Συνεργατες

Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Β΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Β΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἤ μάλλον ὁ Βασιλεύς τῶν Οὐρανῶν -ὦ ἀνέκφραστη μεγάλη δωρεά!- εἶναι μέσα μας» (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Β΄ Μέρος

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, εἶναι ἕνας ἀπό τούς κορυφαίους, ἀλλά καί πιό ἀγαπημένους Ἁγίους Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ὁὁποῖος μᾶς γράφει γιά τόν Θεάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, πού τόσο πολύ ἀγάπησε τά δημιουργήματά Του, ὡς τά ἀγαπημένα καί ἐκλεκτά παιδιά Του, ὅτι:
Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἤ μάλλον ὁ Βασιλεύς τῶν Οὐρανῶν –ὦ ἀνέκφραστη μεγάλη δωρεά!– εἶναι μέσα μας”.(2)

Καθώς, ὅταν ὁ Κύριος, «ἐπερωτηθείς δέ ὑπό τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καί εἶπεν· οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετά παρατηρήσεως, οὐδέ ἐροῦσιν ἰδού ὧδε ἤ ἰδού ἐκεῖ· ἰδού γάρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστιν» (Λουκ. 17, 20-21).

Γιατί ἡ Σέ Αὐτόν τόν Κύριον ὀφείλομεν νά προσκολλόμαστε πάντοτε μέ τά ἔργα τῆς μετανοίας, ἀγαπώντας μέ ὅλη μας τή δύναμη Αὐτόν πού τόσο μᾶς ἀγάπησε.

Τήν ἀγάπη πρός τό Θεό τή συνιστοῦν ἡ ἀπουσία τῶν παθῶν καί ἡ ἀφθονία τῶν ἀρετῶν.

Τό μίσος πρός τά πονηρά ἔργα, ἀπό τό ὁποῖο προκύπτει ἡ ἀπουσία τῶν παθῶν, ἀντεισάγει τόν πόθο, ἀλλά καί τήν ἀπόκτηση τῶν «αἰωνίων» ἀγαθῶν.

Ἐκεῖνος πού εἶναι ὁ ἴδιος ἐραστής καί κάτοχος αὐτῶν τῶν «αἰωνίων» ἀγαθῶν, πῶς νά μήν ἀγαπᾶ ξεχωριστά τόν Αὐτάγαθο Κύριο!

Τόν μόνο χορηγό καί φύλακα κάθε ἀγαθοῦ, μέσα στόν Ὁποῖο μένει μέ ἔξοχο τρόπο ὁ ἴδιος καί τόν Ὁποῖο ἔχει μέσα του μέ τήν Θεϊκή Ἀγάπη!

Σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ὅτι:

Ὅποιος μένει στήν ἀγάπη, μένει μέσα στό Θεό καί ὁ Θεός μέσα σ’ αὐτόν, διότι πράγματι «καί ἡμεῖς ἐγνώκαμενκαί πεπιστεύκαμεν τήν ἀγάπην ἤν ἔχει ὁ Θεός ἐν ἡμῖν. Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί, καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» (Α΄ Ἰωάν. 4, 16).

Μπορεῖ ὁ καθένας νά δεῖ τότε ὅτι: ὄχι μόνον ἡ ἀγάπη πρός τό Θεό γεννιέται ἀπό τίς ἀρετές, ἀλλά καί ὅτι οἱ ἀρετές γεννιοῦνται ἀπό τήν ἀγάπη”!!!

Γι’ αὐτό καί ὁ Κύριος, στό Εὐαγγέλιο, λέγει: Ὅποιος κρατάει τίς ἐντολές μου καί τίς τηρεῖ, αὐτός εἶναι πού μέ ἀγαπᾶ, καθώς, «ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δέ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπό τοῦ Πατρός μου, καί ἐγώ ἀγαπήσω αὐτόν καί ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν» (Ἰωάν. 14, 21).

Καί ἄλλοτε ὁ Κύριος, πάλι λέγει: “Ὅποιος μέ ἀγαπᾶ, θά τηρήσει τίς ἐντολές μου.

«Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καί εἶπεν αὐτῷ· ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τόν λόγον μου τηρήσει, καί ὁ Πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καί πρός αὐτόν ἐλευσόμεθα καί μονήν παρ᾿ αὐτῷ ποιήσομεν» (Ἰωάν. 14, 23).

