Επικαιρότητα

Τοποθέτηση των Αγιορειτών Πατέρων για τα εκκλησιαστικά δρώμενα στην Καβάλα και στη Θάσο

εικόνα άρθρου: Τοποθέτηση των Αγιορειτών Πατέρων για τα εκκλησιαστικά δρώμενα στην Καβάλα και στη Θάσο

Τά ἐπικείμενα Ἐκκλησιαστικά δρώμενα σέ Καβάλα καί Θάσο 3-6.9.2022 καί ὁ συσχετισμός μέ τό Ἅγιον Ὄρος…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com την ακόλουθη επιστολή Αγιορειτών Πατέρων

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 06//19.08.2022
ἑορτή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί
Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Κύριο μέλημα τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τῶν σύν αὐτῷ εἶναι ἡ ἐπίσημη καί πλήρης ἐκκλησιαστική ἀναγνώριση καί κοινωνία, δηλαδή τό κοινό συλλείτουργο, ἡ μνημόνευση καί τό κοινό ποτήριο, τόσο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσο καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέ τόν ἀχειροτόνητο, σχισματοαιρετικό, ἀκοινώνητο, καί οὐνίτη ψευδομητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφάνιο. Καί αὐτό, διότι γνωρίζει πολύ καλά ὅτι τό κοινό συλλείτουργο, ἡ μνημόνευση καί τό κοινό ποτήριο ἀποτελεῖ τήν κορυφαῖα ἐκκλησιαστική πράξη ἀναγνωρίσεως καί ἐνώσεως μαζί του. Μέχρι στιγμῆς ἡ προσπάθειά του αὐτή ἔχει ἀποτύχει παταγωδῶς.

Ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπῆρξε μέν «συνοδική» ἐκκλησιαστική ἀναγνώριση τοῦ Οὐκρανικοῦ μορφώματος, κάποιοι ἐπίσκοποί της μεμονωμένα, χωρίς ἔγκριση τῆς Συνόδου καί ἐντελῶς ἀντικανονικά μνημόνευσαν καί συλλειτούργησαν μέ τόν σχισματοαιρετικό Ἐπιφάνιο καί τούς σύν αὐτῷ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος μνημονεύει τον ἀχειροτόνητο Ἐπιφάνιο στά Δίπτυχα ὡς 15ο «προκαθήμενο», ἤδη ἀπέστειλε «εἰρηνικό γράμμα», προσκαλῶντας τόν οὐνίτη Ἐπιφάνιο νά ἐπισκεφτεῖ ἐπίσημα τήν Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος καί νά τελέσουν ἐπίσημο συλλείτουργο, τά ὁποῖα ὁπωσδήποτε ἀποτελοῦν προκεχωρημένα ἄλματα ἀναγνωρίσεως καί ἑνώσεως, ἀλλά τά δύο τελευταῖα, ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη δηλαδή τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου καί τό συλλείτουργο μαζί του, δέν ἐπετεύχθησαν Χάριτι Θεοῦ μέχρι καί σήμερα.

Ἀλλά, καί στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δέν ἔχει καταφέρει ἀκόμη νά ἐπιβάλλει ἐπίσημη καί πλήρης ἐκκλησιαστική κοινωνία, δηλαδή κοινό συλλείτουργο, μνημόνευση καί κοινό ποτήριο, σύσσωμης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, τῶν Καθηγουμένων καί ὅλων τῶν Ἁγιορειτῶν, μέ τόν ἐπί κεφαλῆς τῆς θρησκευτικῆς αὐτῆς δομῆς τῆς Οὐκρανίας σχισματοαιρετικό Ἐπιφάνιο, παρ’ ὅλη τήν ἀναγνώριση, τήν μνημόνευση, τό συλλείτουργο καί τό κοινό ποτήριο μέ τόν τελευταῖο καί τούς σύν αὐτῷ τεσσάρων Ἁγιορειτικῶν Μονῶν. Αὐτό ἀποδεικνύεται καί ἀπό τήν πρόσφατη ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στό Ἅγιον Ὄρος στά τέλη τοῦ παριππεύσαντος Μαΐου, ἄνευ ὅμως τῆς αὐτοπρόσωπης παρουσίας τοῦ οὐνίτη Ἐπιφανίου.

