Επικαιρότητα

Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Ζ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Ζ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Καί ἄν δέν σπουδάσῃς τά Ἑλληνικά ἀδελφέ μου, δέν ἠμπορεῖς νά καταλάβῃς ἐκεῖνα ὅπου ὁμολογεῖ ἡ Ἐκκλησία μας» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ζ΄ Μέρος

Συνεχίζει στόν δεύτερο Λόγο του, γιά τό Θεόπνευστο ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης καί μᾶς ἀναφέρει γιά τά καλά ἔργα στήν ζωή τῶν Ὀρθοδόξων Ῥωμηῶν, τά ὁποία φανερώνουν τήν ἀγαθή προαίρεση καί τήν ἀληθινή ἀκτινοβολία τῆς ἀγάπης στήν καρδιά ὅλων τῶν Χριστιανῶν:

4. Ἡ ἀκτινοβολία τῆς ἀγάπης.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς δέν ἤθελε οἱ ἀκροαταί του νά μένουν μόνον εἰς τήν θεωρίαν, εἰς τάς ὠφελίμους συζητήσεις ἐπί τῆς Γραφῆς καί τῶν θρησκευτικῶν βιβλίων, εἰς τήν ξηράν ἐκπλήρωσιν τῶν τυπικῶν καθηκόντων των ὡς Χριστιανῶν. (13)

Δέν ἤθελε ἡ πίστις αὐτῶν νά εἶνε νεκρά.

Τήν ἤθελεν ζωντανήν, μυστικόν μοχλόν, κινητήριον δύναμιν διά πᾶν ὅ,τι ὡραῖον καί ὑψηλόν ὑπάρχει ἐν τῷ κόσμῳ.

Ἤθελε τούς πιστούς πρωτοστατοῦντας εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, ὅλους τούς ἀκροατάς τῶν κηρυγμάτων του δημιουργούς καί ποιητάς, ἐκτελεστάς δηλαδή ὅλων τῶν ἐντολῶν, τῶν μικρῶν καί μεγάλων τοῦ Κυρίου, διά νά γίνουν οὗτοι ἄξιοι τοῦ Θείου μακαρισμοῦ:

«Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν» (Λουκᾶ 11, 28).

Ἠκολούθει καί ἐν τούτῳ τά ἴχνη τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, ὅστις, γράφων πρός τόν πιστόν του μαθητήν Τίτον, συνεμβούλευε τοῦτον διαρκῶς νά προτρέπῃ τούς πιστούς εἰς ἔργα ἀγαθά.

«Μανθανέτωσαν καί οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τάς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μή ὧσιν ἄκαρποι» (Τίτον 3, 14).

Καί ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἰς ἔργα χριστιανικῆς ἀγάπης διαρκῶς παρεκίνει τούς ἀκροατάς του.

Διότι εἶχε σπλάγχνα πατρικά.

Ἐπόνει, συνέπασχε, συνεσταυροῦτο μέ τόν καθημερινῶς σταυρούμενον ἐπί μυριάδων σταυρῶν λαόν τοῦ Κυρίου.

Ἠσθάνετο τάς ἀνάγκας τῶν Χριστιανῶν, ὑλικάς καί πνευματικάς, ὡς ἰδίας ἀνάγκας, συνελάμβανε τούς ἤχους τῶν πόνων τῶν δυστυχούντων τῆς ἐποχῆς καί συγκεκινημένος ὁ ἴδιος ἐκ τῆς θέας τῆς ἀνθρωπίνης δυστυχίας μέ τέχνην ὡμίλει.

Ἔπληττε τάς χορδάς τῶν καρδιῶν τῶν ἀκροατῶν του, προεκάλει τήν συμπάθειαν, διήγειρεν ὅσον οὐδείς ἄλλος τά φιλάνθρωπα αἰσθήματα καί μέ γιγαντιαίαν δύναμιν, μέ τήν δύναμιν τῆς Θείας Χάριτος, ὤθει τόν λαόν πρός ἔργα κοινῆς ἀγαθοεργίας.

Καί τί δέν ἔπραξε ὑπέρ τοῦ γένους ὁ κοινωφελέστατος οὗτος ἄνθρωπος!

Πρῶτον ἀγαθόν ἔργον.

Εἰς τά παλάτια τῶν μπέηδων καί τῶν πασάδων ὑπηρέτουν νεαραί Χριστιαναί γυναῖκες (βάγιες), αἱ ὁποῖαι ἐγαλούχουν τά τέκνα τῶν τυράννων καί ἐκινδύνευαν νά παρασυρθοῦν εἰς τήν διαφθοράν καί τήν ἀκολασίαν καί τελείως νά ἀπωλεσθοῦν.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς κατώρθωσε νά πείσῃ πολλούς Τούρκους νά ἐκδιώξουν ἐκ τῆς ὑπηρεσίας των τάς τοιαύτας γυναῖκας, λέγων εἰς αὐτούς, ὅτι λόγῳ τῆς ἀκολασίας των καί τοῦ μολυσμοῦ μέ γυναῖκας ξένης θρησκείας θά ἐπισύρουν τήν ὀργή τοῦ Οὐρανοῦ καί ἡ φυλή των θά ἐξαλειφθῇ ἐκ τοῦ προσώπου τῆς γῆς.

