εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Ν΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Θἆνε ὄγδοος αἰώνας πού θά γίνουν αὐτά» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ν΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, μᾶς λέει ξεκάθαρα ὅτι τό τέλος τοῦ κόσμου θά γίνει κατά τόν ὄγδοον αἰῶνα, ὁπού εἶναι αὐτός τῆς 8ης χιλιετίας, καί τοῦτα τά αὐτούσια λόγια του, ἔχουν ὡς ἑξῆς: «Ἕνα πρᾶγμα θά σᾶς φανερώσω Χριστιανοί μου, τό ἠξεύρω πώς θά σᾶς καύσω τήν καρδία, εἶνε φοβερόν καί λυπηρόν, τρέμει ἡ καρδιά μου νά τό εἰπῶ, ἀλλά τί νά κάμω, ὁπού μοῦ λέγει ὁ Χριστός μας πώς ἀνίσως καί δέν τό φανερώσω, μέ θανατώνει καί μέ βάνει εἰς τήν Κόλασιν; (67)

Μᾶς φανερώνει ἡ Θεία Γραφή, τό ἅγιον καί ἱερόν Εὐαγγέλιον, πώς εἰς τόν ὄγδοον αἰῶνα θά γίνῃ τό τέλος τοῦ κόσμου καί μέλλει νά χαλάσῃ τοῦτος ὁ κόσμος».

Σύμφωνα μέ τίς διδαχές τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, γνωρίζουμε πλέον ἀρκετά ἀπό τά προφητικά λόγια του περί τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῶν ἐσχάτων καιρῶν:

«κόμη νά στοχάζεσθε καί τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας, καθώς γράφουν τά βιβλία τῆς κκλησίας μας καί λέγουν εἰς τόν ὄγδοον αἰῶνα, ἔχει νά γένη τό τέλος τοῦ κόσμου.

Μά πρωτύτερα ἔχει νά γεννηθεῖ ὁ Ἀντίχριστος καί νά κάμει τόσα κακά εἰς τόν κόσμον καί χει νά ὀνομάσει τοῦ λόγου του υἱόν Θεοῦ καί θέλει σταθ Βασιλεύς νά ρίσει τόν κόσμον λον.

Καί νά κάνη θαύματα κατά φαντασίαν, διά νά πλανᾶ τούς ἀνθρώπους νά τόν ὁμολογήσουν διά Χριστόν καί ὅσοι τόν πιστεύουν νά τούς τάζει τόσα ἀγαθά καί ὕστερα νά τούς βουλώνει εἰς τό μέτωπον, μάλιστα οἱ Ἑβραίοι ὅλοι ἔχουν νά τόν πιστεύσουν.

Διά ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ἔχει νά στείλη ὁ Θεός τόν Προφήτην Ἠλίαν διά νά παραγγείλει καί νά διδάξει ὅσοι ἔχουν ἅγιον Βάπτισμα, τήν βούλαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά φυλάγωνται νά μήν πιστεύουν ἐκεῖνον τόν π λ ά ν ο ν Ἀντίχριστον, καί ἐκεῖνα ὅπου τάξει εἶναι ὅλα ψεύτικα διά νά τούς γελάσει, νά τούς βουλώσει.

Καί καλύτερα νά τυραννισθοῦν καί νά θανατωθοῦν παρά νά τόν πιστεύουν καί νά βουλωθοῦν.

Ατά καί λλα χει νά διδάξει Προφήτης Ἠλίας.

Καίστερα ἐκεῖνος πλάνος κούοντας τό κήρυγμα τοῦ Προφήτη Ἠλία χει νά λυσσάξει πό τόν θυμό του καί νά τυραννεῖ καί νά παιδεύει σους δέν τόν πιστεύουν μέ τά πλέον χειρότερα βασανιστήρια.

Καί καλότυχος καί τρισμακάριος ποιος πομείνη καί δέν βουλωθεῖ, ἐκεῖνος βέβαια θέλει στεγανωθεῖ καί θέλει σταθεῖεἰς τόν χορόν τῶν Μαρτύρων.

Καί πάλιν ἄθλιος καί ταλαίπωρος ὅποιος πλανεθεῖ καί τόν πιστεύσει καί βουλωθεῖ, ἐκεῖνος ἔχει νά καίεται πάντοτε, εἰς τήν αἰώνιον Κ ό λ α σ ι ν μαζί μέ τόν πλάνον Ἀντίχριστον.

