εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Μθ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Τόν Πάπαν νά καταρᾶσθε, διότι αὐτός θά εἶνε ἡ αἰτία» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΜΘ΄ Μέρος

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης, ἔλεγε καί τό ἔγραφε ξεκάθαρα ὅτι:«Ὁ παπισμός ὡς διοίκησις εἶνε ἕνα καρκίνωμα. Ὡς ἰδέα εἶναι ἕνα ψεῦδος, ἕνας μῦθος πού ἔπλασεν ἡ ἀμάθεια καί ἀρχομανία τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων τῆς Ῥώμης».

Ὁ Ὁμολογητής ἐπίσκοπος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Γέρων Αὐγουστίνος Καντιώτης, μᾶς ἔδειξε ἀκόμη καί τούς ἐχθρούς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, λέγοντας ὅτι: «Ὁ φόβος συνέχει τήν καρδιά μας καί ἡ ἀγωνία, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία, πού ἐπί αἰῶνες διατηρήθηκε στό ὀρθόδοξον ἔθνος μας, τόν τελευταῖο καιρό ὑπονομεύεται ἀπό ποικίλους ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς ἐχθρούς καί συνεχῶς ἀποχρωματίζεται ἀπό τό ἔντονο καί χαρακτηριστικό χρῶμα τῆς Ὀρθοδοξίας».

Ὁ σεβάσμιος Γέροντας Αὐγουστίνος Καντιώτης μέ ἀνοικτή ἐπιστολή στήν «Χριστιανική Σπίθα», δείχνει ὡς ἔνοχο τόν πατριάρχη καί διαμαρτύρεται:

«Παναγιώτατε δέσποτα!…

Λόγῳ τῆς ὀλισθηρᾶς ὁδοῦ, τήν ὁποίαν βαδίζετε, προκαλεῖται ἀντίδρασις τῶν ὑγιῶν πνευμάτων, καί ἐπεξεργασία τις συντελεῖται εἰς τάς ψυχάς τῶν ὀρθοδόξων καί στάσις τις βελτίστη, ἵνα κατά Γρηγόριον τόν Ναζιανζηνόν εἴπωμεν, κυοφορεῖται.

Ὄχι.

Δέν εἶναι πλέον ἀνεκτά τά ὅσα ἐπιπολαίως ἀκούονται ἑκάστοτε ἐκ τῶν πατριαρχικῶν χειλέων.

Ἡ περαιτέρω ἀνοχή εἶναι πλέον ἐνοχή.

Καί ἡ σιωπή εἶναι ἔγκλημα.

Καί τοῦ ἐγκλήματος τούτου δέν θέλουμε νά εἴμεθα ἔνοχοι.

Ἁμαρτωλοί εἴμεθα λοι, ἀλλά ἀσεβεῖς, π ρ ο δ ό τ α ι τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης, δέν θά γίνωμεν.

Ἡ ὀρθόδοξος πίστις εἶναι τό μόνον κ α τ α φ ύ γ ι ό ν μας, εἶναι βεβαία ἐλπίς, εἶναι ἡ κιβωτός ἐν τῷ συγχρόνῳ κατακλυσμῷ.

Καί ἄν ὑπάρχουν ἐν τῇ κιβωτῷ κόρακες, ἄς ἐξέλθουν διά νά εὕρουν ἄφθονον τροφήν ἐπί τῶν τ υ μ π α ν ι α ί ω ν πτωμάτων τῆς πλάνης.

Ἐάν ὑπάρχουν δ᾽ ἐν τῷ κόσμῳ περιστεραί, μή εὑρίσκουσαι ἀνάπαυσιν εἰς τά ποικίλα σχήματα τοῦ κόσμου αὐτοῦ, καί ἐπιθυμοῦν νά ἐπιστρέψουν εἰς τήν κιβωτόν, σεῖς, ὡς ἄλλος Νῶε, ἀνοίξατε τάς θυρίδας καί δεχθῆτε τάς ψυχᾶς αὐτάς…».

