Πολιτική προστασίας απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ποιοι είμαστε 

Η ιστοσελίδα «www.katanixi.gr» αποτελεί ιδιοκτησία και προσωπικό ιστολόγιο του π. Νικόλαου Μανώλη, Ιερέα της Ι. Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να τύχουν επεξεργασίας.  Για κάθε ζήτημα που τυχόν ανακύψει αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα θα απευθύνεστε στον ανωτέρω υπεύθυνο επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infokatanixis@gmail.com.  

Αποδοχή όρων

Οι όροι που ακολουθούν αφορούν την πολιτική προστασίας απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η Ιστοσελίδα. Οι όροι που ακολουθούν είναι υποχρεωτικοί για όλους τους Επισκέπτες του ανωτέρω διαδικτυακού χώρου.

Όριο ηλικίας

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα άνω των 15 ετών. Αν είστε κάτω των 15 ετών, μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, μόνο με την προηγούμενη ρητή, ειδική και γραπτή συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα σας. Η Ιστοσελίδα δεν είναι σε θέση να ελέγξει την τυχόν ψευδή δήλωση του Επισκέπτη σχετικά με την ηλικία του και για το λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής του.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα προσωπικά δεδομένα 

Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει. Από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation “GDPR”), (EE) 2016/679, ο οποίος καταργεί τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και στη χώρα μας, καταργείται ο προισχύσαν νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο Ν. 2472/1997 και ισχύουν οι διατάξεις του ανωτέρου Κανονισμού, καθώς και ο εφαρμοστικός Ν.4624/2019. Η Ιστοσελίδα συμμορφώνεται με το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργείται, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που επιβάλλει ο ανωτέρω Κανονισμός για την καλύτερη δυνατή διαφύλαξη των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. 

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του Επισκέπτη. Κανένα άλλο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα δεν τυγχάνει επεξεργασίας. Για τη δημιουργία και χρήση του λογαριασμού του Επισκέπτη στην εφαρμογή “Disqus”, η οποία επιτρέπει την υποβολή σχολίων σε άρθρα, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η τελευταία, στην οποία και θα πρέπει να απευθύνετε τα σχετικά αιτήματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Τα ανωτέρω στοιχεία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας μετά την εγγραφή του Επισκέπτη στο Newsletter της Ιστοσελίδας. 

Ποια είναι η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και για τη διεύθυνση IP (IP address – Internet Protocol address, νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεση του Επισκέπτη.

Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να τα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς τους οποίους αναλυτικά αναφέραμε παραπάνω. Σε περίπτωση που υπάρξει νέος σκοπός επεξεργασίας μη συμβατός με τον αντίστοιχο αρχικό, θα ενημερωθείτε εκ νέου και θα υπάρξει εκ νέου αναζήτηση της συναίνεσή σας στην περίπτωση που αυτή απαιτείται. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους ανωτέρω. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης. 

Ποιά είναι η επίδραση της επεξεργασίας στα υποκείμενα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Ιστοσελίδα δεν επιφέρει καμία επίδραση στα υποκείμενα τα δεδομένων, καθώς τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία στοιχεία για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Επίσης, τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε ανήκουν στην κατηγορία των απλών προσωπικών δεδομένων, ενώ δεν ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα). 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι και αντιμετωπίζονται ως απόρρητα και εμπιστευτικά. Για την προστασία τους, αλλά και τη διαφύλαξη του απορρήτου αυτών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία οργανωτικά αλλά και τεχνικά μέτρα.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα 

Συλλέγουμε, καταχωρούμε, αποθηκεύουμε και οργανώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται απόρρητα και εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη, ρητή, ειδική και γραπτή συγκατάθεσή σας. 

Με ποιό τρόπο έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να μας στείλετε το σχετικό αίτημά σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση infokatanixis@gmail.com. Επικοινωνώντας με την Ιστοσελίδα μας, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων, έτσι ώστε να είναι αυτά πάντα επικαιροποιημένα, ορθά και ακριβή. 

