Επικαιρότητα

Βλασφημούν το Χριστό οι “αδελφοί” των Ισλαμιστών

εικόνα άρθρου: Βλασφημούν το Χριστό οι “αδελφοί” των Ισλαμιστών

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ἀπομακρυνθεῖτε ἀπό κοντά τους, ὅπως φεύγετε μακριά ἀπό μία ὀχιά (Ἅγιος Νεκτάριος ὁ θαυματουργός)

Διακατεχόμενοι ἀπό πνεῦμα Πύθωνος, ὁρμώμενοι ἀπό τό πνεῦμα τῆς Κόλασης, ἀγνωστικιστές κατά βάση, ἐμφοροῦνται ἀπό αἰσθήματα μίσους κατά τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων μας. Οἱ πνευματικοί τῆς Ἐκκλησίας ἔχουμε συναντήσει στή ζωή μας τό δαιμόνιο τῆς βλασφημίας καί ἔχουμε παλέψει μαζί του. Γιά τούς βλάσφημους μιλοῦσε μέ παρρησία ὁ μαρτυρικός Ἅγιος τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ὁ Ἰσαπόστολος καί Προφήτης, Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός, πού τό διάβολο τῆς βλασφημίας τόν συνάντησε στούς Ἑβραίους, πού μισοῦν τό Χριστό μας καί ζητοῦν μέ μανία νά τόν ξανασταυρώσουν[1]. Δέ μιλοῦσε ἀπό ἐμπάθεια γι αὐτούς, ἀλλά ἀπό λύπηση. Ἔβλεπε τήν Κόλαση πού ἄνοιγε μπροστά τους καί τούς ταρακουνοῦσε μέ τά λόγια του, νά τούς φέρει σέ συναίσθηση.

Τέτοιους ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ τούς συναντᾶμε στίς μέρες μας καί στό χῶρο τῶν ἀναρχικῶν. Ὁρισμένοι ἀπό αὐτούς ἔχουν ἐπιδοθεῖ σέ συστηματική βλασφημία κατά τοῦ ἱερῶν καί ὁσίων τῆς Πίστης μας, μέ πράξης βεβήλωσης πού μόνο βάρβαροι στήν ἱστορία εἶχαν ἐπιδοθεῖ. Ἐμπνεόμενοι ἀπό τίς ἀρχές τους περί τῆς ἄρσης τῶν παραδεδομένων ἀρχῶν καί ἀληθειῶν[2], σέ συνδυασμό μέ τό νέο ποινικό κώδικα πού καταργεῖ τά ἀδικήματα τῆς βλασφημίας καί τῆς περιύβρισης νεκροῦ[3], δείχνουν τή μανία καί τό μίσος ἀπέναντι στόν Ἰησοῦ. Λένε πώς τήν ἴδια ἀποστροφή αἰσθάνονται γιά ὅλες τίς θρησκεῖες ἀλλά δέν τολμοῦν νά συμπεριφερθοῦν τό ἴδιο στά σεβάσματα τοῦ Ἰσλάμ… Μάλιστα αἰσθάνονται ἀδέλφια μέ τούς μωαμεθανούς καί καμιά ὀργή ἤ μίσος δέ φανερώνουν γιά τήν πίστη ἐκείνων! Εἶναι ὑποκριτές πού ἔχουν ἕνα σκοπό. Νά ὑπακούσουν στό διάολο, πού τόν ὑπηρετοῦν ὡς ἄβουλοι ὑποτακτικοί του, ἐνάντια στήν μόνη Πίστη πού σώζει, τήν Ὀρθοδοξία.

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας θεωροῦν τό βλάσφημο χειρότερο καί ἀπό τό δαίμονα, γιατί ὁ Σατανᾶς ἀκούγοντας τό ὄνομα, τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα, τό θεῖο ὄνομα τοῦ Θεοῦ, φρίττει καί τρέμει. Δέν μπορεῖ νά ξεστομίσει βλασφημία. Πείθει ὅμως τόν ἄνθρωπο νά διαπράξει αὐτή τή βαρύτατη ἁμαρτία.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ θαυματουργός τονίζει: «… λέγει ὁ Κύριος, αὐτός πού ὀργίζεται κατά τοῦ πλησίον του εἶναι ἔνοχος στή γέενα τοῦ πυρός… ἐάν τέτοια εὐθύνη ἔχει ὁ κατά τοῦ πλησίον ὀργισθείς, ποιά εὐθύνη θά ἔχει ὁ κατά τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας βλασφημῶν; …Σᾶς παρακαλῶ νά βοηθήσετε τούς βλάσφημους νά μετανοήσουν, νά πλησιάσουν στό ἱερό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης καί νά ζητήσουν τό ἔλεος καί τή συγνώμη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί νά σταματήσουν τό βρώμικο αὐτό πάθος, διαφορετικά ἀπομακρυνθεῖτε ἀπό κοντά τους, ὅπως φεύγετε μακριά ἀπό μία ὀχιά, μήπως καί διορθωθοῦν, πράγμα πού εὔχομαι».