Ὁ σεβάσμιος Μητροπολίτης Αὐγουστίνος Καντιώτης ἔκοψε τό μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα καί ἔλεγε διά τόν λόγο τῆς διακοπῆς τά ἑξῆς: «Εἴμεθα ἕνα, δύο, τρεῖς ἐπίσκοποι, τό δηλώσαμε· Πέφτουμε ἀπό τόν θρόνο, μά τόν Πάπα δέν τόν προσκυνᾶμε.

Καί τό μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα τό παύσαμε.

Τρεῖς Μητροπόλεις, μία τῆς Ἐλευθερουπόλεως, ἡ δευτέρα τῆς Φλωρίνης, ἡ τρίτη τῆς Παραμυθιᾶς.

Π α ύ σ α μ ε τό μνημόσυνό του.

Γιατί;

Θέλει μέ τό ζόρι νά μᾶς κάνῃ Φράγκους!

Δέν θά γίνουμε Φράγκοι.

Γράψαμε στόν Ἀθηναγόρα ὅτι εἴμαστε ἕτοιμοι καί θρόνο καί τήν ζωή μας νά χάσουμε παρά νά προσκυνήσουμε τόν Πάπα. (Ἅγιος Νικόλαος Φλωρίνης 19-01-1971)

«λως κανονικῶς δ ι ε κ ό ψ α μ ε τή μνημόνευσι τοῦ πατριάρχου.

Τήν δ ι ε κ ό ψ α μ ε μετά ἀπό φρικώδεις δηλώσεις του, περί πρωτείου καί ἀλαθήτου τοῦ Πάπα, περί φιλιόκβε κ.λπ…

«Γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» δ ι ε κ η ρ ύ σ σ ο ν τ ο, σέ παγκόσμιο κλίμακα, ἀντορθόδοξες διδασκαλίες, πού ἔχουν καταδικασθῆ ἀπό πλῆθος Συνόδους».

(Ἀπό τό βιβλίο «Ἀπαντήσεις ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων», Ἀθῆναι 1973, σελ. 49-50)

Ὁ σεβάσμιος Μητροπολίτης Αὐγουστίνος Καντιώτης, διά τήν ἀπειλή τῆς καθαιρέσεως ἔλεγε: «Μέ ἀπειλοῦν οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς ὅτι θά μέ καθαιρέσουν.

Ἡ κ α θ α ί ρ ε σ ι ςἀπό τοιούτους ἀρχιερεῖς εἶνε γιά μένα ὑψίστη προαγωγή.

ς μέ καθαιρέσουν.

ς μέ καθαιρέσῃ ὁ ἅγιος Ἀργολίδος, ς μέ καθαιρέσῃ ὁ ἅγιος Φθιώτιδος,ς μέ καθαιρέσῃ ὁ ἅγιος Κοζάνης.

ς μᾶς καθαιρέσουν ὅλοι αὐτοί.

Εἶμαι ἕτοιμος νά καθαιρεθῶ, ἀλλά ὁπουδήποτε νά πάω καί στά Μοναστήρια καί στήν ἔρημο καί στό Ἅγιον Ὅρος, ἕως ὅτου τό χέρι μου κουνάει, ἕως ὅτου τό στόμα μου λαλάει καί ἡ καρδιά μου π ά λ λ ε ι, θά φωνάζω.

Θά φωνάζω καί μέσα ἀπό τό δεσμωτήριο καί μέσα ἀπό τήν φυλακή καί μέσα ἀπό τά Μοναστήρια:

Ἅγιοι ἀρχιερεῖς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, τοῦ ἀπαταιῶνος, «οὐκ ἔξεστί σοι», «οὐκ ἔξεστί σοι παρανομεῖν.

Σᾶς ἀπολύω ἐν εἰρήνη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ πτωχοῦ Ναζωραίου, ὁ ὁποῖος ἐσταυρώθη διά τήν ἀλήθεια καί τήν δικαιοσύνη.

Σᾶς ἀπολύω μέ τάς εὐχάς τῶν ἁγίων Πατέρων.

Νά εἶστε ἀτρόμητοι.

Ὁ καθένας ἀπό σᾶς νά εἶνε ἀγωνιστής… !

