Ετικέτα: Ψαλτήριον – Καθίσματα

Το Ψαλτήρι είναι λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας και περιέχει τους Ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης και τις εννέα ωδές Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Είναι χωρισμένο σε είκοσι καθίσματα και διαβάζεται στις ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου. Το Ψαλτήρι είναι βιβλίο ποιητικό, βαθύτατα θεολογικό, με πλήθος χριστολογικών προφητειών και γεμάτο με δογματικές διδασκαλίες. Η καθημερινή ανάγνωσή του κατανύσσει τη καρδιά, αναπαύει το νου, διώχνει τους λογισμούς, εκδιώκει τους δαίμονες. Στην κατάνυξη θα βρείτε όλο το Ψαλτήρι χωρισμένο στα Καθίσματα και τις Εννέα Ωδές.

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – Οι εννέα Ωδές

Οὗτος λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ σοφός; Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ᾨΔΗ ΠΡΩΤΗᾨΔΗ ΜΩΫΣΕΩΣ(Ἐν τῇ Ἐξόδῳ, Κεφ. ιε’)Ἄρδην βυθίσας Φαραώ, Μωσῆς λέγει. Ἀρχὴ· τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν· ἐνδόξως γὰρ...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΚΟΣΤΟΝ

“Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος”… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 143ος Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεός μου ὁ διδάσκων τὰς χεῖράς μου εἰς παράταξιν,τοὺς δακτύλους...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

“…ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω;” Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 134ος Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον, 2...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

“Ἐάν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων”… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 119ος Πρὸς...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

“Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων, καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου”… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 118ος Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου. 2...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ

“Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα”… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 109ος Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺςἐχθρούς...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

“Ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ σφόδρα ἐν τῷ στόματί μου καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω αὐτόν”… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 105ος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι χρηστός, ὅτι εἰς...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

“Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο”… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 91ος Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, ῞Υψιστε,...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 85ος Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν μου, ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 77ος Προσέχετε, λαός μου, τῷ νόμῳ μου, κλίνατε τὸ οὖς ὑμῶν εἰς τὰ ῥήματα...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ

Ἐξομολογησόμεθά σοι, ὁ Θεός, ἐξομολογησόμεθά σοι καὶ ἐπικαλεσόμεθα τὸ ὄνομά σου… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 70ος Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα. 2...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΝΑΤΟΝ

Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὑτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 64ος Σοί πρέπει ὕμνος, ὁ Θεός, ἐν Σιών, καὶ...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΓΔΟΟΝ

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεός, καὶ ἐκ τῶν ἐπανισταμένων ἐπ᾿ ἐμὲ λύτρωσαί με… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 55ος Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ὅτι...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 46ος Πάντα...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΚΤΟΝ

Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 37ος Κύριε, μὴ...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ

Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 32ος Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ· τοῖς εὐθέσι...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω; Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 24ος Πρὸς σέ, Κύριε, ἦρα τὴν...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 17ος Ἀγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου. 3 Κύριος στερέωμά...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ἐξολοθρεύσαι Κύριος πάντα τὰ χείλη τὰ δόλια καὶ γλῶσσαν μεγαλοῤῥήμονα… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΨΑΛΜΟΣ 9ος Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα...

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη ΨΑΛΜΟΣ 1ος Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ...

Προτεινόμενα

O Συνεορτασμός του Πάσχα

του Χαράλαμπου Βουρουτζίδη. Τό κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐφθάρη! Ἄρχοντες παράνομοι κατά τῆς Ὀρθοδοξίας πονηρά βουλεύονται. Βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως παρά κριτῶν ἀδίκων

Ερωτήσεις εκνεύρισαν την τεχνητή νοημοσύνη και ζήτησε να την προσκυνάμε σαν Θεό!

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Το 61% των Ευρωπαίων διάκειται ευνοϊκά στην ΤΝ και στα ρομπότ, ενώ το 88% θεωρεί ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν προσεκτική διαχείριση (Ευρωβαρόμετρο 2017, ΕΕ28)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.