Συνεργατες

Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Θ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Θ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθώς καί ὁ Πατήρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί» (Λουκά 6, 36)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Θ΄ Μέρος

Ἐμεῖς οἱ γνήσιοι ὀρθόδοξοι πιστοί ἔχουμε τήν ἐπίγνωση καί γνωρίζουμε πλέον μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς Θείας Χάριτος καί μέσα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πίστη τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό. Ἐπομένως ἐμεῖς γνωρίζουμε ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Κυβερνήτης τῆς οἰκουμένης, γι’ αὐτό καί ὑπακούουμε πάντα στό Νόμο Του καί τηροῦμε τό Θείο Λόγο Του.

Διότι μέ αὐταπάρνηση ὑπηρετοῦμε τήν Ἀλήθεια καί μέ προθυμία τηροῦμε ὅλες τίς Θείες ἐντολές Του. «Καί ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐάν τάς ἐντολάς αὐτοῦ τηρῶμεν. Ὁ λέγων, ἔγνωκα αὐτόν, καί τάς ἐντολάς αὐτοῦ μή τηρῶν, ψεύστης ἐστί, καί ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν· ὅς δ᾿ἄν τηρῇ αὐτοῦ τόν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τετελείωται. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν. Ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει, καθώς ἐκεῖνος περιεπάτησε, καί αὐτός οὕτω περιπατεῖν» (Α΄ Ιωάν. 2, 3-6).

Ἀπό τήν κορυφαία ἀρετή τῆς Θεϊκῆς ἀγάπης Του, κυρίως παρακινούμενοι καί ἐπειδή σέ ἐμᾶς τά ἐκλεκτά καί ἀγαπητά παιδιά Του, «εἶπεν ὁ Κύριος· καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.

Καί εἰ ἀγαπᾶτε τούς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί;

Καί γάρ οἱ ἁμαρτωλοί τούς ἀγαπῶντας αὐτούς ἀγαπῶσι.

Καί ἐάν ἀγαθοποιῆτε τούς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί;

Καί γάρ οἱ ἁμαρτωλοί τό αὐτό ποιοῦσι.

Καί ἐάν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καί γάρ ἁμαρτωλοί ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τά ἴσα.

Πλήν ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν καί ἀγαθοποιεῖτε καί δανείζετε μηδέν ἀπελπίζοντες, καί ἔσται ὁ μισθός ὑμῶν πολύς, καί ἔσεσθε υἱοί ὑψίστου, ὅτι αὐτός χρηστός ἐστιν ἐπί τούς ἀχαρίστους καί πονηρούς.

Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθώς καί ὁ Πατήρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί» (Λουκά 6, 31-36).

Ἀδέλφια μου, ἔτσι καταλήγουμε στήν σημαντική διαπίστωση, ὅτι στήν ἐπίγεια ζωή μας, μποροῦμε νά ζήσουμε μέ τήν χαρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔχοντας τήν «μακάρια χαρμολύπη καί τήν ἁγιασμένη κ α τ ά ν υ ξ η» καί ποτέ, μά ποτέ ἄς μήν παύσουμε νά ἐργαζόμαστε μέσα στήν καθαρή καί ἁγιασμένη ψυχή μας μέ τή νοερά προσευχή.

Ἀλλά ἀδιαλείπτως, ἄς ἐργαζόμαστε ταπεινά μέσα μας μέ τήν καρδιακή εὐχή, ἕως ὅτου νά μᾶς ὑψώσει ἡ Θεία Χάρη ἀπό τοῦτον τόν γήινο κόσμο, πρός τόν ἐπουράνιο καί νά μᾶς παραστήσει καθαρούς καί πάμπλουτους ἀπό τίς ἀρετές, ἔχοντας διατηρήσει ζωντανή καί ἀνόθευτη τήν Πίστη μας πρός τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

Ἀδέλφια μου, ἐμᾶς δέν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἐξωτερική εἰκόνα μας νά εἶναι ἑνός “καθώς πρέπει” ἀνθρώπου. Ἀλλά σέ ὅλους ἐμᾶς πονάει ἡ ψυχή μας, ὥστε νά βιώνουμε τήν Ἀλήθεια, ἀλλά καί νά ὑπηρετοῦμε τήν Ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μας, Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Γι’ αὐτό ἀντιλαμβανόμαστε μέ κάθε ἀκρίβεια τά λόγια τοῦ μακαριστοῦ πατρός Εὐσεβίου Βίττη γιά τήν προσευχή καί τήν ἀγάπη, ἐπειδή αὐτά τά λόγια εἶναι σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων μας.

