. «Οἱ κληρικοί θά γίνουν οἱ χειρότεροι καί οἱ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων».

58. «Στήν Π ό λ ι θά χυθῆ αἷμα πού τριχρονίτικο δαμάλι θά πλέξη (πλεύση)».

59. «Καλότυχος ὅποιος ζήσει μετά τό γενικό πόλεμο. Θά τρώγη μέ ἀσημένιο κουτάλι…».

60. «Μετά τό γενικό πόλεμο θά ζήσῃ ὁ λύκος μέ τ᾿ ἀρνί».

61. «Θἄρθη πρῶτα ἕνα ψευτορωμαίϊκο· νά μή τό πιστέψετε· θά φύγῃ πίσω».

62. «Θά μαζωχτῆ τό χιλιάρμενο στό Σκάλωμα (Ἅγιοι Σαράντα) καί θἄρθουν κοκκινογέλεκοι, νά πολεμήσουν γιά σᾶς».

63. «Οἱ Τοῦρκοι θά φύγουν, ἀλλά θά ξανάρθουν πάλι καί θά φθάσουν ὡς τά Ἑξαμίλια.

Στό τέλος θά τούς διώξουν εἰς Κόκκινη Μηλιά.

Ἀπό τούς Τούρκους τό 1/3 θά σκοτωθῆ, τό ἄλλο τρίτο θά βαπτισθῇ καί μονάχα τό 1/3 θά πάῃ στήν Κόκκινη Μηλιά».

64. «Τόσα πολλά θά γίνουν, πού οἱ μανάδες θά γεννήσουν πρόωρα ἀπό τό φόβο τους».

65. «Ζῶα δέν θά μείνουν· θά τά φᾶνε.

Φᾶτε καί σεῖς μαζί μ᾿ αὐτούς.

Στά Τζουμέρκα θά πάρετε σπόρο».

66. «Σπίτια μεγάλα μήν κ ά μ ε τ ε.

Λ ι ά σ ε ς νά κάμνετε νά μή σᾶς ἔρχωνται μέσα».

67. «Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καί δυσβάστακτο φόρο, ἀλλά δέν θά προφθάσουν».

68. «Θά βάλουν φόρο στίς κότες καί στά παράθυρα».

69. «Θά ζητήσουν νά σᾶς πάρουν καί στρατιῶτας.

Δέν θά προφθάσουν ὅμως».

70. «Οἱ Τοῦρκοι θά μάθουν τό μυστικό 3 μέρες γ ρ η γ ο ρ ώ τ ε ρ α ἀπό τούς Χριστιανούς».

71. «Ὅταν ἀκούσετε ὅτι ὁ πόλεμος πιάστηκε ἀπό κάτω, τότε κοντά θά εἶνε».

72. «ν ὁ πόλεμος πιαστῆ ἀπό κάτω, λίγα θά πάθετε· ν πιαστῆ ἀπό πάνω, θά καταστραφῆτε».

73. «Οἱ βράχοι καί οἱ λάκκοι θά εἶνε γεμάτοι κόσμο».

74. «Θἄρθη ξαφνικά· ἤ τό βόϊδι στό χωράφι ἤ τό ἄλογο στ᾿ ἁλώνι»”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

65. «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἐκδόσεις Σταυρός. https://www.impantokratoros.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ΙΗ΄ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄ΚΒ΄ΚΓ΄ΚΔ΄ΚΕ΄ΚΣΤ΄ΚΗ΄ΚΘ΄, Λ΄ΛΒ΄ΛΓ΄, ΛΔ΄, ΛΣΤ΄ΛΖ΄ΛΗ΄, ΜΑ΄,  ΜΒ΄, ΜΓ΄, ΜΔ΄, ΜΕ΄, ΜΖ΄)

Σχετικά άρθρα

Η Αγία Οσιομάρτυς Ευδοκία η σαμαρείτιδα [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση Πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της στην αμαρτία και την ακολασία, παρασύροντας με την εκτυφλωτική της ομορφιά πολλούς άνδρες στη αμαρτωλή ζωή, ενώ συγχρόνως...

Πατερικά

23 Φεβ

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες…

Πανηγυρίζει η ασέλγεια γιορτάζει η ακολασία ευφραίνεται η μέ­θη αγάλλεται η τρυφή και η ασωτεία χορεύει ο διάβολος με δέκα μανδύλια.. Τον μισούν αυτόν τον Άγιο οι δαιμονισμένοι οικουμενιστές, που...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.