Ποῦ εἶνε –τούς ἔλεγεν– ἡ παλαιά σας δόξα;

Δέν εἶσθε σεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐπί Σουλεϊμάνη εἴχατε φθάσει μέχρι Βιέννης;

Σᾶς ἐταπείνωσεν καί κατέστρεψεν ἡ ἀκολασίας σας.

Μετανοήσατε, ἐκδιώξατε τάς Χριστιανάς γυναῖκας.

Εἰς δέ τούς Χριστιανούς πάλιν ἔλεγεν, ὅτι δέν πρέπει αἱ γυναῖκές των νά γαλουχοῦν τουρκόπαιδα, ἵνα μήν πάθουν ὅ,τι ἔπαθεν ἡ ὄρνις ἐκείνη τοῦ Αἰσωπείου μύθου, ἡ ὁποία ἐθέρμαινεν ὑπό τάς πτέρυγας ὠά ὄφεως.

Κατά τόν ἱστορικόν Ζῶτον – Μολοττόν, συγγραφέα τοῦ λεξικοῦ τῶν Ἁγίων Πάντων, κατόπιν δραστηρίων ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγίου 1.500 γαλοῦχοι (παραμάνες) Χριστιαναί γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι ὑπηρέτουν εἰς τά παλάτια τῶν πασάδων καί μπέηδων, ἀπηλευθερώθησαν καί ηὐλόγουν τόν Ἅγιον διά τήν σωτηρίαν των.

Δεύτερον ἀγαθόν ἔργον.

Εἰς τά περισσότερα χωρία Ἠπείρου, Μακεδονίας καί Ἀλβανίας δέν ὑπῆρχον κολυμβήθραι, καί ἡ βάπτισις τῶν νηπίων ἐγίνετο ἀτελής, καί μεγάλη ἦτο διά τοῦτο ἡ εὐθύνη κλήρου καί λαοῦ.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔφριξε διά τήν ἁμαρτίαν αὐτήν, νά μήν βαπτίζωνται κανονικῶς τά παιδιά τῶν Ὀρθοδόξων!

Ἔπεισε τούς πλουσίους ὁμογενεῖς Κωνσταντινουπόλεως, Ἰωαννίνων καί ἄλλων πόλεων τοῦ Ἑλληνισμοῦ νά δώσουν διά τήν κατασκευήν κ ο λ υ μ β η θ ρ ῶ ν, καί οὕτω 4.000 χαλκωματένιαι κολυμβῆθραι κατεσκευάσθησαν καί ἐστάλησαν εἰς ὅλας τάς ἐκκλησίας τῶν χωρίων πού ἐστεροῦντο.

Τρίτον ἀγαθόν ἔργον.

Πολυπληθῆ περιεφέροντο εἰς τούς δρόμους τά ὀρφανά παιδιά, καί πεινασμένα, γυμνά, ἀξιοθρήνητα, τῶν ὁποίων οἱ ἥρωες πατέρες τους ἐφονεύθησαν ὑπό τῶν τυράννων.

Τίς περί αὐτῶν τῶν θυμάτων τῆς ἐθνικῆς συμφορᾶς θά ἐμερίμνα;

Πάλιν ἡ ἀγάπη τοῦ στοργικοῦ πατρός ἐθαυματούργει.

Εἰς τάς διδαχάς του ἐσυνίστα θερμῶς εἰς ὅλους τούς Χριστιανούς, τούς ὁπωσδήποτε εὐποροῦντας, καί ἰδίως εἰς τά ἀνδρόγυνα πού δέν εἶχον ἀποκτήσει τέκνα, νά προσλάβουν ὡς μέλη τῆς οἰκογενείας των ἕνα ἤ δύο ὀρφανά παιδιά, καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ πλουσίως θά ἐξεχύνετο εἰς τούς οἴκους των.

Πόσα ὀρφανά καί πτωχά παιδιά δέν ἐσώθησαν χάρις εἰς τό στοργικόν ἐνδιαφέρον τοῦ ἀποστολικοῦ ἱεροκήρυκος!

Τέταρτον ἀγαθόν ἔργον.

Περιερχόμενος ὁ Ἅγιος τήν ὕπαιθρον χώραν, μετά βαθυτάτης του λύπης διεπίστωνεν, ὅτι Ἑλληνικά σχολεῖα δέν ὑπῆρχον.

Ὅλοι σχεδόν οἱ Χριστιανοί, ἄνδρες καί γυναῖκες ἦσαν ἀγράμματοι, καί εἰς τά δάκτυλα τῆς μιᾶς χειρός εἰς κάθε χωρίον ἠριθμοῦντο οἱ γνωρίζοντες ἀνάγνωσιν καί γραφήν.