Αὐτό, λοιπόν, πού δέν ἐπετεύχθη τά 3-4 τελευταῖα χρόνια, ἀποπειρᾶται νά ἐπιτευχθῆ στό ἀμέσως ἑπόμενο χρονικό διάστημα. Ἡ ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ ἀνατέθηκε ἀπό τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στόν μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανο, ὁ ὁποῖος, σέ συνεργασία μέ τίς πολιτειακές ἀρχές, προσκάλεσε τήν τριάδα, Βαρθολομαῖο, Ἱερώνυμο καί ἀχειροτόνητο Ἐπιφάνιο, στήν Καβάλα καί τήν Θάσο, στίς 3 μέ 6 Σεπτεμβρίου, μέ δικαιολογία τόν πρῶτο ἐπίσημο ἑορτασμό τῆς Συνάξεως τῶν ἁγίων τῆς Θάσου1.

Ἡ ἀποστολή προσκλήσεων πρός τούς μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά συμμετοχή τους στά δρώμενα, στά ὁποία βεβαίως θά παρίσταται καί ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, αὐτόν τόν σκοπό ἐξυπηρετεῖ. Στό νά φθάσουν στό κομβικό σημεῖο τῶν δρωμένων, πού εἶναι τό κοινό συλλείτουργο και ποτήριο οἰκουμενιστῶν καί σχισματοαιρετικῶν, τήν Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022, στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Θάσου, καί νά φανεῖ ὅτι σύσσωμη πλέον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος ἔχει ἐπίσημη καί πλήρη ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τόν σχισματοαιρετικό Ἐπιφάνιο ἐκτός ἀπό τόν Βαρθολομαῖο.

Κατά τήν ταπεινή μας ἄποψη, εἶναι ἑσφαλμένο νά ἐστιάζουμε καί νά ἐπικεντρώνουμε τήν προσοχή μας μόνο στόν ἀκοινώνητο Ἐπιφάνιο καί τήν κοινωνία μαζί του, πού βεβαίως εἶναι ἀπευκταῖα. Ὁ ἀχειροτόνητος Ἐπιφάνιος εἶναι δημιούργημα, «ἀπόγονος», τέκνο τοῦ «πατρός του». Καί πατήρ του δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, πού εἶναι ἡ κύρια ρίζα καί αἰτία ὅλων τῶν κακῶν, τῶν πλανῶν*, τῶν αἱρέσεων καί τῶν σχισμάτων στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἄν δέν ὑπῆρχε Βαρθολομαῖος, δέν θά ὑπῆρχε καί ὁ ψευδομητροπολίτης Κιέβου Ἐπιφάνιος, οὔτε καί ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι οἰκουμενιστές δεσποτάδες, πού ἀποτελοῦν δούρειο ἴππο μέσα στά σπλάγχνα τῆς Ὀρθοδοξίας. Δηλαδή, πειράζει τό κοινό συλλείτουργο, ἡ μνημόνευση καί τό κοινό ποτήριο μόνο μέ τόν οὐνίτη Ἐπιφάνιο καί ἀμνηστεύεται τό κοινό συλλείτουργο, ἡ μνημόνευση καί τό κοινό ποτήριο μέ τόν Βαρθολομαῖο, τόν Ἱερώνυμο καί τούς σύν αὐτοῖς; Δέν εὐσταθεῖ ἕνας τέτοιος ἰσχυρισμός ἐπειδὴ δὲν εἶναι σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Σύμφωνα μέ τά εἰωθότα, τήν ἐπίσημη πρόσκληση στον σχισματοαιρετικό Ἐπιφάνιο γιά ἐπίσκεψη στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί κοινό συλλείτουργο μέ τήν Ἱεραρχία της ἔπρεπε νά ἀπευθύνει ἐκ νέου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ὡς Πρόεδρος τῆς Συνόδου, καί τά θρησκευτικά δρώμενα νά διαδραματιστοῦν στό κλεινόν ἄστυ, τήν Ἀθήνα, καί τόν Καθεδρικό Ναό της. Ἀντ’ αὐτοῦ βλέπουμε νά πρωτοστατεῖ ὁ μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος καί τά δρώμενα νά ἔχουν σχεδιαστεῖ νά διαδραματιστοῦν στήν Καβάλα καί τήν Θάσο.