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι βοηθοί και συνεργάτες της Ιστοσελίδας στα πλαίσια των ανωτέρω καθορισμένων σκοπών και στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μάλιστα χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή και ειδική συγκατάθεσή σας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών διατηρούνται για περίοδο δύο (2) ετών από την τελευταία επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα. 

Μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών διαγράφονται πλήρως.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα. 

Ειδικότερα:

Αναφορικά με τα οργανωτικά μέτρα, η Ιστοσελίδα μας:

– Εφαρμόζει κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την καλύτερη δυνατή διασφάλιση και διαφύλαξη των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας – υποκειμένων των δεδομένων.

– Εφαρμόζει φιλικές προς την ιδιωτικότητα (Privacy Friendly) πολιτικές διαφήμισης και μάρκετινγκ.

– Ενημερώνει με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, απλά και κατανοητά, με κάθε δυνατό τρόπο τα υποκείμενα των δεδομένων –  Επισκέπτες της για την επεξεργασία που πραγματοποιεί στα προσωπικά δεδομένα, τους εκάστοτε σκοπούς, τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματά τους, αλλά και πώς θα μπορέσουν να ασκήσουν τα τελευταία σε περίπτωση που το επιλέξουν και μάλιστα απλά, άμεσα και χωρίς εμπόδια.

Ποιά τεχνικά μέτρα ασφάλειας εφαρμόζουμε

Γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backups) σε σκληρό δίσκο, ο οποίος φυλάσσεται με ασφάλεια. 

Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα τα εξής δικαιώματα: 

  • Ενημέρωσης
  • Πληροφόρησης
  • Πρόσβασης
  • Διόρθωσης
  • Διαγραφής (και δικαίωμα στη «λήθη»)
  • Περιορισμού της επεξεργασίας
  • Φορητότητας των δεδομένων
  • Εναντίωσης
  • Μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ)

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, πληροφόρησης, φορητότητας, εναντίωσης, διαγραφής ή να διατυπώσετε το παράπονο ή την καταγγελία σας) αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, infokatanixis@gmail.com. Θα φροντίσουμε για την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση στο αίτημά σας.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που έχετε ζήτημα, το οποίο αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και αφού έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στην Ιστοσελίδα ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μπορείτε στη συνέχεια να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της  www.dpa.gr, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ποια cookies συλλέγουμε και για ποιο σκοπό το καθένα

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν δεδομένα, τα οποία μία ιστοσελίδα ζητά από τον φυλλομετρητή σας (browser), να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή (έξυπνο κινητό, ταμπλέτα κλπ). Τα cookies με την αποθήκευσή τους στη συσκευή σας, επιτρέπουν την εκάστοτε ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας (π.χ. όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κλπ.), καθώς και τις προτιμήσεις σας. Κάθε cookie επιτελεί διαφορετική λειτουργία, καθώς άλλα cookies είναι απαραίτητα ακόμα και για την λειτουργία μιας ιστοσελίδας, ενώ άλλα πχ. ads cookies, χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Επίσης, η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί και cookies τρίτων (third party cookies), όπως είναι τα cookies των υπηρεσιών Google Analytics, Google Tag Manager, και Google AdWords, πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεση του Επισκέπτη. Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω cookies μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://policies.google.com/technologies/types

Επίλυση διαφορών και παραπόνων

Σε περίπτωση που ανακύψει τυχόν διαφορά, η οποία συνδέεται με την Ιστοσελίδα, ο Επισκέπτης μπορεί να διατυπώσει το παράπονό του απευθείας στον ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση infokatanixis@gmail.com. Στη συνέχεια, εφόσον δεν έχει επιλυθεί η διαφορά του, έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει να επιλύσει τη διαφορά του ηλεκτρονικά με προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λειτουργεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται και ποιά Δικαστήρια είναι αρμόδια

Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς που προκύψει από την παρούσα πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, ενώ αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ο Επισκέπτης ότι είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης.  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 15 χρονών.

Δηλώνω ότι διάβασα τους παραπάνω όρους, οι οποίοι αφορούν την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων και δηλώνω ότι αποδέχομαι, ελεύθερα, ρητά και ανεπιφύλακτα αυτή.


Όροι χρήσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.