Μέ πόσην θερμότητα ὡμίλει πρός τόν λαόν περί τῆς ἀξίας τῶν γραμμάτων, τῆς ἀναγκαιότητος τῆς χριστιανικῆς παιδείας καί ἀνατροφῆς τῆς νέας γενεᾶς, ἡ ὁποία ἀργότερον ἐδημιούργησε τό θαῦμα τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

Ἀνοίξατε σχολεῖα –ἐφώναζε παντοῦ– ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς.

Νά σπουδάζετε καί ἐσεῖς ἀδελφοί μου, νά μανθάνετε γράμματα ὅσα μπορεῖτε.

Καί ἄν δέν ἐμάθατε οἱ πατέρες, νά σπουδάζετε τά παιδιά σας νά μανθάνουν τά Ἑλληνικά, διότι καί ἡ Ἐκκλησίαν μας εἶνε εἰς τήν Ἑλληνικήν.

Καί ἄν δέν σπουδάσῃς τά Ἑλληνικά ἀδελφέ μου, δέν ἠμπορεῖς νά καταλάβῃς ἐκεῖνα ὅπου ὁμολογεῖ ἡ Ἐκκλησία μας.

Καλύτερον ἀδελφέ μου νά ἔχῃς Ἐλληνικόν σχολεῖον εἰς τήν χώραν σου, παρά νά ἔχῃς βρύσες καί ποτάμια, καί ὡσάν μάθῃ τό παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται ἄνθρωπος.

Τό σχολεῖον ἀνοίγει τάς ἐκκλησίας· τό σχολεῖον ἀνοίγει τά μοναστήρια.

Χάρις εἰς τάς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 210 Ἑλληνικά Σχολεῖαἀνώτερη βαθμίδα– ἐκτίσθησαν, ὡς καί 1.100 ἄλλα κατώτερα σχολεῖα ἤρχισαν νά λειτουργοῦν, εἰς τά ὁποῖα ἐδιδάσκοντο οἱ Ἑλληνόπαιδες ἀνάγνωσιν καί γραφήν.

Φῶς ἔλαμψεν εἰς τούς ἐν τῷ ζοφερῷ σκότει τῆς ἀμαθείας καθημένους, φῶς Χριστιανικῆς παιδείας, τό ὁποῖον ἤναψεν ὁ πυρφόρος Ἅγιος.

Ἕνας αὐτός ἀνεπλήρωσεν τήν ἔλλειψιν Ὑπουργείου Παιδείας κατά τούς χρόνους ἐκείνους τῆς Τουρκοκρατίας.

Ἀλλά θά ἐρωτήσῃ τις, ποῦ εὕρισκε τά μεγάλα χρηματικά ποσά, τά ὁποῖα ἐχρειάζοντο διά τήν ἀνέργεσιν καί λειτουργίαν τοσοῦτων σχολείων;

Αὐτός ὁ ἴδιος χρήματα δέν εἶχεν.

Ἦτο πένης, ἀκτήμων ὅπως ὁ Χριστός.

Ἐγώ ἀδελφοί μου –ἔλεγε– μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Θεοῦ δέν ἔχω μήτε σακκούλα, μήτε σπίτι, μήτε κασσέλλα, μήτε ἄλλο ῥάσο ἀπό αὐτό πού φορῶ.

Ἀλλά ἀκόμη παρακαλῶ τόν Κύριόν μου μέχρι τέλος τῆς ζωῆς μου νά μέ ἀξιώσῃ νά μήν ἀποκτήσω σακκούλα, διότι ὡσάν κάμνω ἀρχήν νά παίρνω ἄσπρα εὐθύς ἔχασα τούς ἀδελφούς μου καί δέν ἠμπορῶ καί τά δύο, ἤ τόν Θεόν ἤ τόν διάβολον.

Καί ὅμως ὁ ἀκτήμων αὐτός καλόγηρος κατώρθωσε νά συγκεντρώσῃ διά τό ἔργον τοῦ Θεοῦ τεράστια ποσά”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες. (14)

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 13. Ἅγιος Ἱερομάρτυς Κοσμᾶς Αἰτωλός. Τρεῖς Λόγοι τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη τοῦ Παρίου (1906-2010) (Ἐκ τοῦ: Κοσμᾶς Αἰτωλός. Ἐκδόσεις Σταυρός, Ἀθήνα 1998)
    Β΄ Λόγος: Ὁ Ἱεραπόστολος τοῦ Γένους. Ἀλβανία καί Κοσμᾶς. Ἐδημοσιεύθη εἰς τό ὑπ᾿ ἀριθμόν ??/1959 φύλλον τοῦ περιοδικοῦ «Χριστιανική Σπίθα». http://users.uoa.gr/
  • 14. Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός Διδαχαί. http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄)

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.