Κατά τήν ταπεινή μας γνώμη, ὑπάρχει λόγος, ὁ ὁποῖος σχετίζεται ἄμεσα μέ τήν ἀνάμειξη τοῦ Ἀγίου Ὄρους στήν ἐπίσημη ἀναγνώριση καί κοινωνία μέ τόν ἀκοινώνητο Ἐπιφάνιο.

Ἔτσι, λοιπόν, ἔχει προγραμματιστεῖ, ὕστερα ἀπό συνεννόηση τοῦ μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμονος μέ τήν Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, νά μεταφερθεῖ ἡ Ἱερά Εἰκόνα «Ἄξιον Ἐστί» ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, στίς 6 Σεπτεμβρίου, τελευταῖα ἡμέρα τῶν δρωμένων σέ Καβάλα καί Θάσο, καί νά μείνει μέχρι τίς 12 Σεπτεμβρίου στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Τήν εἰκόνα θά ὑποδεχτεῖ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος2, ὁ ὁποῖος πιθανότατα θά συνοδεύεται καί ἀπό τόν ἀχειροτόνητο Ἐπιφάνιο. Ἄλλωστε, ἡ ἀπόσταση ἀπό Καβάλα μέχρι Κομοτηνή εἶναι μιᾶς ὤρας διαδρομή.

____________

* Διδακτορικὴ διατριβὴ Ἀρχιμανδρίτη ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗ, “Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ καὶ τῶν ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ἔν τῇ ΟΡΘΟΔΟΞΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑ”, σελ. 27,  31, 70 καί 73, Ἀνάλεκτα ἀρ.6 Βλατάδων, Πατριαρχικό Ἵδρυμα Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1970.

.”δὲν δύνανται νὰ ἐφαρμοστοῦν σήμερον καὶ πρέπει νὰ τροποποιηθοῦν αἴ διατάξεις ( σ.σ.Ἱερούς Κανόνες) αἴ κανονίζουσαι τὰς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς τοὺς ἑτερόδοξους καὶ ἐτερόθρησκους . δέν δίναται ἡ ἐκκλησία νὰ ἔχει διατάξεις ἀπαγορεύουσας τὴν εἴσοδον εἵς τοὺς ναοὺς ἑτεροδόξων καὶ τὴν μετ’αὐτῶν συμπροσευχήν.”.

Ἑπομένως, ὅλη αὐτή ἡ κίνηση σέ ἕνα καί μόνο ἀποσκοπεῖ ˙ στό νά καταδείξει ὅτι καί τό Ἅγιον Ὄρος ἀναγνωρίζει ἐπίσημα καί ἔχει ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τόν σχισματοαιρετικό Ἐπιφάνιο. Κι αὐτό ἴσως γίνει μέ τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τήν Δοξολογία, πού θ’ ἀκολουθήσει, παρόντος πιθανότατα καί τοῦ οὐνίτη Ἐπιφανίου.

Ἐπιπροσθέτως, δέν εἶναι ἄνευ σημασίας τό γεγονός ὅτι ἡ Ἱερά Ἐπιστασία τῆς συγκεκριμένης χρονικῆς περιόδου ἀποτελεῖται ἀπό τόν Πρωτεπιστάτη Γέροντα Χριστοφόρο Ἰβηρίτη καί τούς ἀντιπροσώπους τῶν Ἱερῶν Μονῶν Παντοκράτορος ἱερομόναχο Θεόφιλο, Φιλοθέου Γέροντα Νικηφόρο καί Σίμωνος Πέτρας ἱερομόναχο Ἱερώνυμο. Ἔχουμε δηλαδή τρεῖς Ἱερές Μονές (Ἰβήρων, Παντοκράτορος καί Σιμωνόπετρα), πού εἶναι γνωστές γιά τά φιλοβαρθολομαιϊκά αἰσθήματά τους καί τήν ἀμέριστη συμπαράστασή τους στίς πατριαρχικές ἐνέργειες. Ἑπομένως, δέν εἶναι καθόλου δύσκολο νά δοθεῖ ἡ συναίνεσή τους γιά συμμετοχή ἐπίσημης ἁγιορειτικῆς ἀντιπροσωπείας στά ἀνωτέρω δρώμενα.