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, δίδασκε εἰς ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Ῥωμηούς ὅτι:

«Ὁ ἀντίχριστος ὁ ἕνας εἶναι ὁ πάπας καί ὁ ἕτερος εἶναι αὐτός ὁπού εἶναι στό κεφάλι μας…» Ἑπομένως ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς μιλάει γιά τήν ἐσχατολογική ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας, μέσα στήν ὁποία δροῦν ὁ Πάπας καί τό Ἰσλάμ.

Γιατί κακοφαίνεται σέ κάποιους, ὅταν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὀνοματίζη τόν Πάπα ἀντίχριστο;

Κανείς αἱρετικός δέν τόλμησε νά θεσπίση διά τόν ἑαυτό του, ὅσα ἐθέσπισε ὁ Πάπας δι᾽ ἑαυτόν.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς τόν ὠνομάτισε ἀντίχριστο 200 χρόνια, πρίν ὁ ἴδιος ὁ Πάπας διά τῶν δύο Βατικανίων Συνόδων καθιερώση τόν ἑαυτό του ὡς τό μοναδικό πρόσωπο, τό ὁποίο φέρει τά χαρακτηριστικά καί τό ἔργο τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ἄρα ὁ ἴδιος ὁ Πάπας ἐπικύρωσε στήν πρᾶξι τήν περί τοῦ ἑαυτοῦ του προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: «Τόν πάπαν νά καταρᾶσθε, διότι αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία».

Ἡ προφητεία αὐτή ὑπάρχει σέ πολύ παλαιά συλλογή προφητειῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ.

Εἶναι καταχωρημένη καί μάλιστα περισσότερο ὁλοκληρωμένη ἀπό τήν ἐν λόγῳ προφητεία τῆς συλλογῆς 90 τοῦ Καντιώτη.

Βρίσκεται στή συλλογή τοῦ Ἀλβανικοῦ χειρογράφου 6(δ) Ἀλβανικό: «Τόν Πάπα νά τόν καταριέστε, γιατί αὐτός θά εἶναι αἴτιος τοῦ χαλασμοῦ τοῦ τόπου».

(Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, ὁ Πάπας, καί τό ναλον ἅλας. Ὑπό Εὐθυμίας Μοναχῆς, Ἡγουμένης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας)

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, μέσα ἀπό τίς διδαχές του καί τίς προφητείες του πρός τόν λαό, ἀκριβῶς, «ἔτσι τό εἶπε», ὅτι:

75.«Λυπηρόν εἶνε νά σᾶς τό εἰπῶ.

Σήμερον, αὔριον καρτεροῦμεν δίψες, πεῖνες μεγάλες πού νά δίδωμεν χιλιάδες φλουριά καί νά μήν εὑρίσκωμεν ὀλίγον ψωμί». (66)

76. «Μετά τόν πόλεμον οἱ ἄνθρωποι θά τρέχουν μισή ὥρα δρόμο, γιά νά βρίσκουν ἄνθρωπο καί νά τόν κάμνουν ἀδελφό».

77. «Ἀμπέλια μή φυτεύετε, διότι θά χαλάσουν καθώς ἐκεῖνα στή Δρυϊνούπολι».

78. «Θά γίνῃ ἕνα χαρτοβασίλειο, πού θά ἔχῃ μέγα μέλλον στήν Ἀνατολή».

79. «Ὁ κόσμος τόσον θά πτωχεύση, πού θά ζώνεται μέ κ λ η μ α τ σ ί δ ε ς».

80. «Ἡ αἰτία θά ἔλθη ἀπό τά Δελειατά».

81. «Ἡ Γαλλία θά ἐλευθερώση πολλὰ ἑλληνικά μέρη καί ἰδίως οἱ Ἰταλοί».

82. «Ἡ Γαλλία θά λευτερώση τήν Ἑλλάδα, τήν Ἤπειρο ἡ Ἰταλία».

83. «Ἀπό τρία μπουγάζια στενά, Κρά, Κράψη καί Μουζίνα, θά περνοῦν πολλά στρατεύματα γιά τήν Πόλι.