[1] Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, ΔΙΔΑΧΗ 4η:

Μή δυνάμενοι οἱ Ἑβραῖοι νά μετασταυρώσουν τόν Χριστόν, κάθε Μεγάλην Παρασκευήν τόν κάνουν ἀπό κερί καί τόν σταυρώνουν, καί ὕστερα τόν καίουν• ἤ παίρνουν ἕνα ἀρνί καί τό κτυποῦν μέ τά μαχαίρια καί τό σταυρώνουν ἀντί τοῦ Χριστοῦ. Ἀκούετε κακίαν τῶν Ἑβραίων καί τοῦ διαβόλου; Καθώς γεννηθῆ τό Ἐβραιόπαιδον, ἀντί νά τό μαθαίνουν νά προσκυνῆ τόν Θεόν, οἱ Ἑβραῖοι, παρακινούμενοι ἀπό τόν πατέρα των τόν διάβολον, εὐθύς ὁπού γεννηθῆ, τό μαθαίνουν νά βλασφημᾶ καί νά ἀναθεματίζη τόν Χριστόν μας καί τήν Παναγίαν μας• καί ἐξοδεύουν πενήντα, ἑκατόν πουγγία νά εὕρουν κανένα χριστιανόπουλο νά τό σφάξουν, νά πάρουν τό αἷμα του, καί μέ ἐκεῖνο κοινωνοῦν. Ὁ διάβολος θέλει νά πίνωμεν τό αἷμα τῶν παιδίων, καί ὄχι ὁ Θεός. Ὁ Χριστός μᾶς παραγγέλει νά εὐχώμεθα ὅλον τόν κόσμον. Ὁ Ἑβραῖος, ὅσον καί ἄν εἶναι φίλος σου, πήγαινε, καλημέρισε τον, καί βάλε τό αὐτί σου νά ἀκούσης τί σοῦ λέγει. Ἐσύ τόν εὔχεσαι καί τόν χαιρετᾶς, καί ἐκεῖνος σέ καταρᾶται καί σοῦ λέγει, κακή ἡμέρα σου, διότι ἡ καλή μέρα εἶναι τοῦ Χριστοῦ, καί δέν θέλει οὔτε νά τήν ἀκούση οὔτε νά τήν εἴπη ὁ Ἑβραῖος. Κοίταξε εἰς τό πρόσωπον ἕνα Ἑβραῖο ὅταν γελᾶ• τά δόντια του ἀσπρίζουν, τό πρόσωπόν του εἶναι ὡσάν πανί ἀφωρισμένο, διότι ἔχει τήν κατάραν ἀπό τόν Θεόν, καί δέν γελᾶ ἡ καρδία του. Ἔχει τόν διάβολον μέσα του ὁπού δέν τόν ἀφήνει. Κοίταξε καί ἕνα χριστιανόν εἰς τό πρόσωπον, ἅς εἶναι καί ἁμαρτωλός• λάμπει τό πρόσωπόν του, χύνει ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σφάζει ὁ Ἑβραῖος ἕνα πρόβατον, καί τό μισό τό ἐμπροσθινόν τό κρατεῖ διά λόγου του, καί τό πισινόν τό μπουντζώνει καί τό πωλεῖ εἰς τούς χριστιανούς διά νά τούς μαγαρίση. Καί ἄν σοῦ δώση Ἑβραῖος κρασί ἤ ρακί, εἶναι ἀδύνατον νά μή τό μαγαρίση πρῶτον• καί ἄν δέν προφθάση νά κατουρήση μέσα, θά πτύση. Ὅταν ἀποθάνη κανένας Ἑβραῖος, τόν βάζουν μέσα εἰς ἕνα σκαφίδι μεγάλο καί τόν πλένουν μέ ρακί, καί τοῦ βγάνουν ὅλην του τήν βρῶμα, καί ἐκεῖνο τό ρακί τό φτιάνουν μέ μυριστικά, καί τότε τό πωλοῦν εἰς τούς χριστιανούς εὐθηνότερον, διά νά τούς μαγαρίσουν. Πωλοῦν ψάρια εἰς τήν πόλιν οἱ Ἑβραῖοι; Ἀνοίγουν τό στόμα τοῦ ὀψαρίου καί κατουροῦν μέσα, καί τότε τό πωλοῦν εἰς τούς χριστιανούς.