Στό σημεῖο αὐτό, θά θέλαμε νά τονίσουμε τά παρακάτω καί νά θέσουμε ἀνάλογα ἐρωτήματα:

α) Ὡς γνωστόν, ἡ Ἱερά Ἐπιστασία εἶναι τό ἐκτελεστικό ὄργανο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας. Ἡ ἀπόφαση τῆς ἐξόδου τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας «Ἄξιον Ἐστί» εἶναι ἀπόφαση μόνο τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας τῶν τεσσάρων ἀντιπροσώπων τῶν ἀνωτέρω τεσσάρων Μονῶν; Ἐξουσιοδοτήθηκε, ὅμως, ἡ Ἱερά Ἐπιστασία ἀπό τήν Ἱερά Κοινότητα τῶν εἴκοσι Μονῶν μέ τήν Διπλή Σύναξη γι’ αὐτή τήν ἀπόφαση; Ἡ Διπλή Σύναξη τοῦ Ἁγίου Ὄρους θά πραγματοποιηθεῖ, ὡς εἴθισται, μετά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως καί Ἱερᾶς Μεταστάσεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου 15//28.8.2022. Δέν θά ἦταν δίκαιο, σῶφρον καί ἀναμενόμενο πρῶτα νά τεθεῖ τό θέμα τῆς ἐξόδου τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας στήν ἐπικείμενη Διπλή Σύναξη καί μετά ἡ Ἱερά Ἐπιστασία νά ἐκτελέσει τήν ὅποια ἀπόφασή τῆς Συνάξεως; Γιατί αὐτή ἡ ἐπιτακτική και βιαστική ἀπόφαση μόνο τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, πιθανότατα ἄνευ γνώμης τῆς Διπλῆς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

β) Ἡ Ἱ. Μ. Μ. Λαῦρας, ἡ πρώτη ἱεραρχικά Ἁγιορείτικη Μονή, τά τελευταῖα 2,5 χρόνια εἶναι κλειστή, λόγῳ τοῦ κορώνα ἰοῦ, ὄχι μόνο γιά λαϊκούς καί κληρικούς προσκυνητές, ἀλλά καί γιά ὅλους τούς Ἁγιορεῖτες….

Ὡστόσο τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐγείρονται εἶναι:

 • Πῶς συγκατατέθει στὴν ἔξοδο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας ἡ ὁποία ὅπως εἴθισται ἐξέρχεται μόνο σὲ ἄκρως ἔκτακτες περιπτώσεις ; Ἐδῶ πῶς δικαιολογεῖται τὸ ἔκτακτο ;
 • Πῶς ἐνῶ ἔχει ἐπιβάλλει ἀκραίους ὑγειονομικοὺς κανόνες καὶ περιορισμοὺς ἐκθέτει σὲ «κίνδυνο» τὸ Ἰεροκοινοτικὸ Σῶμα ποὺ εἴθισται νὰ συνοδεύει τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος ; Ἐκτὸς καὶ ἂν ἀποφασίζει μὲ δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά.

γ) Στήν δεύτερη ἱεραρχικά Ἁγιορείτικη Μονή, αὐτή τῆς Ἱ.Μ. Βατοπεδίου, ὁ Καθηγούμενος Ἐφραίμ εἶναι ἐμβολιασμένος, καθώς καί ἀρκετοί μοναχοί, καί ἐπιτρέπουν λαϊκούς καί κληρικούς προσκυνητές, μόνο μέ ἐμβόλιο ἤ ἐπίδειξη ἀρνητικοῦ ράπιντ τέστ. Μέ δεδομένο ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι κολλᾶνε περισσότερο καί νοσοῦν περισσότερο, μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες, ἀκόμη καί θάνατο (ξαφνικίτιδα).

