Συνεργατες

Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (ΙΒ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (ΙΒ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Μέ αὐτό πού ὁ ἄνθρωπος κουβαλᾶ στήν ψυχή του κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου, μέ τοῦτο ἀπέρχεται στήν κρίση τοῦ Θεοῦ» (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΒ΄ Μέρος

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, μᾶς φανερώνει τόν θεάρεστο τρόπο τῆς μετανοίας τῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς κύρια πνευματική βάση ὅλες τίς ἀρετές, καί κυρίως τήν ἀρετή τῆς ταπείνωσης μαζί μέ αὐτή τῆς ἀγάπης.

Ἔτσι ἔχοντας ὡς τελικό προορισμό τήν ἁγιότητα, ἡ ἀφιερωμένη ψυχή στόν Νυμφίο Χριστό, ἀγωνίζεται γιά αὐτό τόν συνετό σκοπό, ὥστε νά εἶναι μία ὁλοκληρωμένη καί καλλιεργημένη “οὐράνια” προσωπικότητα.

Αὐτή εἶναι ἡ σημαντικότερη ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων ἐπιδιώξεων, μέσα ἀπό τό Ἅγιο Μυστήριο τῆς μετανοίας καί τῆς ἐξομολογήσεως.

Ἔτσι παίρνει ἀξία ὁ ἐπιμελημένος κόπος τους, ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, μᾶς λέγει ὅτι: “Καί ἀπ’ ὅλους τούς κόπους πού ὁ ἄνθρωπος καταβάλλει πάνω στή γῆ, ὁ κόπος γιά τήν ψυχή εἶναι ὁ πιό σ υ ν ε τ ό ς. (15)

Γιά τοῦτο, γύρνα στήν προηγούμενη προσπάθειά σου, γύρω ἀπό τήν ψυχή σου καί ξεκίνα πάλι νά ἐξομολογῆσαι…

Πρόσεχε παιδί μου!

Ξεκίνα πάλι νά ἐξομολογῆσαι, διότι οἱ ἁμαρτίες θεριεύουν…

Οἱ ἁμαρτίες θεριεύουν καί πολλαπλασιάζονται μέσα στή μυστικότητα.

Μόλις ὅμως βγοῦν στό φῶς, ξηραίνονται καί πεθαίνουν.

Μήν πεῖς: «δέν ἔχω ἁμαρτίες!».

Διάβασε αὐτό πού λέει ὁ δίκαιος Δαυΐδ στό Ψαλτήρι: «ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου» (Ψαλμός 50, 7).

Μήν πεῖς πάλι: «ἐγώ ἐξομολογοῦμαι τίς ἁμαρτίες μου στόν Ἴδιο τόν Θεό καί δέν χρειάζεται νά ἐξομολογοῦμαι σέ ἀνθρώπους».

Ποιός ἦταν περισσότερο δίκαιος ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο;

Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, αὐτός, εἶχε μία ἁμαρτία πρίν ἀπό τήν ἀποστολική του κλήση, ὡς Σαῦλος.

Καί τήν ἁμαρτία του αὐτή τήν ἐξομολογήθηκε δημόσια, καί ὄχι μόνο μία φορά.

Ἀλλά πολλές φορές, καί ὄχι μονάχα μπροστά σέ πιστούς ἀλλά καί σέ εἰδωλολάτρες.

Γράφει πρός τούς βαπτισμένους Γαλάτες: «ἠκούσατε γάρ τήν ἐμήν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῶ, ὅτι καθ’ ὑπερβολήν ἐδίωκον τήν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καί ἐπόρθουν αὐτήν» (Γαλ. 1, 13).

Τό ἴδιο ἀποκαλύπτει καί μπροστά στόν ἀβάπτιστο βασιλιά Ἀγρίπα.

Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος ἐνεργοῦσε ἔτσι, ἐσύ γιατί νά κρατᾶς τά τραύματα τῆς ψυχῆς σου κρυμμένα;

Γιατί νά ἀφήνεις τά φ ί δ ι α νά π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ο ν τ α ι μέσα στόν κόρφο σου;

Μήπως ἐπειδή κάποιος σέ εἰρωνεύτηκε;

Καί ἄν σέ εἰρωνεύτηκε μία φορά, μήπως θά σέ εἰρωνεύεται αἰώνια;

Προσευχήσου μ υ σ τ ι κ ά γι’ αὐτόν στόν Θεό.

Ἴσως μ ε τ α ν ο ή σ ε ι καί μέ δάκρυα ἐκθέσει τό ἁμάρτημά του.

Τί εἶναι πιό ἀσταθές ἀπό τήν ἀνθρώπινη σκέψη;

Πόσοι καί πόσοι ἄνθρωποι δέν μετανοιώνουν τό βράδυ γιά λόγια πού ξεστόμισαν τήν ἡμέρα;

Γι’ αὐτό, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ψυχή σου, μήν ἀκοῦς τόν καθένα πού σοῦ λέει περιστασιακά κάτι.

Ἀλλά ἄκουε αὐτό πού ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ κηρύττει.

Κάνε συζήτηση μέ πνευματικούς πού ἐξομολογοῦν ἀνθρώπους.