Ἀλλά οὔτε τά ἔργα τῶν ἀρετῶν εἶναι ἀξιέπαινα καί ὠφέλιμα σ’ ἐκεῖνους πού τά ἐκτελοῦν χωρίς ἀγάπη, οὔτε πάλι κι’ ἡ ἀγάπη χωρίς τά ἔργα”.

Τό πρῶτο τό φανερώνει μέ πολλά ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος, γράφοντας πρός τούς Κορινθίους: “Ἄν κάνω αὐτά καί αὐτά, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπη, δέν ὠφελοῦμαι καθόλου, καθώς «καί ἐάν ψωμίσω πάντα τά ὑπάρχοντά μου, καί ἐάν παραδῶ τό σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν ὠφελοῦμαι» (Α΄ Κορ. 13, 3)”.

Τό δεύτερο πάλι λέγει, ὁ ἐξαιρετικά ἀγαπημένος ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ μαθητής Του, ὁ Εὐαγγελιστής, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, λέγοντας: “Νά μήν ἀγαπᾶμε μέ λόγια, μήτε μέ τή γλώσσα, ἀλλά ἔμπρακτα κι’ ἀληθινά: «Τεκνία μου, μή ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδέ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ᾿ ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ» (Α΄ Ἰωάν. 3, 18).

Ἔτσι λοιπόν, ὅλοι οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου τόν ἀγάπησαν μέ λόγια καί μέ ἔργα.

Ἐμεῖς οἱ σημερινοί ὀρθόδοξοι πιστοί τούς ἀναγνωρίζουμε γιά τήν ἀγάπη αὐτή, μελετοῦμε τά ἔργα τους, καί τούς ἀκολουθοῦμε σταθερά μέ τόν προσωπικό μας ἀγώνα, μέσα ἀπό τήν Πατερική διδασκαλία, καί τά Θεοφιλῆ τους συγγράμματα.

Ὅπως ὀφείλομαι ἄλλωστε, ὡς πιστοί συνεχιστές τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξης Πίστης.

Ἀφοῦ εἴμαστε οἱ ἑπόμενες γενιές ἀπό τή χορεία τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων μας Πατέρων. Ἔτσι μελετοῦμε ταπεινά καί τά πνευματικά ἔργα τῶν πιό σύγχρονων Ἁγίων Πατέρων μας. Ἀλλά καί τῶν πιστῶν λαϊκῶν συγγραφέων καί ποιητῶν, ἁγιογράφων, ἱεροψαλτῶν, ὅσο καί τῶν τελείως ἁπλῶν καί ταπεινῶν ἀνθρώπων.

Μέσα στό γρήγορο πέρασμα τῶν ἐτῶν θαυμάζουμε ὅλο καί περισσότερο αὐτή τήν σπάνια προσωπικότητα τοῦ «κυρ-Φώτη» Κόντογλου, μέ τήν γλαφυρότατη περιγραφή, τήν ὡραιότητα καί τήν ποιότητα τῶν ἐκπληκτικῶν κειμένων του!

Ἀναζητώντας μέσα ἀπό τό Ἀνθολόγιο τῶν Συλλογῶν του -συναντοῦμε ὅλα τά σχετικά ἐκεῖνα, καθῶς καί τά ποιοτικά στοιχεῖα- μέ τήν ἀληθινή πνευματική, ἀλλά καί τή ζωντανή παραδοσιακή ζωή τῆς Ρ ω μ η ο σ ύ ν η ς τοῦ τόπου μας.

Καί ἡ ὁποία εἶναι ζυμωμένη πάντοτε μέ τό ἁγνό ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀλλά καί μέ τόν καθαρότατο πατριωτισμό μέσα ἀπό τήν ἐθνική ἑνότητα καί τήν ἀγάπη μεταξύ τῶν εὐσεβῶν ὀρθόδοξων πατριωτῶν Ἑλλήνων γιά τήν πατρίδα μας !!!

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!!!

Συνεχίζεται…

2. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Αὐτόν πού τόσο μᾶς ἀγάπησε. https://religious.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Α΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Οι οικουμενιστές κινούνται από δαιμονική αγάπη [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Γιά τούς οἰκουμενιστές, ὑπέρτατος κανόνας, πάνω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶναι τό διαστρεβλωμένο καί κατασυκοφαντημένο “ἵνα πάντες ἕν ὦσι”

Κυριακή των 318 Αγίων Πατέρων (Α’ Οικ. Συνόδου) [2024]

Κήρυγμα του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση