Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 21ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 21ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2019

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τόν Νοέμβριο καί Δεκέμβριο τοῦ 2014.

1) 26-11-2014 : Πρίν ἀπό τόν Πάπα ὁ Οἰκ. Πατριάρχης εἶδε τόν ἐπικεφαλῆς τῶν Εὐαγγελιστῶν γιά… ἄλλον διάλογο

Ὁ Δρ Γκέοφ Τάνικλιφ, γενικός γραμματέας τῆς Παγκοσμίου Εὐαγγελικῆς Συμμαχίας συναντήθηκε μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στήν Κωνσταντινούπολη, λίγες μέρες πρίν ἀπό τήν συνάντηση Βαρθολομαίου – Πάπα Φραγκίσκου. 

Οἱ δύο ἄνδρες συζήτησαν τήν τρέχουσα κρίση καί τά δεινά τῶν χριστιανῶν στή Συρία, τό Ἰράκ καί τήν περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. «Αὐτή ἦταν μιά σημαντική συνάντηση, ὅπου εἴμαστε σέ θέση νά συζητήσουμε τομεῖς κοινοῦ ἐνδιαφέροντος», δήλωσε ὁ Τάνικλιφ. «Συζητήσαμε τήν τρέχουσα κρίση στό Ἰράκ καί τή Συρία, ὅπου χιλιάδες χριστιανοί, καθώς καί ἄλλες μειονότητες, βρίσκονται σέ μεγάλο κίνδυνο. Συμφωνήσαμε πώς εἶναι σημαντική στιγμή γιά τήν παγκόσμια ἐκκλησία νά σταθοῦμε ἑνωμένοι μέ τούς ἀδελφούς καί τίς ἀδελφές μας, πού ἀντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες». Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔγινε στήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προσφύγων. 

Ἡ συνάντηση βασίστηκε σέ μιά μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ τῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καί τοῦ Πατριάρχη. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀνήκει στό Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν.

Ὁ Τάνικλιφ συνοδευόταν ἀπό τά μέλη τῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, Δρ Τόμας Schirrmacher καί Δρ John Baxter-Brown. Μέ τούς κορυφαίους θεολόγους τοῦ Πατριαρχείου διεξήχθησαν συνομιλίες γιά τήν ἐπισημοποίηση τοῦ διαλόγου εἰς βάθος, σέ μιά μακροπρόθεσμη ὁμάδα ἐργασίας, πού θά καθορίσει τί ἔχουν κοινό Εὐαγγελικοί καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί πού διαφωνοῦν!

«Ἡ συνάντηση μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη εἶχε παρόμοιο ἀποτέλεσμα μέ τήν συνάντηση μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο μόνο λίγες ἑβδομάδες νωρίτερα», σημείωσε ὁ Τάνικλιφ.

(ΠΗΓΗ : https://www.pentapostagma.gr)

2) 30-11-2014 : Ὁμιλία Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τήν Α. Ἁγιότητα τόν Πάπαν Φραγκῖσκον κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ

Ἁγιώτατε καί ἠγαπημένε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, ἐπίσκοπε τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης Κύριε Φραγκῖσκε.

Δόξαν καί αἶνον ἀναπέμπομεν τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ ἡμῶν, τῷ καταξιώσαντι ἡμᾶς τῆς ἀνεκλαλήτου χαρᾶς καί τῆς ἐξιδιασμένης τιμῆς τῆς προσωπικῆς παρουσίας τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος, κατά τόν ἐφετεινόν ἑορτασμόν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ θεμελιώσαντος διά τοῦ κηρύγματος αὐτοῦ τἠν Ἐκκλησίαν ἡμῶν Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Εὐχαριστοῦμεν ἀπό καρδίας τήν Ὑμετέραν Ἁγιότητα διά τό πολύτιμον δῶρον τῆς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν εὐλογημένης ταύτης παρουσίας Αὐτῆς μετά τῆς τιμίας Αὐτῆς συνοδείας. Ἐν ἀγάπῃ βαθείᾳ καί τιμῇ πολλῇ ἐναγκαλιζόμεθα Ὑμᾶς ἀπευθύνοντες Ὑμῖν ἐγκάρδιον τόν ἀσπασμόν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης : «Χάρις Ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ Πατρός ἡμῶν καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. α΄ 7). «Ἡ γάρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς» (Β΄ Κορ. ε΄ 14-15).

Νωπήν εἰσέτι διατηροῦμεν ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν τήν ἀνάμνησιν τῆς συναντήσεως ἡμῶν μετά τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ εἰς εὐλαβῆ ἀπό κοινοῦ προσκύνησιν τοῦ τόπου, ἔνθα ἐγεννήθη, ἔζησεν, ἐδίδαξεν, ἔπαθεν, ἀνέστη καί ἀνελήφθη ὅπου ἦν τό πρότερον, ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεως ἡμῶν, ἀλλά καί εἰς εὐγνώμονα ἀνάμνησιν τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς ἐκεῖ συναντήσεως τῶν ἀοιδίμων προκατόχων ἡμῶν Πάπα Παύλου τοῦ Ϛ΄ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Διά τῆς πρό πεντήκοντα ἐτῶν συναντήσεως ἐκείνων ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει ὁ ροῦς τῆς ἱστορίας ἤλλαξε κατεύθυνσιν, αἱ παράλληλοι καί ἐνίοτε συγκρουόμεναι πορεῖαι τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν συνηντήθησαν εἰς τό κοινόν ὅραμα τῆς ἐπανευρέσεως τῆς ἀπολεσθείσης ἑνότητος αὐτῶν, ἡ ψυγεῖσα ἀγάπη ἀνεζωπυρώθη, καί ἐχαλυβδώθη ἡ θέλησις ἡμῶν, ὅπως πράξωμεν πᾶν τό καθ᾿ ἡμᾶς, ἵνα ἐκ νέου ἀνατείλῃ ἡ ἐν τῇ αὐτῇ πίστει καί τῷ κοινῷ Ποτηρίῳ κοινωνία ἡμῶν. Ἔκτοτε ἤνοιξεν ἡ ὁδός πρός Ἐμμαούς, ὁδός πιθανῶς μακρά καί ἐνίοτε δύσβατος, πλήν ἀνεπίστροφος, ἀοράτως τοῦ Κυρίου συμπορευομένου μεθ᾿ ἡμῶν, ἄχρις οὗ Οὗτος ἀποκαλυφθῇ ἡμῖν «ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου» (Λουκ. κδ΄ 35).

Τήν ὁδόν ταύτην ἠκολούθησαν ἔκτοτε καί ἀκολουθοῦν πάντες οἱ διάδοχοι τῶν ἐμπνευσμένων τούτων ἡγετῶν, καθιερώσαντες, ἐπευλογοῦντες καί στηρίζοντες τόν διάλογον τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀληθείας μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν πρός ἄρσιν τῶν ἐπί χιλιετίαν ὅλην συσσωρευθέντων ἐμποδίων εἰς τάς μεταξύ αὐτῶν σχέσεις, διάλογον μεταξύ ἀδελφῶν καί οὐχί, ὡς ἄλλοτε, ἀντιπάλων, ἐν εἰλικρινείᾳ ὀρθοτομούντων τόν λόγον τῆς ἀληθείας, άλλά καί σεβομένων ἀλλήλους ὡς ἀδελφούς.

Ἐν τῷ κλίματι τούτῳ τῆς χαραχθείσης ὑπό τῶν μνημονευθέντων προκατόχων ἡμῶν κοινῆς πορείας ὑποδεχόμεθα σήμερον καί Ὑμᾶς, Ἁγιώτατε Ἀδελφέ, ὡς κομιστήν τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου πρός τόν αὐτάδελφον αὐτοῦ Πρωτόκλητον Ἀπόστολον Ἀνδρέαν, τοῦ ὁποίου τήν ἱεράν μνήμην πανηγυρικῶς σήμερον ἐπιτελοῦμεν. Κατ᾿ ἔθος ἱερόν, καθιερωθέν καί τηρούμενον ἤδη ἐπί δεκαετίας ὑπό τῶν Ἐκκλησιῶν Παλαιᾶς καί Νέας Ρώμης, ἐπίσημοι ἀντιπροσωπεῖαι αὐτῶν ἀνταλλάσσουν ἐπισκέψεις κατά τάς θρονικάς ἑορτάς ἑκατέρας ἐξ αὐτῶν, ἵνα καί διά τοῦ τρόπου τούτου δηλωθῇ τό αὐτάδελφον τῶν δύο κορυφαίων Ἀποστόλων, οἵτινες ἀπό κοινοῦ ἐγνώρισαν τόν Ἱησοῦν καί ἐπίστευσαν εἰς Αὐτόν ὡς Θεόν καί Σωτῆρα. Τήν κοινήν ταύτην πίστιν μετέδωσαν οὗτοι εἰς τάς Ἐκκλησίας, τάς ὁποίας ἵδρυσαν διά τοῦ κηρύγματός των καί καθηγίασαν διά τοῦ μαρτυρίου των. Τήν πίστιν ταύτην ἐβίωσαν καί ἐδογμάτισαν οἱ κοινοί Πατέρες τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, συνελθόντες ἐξ ἀνατολῶν καί δυσμῶν ἐν οἰκουμενικαῖς συνόδοις, κληροδοτήσαντες αὐτήν εἰς τάς Ἐκκλησίας ἡμῶν ὡς θεμέλιον ἀκλόνητον τῆς ἑνότητος ἡμῶν. Τήν πίστιν ταύτην, τήν ὁποίαν διεφυλάξαμεν κοινήν ἐν τῇ ἀνατολῇ καί ἐν τῇ δύσει ἐπί μίαν χιλιετίαν, καλούμεθα καί πάλιν νά θέσωμεν ὡς βάσιν τῆς ἐνότητος ἡμῶν, ὥστε «σύμψυχοι, τό ἕν φρονοῦντες» (Φιλ. β΄ 2-3), νά χωρήσωμεν μετά τοῦ Παύλου ἐπί τά πρόσω «τά μέν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενοι τοῖς δέ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενοι» (Φιλ. γ΄ 14).

Διότι, ὄντως, Ἁγιώτατε Ἀδελφέ, τό χρέος ἡμῶν δέν ἐξαντλεῖται εἰς τό παρελθόν, ἀλλ΄ ἐπεκτείνεται κυρίως, μάλιστα δέ εἰς τάς ἡμέρας μας, εἰς τό μέλλον. Διότι, πρός τί ἡ πιστότης ἡμῶν εἰς τό παρελθόν, ἐάν τοῦτο οὐδέν σημαίνει διά τό μέλλον; Εἰς τί ὠφελεῖ ἡ καύχησις ἡμῶν δι᾿ ὅσα παρελάβομεν, ἐάν ταῦτα δέν μεταφράζωνται εἰς ζωήν διά τόν ἄνθρωπον καί τόν κόσμον τοῦ σήμερον καί τοῦ αὔριον; «Ἱησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἐβρ. ιγ΄ 8-9). Καί ἡ Ἐκκλησία Του καλεῖται νά ἔχῃ τό βλέμμα της ἐστραμμένον, ὄχι τόσον εἰς τό χθές, ὅσον εἰς τό σήμερον καί εἰς τό αὔριον. Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει διά τόν κόσμον καί τόν ἄνθρωπον, καί ὄχι διά τόν ἐαυτόν της.

Τό βλέμμα ἡμῶν στρέφοντες πρός τό σήμερον δέν δυνάμεθα νά ἀποφύγωμεν τήν ἀγωνίαν ἡμῶν καί διά τό αὔριον. «Ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι» (Β΄ Κορ. ζ΄ 6) – ἡ διαπίστωσις αὕτη τοῦ Ἀποστόλου διά τήν ἐποχήν του, ἰσχύει εἰς τό ἀκέραιον σήμερον καί δι᾿ ἡμᾶς. Διότι, καθ᾿ ὅν χρόνον ἡμεῖς ἀσχολούμεθα περί τάς ἡμετέρας ἀντιλογίας, ὁ κόσμος βιώνει τόν φόβον τῆς ἐπιβιώσεως, τήν ἀγωνίαν τοῦ αὔριον. Πῶς θά ἐπιβιώσῃ αὔριον μία ἀνθρωπότης, σπαρασσομένη σήμερον ἀπό ποικίλας διαιρέσεις, συγκρούσεις καί ἐχθρότητας, πολλάκις μάλιστα καί ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ; Πῶς θά κατανεμηθῇ ὁ πλοῦτος τῆς γῆς δικαιότερον, ὥστε να μή βιώσῃ αὔριον ἡ ἀνθρωπότης τήν πλέον στυγεράν δουλείαν, τήν ὁποίαν ἐγνώρισέ ποτε; Ποῖον πλανήτην θά εὕρουν αἱ ἑπόμεναι γενεαί, διά νά κατοικήσουν, ὅταν ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀπληστίᾳ του τόν καταστρέφῃ ἀνηλεῶς καί ἀνεπανορθώτως;

Πολλοί ἐναποθέτουν σήμερον τάς ἐλπίδας των εἰς τήν ἐπιστήμην˙ ἄλλοι εἰς τήν πολιτικήν˙ ἕτεροι εἰς τήν τεχνολογίαν. Ἀλλ᾿ οὐδέν ἐξ αὐτῶν δύναται νά ἐγγυηθῇ τό μέλλον, ἐάν ὁ ἄνθρωπος δέν ἐνστερνισθῇ τό κήρυγμα τῆς καταλλαγῆς, τῆς ἀγάπης καί τῆς δικαιοσύνης, τό κήρυγμα τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου, τοῦ διαφορετικοῦ, ἀκόμη καί τοῦ ἐχθροῦ. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τοῦ πρώτου διδάξαντος καί βιώσαντος τό κήρυγμα τοῦτο, ὀφείλει πρῶτον νά τό ἐφαρμόσῃ εἰς ἑαυτήν, «ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ» (Ἰω. ιζ΄ 21). Ἰδού διατί ἐπείγει ὅσον ποτέ ἄλλοτε ἡ πορεία πρός τήν ἐνότητα ὅσων ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τοῦ μεγάλου Εἰρηνοποιοῦ. Ἰδού διατί ἡ εὐθύνη ἡμῶν τῶν χριστιανῶν εἶναι μεγίστη ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς Ἱστορίας.