Σέ περίπτωση συμμετοχῆς Βατοπεδινῆς ἀντιπροσωπείας στήν ἔξοδο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας στήν Κομοτονή, πῶς θά τό ἐπιτρέψουν αὐτό ὁ Καθηγούμενος Ἐφραίμ καί ἡ Γεροντία τῆς Μονῆς καί πῶς θά ἀντιμετωπίσουν τυχόν ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες; Μήπως θά νουθετήσουν τήν ἀντιπροσωπεία νά κάνει συχνάκις ράπιντ τέστ ἢ νὰ κυκλοφοροῦν ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ δίπλα στὴν θαυματουργικὴ καί Σεβάσμια Εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιον Ἐστί» μὲ μάσκες μὴν τυχὸν καὶ νοσήσουν;

δ) Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού ἔχει ἀναγγελθεῖ ἀπό τόν μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμονα ἡ ἔξοδος τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας «Ἄξιον Ἐστί» ἀπό τό Πρωτάτο τοῦ Ἅγίου Ὄρους στήν Κομοτηνή. Ὁ ἴδιος ὁ μητροπολίτης, τό βράδυ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς τοῦ 2019, στήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου, εἶχε προαναγγείλλει τήν ἔλευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στήν Κομοτηνή στίς 19 Μαΐου τοῦ 2020 γιά τόν ἑορτασμό τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν ἀπελευθέρωσή της καί τήν προσάρτησή της στόν ἐθνικό κορμό3. Ὅμως, ἡ ἔλευσή της ἀκυρώθηκε, λόγῳ τῆς μεγάλης διασπορᾶς καί ἐξαπλώσεως τοῦ κορῶνα ἰοῦ. Τῶρα, ὅμως (Σεπτέμβριος 2022), πού ἐξέλειπαν οἱ ἀνωτέρω λόγοι καί ὑπεχώρησε κατά πολύ ὁ ἰός τῆς κορῶνα, πού θά δικαιολογοῦσαν ἀπολύτως τήν ἔξοδο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας ἀπό τό Πρωτᾶτο καί τήν ἔλευσή της στήν Κομοτηνή, ποιά εἶναι ἡ νευραλγικότατη καί κοσμοϊστορική αὐτή αἰτία καί ἀφορμή, πού καθιστᾶ τόσο ἀναγκαῖα τήν παρουσία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου στήν Κομοτηνή; Καί γιατί νά συμπέσει τήν ἴδια ἡμερομηνία, 6 Σεπτεμβρίου, ἡ λήξη τῶν θρησκευτικῶν δρωμένων σέ Καβάλα καί Θάσο μέ τήν ἔλευση τῆς Σεβάσμιας Εἰκόνας «Ἄξιον Ἐστί» στήν Κομοτηνή; Δέν θά μποροῦσε ἡ ἔλευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας στήν Κομοτηνή νά πραγματοποιηθεῖ σέ ἄλλη ἡμερομηνία; Μήπως γιά νά εἶναι παρών, ἐκτός ἀπό τόν πατριάρχη Βαρθολομαῖο, καί ὁ σχισματοαιρετικός Ἐπιφάνιος καί στά δρώμενα τῆς Κομοτηνῆς;

Ἀβίαστα, λοιπόν, κάθε ἐχέφρων νοῦς θά κατέληγε στό συμπέρασμα ὅτι ὅλ’ αὐτά γίνονται, ὅπως προαναφέραμε, γιά νά δειχθεῖ πιθανότατα ὅτι ἐπίσημα τό Ἅγιον Ὄρος ἀναγνωρίζει καί ἔχει ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τον σχισματοαιρετικό Ἐπιφάνιο.

Ἀπέναντι, λοιπόν, στίς ἀνωτέρω ἐνέργειες, ὡς ἔχουμε χρέος ἀπέναντι στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας καί πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα:

Α) Ὑπενθυμίζουμε τήν διαχρονική καί ἀμετάβλητη ἰσχύ τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων.

1ος Ἰερός Κανών Μεγάλου Βασιλείου ὁρίζει : «Οἱ δὲ τῆς Ἐκκλησίας ἀποστάντες οὐκέτι ἔσχον τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾽ ἑαυτούς· ἐπέλιπε γὰρ ἡ μετάδοσις τῷ διακοπῆναι τὴν ἀκολουθίαν… οἱ δὲ ἀπορραγέντες, λαϊκοὶ γενόμενοι, οὔτε τοῦ βαπτίζειν, οὔτε τοῦ χειροτονεῖν εἶχον ἐξουσίαν, οὔτε ἠδύναντο χάριν Πνεύματος Ἁγίου ἑτέροις παρέχειν, ἧς αὐτοὶ ἐκπεπτώκασι»4. Αὐτοὶ, ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μὲ τὸ σχίσμα, δὲν ἔχουν πλέον τὴν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ δὲν μποροῦν ἑπομένως νὰ μεταδώσουν κάτι, ποὺ δὲν ἔχουν. Διακόπτεται ἡ παροχὴ τῆς Χάριτος μὲ τὴν διακοπὴ τῆς Ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Πολὺ περισσότερο αὐτὰ ἰσχύουν γιὰ ὅσους ἀπὸ τοὺς σχισματοαιρετικοὺς τῆς Οὐκρανίας εἶναι ἀχειροτόνητοι καὶ αὐτοχειροτόνητοι, δὲν εἶχαν δηλαδὴ ποτὲ τὴν Χάρι τῆς Ἱερωσύνης καὶ τὴν Ἀποστολικὴ διαδοχή.

10ος Ἱερός Κανὼν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ὁρίζει γιά ὅλους, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ὅτι, ὅποιος συμπροσευχηθεῖ μὲ ἀκοινώνητο, ἀκόμη καὶ σέ οἴκο (σπίτι), πολὺ περισσότερο σέ ἐκκλησία, αὐτὸς πρέπει νὰ ἀφορίζεται : «Εἴ τις ἀκοινωνήτω, κἂν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὗτος ἀφοριζέσθω»5.

11ος Ἀποστολικὸς Ἱερός Κανὼν ὁρίζει ὅτι ο κληρικὸς, ποὺ θὰ συμπροσευχηθεῖ μὲ καθηρημένο κληρικὸ, πρέπει κι αὐτὸς νὰ καθαιρεῖται: «Εἴ τις καθηρημένῳ, Κληρικὸς ὤν, Κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καὶ αὐτός»6.

Τὴν σχετικὴ ἐκκλησιαστικὴ νομοθεσία συμπληρώνει ὁ 2ος Ἱερός Κανὼν τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ὁρίζει τὸ πασίγνωστο, πὼς ὅποιος κοινωνεῖ μὲ ἀκοινώνητο, εἶναι κι αὐτὸς ἀκοινώνητος, διευκρινίζει ὅτι οἱ ἀκοινώνητοι σχισματικοὶ δὲν πρέπει νὰ γίνονται ἀποδεκτοὶ ἀπὸ ἄλλη ἐκκλησίαν : «Μὴ ἐξεῖναι δὲ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις, μηδὲ ἐν ἑτέρᾳ Ἐκκλησίᾳ ὑποδέχεσθαι τοὺς ἐν ἑτέρᾳ Ἐκκλησίᾳ μὴ συναγομένους. Εἰ δὲ φανείη τις τῶν Ἐπισκόπων, ἤ Πρεσβυτέρων, ἤ Διακόνων, ἤ τις τοῦ Κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν καὶ τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι, ὡς ἂν συγχέοντα τὸν Κανόνα τῆς Ἐκκλησίας»7. Ὁ Ὄσιος Νικόδημος ὁ Αγιορείτης, ἑρμηνεύοντας τὸ τελευταῖο κομμάτι τοῦ Κανόνος, τό «ὡς ἂν συγχέοντα τὸν Κανόνα τῆς Ἐκκλησίας», θεωρεῖ ὅτι σημαίνει τὴν παράβαση τῶν δύο Ἀποστολικῶν Κανόνων, τοὺς ὁποίους ἀναφέραμε. Γράφει : «Ὅποιος δὲ Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος ἤθελε συγκοινωνήσει μὲ τοὺς τοιούτους ἀκοινωνήτους, ἤ ἐν οἴκῳ, ἤ ἐν Ἐκκλησίᾳ, νὰ γίνεται καὶ αὐτὸς ἀκοινώνητος ἀπὸ τοὺς ἄλλους, διὰ τὶ μὲ τοῦτο ὁποῦ κάμνει, συγχέει καὶ παραβαίνει τοὺς περὶ τούτου διοριζομένους Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τὸν ι´ καὶ ια´ Ἀποστολικόν».