Ατά λογιάζω, δελφοί μου, σς ἐτρόμαξαν τήν καρδίαν καί ληθινά φοβερά πράγματα εἶναι καί ἐγώ που τά λέγω τρέμω καί δειλιῶ, μά τί νά κάμω πού χω χρέος νά σς τά φανερώσω.

Λοιπόν ὕστερα ἀπό αὐτά τά κακά τοῦ κατηραμένου Ἀντιχρίστου θέλει λάμψει ὁ Πανάγιος Σταυρός ἐπάνω εἰς τόν Ουρανόν…

«…Καί καθώς εἰς τόν καιρόν τοῦ Νῶε οἱ ἄνθρωποι δέν ἐπίστευον ἀλλά τόν ἐπεριγελοῦσαν, ἕως ὅπου ἦλθεν ἐξάφνως ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ καί ὁ κατακλυσμός καί ἔπνιξεν ὅλον τόν κόσμον.

Ὁμοίως καί τώρα Χριστιανοί μου εἰς τήν Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ μας δέν ἔχουν νά πιστεύσουν οἱ ἄνθρωποι καθώς καί τότε δέν ἐπίστευσαν.

Τό ἠξεύρω καί ἐγώ Χριστιανοί μου πώς μέ περιγελοῦν καί λέγουν:

Τώρα ἦλθες ἐσύ π α λ α ι ο κ α λ ό γ ε ρ ε, νά μᾶς εἰπεῖς λόγια ἐδικά σου.

Τά λόγια ὁπού σᾶς λέγω δένεἶνε ἐδικά μου, εἶνε λόγια τοῦ Παναγίου Πνεύματος, οἱ ἁμαρτίες εἶνε ἐδικές μου.

Καί ποιος θέλει νά π ι σ τ ε ύ σ ε ι, πλήν εἶνε καθένας ἐλεύθερος καί πως θέλει νά κάμει.

γώ τό χρέος μου κάμνω, τήν πραγματεία μου»”.

Ἔτσι σύμφωνα μέ τό χρέος του καί μέσα ἀπό τίς Θεόπνευστες «Διδαχές» του πάντοτε μέ τήν φώτιση τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὁ Ἐθναπόστολος καί ὁ νέος ­σα­πόστολος,ὁ Ἱερομάρτυρας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, καθοδηγεῖ τήν συνείδηση τοῦ Γένους τῶν Ῥωμηῶν στό φῶς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εἰς τήν αἰώνια καί ἀτελεύτητη Ζωή.

Ὁ Παρτοκοσμᾶς ἐξακολουθεῖ ἀκόμη καί σήμερα νά μᾶς νουθετεῖ καί νά μᾶς διδάσκει μέσα ἀπό τίς πολλές προφητείες του, διότι αὐτές εἰπώθηκαν πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καθώς μᾶς παρακινοῦν στό δικό μας ταπεινό ἀγώνα γιά τήν ἁγιότητα.

Σύμφωνα μέ τήν ζωντανή ἔκφραση τοῦ λόγου στήν καθημερινή ζωή καί ἁπλή τῶν Ὀρθοδόξων Ῥωμηῶν, ἀκριβῶς, «ἔτσι τό εἶπε ὁ Πατροκοσμᾶς» μέσα ἀπό τίς διδαχές του καί τίς προφητείες του πρός τόν ταπεινό λαό τοῦ Θεοῦ:

100. «Ἐσεῖς θά σώσετε ἄλλους καί οἱ ἄλλοι ἐσᾶς». (68)

101. «Ἐσεῖς θά φύγετε ἀπ᾿ τ᾿ ἀριστερά βουνά· ἀπό τή δεξιά μεριά ὄχι· ἀπό τίς σπηλιές μή φοβάστε».

102. «Θἀρθῆ ξαφνικά· τ᾿ ἄλογα θ᾿ ἀπομείνουν ζεμένα στίς δουλειές τους καί σεῖς θά φύγετε».

103. «Θἆνε ὄγδοος αἰώνας πού θά γίνουν αὐτά».

104. «Νά κρυφθῆτε ἤ κοντά στήν πόρτα ἤ κοντά στήν πλάκα, ν εἶνε βιαστικό καί γρήγορο».