Ἁγιώτατε,

Ἡ βραχεῖα εἰσέτι διαδρομή σας εἰς τήν ἡγεσίαν τῆς Ὑμετέρας Ἐκκλησίας Σᾶς ἔχει ἤδη ἀναδείξει εἰς τήν συνείδησιν τῶν συγχρόνων μας κήρυκα τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τῆς καταλλαγῆς. Κηρύττετε διά τῶν λόγων Σας, ἀλλά πρό πάντων καί κυρίως διά τῆς ἁπλότητος, τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς ἀγάπης πρός πάντας, διά τῶν ὁποίων ἀσκεῖτε τό ὑψηλόν Σας λειτούργημα. Ἐμπνέετε ἐμπιστοσύνην εἰς τούς δυσπίστους, ἐλπίδα εἰς τούς ἀπεγνωσμένους, προσδοκίας εἰς ὅσους ἀναμένουν μίαν Ἐκκλησίαν στοργικήν πρός πάντας. Σύν τοῖς ἄλλοις, προσφέρετε εἰς τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς Σας τήν ἐλπίδα ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν Σας ἡ προσέγγισις τῶν δύο μεγάλων ἀρχαίων Ἐκκλησιῶν ἡμῶν θά συνεχισθῇ, οἰκοδομουμένη ἐπί τῶν στερεῶν θεμελίων τῆς κοινῆς ἡμῶν παραδόσεως, ἥτις ἀνέκαθεν ἐτήρει καί ἀνεγνώριζεν ἐν τῇ δομῇ τῆς Ἐκκλησίας πρωτεῖον ἀγάπης, τιμῆς καί διακονίας ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς συνοδικότητος, ὥστε «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ» νά ὁμολογῆται ὁ ἐν Τριάδι Θεός καί νά διαχέηται ἡ ἀγάπη Αὐτοῦ πρός τόν κόσμον.

Ἁγιώτατε,

Ἡ ἐν ἀγάπῃ καί τιμῇ πολλῇ, ἀλλά καί εὐγνωμοσύνῃ βαθείᾳ, ὑποδεχομένη σήμερον Ὑμᾶς τό πρῶτον Ἐκκλησία τῆς τοῦ Κωνσταντίνου Πόλεως φέρει ἐπί τῶν ὤμων της βαρεῖαν κληρονομίαν, ἀλλά καί εὐθύνην διά τε τό παρόν καί διά τό μέλλον. Εἰς τήν Ἐκκλησίαν ταύτην ἡ Θεία Πρόνοια διά τῆς ὑπό τῶν ἱερῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπισθείσης τάξεως ἀνέθηκε τήν εὐθύνην τοῦ συντονισμοῦ καί τῆς ἐκφράσεως τῆς ὁμοφωνίας τῶν κατά τόπους ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐν τῇ εὐθύνῃ ταύτῃ ἐργαζόμεθα ἤδη ἐπισταμένως διά τήν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἥτις ἀπεφασίσθη ὃπως συγκληθῇ ἐνταῦθα, Θεοῦ εὐδοκοῦντος, ἐντός τοῦ ἔτους 2016. Ἢδη αἱ ἁρμόδιαι ἐπιτροπαί ἐργάζονται πυρετωδῶς πρός προετοιμασίαν τοῦ μεγάλου τούτου γεγονότος ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπέρ τῆς εὐοδόσεως τοῦ ὁποίου ἐκζητοῦμεν καί τάς Ὑμετέρας προσευχάς. Ἀτυχῶς, ἡ ἀπό χιλίων ἐτῶν διακοπεῖσα εὐχαριστιακή κοινωνία μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν δέν ἐπιτρέπει εἰσέτι τήν συγκρότησιν κοινῆς Μεγάλης καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἀς εὐχηθῶμεν ὅπως, ἀποκαθισταμένης τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξύ αὐτῶν, μή βραδύνῃ νά ἀνατείλῃ καί ἡ μεγάλη αὕτη ἡμέρα καί ἐπιφανής. Ἄχρι τῆς εὐλογημένης ἐκείνης ἡμέρας ἡ συμμετοχή ἑκατέρας τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν εἰς τήν συνοδικήν ζωήν τῆς ἄλλης θά ἐκφράζεται διά τῆς ἀποστολῆς παρατηρητῶν, ὡς ἤδη συμβαίνει, τῇ εὐγενεῖ Ὑμῶν προσκλήσει, κατά τάς Συνόδους τῆς Ὑμετέρας Ἐκκλησίας, καί ὡς, ἐλπίζομεν, θέλει συμβῆ καί κατά τήν, σύν Θεῷ, πραγμάτωσιν καί τῆς ἡμετέρας Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ἁγιώτατε,

Τά προβλήματα, τά ὁποῖα ἡ ἱστορική συγκυρία ὀρθώνει σήμερον πρό τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν ἐπιτάσσουν εἰς ἡμᾶς τήν ὑπέρβασιν τῆς ἐνδοστρεφείας καί τήν ἀντιμετώπισιν αὐτῶν δι᾿ ὅσον τό δυνατόν στενοτέρας συνεργασίας. Δέν ἒχομεν πλέον τήν πολυτέλειαν τῆς μεμονωμένης δράσεως. Οἱ σύγχρονοι διῶκται τῶν Χριστιανῶν δέν ἐρωτοῦν εἰς ποίαν τῶν Ἐκκλησιῶν ἀνήκουν τά θύματά των. Ἡ ἑνότης, περί τῆς ὁποίας ἡμεῖς πολυπραγμονοῦμεν, πραγματοποιεῖται ἤδη εἴς τινας περιοχάς, ἀτυχῶς, διά τοῦ μαρτυρίου. Ἄς τείνωμεν ἀπό κοινοῦ τήν χεῖρα εἰς τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, τήν χεῖρα τοῦ μόνου δυναμένου νά τόν σώσῃ διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Διά τῶν σκέψεων καί αἰσθημάτων τούτων ἐκφράζομεν καί αὖθις τήν χαράν τῆς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν παρουσίας τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος, εὐχαριστοῦντες Αὐτήν καί δεόμενοι τοῦ Κυρίου ὅπως, πρεσβείαις τοῦ ἑορταζομένου σήμερον Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Πρωτοκορυφαίου Πέτρου, σκέπῃ τήν Ἐκκλησίαν Αὐτοῦ καί ὁδηγῇ αὐτήν εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἁγίου θελήματός Του.

Ὡς εὖ παρέστητε ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, πεφιλημένε ἀδελφέ!