Ὁ Ἑβραῖος μοῦ λέγει πώς ὁ Χριστός μου εἶναι μπάσταρδος, καί ἡ Παναγία μου πόρνη. Τό Ἅγιον Εὐαγγέλιον λέγει πώς τό ἔγραψεν ὁ διάβολος. Τώρα ἔχω μάτια νά βλέπω Ἑβραῖον; Ἕνας ἄνθρωπος νά μέ ὑβρίση, νά φονεύση τόν πατέρα μου, τήν μητέρα μου, τόν ἀδελφό μου, καί ὕστερα τό μάτι νά μοῦ βγάλη, ἔχω χρέος ὡσάν χριστιανός νά τόν συγχωρήσω. Τό δέ νά ὑβρίση τόν Χριστόν μου τήν Παναγίαν μου, δέν θέλω νά τόν βλέπω. Καί ἡ εὐγένειά σας πῶς σᾶς βαστᾶ ἡ καρδία νά κάνετε πραγματείας μέ τούς Ἑβραίους; Ἐκεῖνος ὁπού συναναστρέφεται μέ τούς Ἑβραίους, ἀγοράζει καί πωλεῖ, τί φανερώνει; Φανερώνει καί λέγει, πώς καλά ἔκαμαν οἱ Ἑβραῖοι καί ἐθανάτωσαν τούς προφήτας καί ὅλους τους διδασκάλους καί ὅλους τους καλούς. Καλά κάμνουν καί μᾶς μαγαρίζουν καί πίνουν τό αἷμα μας.

Ταῦτα διατί σᾶς τά εἶπα, χριστιανοί μου; Ὄχι διά νά φονεύετε τούς Ἑβραίους καί νά τούς κατατρέχετε, ἀλλά διά νά τούς κλαίετε, πῶς ἄφησαν τόν Θεόν καί ἐπῆγαν μέ τόν διάβολον. Σᾶς τά εἶπα νά μετανοήσωμεν ἠμεῖς τώρα ὁπού ἔχομεν καιρόν, διά νά μή τύχη καί μᾶς ὀργισθῆ ὁ Θεός καί μᾶς ἀφήση ἀπό τό χέρι Του καί πάθωμεν καί ἠμεῖς σάν τούς Ἑβραίους καί χειρότερα.

[2] ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ, οἱ βασικές ἀρχές του:

  • Κατάργηση τῶν ὀργάνων καί τῶν μέσων ἐπιβολῆς,
  • Κατάργηση ἰδιωτικῆς ἰδιοκτησίας,
  • Ἐλεύθερα ὀργανωμένη κοινωνική ζωή,
  • Ἀλληλεγγύη,
  • Ἄρση τῶν παραδεδομένων ἀρχῶν καί “ἀληθειῶν”.  

[3] Τί ἄλλαξε πρακτικά ἀπό τήν 1η Ἰουλίου 2019:

Ψηφίστηκε ὁ νέος Ποινικός Κώδικας πού καταργεῖ τά ἀδικήματα τῆς βλασφημίας καί τῆς περιύβρισης νεκροῦ

Ὁμοφώνως ἔγιναν δεκτά ἐπί τῆς ἀρχῆς, ἐπί τῶν ἄρθρων καί στό σύνολό του τά νομοσχέδια τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης γιά τόν νέο Ποινικό Κώδικα καί τόν Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας. Τά νομοσχέδια ὑπερψήφισαν ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί τό Ποτάμι, τά ὁποῖα συμμετεῖχαν στήν συζήτηση καί στήν ψηφοφορία.

Η ΝΔ δέν συμμετέχει στίς κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ὅπως εἶχε προαναγγείλει ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐνῶ τό ΚΙΝΑΛ τό ΚΚΕ καί ἡ ΧΑ κατήγγειλαν τήν διαδικασία καί ἀποχώρησαν τόσο ἀπό τήν συζήτηση ὅσο καί ἀπό τήν ψηφοφορία.Τήν τελευταία στιγμή ἔγιναν τροποποιήσεις πού ἀφοροῦν στό ἔγκλημα τοῦ βιασμοῦ μέσω νομοτεχνικῆς βελτίωσης πού κατέθεσε ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης.