105. «Πολλά θά συμβοῦν.

Οἱ πολιτεῖες θά καταντήσουν σάν μπαράγκες».

106. «Θἀρθῆ καιρός πού θά βγῆ ὁ καταραμένος δαίμονας ἀπό τό καυκί του».

107. «Θἀρθῆ μία φορά ἕνας ψευτοπροφήτης· μή τόν πιστέψετε καί μή τόν χαρῆτε.

Πάλι θά φύγῃ καί δέν θά μεταγυρίσῃ».

108. «Θἀρθῆ καιρός πού οἱ Χριστιανοί θά ξεσηκωθοῦν ὁ ἕνας κατά τοῦ ἄλλου».

109. «Νἄχετε τό σταυρό στό μέτωπο, γιά νὰ σᾶς γνωρίσουν ὅτι εἶσθε Χριστιανοί».

110. «Δέν θά φτάση ὁ στρατός στήν Πόλι· στή μέση του δρόμου θἄρθῃ τό μαντᾶτο, ὅτι ἔφθασε τό ποθούμενο».

111. «Πήγαινε καί στό δρόμο θ᾿ ἀνταμειφθῇς».

(Ἐλέχθη ἐν Δερβιστάνῃ περί τίνος, ὅστις εἰρωνεύθη τόν Ἅγιον.

Οὗτος μετ᾿ ὀλίγον ἐτραυματίσθη καθ᾿ ὁδόν ὑπό τινος ἐχθροῦ του).

112. «Εἰπέ εἰς τά εἴδωλα ἐκεῖνα νά μήν ἔρθουν ἐδῶ, ἀλλά νά γυρίσουν εἰς τά ὀπίσω».

(Καθώς ὁ Ἅγιος ἐδίδασκεν εἰς Ἄσσον τῆς Κεφαλληνίας, διέκοψε μίαν στιγμήν τό κήρυγμά του καί ἀπέστειλεν ἕνα ἀκροατήν του εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος τοῦ τόπου εἰπών τούς λόγους τούτους.

Οὗτος ἀπελθών εὗρε 4 κυρίας τῆς ἀριστοκρατίας ἀσέμνως ἐνδεδυμένας, «κατά τόν τότε ἑνετικόν συρμόν ξεστήθωτες», αἱ ὁποῖαι ἦσαν ἕτοιμοι νά ἔλθουν καί νά παρακολουθήσουν τό κήρυγμα τοῦ Ἁγίου).

113. «Φτιάνετε σπίτια τορνευτά καί δέν πρόκειται νά κατοικήσετε σ᾿ αὐτά».

(Εἶπε τούς λόγους τούτους ὁ ἅγιος εἰς Ἄσσον τῆς Κεφαλληνίας, ὅταν μίαν ἡμέραν διήρχετο πρό μιᾶς ν ε ο κ τ ί σ τ ο υ οἰκίας.

Μετ᾿ ὀλίγον ὅλοι οἱ ἰδιοκτῆται ἀπέθανον πλήν μιᾶς μοναχῆς).

114. «Τό παιδί αὐτό θά προκόψῃ, θά κυβερνήσῃ τήν Ἑλλάδα καί θά δοξασθῇ».

(Ἐλέχθη περί τοῦ Ἰωάννου Κωλέττη).

115. «Θά γίνῃς μεγάλος ἄνθρωπος, θά κυριεύσης ὅλη τήν Ἀρβανιτιά, θά ὑποτάξῃς τήν Πρέβεζα, τήν Πάργα, τό Σούλι, τό Δελβίνο, τό Γαρδίκι καί αὐτό τό τάχτι τοῦ Κούρτπασᾶ.

Θά ἀφήσῃς μεγάλο ὄνομα στήν οἰκουμένη.

Καί στήν Πόλι θά πᾶς, μά μέ κόκκινα γένεια.

Αὐτή εἶνε ἡ θ έ λ η σ ι τῆς Θείας Προνοίας.

Ἐνθυμοῦ ὅμως εἰς ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἐξουσίας σου νά ἀγαπᾷς καί νά ὑπερασπίζεσαι τούς Χριστιανούς, ἄν θέλῃς νά μείνῃ ἡ ἐξουσία εἰς τούς διαδόχους σου».

(Ἐλέχθη ἐν Τεπελενίῳ περί τοῦ Ἀλῆ πασᾶ).