(ΠΗΓΗ : http://thriskeftika.blogspot.gr)

3) 30-11-2014 : Κοινή δήλωση Πάπα Φραγκίσκου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη γιά τόν διάλογο τῶν Ἐκκλησιῶν καί τήν ἀνάγκη στήριξης τῶν Χριστιανῶν στή Μ. Ἀνατολή 

Ἡμεῖς, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἐκφράζομεν τήν βαθεῖαν πρός τόν Θεόν εὐγνωμοσύνην μας διά τήν δωρεάν τῆς νέας ταύτης συναντήσεώς μας, ἡ ὁποία μᾶς παρέχει τήν δυνατότητα, παρουσίᾳ τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ κλήρου καί τῶν πιστῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, νά ἑορτάσωμεν ἀπό κοινοῦ τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί αὐταδέλφου τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. Ἡ μνήμη τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι ἐκήρυξαν τήν καλήν ἀγγελίαν τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τόν κόσμον διά τοῦ κηρύγματος καί τῆς μαρτυρίας τοῦ μαρτυρίου των, ἐνισχύει ἐντός ἡμῶν τήν ἐπιθυμίαν νά συνεχίσωμεν τήν κοινήν ἡμῶν πορείαν πρός τήν ὑπέρβασιν, ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ, τῶν ἐμποδίων, τά ὁποῖα μᾶς διαιροῦν.

Κατά τήν εὐκαιρίαν τῆς συναντήσεώς μας εἰς Ἱεροσόλυμα τόν παρελθόντα Μάϊον, κατά τήν ὁποίαν ἐμνήσθημεν τοῦ ἱστορικοῦ ἐναγκαλισμοῦ τῶν ἀοιδίμων προκατόχων ἡμῶν Πάπα Παύλου Ϛ’ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ὑπεγράψαμεν κοινήν δήλωσιν. Σήμερον, κατά τήν εὐτυχῆ νέαν ταύτην ἀδελφικήν ἡμῶν συνάντησιν, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐπαναβεβαιώσωμεν τάς κοινάς ἡμῶν προθέσεις καί ἀνησυχίας.

Ἐκφράζομεν τήν εἰλικρινῆ καί σταθεράν ἀποφασιστικότητά μας, ὑπακούοντες εἰς τό θέλημα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά ἐντείνωμεν τάς προσπαθείας μας διά τήν προώθησιν τῆς πλήρους ἑνότητος ὅλων τῶν Χριστιανῶν καί, ὑπεράνω ὅλων, μεταξύ τῶν Καθολικῶν καί τῶν Ὀρθοδόξων. Ὡσαύτως, προτιθέμεθα νά στηρίξωμεν τόν θεολογικόν διάλογον, ὁ ὁποῖος ἤρχισεν ἀκριβῶς πρό τριάκοντα πέντε ἐτῶν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου καί τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β’ ἐδῶ εἰς τό Φανάριον, καί ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται κατ’ αὐτάς μέ τά πλέον δύσκολα ζητήματα, τά ὁποῖα ἐσημάδευσαν τήν ἱστορίαν τῶν διαιρέσεών μας καί ἀπαιτοῦν προσεκτικήν καί λεπτομερῆ μελέτην. Πρός τόν σκοπόν αὐτόν παρέχομεν τήν διαβεβαίωσιν τῆς διαπύρου προσευχῆς μας ὡς Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, ζητοῦντες ἀπό τούς πιστούς μας νά ἑνώσουν τάς προσευχάς των μέ τάς ἰδικάς μας «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ» (Ἰω. ιζ΄, 21).

Ἐκφράζομεν τήν κοινήν ἡμῶν ἀνησυχίαν διά τήν τρέχουσαν κατάστασιν εἰς τό Ἰράκ, τήν Συρίαν καί ὅλην τήν Μέσην Ἀνατολήν. Εἴμεθα ἡνωμένοι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ μας διά εἰρήνην καί σταθερότητα καί εἰς τήν θέλησιν νά προωθήσωμεν τήν ὑπέρβασιν τῶν συγκρούσεων διά τοῦ διαλόγου καί τῆς καταλλαγῆς. Ἐνῷ ἀναγνωρίζομεν τάς προσπαθείας, αἱ ὁποῖαι ἤδη καταβάλλονται πρός προσφοράν βοηθείας εἰς τήν περιοχήν, συγχρόνως καλοῦμεν ὅλους ὅσοι ἔχουν εὐθύνην διά τάς τύχας τῶν λαῶν νά ἐπιτείνουν τήν δέσμευσίν των ἔναντι τῶν κοινοτήτων, αἱ ὁποῖαι ὑποφέρουν, περιλαμβανομένων καί τῶν χριστιανικῶν, καί νά τάς ἐνισχύσουν νά παραμείνουν εἰς τήν χώραν τῆς καταγωγῆς των. Δέν δυνάμεθα νά ἀποδεχθῶμεν μίαν Μέσην Ἀνατολήν χωρίς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ὁμολογοῦν τό Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια. Πολλοί ἀπό τούς άδελφούς καί τάς ἀδελφάς μας διώκονται καί ὑπεχρεώθησαν βιαίως νά ἐγκαταλείψουν τάς ἑστίας των. Φαίνεται ὅτι ἀκόμη καί ἡ ἀξία τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἔχει χαθῆ· τό ἀνθρώπινον πρόσωπον δέν ὑπολογίζεται πλέον καί δύναται νά θυσιασθῇ δι᾿ ἄλλους σκοπούς. Καί, τό τραγικώτερον, πάντα ταῦτα συναντοῦν τήν ἀδιαφορίαν τῶν πολλῶν. Ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἅγιος Παῦλος, «εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη, εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη» (Α’ Κορ. ιβ΄, 26). Τοῦτο ἀποτελεῖ τόν νόμον τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς, καί μέ τήν ἔννοιαν αὐτήν δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι ὑπάρχει ἐπίσης καί ἕνας οἰκουμενισμός τῆς ὀδύνης. Ὅπως ἀκριβῶς τό αἷμα τῶν μαρτύρων ὑπῆρξε τό σπέρμα τῆς δυνάμεως καί ἀναπτύξεως τῆς Ἐκκλησίας, κατά τόν ἴδιον τρόπον ἡ συμμετοχή εἰς τάς καθημερινάς θλίψεις ἠμπορεῖ νά ἀποβῇ ἀποτελεσματικόν ὄργανον ἑνότητος. Ἡ τρομερά κατάστασις τῶν χριστιανῶν καί ὅλων ὅσοι ὑποφέρουν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καλεῖ, ὄχι μόνον εἰς συνεχῆ προσευχήν, ἀλλά καί εἰς τήν κατάλληλον ἀνταπόκρισιν ἐκ μέρους τῆς διεθνοῦς κοινότητος.