Καμία ἀλλαγή δέν ὑπῆρξε στό ἀρχικό σχέδιο γιά κατάργηση τῶν ἄρθρων 198, 199 καί 201 πού ἀφοροῦν στήν κακόβουλη βλασφημία, τήν καθύβριση θρησκευμάτων καί τήν περιύβριση νεκρῶν παρά τίς ἐκκλήσεις Ἱεραρχῶν καί Θεολόγων. Μέ τήν ὑπερψήφιση τῶν νέων Κωδίκων καταργοῦνται τά τρία αὐτά ἄρθρα τοῦ μέχρι σήμερα ἰσχύοντος Ποινικοῦ Κώδικα. http://katanixi.gr/2019/06/06/ψηφίστηκε-ο-νέος-ποινικός-κώδικας-που/

Ὅπως ἔγραψέ τό lawandorder.gr πλέον, μέ τίς ἀλλαγές αὐτές μπορεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε χωρίς νά κινδυνεύει νά τοῦ ἐπιβληθεῖ κάποια ποινική κύρωση νά:

  • Βρίζει δημόσια καί μέ ὁποιονδήποτε τρόπο τό Θεό,
  • Βλαστημᾶ δημόσια τα θεία,
  • Καθυβρίζει δημόσια καί κακόβουλα μέ ὁποιονδήποτε τρόπο τήν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἤ ἄλλη ἀναγνωρισμένη θρησκεία,
  • Προβαίνει σέ περιύβριση νεκροῦ ἀλλά καί τέφρας νεκροῦ,
  • Προβαίνει σέ περιύβριση τάφου…

Ὑπῆρξαν ἐλάχιστες ἀντιδράσεις ἀπό τή διοικοῦσα Ἐκκλησία:

Περιμέναμε πιό δυναμική παρέμβαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ ὁποία τό πέρασε ἁπλά ἀπό τήν ΔΙΣ καί ἔμεινε ἐκεῖ!… Οἱ ἀλλαγές εἶναι σημαντικές, φέρνουν ἀνακατατάξεις καί πολλοί φοβοῦνται πώς τό πλαίσιο πού θά ἰσχύει θά ἐπιτρέπει μεγαλύτερη ἀνομία πού θά φέρει προβλήματα στήν κοινωνία…

Ἕνα παράδειγμα ἀντίδρασης μητροπολίτου:

7-6-2019. Μητροπολίτης Μάνης γιά νέο Ποινικό Κώδικα:

«Νομικό, ηθικό και πολιτιστικό ολίσθημα». «Ὡς Ἱεράρχης μιᾶς ἱστορικῆς Μητροπόλεως θλίβομαι βαθύτατα γιά τό νομικό, ἠθικό καί κατ’ ἐπέκτασιν πολιτιστικό ὀλίσθημα, τό ὁποῖο ὑφίσταται ἡ χώρα μας μέ τήν ψήφιση τῆς κατάργησης τῶν ἄρθρων 198, 199 καί 201 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα στό Ζ΄ κεφάλαιο «Ἐπιβουλή τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης». Πρόκειται γιά τήν ἀποποινικοποίηση τῆς κακόβουλης βλασφημίας, τῆς καθύβρισης θρησκευμάτων καί τῆς περιύβρισης νεκρῶν. Δἐν εἶναι λογικό καί δίκαιο, ἡ ἀπεμπόλιση τοῦ ἔννομου ἀγαθοῦ της θρησκευτικῆς εἰρήνης, καθ’ ὅτι ἡ σπουδαία νομοθεσία ὑπάρχει ἀκριβῶς γιά τήν ἀνάσχεση ἑνός μελλοντικοῦ κακοῦ».

Σχετικά άρθρα

Η Αγία Οσιομάρτυς Ευδοκία η σαμαρείτιδα [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση Πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της στην αμαρτία και την ακολασία, παρασύροντας με την εκτυφλωτική της ομορφιά πολλούς άνδρες στη αμαρτωλή ζωή, ενώ συγχρόνως...

Πατερικά

23 Φεβ

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες…

Πανηγυρίζει η ασέλγεια γιορτάζει η ακολασία ευφραίνεται η μέ­θη αγάλλεται η τρυφή και η ασωτεία χορεύει ο διάβολος με δέκα μανδύλια.. Τον μισούν αυτόν τον Άγιο οι δαιμονισμένοι οικουμενιστές, που...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.