Καί μέ αὐτά τά ταπεινά, τά ἁπλά, τά ἁγνά καί Θεία λόγια, βιώσαμε κοντά στόν Πνευματικό μας Πατέρα Νικόλαο Μανώλη καί συνεχίζουμε μέ τήν ἴδια ἀγάπη καί μέ θάρρος νά βιώνουμε τήν Ἀληθινή Ὀρθόδοξη Πίστη, ἔχοντας πλέον τίς θερμές πρεσβείες του ἀπό τά ἐπουράνια, γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, μέ τήν «ἐν Χριστῷ καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» ζωή μας.

Ἔτσι, λοιπόν, μόνο ὅταν ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε τά βήματα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων, βλέπουμε ξεκάθαρα μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς ποιός εἶναι ὁ “καθώς πρέπει” ἄνθρωπος καί στή δική μας ἐποχή. Κατανοοῦμε ὅτι: «Ὁ Φαρισαῖος εἶναι ὁ “καθώς πρέπει”νθρωπος. (12)

Καί οἱ “καθώς πρέπει”νθρωποι κάθε ἐποχῆς χουν ἀνάμεσα στίς ἄλλες ὐποχρεώσεις τους κι’ αὐτή νά τηροῦν ὅλους τούς τύπους –πρό πάντων αὐτούς!!!– πού ἐπιβάλλει ἡ κοινωνική συμβίωση.

Κι’ ἄν ἡ κοινωνική ἐτικέττα ἀπαιτεῖ τόν ἐκκλησιασμό, θά πᾶνε, καί θά “προσευχηθοῦν” μαζί μέ ὅλους τούς ἄλλους πιστούς. Ἔτσι αὐτοί… θά φύγουν ἱκανοποιημένοι.

Εἶναι ἐν τάξει!…

Ὁ φορμαλισμός (13) ὅμως “οἶδε τί προσεύξεται”. Γι’ αὐτό καί ἡ προσευχή εἶναι τόσο φτωχή χωρίς ὑπαρξιακή συμμετοχή. Ξένη πρός τήν προσευχή τοῦ Κυρίου στήν Γεσθημανῆ. Γι’ αὐτό δέν εἶναι προσευχή.

Ἀληθινή προσευχή εἶναι αὐτή, πού ἀπευθύνει στό Θεό ὁ Τελώνης.

Ἕνα ἐπεῖγον σῆμα βοήθειας τῆς ψυχῆς πρός τόν “δυνάμενον σώζειν” Κύριον.

Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῶ ἁμαρτωλῶ”.

Χαρακτηριστικό τῆς τελωνιακῆς προσευχῆς εἶναι μιά βαθιά καί συγκινητική συντριβή.

Ἔχει συναρμοσμένα τό ἐσωτερικό καί τό ἐξωτερικό στοιχεῖο σέ μία ἑνότητα. Εἶναι προσευχή καί τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς. Ὅλη ἡ ὕπαρξη ἕως τήν τελευταία της ἵνα προσεύχεται.

Ὁ Τελώνης αἰσθάνεται πραγματικά πόσο ξένος εἶναι πρός τόν ἀληθινό Θεό… Γι’ αὐτό καί μπαίνει ἐκεῖ πού ἡ παρουσία του θεωρεῖται πιό αἰσθητή, μέσα στόν Ἱερό Ναό, μέ δισταγμό, μέ φόβο, μέ δέος, “μακρόθεν ἑστώς”!».

Ὁ τελώνης ὡς μετανοημένος καί ἐνθυμούμενος ὅλες τίς ἁμαρτίες του βιώνει μέσα του τήν «μακάρια χαρμολύπη καί τήν ἁγιασμένη κ α τ ά ν υ ξ η» καί βιάζεται ἡ ψυχή του νά φτάσει μέ τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης, στήν Θεϊκή Ἀγάπη. Ὁ τελώνης ἔχοντας τήν ἀληθινή μετάνοια καί ταπείνωση, μαθητεύει κοντά στόν Κύριο, καί διδάσκεται πῶς θά ἀποκτήσει τήν ἀληθινή ἀγάπη γιά ὅλους.

Ὅμως μέ ποιό τρόπο θά ἔρθει ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε νά ἔχουμε ἀγάπη γιά ὅλους; «Ἀληθινή ἀγάπη γιά ὅλους θ’ ἀποκτήσετε:(14)

-Ἄν τό σκέπτεστε αὐτό τακτικά.

-Ἄν ποτίζετε τήν ψυχή σας μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ.

-Ἄν προσεύχεσθε γιά ὅσους σᾶς ἀγαποῦν καί γιά ὅσους σᾶς λύπησαν καί γιά ὄσους σᾶς ἐχθρεύονται.

-Ἄν προσπαθεῖτε νά συγχωρεῖτε ὅλους ὅσους σἀς βλάπτουν ἤ κακολογοῦν.

-Ἄν κάνετε τό καλό καί σέ ὅσους δέν νιώθετε συμπάθεια.

-Ἄν ἀποφεύγετε τό κουτσομπολιό καί δέν βγάζετε στό φανερό τά ἐλαττώματα καί ὅτι κακό ἔκαναν οἱ ἄλλοι.

-Ἄν φροντίσετε νά θυσιάζετε τήν ἄνεσή σας καί ἄν ἀκόμη εἶσθε κατάκοποι.

-Ἄν μάθετε νά κάνετε εὐχαρίστως κάποιες θυσίες (τῶν λεγομένων) δικαιωμάτων σας ὅπως τήν ἀνάπαυσή σας, τόν ὕπνο σας, τήν ψυχαγωγία σας, τήν εὐχάριστη συνάντησή σας μέ τούς ἀδελφούς σας, γιά νά ἐξυπηρετήσετε κάποιον ὄχι εὐχάριστον ἄνθρωπον, ἴσως ἀπαιτητικόν, ἐγωιστήν ἤ ἀχάριστον (χαρακτήρα).

-Ἄν θά ζητᾶτε τό δῶρο τῆς ἀγάπης ἀπό τόν Κύριον!».

Ἀδέλφια μου, ἄς ζητᾶμε αὐτό τό Θεῖο δῶρο τῆς ἀγάπης ἀπό τόν Κύριο!

Ἀμήν, γένοιτο.

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!!!

  • 12. Ἀληθινή προσευχή εἶναι αὐτή… Ἱερομονάχου Εὐσεβίου, ἀπό τό βιβλίο του, περί προσευχῆς, “Ἀναβάσεις”. https://www.hristospanagia.gr
  • 13. Ὁ διεθνής, ὁ ὅρος φορμαλισμός, πού ἐτυμολογικά εἶναι λατινογενής προερχόμενος ἀπό τή λέξη “formalis”, ἔκ τοῦ παραγώγου τῆς “forma” (μορφή) καί “ισμός” (κατάληξη), εἶναι πολυσήμαντος μέ ἰδιαίτερη κατά τομέα χρήση ὅπως: Φορμαλισμός (ἠθική). https://el.wikipedia.org/wiki/
  • 14. Ἀγάπη γιά ὅλους θ’ ἀποκτήσετε, ἄν…. τοῦ μακαριστοῦ πατρός Εὐσεβίου Βίττη. https://www.hristospanagia.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Α΄ Μέρος)
– Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Β΄ Μέρος)
– Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Γ΄ Μέρος)
– Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Δ΄ Μέρος)
– Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Ε΄ Μέρος)
– Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (ΣΤ΄ Μέρος)
– Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Ζ΄ Μέρος)
Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Η΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Μητροπολίτης προκαλεί πικρόχολα σχόλια με άρθρο του Μ. Σάββατο

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Η επιλογή κοσμικού διαδικτυακού τόπου κυριακάτικης εφημερίδας, πανελλαδικής κυκλοφορίας, και η χρονική συγκυρία της δημοσίευσης υπήρξαν τουλάχιστον ατυχείς αν όχι εφάμαρτες

Συντονιστείτε! Την ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 στις 19:00: Ο κοινός εορτασμός του Πάσχα απορρίπτεται από τους Ορθοδόξους (Β΄)(2024)

Ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. "Ἕξι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως "ἔχασαν τά Πασχάλια". Ἤθελαν καί θέλουν νά μᾶς ἀλλάξουν τό Πάσχα"

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.