Ἀπαγορεύεται ἑπομένως αὐστηρὰ ἡ κοινωνία μὲ τοὺς σχισματικούς, ἰδιαίτερα ἡ προσευχητική, ἡ λειτουργική. Ὅσοι κοινωνοῦν μὲ ἀκοινωνήτους καθίστανται καὶ αὐτοὶ ἀκοινώνητοι, ἰδιαίτερα δὲ ὅσοι κοινωνοῦν μὲ καθηρημένους κληρικοὺς πρέπει νὰ καθαιροῦνται καὶ αὐτοί.

Ἡ παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτή ἀποτυπώνεται στόν 13ον Ἱερό Κανόνα τῆς ΑΒ΄ Συνόδου8, κατενόησε πάντοτε τήν αἵρεση καί τό σχίσμα ὡς φρικτά καί ἀποτρόπαια μέσα, μέ τά ὁποῖα ὁ ἐχθρός τῆς σωτηρίας Διάβολος, μέ τά ὄργανά του, ἐπιχειρεῖ νά μερίσει τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ματαιώσει τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Β) Ἐπαναλαμβάνουμε τά λόγια τοῦ ὁσιακῆς βιωτικῆς καί ὁμολογητοῦ Γέροντος Γαβριήλ Ἁγιορείτου : «Οἱ σχισματοαιρετικοί τῆς Οὐκρανίας δέν θα σωθοῦν, θά πᾶνε στήν κόλαση. Ὅσοι τούς δέχτηκαν, συλλειτούργησαν, συμπροσευχήθηκαν καί τούς κοινώνησαν, δέν θά σωθοῦν κι αὐτοί καί θά πᾶνε κι αὐτοί στήν κόλαση»9.

Γ) Καλοῦμε τήν Ἱερά Ἐπιστασία νά ἀνακαλέσει τήν ἀπόφασή της γιά ἔξοδο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος «Ἄξιον Ἐστί» στήν Κομοτηνή στίς 6 Σεπτεμβρίου.

Δ) Καλοῦμε τήν Ἱερά Κοινότητα νά ἐπιληφθεῖ τοῦ ὡς μή ὤφειλε ἀνακύψαντος μείζονος τούτου θέματος στήν ἐπικείμενη Τακτική Διπλή Σύναξη μετά τῆς 15//28.8.2022 ἀκυρώνοντας τήν ἔξοδο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος «Ἄξιον Ἐστί» στήν Κομοτηνή στίς 6 Σεπτεμβρίου καί προγραμματίζοντάς την σέ εὐθετώτερο χρόνο, ὥστε νά μήν πέσει στήν σχεδιαζομένη ἕτοιμη παγίδα καί δοθεῖ ἡ ἑσφαλμένη καί μή ἰσχύουσα ἐντύπωση ὅτι ἐπισήμως σύσσωμο τό Ἅγιον Ὄρος ἀναγνωρίζει καί ἔχει ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τόν ἀχειροτόνητο, σχισματοαιρετικό, ἀκοινώνητο καί οὐνίτη ψευδομητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφάνιο.

Ε) Καλοῦμε τόν Ὀρθόδοξο πιστό λαό καί τόν εὐσεβῆ Κλῆρο τῆς Καβάλας, τῆς Θάσου καί τῆς Κομοτονῆς νά μήν ἔχουν καμμία ἀπολύτως συμμετοχή στά ὡς ἄνω δρώμενα καί νά ἀπομακρυνθοῦν πάραυτα καί ἅπαξ διά παντός, ὅπως ἐπιτάσσει ἡ δισχιλιετής πρακτική ἐκκλησιαστική παράδοση, ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές τους ἡγεσίες, παύοντας κάθε προσευχητική καί λειτουργική σχέση μαζί τους, και

ΣΤ) Παρακαλοῦμε ἱκετευτικῶς τήν Κυρία καί Δέσποινα, Ἔφορο καί Προστάτρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στό Περιβόλι τῆς ὁποίας ἐγκαταβιώνουμε καί ἀσκούμεθα, νά ματαιώσει τά ὡς ἄνω σχέδια καὶ νὰ ἀποτρέψει ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος τὴν ἔξοδο τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἐφέστιας Εἰκόνας της «Ἄξιον Ἐστὶ» ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος πρὸς ἐξυπηρέτηση ἀλλοτρίων σκοπῶν.