Αἱ σοβαραί προκλήσεις, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει ὁ κόσμος εἰς τήν παροῦσαν κατάστασιν, ἀπαιτοῦν τήν ἀλληλεγγύην ὅλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως, καί διά τοῦτο ἀναγνωρίζομεν ὡσαύτως τήν σπουδαιότητα τῆς προωθήσεως ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου μετά τοῦ Ἰσλάμ ἐπί τῇ βάσει ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί φιλίας. Ἐμπνεόμενοι ἀπό κοινάς ἀξίας καί ἐνισχυόμενοι ἀπό γνήσια ἀδελφικά αἰσθήματα, Μουσουλμάνοι καί Χριστιανοί καλοῦνται νά ἐργασθοῦν ἀπό κοινοῦ χάριν τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀξιοπρεπείας καί τῶν δικαιωμάτων κάθε προσώπου, ἰδιαιτέρως εἰς τάς περιοχάς ἐκείνας, ὅπου ἄλλοτε ζοῦσαν ἐπί αἰῶνας μέ εἰρηνικήν συνύπαρξιν, καί ἤδη ὑφίστανται ἀπό κοινοῦ τήν τραγικότητα τῆς φρίκης τοῦ πολέμου. Ἐπί πλέον, ὡς Χριστιανοί Ἡγέται, καλοῦμεν ὅλους τούς θρησκευτικούς ἡγέτας νά ἐπιδιώξουν καί ἐνισχύσουν τόν διαθρησκειακόν διάλογον καί νά καταβάλουν κάθε προσπάθειαν διά τήν οἰκοδόμησιν ἑνός πολιτισμοῦ εἰρήνης καί ἀλληλεγγύης μεταξύ ἀνθρώπων καί λαῶν. Ἐνθυμούμεθα, ἐπίσης, ὅλους τούς λαούς, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονται ἀπό τά δεινά τοῦ πολέμου. Ἰδιαιτέρως προσευχόμεθα διά τήν εἰρήνην εἰς τήν Οὐκρανίαν, χώραν μέ ἀρχαίαν Χριστιανικήν παράδοσιν, καί ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρός ὅλα τά ἐμπλεκόμενα μέρη νά ἀκολουθήσουν τήν ὁδόν τοῦ διαλόγου καί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου πρός τόν σκοπόν τοῦ τερματισμοῦ τῶν συγκρούσεων, ὁ ὁποῖος θά ἐπιτρέψῃ εἰς ὅλους τούς Οὐκρανούς νά ζήσουν μέ ἁρμονίαν.

Ἡ σκέψις μας στρέφεται πρός ὅλους τούς πιστούς τῶν Ἐκκλησιῶν μας ἀνά τόν κόσμον, τούς ὁποίους χαιρετοῦμεν παραθέτοντες αὐτούς εἰς τόν Σωτῆρα μας Χριστόν, ὥστε νά εἶναι ἀκάματοι μάρτυρες τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὑψώνομεν τήν διάπυρον προσευχήν μας πρός τόν Κύριον ὅπως χαρίσῃ τήν δωρεάν τῆς εἰρήνης ἐν ἀγάπῃ καί ἑνότητι εἰς ὅλην τήν ἀνθρωπίνην οἰκογένειαν.

«Αὐτός δέ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τήν εἰρήνην διά παντός ἐν παντί τρόπῳ. Ὁ Κύριος μετά πάντων ὑμῶν» (Β’ Θεσσ. γ΄, 16).

Ἐκ Φαναρίου, 30 Νοεμβρίου 2014.

(ΠΗΓΗ : http://www.amen.gr)

4) 30-11-2014 : Τό χρονικό τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ Α. ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 

 ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

Α. Ἁγιότης, ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀφίχθη τό Σάββατον, 29ην Νοεμβρίου, εἰς τήν Πόλιν, ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς ὁποίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ὑπεδέχθη Αὐτόν συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί τοῦ Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου. 

Τήν συνοδείαν τοῦ Πάπα ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι κ. Pietro Parolin, Πρωθυπουργός τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ, κ. Leonardo Sandri, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, καί κ. Kurt Koch, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Giovanni Angelo Becciu, Βοηθός παρά τῇ Πρωθυπουργίᾳ, ὡς καί ἕτεροι ὑψηλόβαθμοι κληρικοί καί λαϊκοί, στελέχη τοῦ Βατικανοῦ. 

Τό ἀπόγευμα, ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβη εἰς τόν ἐν Harbiye ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Φραγκίσκου τελεσθεῖσαν θείαν λειτουργίαν ἐκ τιμητικῆς θέσεως. 

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή καί Δοξολογία ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ 

Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἡ Α. Ἁγιότης ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, μετά τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, ἀφίχθη εἰς τά Πατριαρχεῖα περί ὥραν 6:00 μ. μ.. 

Εἰς τήν εἴσοδον τῶν Πατριαρχείων ὑπεδέχθησαν Αὐτόν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ὑπεδέχθη Αὐτόν εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, περιστοιχιζόμενος ὑπό τῶν Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν παρακειμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν κωδώνων κρουομένων πανηγυρικῶς. Ἐκεῖθεν δέ οἱ δύο Προκαθήμενοι, προσκυνήσαντες εἰς τόν νάρθηκα, εἰσῆλθον ὁμοῦ εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἔνθα κατέλαβον τάς θέσεις Των. Ἀκολούθως ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπί τῇ ἀφίξει τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου. 

Εἰς τήν ἐπίσημον ταύτην τελετήν ἐκτός τῆς συνοδείας τοῦ Πάπα παρέστησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς, ἅπαντες οἱ ἐνταῦθα Ἱεράρχαι τοῦ Θρόνου καθώς καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ἐκπροσωπῶν τήν Ἐκκλησίαν Κύπρου, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί οἱ Γεν. Πρόξενοι ἐνταῦθα, κ. Ernesto Pfirter, τῆς Ἀργεντινῆς, κ. Luiz Henrique Pareira Da Fonseca, τῆς Βραζιλίας, κυρία Federica Ferrari Bravo, τῆς Ἰταλίας, κυρία Jutta Wolke, τῆς Γερμανίας, κ. Irakli Asashvili, τῆς Γεωργίας, κ. Tamás Torma, τῆς Οὑγγαρίας, κ. James Geary, τῆς Ἰρλανδίας, κ. Reuben Gauci, τῆς Μάλτας, κ. Veaceslav Filip, τῆς Μολδαβίας, κ. Shai Cohen, τοῦ Ἰσραήλ, κ. Leigh Turner,τῆς Μ. Βρεταννίας, κ. Robert Schuddeboom, τῆς Ὁλλανδίας, κ. Grzegorz Michalski, τῆς Πολωνίας, κυρία Adriana Octavia Ciamba, τῆς Ρουμανίας, κ. Alexey Erkhov, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, κ. Zoran Marković, τῆς Σερβίας, κ. Andrej Ferčej, τῆς Σλοβενίας, κ. Jozef Šesták, τῆς Σλοβακίας, κ. Pablo Benavides Orgaz, τῆς Ἱσπανίας, κ. Jens Odlander, τῆς Σουηδίας, κυρία Monika Schmutz Kirgöz, τῆς Ἑλβετίας, κ. Serhii Kravchenko, τῆς Οὐκρανίας, κ. Charles F. Hunter, τῶν Η.Π.Α., κυρία Christine Wendl, τῆς Αὐστρίας, κ. Lino Strangis, τῆς Αὐστραλίας, κ. Igor Bely, τῆς Λευκορωσίας, κ. Henri Vantieghem, τοῦ Βελγίου, κ. Angel Angelov, τῆς Βουλγαρίας, κυρία Marta Nakic-Vojnovic,τῆς Κροατίας, κ. Ester Lauferová, τῆς Τσεχίας, καί κυρία Muriel Domenach, τῆς Γαλλίας. 