116. «Θά βγοῦν πράγματα ἀπό τά σχολεῖα πού ὁ νοῦς σας δέν φαντάζεται».

117. «Θά δῆτε στόν κάμπο ἁμάξι χωρίς ἄλογα νά τρέχῃ γρηγορώτερα ἀπό τόν λαγό».

(Ἐλέχθη ἐν Βουλιαράταις παρά τήν Δρόπολιν).

118. «Θαρθῆ καιρός πού θά ζωσθῇ ὁ τόπος μέ μιά κλωστή».

(Ἐλέχθη ἐν Ἄσσῳ τῆς Κεφαλληνίας).

119. «Θαρθῆ καιρός πού οἱ ἄνθρωποι θά ὁμιλοῦν ἀπό ἕνα μακρυνό μέρος σέ ἄλλο, σάν νἆνε σέ πλαγιανά δωμάτια, π.χ. ἀπό τήν Π ό λ ι στή Ρ ω σ ί α».

120. «Θά δῆτε νά πετᾶνε ἄνθρωποι στόν οὐρανό σάν μαυροπούλια καί νά ρίχνουν φωτιά στόν κόσμο.

Ὅσοι θά ζοῦν τότε θά τρέξουν στά μνήματα καί θά φωνάζουν: Ἐβγᾶτε σεῖς οἱ πεθαμένοι νά μποῦμε μεῖς οἱ ζωντανοί».

121. «Τό κακό θά ἔλθῃ μέχρι τόν Σταυρόν καί δέν θά μπορέσῃ νά πάῃ κάτω.

Μή φοβηθῆτε.

Μή φύγετε ἀπό τά σπίτια σας».

(Ἐλέχθη εἰς τήν περιοχήν Πολυνερίου Γρεβενῶν. Πράγματι τῷ 1940 οἱ Ἰταλοί ἔφθασαν μέχρι τήν τοποθεσίαν Σταυρός, ὅπου εἶχε κηρύξει ὁ Ἅγιος, καί ἐσταμάτησαν).

122. «Ὅταν θά πέσῃ ὁ κλῶνος ὁπού εἶνε στημένος ὁ Σταυρός θά γίνῃ μεγάλο κακόν, πού θά ἔλθῃ ἀπό τό μέρος ὅπου θά δείξῃ ὁ κλῶνος· καί ὅταν θά πέσῃ τό δένδρον, θά γίνῃ ἕνα μεγαλύτερον κακόν».

(Ἐλέχθη εἰς χωρίον Τσιράκι, σήμερον Ἅγιος Κοσμᾶς Γρεβενῶν.

Πράγματι τῷ 1940 ἔπεσεν ὁ κλῶνος καί ὁ Σταυρός πρός τό μέρος τῆς Ἀλβανίας, ὅθεν ἐπετέθησαν οἱ Ἰταλοί, καί τῷ 1947 τό δένδρον, ὅτε ἡ περιοχή κατεστράφη ἐντελῶς λόγῳ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου).

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

  • 67. Ἅγιοι περί Ἀντιχρίστου καί ἐσχάτων καιρῶν. Ἀπό τό βιβλίο «Περί Συντελείας, Ἀντιχρίστου καί Δευτέρας Παρουσίας», τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». http://hristospanagia3.blogspot.com/
  • 68. «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἐκδόσεις Σταυρός. https://www.impantokratoros.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ΙΗ΄ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄ΚΒ΄ΚΓ΄ΚΔ΄ΚΕ΄ΚΣΤ΄ΚΗ΄ΚΘ΄, Λ΄ΛΒ΄ΛΓ΄, ΛΔ΄, ΛΣΤ΄ΛΖ΄ΛΗ΄, ΜΑ΄,  ΜΒ΄, ΜΓ΄, ΜΔ΄, ΜΕ΄, ΜΖ΄, ΜΗ΄, Μθ΄)

Σχετικά άρθρα

Αγάπησε τον εαυτό σου [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη “ἀγαπήσεις… ὡς σεαυτόν” (Ματθ. 22, 39) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε...

Ποιος φοβάται;

Γράφει η Μαρία Κοσμίδου. …οι παραβατικοί λαθρομετανάστες από τις μουσουλμανικές χώρες έχουν ειδική μεταχείριση από το νόμο σε σχέση με άλλους «εγκληματίες»

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.