Σέ ἀντίθετη περίπτωση, ἄν δέν συνέλθουμε, ἀνανήψουμε καί μετανοήσουμε, ἄς μήν περιμένουμε νά μᾶς διαφυλάξει ὁ ἀγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός μας καί ἡ Κυρία Θεοτόκος «ἀπὸ ὀργῆς, λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου, καὶ αἰφνιδίου θανάτου», οὔτε νά γίνει ἵλεως, εὐμενής καὶ εὐδιάλλακτος, οὔτε νά ἀποστρέψει καί νά διασκεδάσει κάθε ὀργὴ καὶ νόσο, που κινεῖται ἐναντίον μας, οὔτε νά μᾶς ῥῦσει ἀπό τήν ἐπικείμενη δίκαιη ἀπειλή Του, ἀλλά οὔτε καὶ νά μᾶς ἐλεήσει.10.

Ἄς μετανοήσουμε λοιπόν συνετιζόμενοι ἀπὸ τίς θεομηνίες ποὺ ξέσπασαν σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια τῆς Ἑλλάδος.

Μέ σεβασμό,

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

 • 1 Πρόγραμμα ἐπισκέψεως εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, https://www.im-philippon.gr
 • 2 Ὁ Βαρθολομαῖος θά ἐπισκεφθεῖ τήν Κομοτηνή γιά τήν ὑποδοχή τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας «Ἄξιον Ἐστί», 16-08-2022, https://www.vimaorthodoxias.gr, Ὑποδοχή Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας «Ἄξιον Ἐστί» στήν Κομοτηνή, 04-08-2022, https://immaroniaskomotinis.gr, Ἡ Κομοτηνή θά ὑποδεχθεῖ τήν Παναγία ”Ἄξιον Ἐστί” τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 04-08-2022, https://www.romfea.gr, Τή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιον Ἐστί» θά ὑποδεχθεῖ ἡ πόλη τῆς Κομοτηνῆς τόν Μάιο τοῦ 2020, 29-04-2019, https://fonirodopis.gr
 • 3 Τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιον Ἐστί» θά ὑποδεχθεῖ ἡ Κομοτηνή, 29-04-2019, facebook.com/fonirodopis.gr
 • 4 ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ἐκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 587.
 • 5 Ὅ. π., σ. 13.
 • 6 Ὅ. π., σ. 14.
 • 7 Ὅ. π., σσ. 407-408.
 • 8 Ὄ. π., σ. 357.
 • 9 ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Οἱ σχισματικοί τῆς Οὐκρανίας θά πᾶνε στήν κόλαση, 14-10-2020, https://spzh.news/gr
 • 10 Ἰερατικόν Α΄. Ἠ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ἔκδ. Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας, Ἅγιον Ὄρος, 2001, σ. 23.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ο Πατριαρχικός Ναός στο Φανάρι κέντρο αντικανονικών συμπροσευχών μετά αιρετικών επισκόπων

Λουθηρανός αρχιεπίσκοπος «εκκλησιάστηκε» σε Θεία Λειτουργία, Παπικός επίσκοπος παρέστη στο Μ. Εσπερινό για την εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα

Τραγικοί υμνητές του Καζαντζάκη

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρών σε εκδήλωση τιμής του Κρητικού συγγραφέα Το να προβάλλουν και να τιμούν τον Καζαντζάκη λογοτέχνες, φιλόλογοι, και γραμματιζούμενοι λογής λογής, είναι ένα αναπόφευκτο...

Συναντήθηκαν οι παγκόσμιοι Άρχοντες του Οικουμενικού θρόνου στην Αθήνα και άφησαν πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Προβλημάτισε δυσάρεστα η επιλογή της 29ης Μαΐου, ημέρας μνήμης της Άλωση της Πόλης, για την σύγκλιση της 1ης Συνόδου Κορυφής των Παγκόσμιων Αρχόντων

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.