Ἐπίσης παρέστη ὁ Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἄλλοι ἐπίσημοι, οἱ τά πρῶτα φέροντες τῆς Ὁμογενείας, ἐκπρόσωποι τοῦ παγκοσμίου Τύπου, διεθνῶν εἰδησεογραφικῶν πρακτορείων καί τηλεοπτικῶν σταθμῶν, καί ἄλλων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπερπληρωσάντων τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν. 

Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τόν Πάπαν, καλωσορίσας ἀδελφικῶς Αὐτόν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀπήντησε δέ Οὖτος καταλλήλως

Ἡ τελετή ἔληξε διά τῶν ψαλέντων Πολυχρονίων τῶν δύο Προκαθημένων, ἐν συνεχείᾳ δέ Οὗτοι ἀνῆλθον εἰς τήν αἰθουσαν τοῦ Θρόνου ἔνθα ἐγένετο ἡ παρουσίασις τῆς Ἱεραρχίας εἰς τήν Α. Ἁγιότητα, καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τό Πατριαρχικόν Γραφεῖον εἶχον κατ᾿ ἰδίαν συνομιλίαν. Ἐν τέλει ἡ Α. Ἁγιότης ὑπέγραψεν εἰς τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν. 

Τόν Πάπαν ἀναχωροῦντα συνώδευσεν ὁ Πατριάρχης ἔως τῆς ἐξόδου τῶν Πατριαρχείων. 

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά τῆς δεούσης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί λαμπρότητος ἑώρτασε τήν ἱεράν Μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τῇ παρουσίᾳ τοῦ ἐπί τούτῳ ἐλθόντος Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 29ης τ.μ., ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 30ήν λ. μ. Νοεμβρίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σικάγου κ. Ἰακώβου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Βοστώνης κ. Μεθοδίου, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 

Κατά τήν ἄφιξιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἐν τῇ εἰσόδῳ ὑπεδέχθησαν Αὐτόν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὡς καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, οἵτινες καί ὡδήγησαν Αὐτόν εἰς τό Ἀντίθρονον, ἔναντι τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, ἔνθεν καί παρηκολούθησε τήν Θείαν Λειτουργίαν. 

Κατά τό «ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους» ὁ Πάπας κατῆλθε τοῦ Ἀντιθρόνου καί ὁ Πατριάρχης ἐξῆλθε τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί ἀντήλλαξαν τόν ἀσπασμόν τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης. 

Ἡ Α. Ἁγιότης ὁ Πάπας, ἀπήγγειλε τήν Κυριακήν προσευχήν Λατινιστί. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος. 

Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Πανοσιολ. κ. Tatul Anuşyan, ἐκ μέρους τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filuksinus-Yusuf Çetin, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre, ὁ Αἰδεσιμολ. Χωρεπίσκοπος τῶν Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, ὁ Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἐκπροσωπῶν αὐτήν, καί Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ. Κυριακός Λουκάκης, τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις ἐν Ἀγκύρᾳ κ. Juan José Arcuri, τῆς Ἀργεντινῆς, κ. Gianpaolo Scarante, τῆς Ἰταλίας, κ. Eberhard Pohl, τῆς Γερμανίας, κ. Irakli Koplatadze, τῆς Γεωργίας, κ. Gábor Kiss, τῆς Οὑγγαρίας, κ. Ken Thompson, τῆς Ἰρλανδίας, κ. Yosef Levi-Sfari, τοῦ Ἰσραήλ, κ. Ron Keller, τῆς Ὁλλανδίας, κ. Mieczyslaw Cieniuch, τῆς Πολωνίας, κ. Radu Onofrei, τῆς Ρουμανίας, κ. Karlov Andrey Gennadyevich, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, κ. Danilo Vučetić, τῆς Σερβίας, κ. Milan Zachar, τῆς Σλοβακίας, κ. Rafael Mendívil, τῆς Ἱσπανίας, κ. Lars Wahlund, τῆς Σουηδίας, κ. Sergiy Korsunsky, τῆς Οὐκρανίας, κ. Klaus Wölfer, τῆς Αὐστρίας, κ. James Larsen, τῆς Αὐστραλίας, κ. Andrei V. Savinykh, τῆς Λευκορωσίας, κ. Marc Trenteseau, τοῦ Βελγίου, κ. Krasimir Tulechki, τῆς Βουλγαρίας, κ. Dražen Hrastié, τῆς Κροατίας, κ. Martin Lubojacky, τῆς Τσεχίας, κ. Ruben Madsen, τῆς Δανίας, κ. Fernando Varela Palma, τῆς Χιλῆς, κ. John Holmes, τοῦ Καναδᾶ, κ. Miko Haljas, τῆς Ἐσθονίας, κυρία Nina Vaskunlahti, τῆς Φιλλανδίας, κ. Laurent Bili, τῆς Γαλλίας, κ. Gran Taskovski, τῶν Σκοπίων, κ. Igor Bolboceanu, τῆς Μολδαβίας, κ. Jonathan Curr, τῆς Νέας Ζηλανδίας, καί ἡ κυρία Janet Douglas, ἐκ τῆς Πρεσβείας τῆς Μ. Βρεταννίας. 

Παρέστησαν ἐπίσης Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, ἐκπρόσωποι τοῦ Τύπου, διεθνῶν εἰδησεογραφικῶν πρακτορείων καί τηλεοπτικῶν σταθμῶν, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Πάπα προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις καί ἐν κατακλεῖδι ἐψάλησαν τά Πολυχρόνια τῶν δύο Προκαθημένων, οἱ Ὁποῖοι ἀντήλλαξαν ἀσπασμόν ἀγάπης καί εἰρήνης. 

Ἀκολούθως, ἐξῆλθον ἐν πομπῇ ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, προπορευομένων τῶν Συνοδικῶν καί λοιπῶν Ἱεραρχῶν, τῆς συνοδείας τοῦ Πάπα καί τοῦ λοιποῦ Κλήρου, καί ἀνελθόντες εἰς τόν ἐξώστην τῆς Ἀρχιγραμματείας ηὐλόγησαν τούς ἐν τῷ αὐλογύρῳ πιστούς οἵτινες ἐχειροκρότουν καί ἐπευφήμουν Αὐτούς. 

Ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὑπεγράφη ἐν συνεχείᾳ ἡ Κοινή Διακήρυξις τῶν δύο Προκαθημένων ἐνώπιον τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως. 

Ἀκολούθως παρετέθη ἐπίσημον ἄριστον ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ πρός τιμήν τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, εἰς ὅ παρεκάθησαν οἱ συνοδεύοντες Αὐτόν Καρδινάλιοι, Ἐπίσκοποι, καί ἄλλοι κληρικοί, Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὁ Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 

Οὕτως ἔληξεν ἡ ἱστορική πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα, προπεμφθέντος ἐκ τῶν Πατριαρχείων ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, μετά πάσης τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος. 

Τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ προέπεμψε τόν ὑψηλόν Ἐπισκέπτην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐκ τῆς αἰθούσης ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πόλεως, ἐκφράσαντα τήν βαθεῖαν χαράν καί ἱκανοποίησίν Του διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν πρός Αὐτόν τιμήν.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

5) 11-12-2014 : Ἀλήθεια πιστεύει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πώς θά μεταστραφεῖ ὁ Πάπας, παρακολουθώντας τήν Ὀρθόδοξη Θεία Λειτουργία;

Ἕνα περίεργο μήνυμα ἔστειλε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, μιλώντας στήν Γενική Ἱερατική Σύναξη στήν Κέρκυρα στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Ἱδρύματος Χρονίως Πασχόντων «Ἡ Πλατυτέρα». Ὁ κ. Βαρθολομαῖος προφανῶς ἐμμέσως, ἀναφερόμενος στά συλλείτουργα μέ τόν Πάπα, εἶπε πώς πολλοί μή Ὀρθόδοξοι ἦρθαν στήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ παρακολούθησαν τήν ὀρθή Θεία Λειτουργία. Σέ ἄλλο σημεῖο δέ ζήτησε ἀπό τούς παρευρισκομένους ἱερωμένους νά μήν μπλέκουν τήν Ἐκκλησία μέ τούς φορεῖς της! 

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, ἄν εἰλικρινά πιστεύει πώς, παρακολουθώντας ὁ Πάπας τήν Ὀρθόδοξη Θεία Λειτουργία, μπορεῖ νά μεταστραφεῖ…

Συγκεκριμένα ἀνέφερε : 

«Ἐπιθυμοῦμεν νά παρακαλέσωμεν ἅπαντας ὅπως, ἀναγνωρίζοντες τήν μεγίστην ἱεραποστολικήν χροιάν τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας ἀκολουθιῶν καί δή τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐπιμείνητε εἰς τήν ὅσον  ἔνεστι καλλιτέραν ἐπιτέλεσίν των, καθόσον εἴμεθα γνῶσται πόσοι μή Ὀρθόδοξοι ἐπηρεάσθησαν καί ἐπηρεάζονται ἐκ τῆς παρακολουθήσεως μιᾶς ἀνυποψιάστως ὀρθῶς τελεσθείσης ἀκολουθίας, τήν ὁποίαν παρηκολούθησαν, καί ἐκ τούτου προεχώρησαν εἰς τήν ἀνακάλυψιν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τελικῶς προσεχώρησαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Διακονοῦντες ὡς Κληρικοί εἰς τήν τοσοῦτον τουριστικήν περιοχήν τῆς εὐλογημένης νήσου Κερκύρας, ἀσφαλῶς θά ἔχετε πολλάκις συναναστραφῆ μετά συνανθρώπων μας ἀνατεθραμμένων δι᾿ ἑτέρων θρησκευτικῶν δοξασιῶν ἡ ἀχρωματίστων θρησκευτικῶς. Ὡς παράλυτοι τοῦ Εὐαγγελίου ἀναμένουν, ἀκόμη καί ἀσυνειδήτως, τήν εὐλογημένην στιγμήν νά τύχουν τῆς ἐλπιζομένης πνευματικῆς ἀνορθώσεώς των, νά ἀποβάλουν τήν περί τοῦ Θεοῦ ἄγνοιαν καί νά ἀγκυροβολήσουν εἰς τόν ἀπάνεμον καί εἰρηνοφόρον λιμένα τῆς Μητρός Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Ἐνῶ σέ ἄλλο σημεῖο σημείωσε : 

«Ἴσως ἐνίοτε νά διεπιστώσατε πράγματα καί γεγονότα μή ἁρμόζοντα εἰς τήν αὐλήν τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἐψυχράνθη πώς ὁ ζῆλος σας. Ὅμως, πρός Θεοῦ, μή εἰσέλθητε εἰς τόν συνήθη πειρασμόν τῶν πολλῶν, νά συγχέητε δηλαδή τόν ἱερώτατον θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας μέ τούς φορεῖς του. Ἕκαστος θά δώσωμεν λόγον εἰς τόν Δίκαιον Κριτήν διά τάς προσωπικάς μας καί μόνον πράξεις καί ἐνεργείας, αἱ ὁποῖαι ἅπασαι εἶναι καταγεγραμμέναι εἰς τό «βιβλίον τῆς ζωῆς». Διά τοῦτο ἄς διατηρῶμεν τήν πιστότητα εἰς τήν Θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί, ὅταν ὁ πονηρός ἐμβάλλη πειρασμούς καί ἐμπόδια, ἄς τόν ἀντικρούωμεν μέ τήν συγκινητικήν ἀπάντησιν τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου : «Κύριε, πρός τίνα ἀπελευσόμεθα; ρήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις» (Ιωάν. ς΄ 68-69)! Ἡμεῖς θά σέ ἀκολουθήσωμεν, ἐάν χρειασθῆ, μέχρι καί του Σταυροῦ»!

Τέλος, συνέστησε τήν προσοχή στό ζήτημα τῶν νέων καί ἰδιαίτερα στό θέμα τοῦ διαδικτύου, διότι, ὅπως εἶπε, μπορεῖ νά γίνει ἐθισμός.

(ΠΗΓΗ : http://www.agioritikovima.gr)

6) 04-12-2014 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σέ ἐκδήλωση Κωνσταντινοπολιτῶν στή Γενεύη

Παρουσιάστηκε τό βιβλίο του, «Συνάντηση μέ τό Μυστήριο», πού ἐκδόθηκε στή Γαλλική γλώσσα, στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Π.Σ.Ε.

Στά πλαίσια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στό ἐν Γενεύη «Εὐρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν» (CERN), ὁ Σύλλογος Ἑλλήνων ἐκ Κωνσταντινουπόλεως στήν Ἑλβετία, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου 2014, διοργάνωσε μιά σεμνή τελετή παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου τοῦ Πατριάρχου, «Συνάντηση μέ τό Μυστήριο», ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς πρόσφατης κυκλοφορίας του στήν Γαλλική, ἀπό τόν Παρισινό Ἐκδοτικό Οἶκο Cerf.

Ἡ βιβλιοπαρουσίαση πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.) καί ὑπό τήν σκέπη τῆς Μόνιμης Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στόν Ὀργανισμό αὐτό, ἡ ὁποία καί στεγάζει τήν ἔδρα τοῦ Συλλόγου.

Τόν Πατριάρχη, τόν ὁποῖο συνώδευαν ὁ Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου Ἰωάννης, ὁ Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων Θεόδωρος καί ὁ κ. Χρυσοβαλάντης Τσαβίδης, καλωσόρισε πρῶτα ὁ ἐκ Πριγκήπου ἕλκων τήν καταγωγή κ. Γεώργιος Λαιμόπουλος, Ἀναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς τοῦ Π.Σ.Ε. καί Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος σ΄αὐτό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στή συνέχεια δέ ἡ Φαναριωτικῶν καταβολῶν Πολίτισσα δεύτερης γενιᾶς Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου, κυρία Δομινίκη Μοράμπιτο.