Καί τότε θ’ ἀκούσεις ἀπό ἐκείνους πολλά παραδείγματα, γιά τό πόση ψυχική ἀνακούφιση ἔλαβαν ὅσοι ἀπό καρδιᾶς ἐξομολογήθηκαν.

Δέν εἶναι κανένα παραμύθι…!

Ἀλλά εἶναι ἡ ὠμή ἀλήθεια, ὅτι πολλοί ἑτοιμοθάνατοι, ὄντες σέ πολύωρη ἀγωνία, μπόρεσαν νά ξεψυχήσουν μονάχα τότε, ὅταν ἐξομολογήθηκαν τίς ἁμαρτίες τους στόν ἱερέα.

Θά μποροῦσα καί ἐγώ ὁ ἴδιος νά σοῦ ἀναφέρω κάποια τέτοια παραδείγματα στά ὁποῖα ἤμουν αὐτόπτης μάρτυρας.

Ὁ Θεός μας, εἶναι Θεός ἐλέους καί καλοσύνης, καί θέλει τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Πῶς ὅμως νά σωθεῖ κάποιος ἄνθρωπος, ἄν σ υ ν ε ι δ η τ ά δέν κάνει διάκριση μεταξύ ἁμαρτίας καί δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ;

Ἄν δέν ἀπορρίψει τήν ἁμαρτία καί δέν ἀναγνωρίσει τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ;

Μέ αὐτό πού ὁ ἄνθρωπος κουβαλᾶ στήν ψυχή του κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου, μέ τοῦτο ἀπέρχεται στήν κρίση τοῦ Θεοῦ.

Ἄν αὐτό εἶναι ἁμαρτία, μέ τήν ἁμαρτία, καί ἄν εἶναι δικαιοσύνη, τότε μέ τή δικαιοσύνη.

Ὁ Θεός περιμένει ἀπό κάθε θνητό ἄνθρωπο τή μετάνοια καί ἡ μετάνοια περιλαμβάνει τήν ἐ ξ ο μ ο λ ό γ η σ η τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων.

Καί ἐπειδή κάθε ὥρα καί ἡμέρα, μπορεῖ ὁ ἄγγελος τοῦ θανάτου νά ἔρθει γιά νά παραλάβει τήν ψυχή μας, γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία συνιστᾶ στούς πιστούς, συχνή ἐξομολόγηση καί ἀκόμη συχνότερη Θεία Μετάληψη.

Σάν θαυματουργός καί παντοδύναμος ὁ Κύριος ἐπῆρε πέντε ψωμιά, καί ἔθρεψε μέ αὐτά πέντε χιλιάδες ψυχές! (16)

Ἔτσι καί μέ τό Αἷμα Του.

Μπορεῖ νά θρέψει ψυχικά ἑκατομμύρια πιστῶν!

Αὐτό εἶναι ἡ Θεία Μετάληψη!

Φρόντισε λοιπόν ἐκείνη τήν ἡμέρα, τήν Μεγάλη Παρασκευή νά σταθῆς κάτω ἀπό τόν Σταυρό Του.

Καί παρακάλεσέ Τον.

Νά σέ καθαρίσει καί σένα μέ τό Αἷμα Του.

Καί νά ζωοποιήσει τήν ψυχή σου.

Ὥστε, τήν Ἀνάσταση, νά φωνάζεις καί σύ μαζί μέ τίς ἅγιες μυροφόρες ὅτι Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως.

«Ὁ Θεός παιδί μου, πάντοτε νά σέ φωτίζει καί νά σέ εὐλογεῖ».

Ἄς ἀκούσουμε καί ἐμεῖς σήμερα τά λόγια τῶν γίων μας, τά ὁποῖα ἐκφράζουν σέ ἀπόλυτο βαθμό αὐτό πού ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ κηρύττει πολλούς αἰώνες!

Καί ἄς προσευχόμαστε πάντοτε μέ τήν ἀγαπημένη καί χιλιοειπωμένη εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, πού ἀκούγεται ἀπό τά ἅγια στόματά τους καί ἀντηχεῖ ἀπό τό βάθος τῆς φλογερῆς καί ταπεινῆς καρδιᾶς τους, μέ μία φράση: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ὤ Κύριε, κι’ ἐμένα «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον με καί σῶσον με».

Νά ἔχουμε τίς εὐχές καί τίς πρεσβεῖες ὅλων τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῶν Ἁγίων Μητέρων μας, ἰδιαιτέρως δέ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης Θεοτόκου, τῆς Παναγίας Μητέρας μας.

Ἀμήν, γένοιτο!

  • 15. Ἀπό τό τή μετάνοια.Ἕκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη. Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. https://www.imaik.gr/
  • 16. Οι πληγές του Χριστού. Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Α΄ Μέρος´ô, Δ΄, Ε΄ΣΤ΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄)

Σχετικά άρθρα

Το Τριώδιο κατά τον Όσιο Γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο και το Καρναβάλι κατά τους κανόνες της Εκκλησίας [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. Στεναγμούς προσοίσωμεν, τελωνικούς τῷ Κυρίῳ, καί αὐτῷ προσπέσωμεν, ἁμαρτωλοί ὡς Δεσπότῃ... (Κοντάκιον)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.