Καλόν εἶνε τά γυναικόπαιδα νά βγοῦν στά βουνά.

Θά σᾶς ρωτοῦν ν εἶνε μακρυά ἡ Π ό λ ι· ἐσεῖς νά μή λέτε τήν ἀλήθεια, διότι θά σᾶς κακοποιήσουν.

Ὁ στρατός αὐτός δέν θά φθάση στήν Π ό λ ι, στή μέση του δρόμου θά μάθη ὅτι ὁ πόλεμος ἐτελείωσε».

84. «Θά ἔρθη καιρός, πού θά φέρη γύρες ὁ διάβολος μέ τό κολοκύθι του».

85. «Θά βλέπετε νά πηγαίνουν ἄλλοι ἐπάνω καί ἄλλοι κάτω».

86. «Ἡ λευτεριά θἀρθῆ ἀπό κάτω ἀπό ὅπου χύνονται τά νερά».

87. «Ἀπό πάνω καί ἀπό τή σκάλα χαλασμό μή περιμένετε».

88. «Ἕνα ψωμί θά χαθῆ τό μισό, καί ἕνα ὁλόκληρο».

89. «Θά ἔρθη καιρός πού μιά γυναίκα θά διώχνη δέκα Τούρκους μέ τή ρόκα».

90. «Τόν Πάπαν νά καταρᾶσθε, διότι αὐτός θά εἶνε ἡ αἰτία».

91. «Ὁ χ α λ α σ μ ό ς στόν τόπο θά γίνῃ ἀπό ἕνα ὄνομα ἀξιωματούχου… (δυσανάγνωστον)».

92. «Πολλά χωριά θά καταστραφοῦν, οἱ τρεῖς χῶρες θά γίνουν μία».

93. «Νά ἔχετε τρεῖς θύρες· ν σᾶς πιάσουν τή μιά, νά φύγετε ἀπό τήν ἄλλη».

94. «Πίσω ἀπό τή μιά θύρα νά κρυφθῆ κανείς, γλυτώνει· θά εἶνε βιαστικό».

95. «Νά παρακαλῆτε νά εἶνε μέρα καί ὄχι νύκτα, καλοκαίρι καί ὄχι χειμώνας».

96. «Οἱ ἄνθρωποι θά μ ε ί ν ο υ ν πτωχοί.

Γιατί δέν θἄχουν ἀγάπη στά δ έ ν δ ρ α».

97. «Οἱ ἄνθρωποι θά καταντήσουν γυμνοί, γιατί θά γίνουν τεμπέληδες».

98. «Ἀπό ψηλά, μέσα ἀπό τό λιμάνι θἄρθῃ ὁ χαλασμός».

99. «Θά σᾶς ρίξουν π α ρ ά πολύ· θά σᾶς ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, ἀλλά δέν θά μπορέσουν».

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

66. «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἐκδόσεις Σταυρός. https://www.impantokratoros.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ΙΗ΄ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄ΚΒ΄ΚΓ΄ΚΔ΄ΚΕ΄ΚΣΤ΄ΚΗ΄ΚΘ΄, Λ΄ΛΒ΄ΛΓ΄, ΛΔ΄, ΛΣΤ΄ΛΖ΄ΛΗ΄, ΜΑ΄,  ΜΒ΄, ΜΓ΄, ΜΔ΄, ΜΕ΄ , ΜΖ΄, ΜΗ΄)

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

17 Μάι

Στάρετς Ανατόλιος της ‘Οπτινα: Να μη φοβήσαι τις θλίψεις, αλλά μάλλον να φοβήσαι την ολέθριον αίρεσιν

Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν!

Πατερικά

14 Μάι

Γέρων Αγάθων Κωνσταμονίτης, Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας (Πάσχα 2009) [Κείμενο & Βίντεο]

Η πραγματική παρακαταθήκη του μακαριστού γέροντος Αγάθωνος Κωνσταμονίτη ήταν ότι σωτηρία υπάρχει μόνο μέσα στην Ορθοδοξία. Μετά από αυτή τη βασική παραδοχή δίδασκε την υπομονή και την ευχή!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.