Ἀκολούθως, καί μέ συντονιστή τόν Πικριδιώτη π. Γεώργιο Τσέτση, ἔγινε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Πατριάρχου ἀπό δύο ὁμιλητές. Ἀπό τόν ἐκπονήσαντα τήν γαλλική μετάφραση τοῦ βιβλίου (ἀπό τό ἀγγλικό πρωτότυπο), Ἀρχιεπίσκοπο Τελμησοῦ Ἰώβ, Πατριαρχικό Ἔξαρχο τῶν Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως στή Δυτική Εὐρώπη, καί τήν ἐκ Φερίκιοϊ ὁρμωμένη κυρία Ρέα Πουρνάρα-Ξενιάδου. Οἱ ὡς ἄνω, ἀναλύοντας ὁ καθείς μέ τήν δική του εὐαισθησία καί γλαφυρότητα τό βιβλίο, συνετέλεσαν ὅπως τό ἀκροατήριο ἐξοικειωθεῖ κάπως μέ τόν τρόπο σκέψεως τοῦ Πατριάρχου, λαμβάνοντας συνάμα μιά γεύση τοῦ πολυδιάστατου Θεολογικοῦ, ποιμαντικοῦ, κοινωνικοῦ καί πολιτισμικοῦ Του ἔργου.

Ὁ Πατριάρχης, χαιρετίζοντας μέ πολλή πατρική ἀγάπη τά μέλη τοῦ Συλλόγου, μετέφερε σ΄αὐτούς τήν εὐλογία τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τήν χάριν τῶν ἁγίων καί τῶν ἁγιασμάτων της. «Μεταφέρομεν», εἶπε, «τόν παλμόν τῆς καρδίας τῆς Πόλεως τοῦ Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος παλμός, παρά τάς ἱστορικάς καί τάς ἀναγκαστικάς μεταβολάς, τάς ὁποίας ὑπέστη, παραμένει ὁ ἴδιος μέχρι τῆς σήμερον. Διότι, ἡ ἱστορία δέν δύναται νά διαγραφῆ. Διότι, ἡ παρουσία τῆς Ρωμηοσύνης, ἡ ἀρχοντιά καί ὁ πολιτισμός τοῦ Γένους μας δέν εἶναι δυνατόν νά ἐξαλειφθοῦν, νά ἐξαφανισθοῦν ἀπό τόν τόπον καί ἀπό τήν κοιτίδα της». Καί συνέχισε, ἐκφράζοντας τήν χαρά καί τά συγχαρητήριά του «διά τήν ἵδρυσιν τοῦ Συλλόγου σας, τόν ὁποῖον συνεπήξατε, διά νά συντηρῆτε ζῶντα τόν σύνδεσμον μέ τήν πατρίδα σας καί μεταξύ σας· διά νά συντηρῆτε τάς παραδόσεις καί νά μεταδίδετε αὐτάς καί εἰς τά τέκνα σας, διά νά προασπίζεσθε τά δίκαια τῆς Ὁμογενείας, τά δίκαια τῶν πατέρων μας καί πατέρων σας, τά δίκαια τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Διά νά αἰσθάνεσθε ὅτι, ἄν καί εὑρίσκεσθε μακράν τῆς Πόλεως, εὑρίσκεσθε καί ἐκεῖ, ὅπως καί ἐδῶ, ἀεί παρόντες εἰς τήν Πόλιν, ἀεί παρόντες εἰς τήν καρδίαν τῶν ἐναπομεινάντων πατέρων καί ἀδελφῶν σας, εἰς τήν καρδίαν καί τήν προσευχήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς τήν ἀγάπην μας».

Στήν τελετή παρέστησαν ὁ Μητροπολίτης Ἑλβετίας Ἱερεμίας, ὁ Βοηθός του Ἐπίσκοπος Λαμψάκου Μακάριος καί ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεως Ἑλβετίας, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στή Γενεύη κ. Ἄγγελος Υψηλάντης, ὁ Νούντσιος τῆς Ἁγίας Ἔδρας στόν ΟΗΕ MgrSilvanoTomasi, ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας Γενεύης Βατραμπέτ GoossanAljanian, Ὀφφικιάλοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὁ Κοσμήτωρ τοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξων Ματαπτυχιακῶν Σπουδῶν τοῦ Σαμπεζύ, καθηγητής Βλάσιος Φειδάς, φοιτητές τοῦ Ἰνστιτούτου αὐτοῦ, ἐπιτελικά στελέχη τοῦ Π.Σ.Ε., ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Δρ Cornelio Sommaruga, ὁ Ὁμότιμος καθηγητής τῆς Έδρας  Νεοελληνικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Γενεύης κ. Bertrand Bouvier, μέλη τῆς Ἑλληνορθοδόξου καί τῆς Γαλλοφώνου Ἐνορίας Γενεύης, ὁ Χαλκινός Ἀντιπρόεδρος τῆς ΟΙΟΜΚΩ καί μέλος του Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου κ. Νικόλαος Ἀναγνωστόπουλος καί πολλοί λάτρεις τῆς Κωνσταντινούπολης καί φίλοι τοῦ Πατριαρχείου.

Τήν τελετή βιβλιοπαρουσιάσεως ἀκολούθησε δεῖπνο, πού παρέθεσε ὁ Σύλλογος πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, στό ὁποῖο, μαζί μέ τούς προαναφερθέντες ἐπίσημους Κληρικούς καί τόν Γενικό Πρόξενο, παρεκάθησαν καί ὁ Κωνσταντινουπολίτης τήν καταγωγή Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος στούς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς τῆς Γενεύης, Πρέσβυς κ. Ἀλέξης Ἀλεξανδρής μετά τῆς ἐπίσης Κωνσταντινουπολίτισσας συζύγου του κυρίας Ἔφης, ὅπως καί τά μέλη τοῦ Συλλόγου. 

(ΠΗΓΗ : https://www.exapsalmos.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Σχετικά άρθρα

Ο Πατριαρχικός Ναός στο Φανάρι κέντρο αντικανονικών συμπροσευχών μετά αιρετικών επισκόπων

Λουθηρανός αρχιεπίσκοπος «εκκλησιάστηκε» σε Θεία Λειτουργία, Παπικός επίσκοπος παρέστη στο Μ. Εσπερινό για την εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα

Τραγικοί υμνητές του Καζαντζάκη

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρών σε εκδήλωση τιμής του Κρητικού συγγραφέα Το να προβάλλουν και να τιμούν τον Καζαντζάκη λογοτέχνες, φιλόλογοι, και γραμματιζούμενοι λογής λογής, είναι ένα αναπόφευκτο...

Συναντήθηκαν οι παγκόσμιοι Άρχοντες του Οικουμενικού θρόνου στην Αθήνα και άφησαν πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Προβλημάτισε δυσάρεστα η επιλογή της 29ης Μαΐου, ημέρας μνήμης της Άλωση της Πόλης, για την σύγκλιση της 1ης Συνόδου Κορυφής των Παγκόσμιων Αρχόντων

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.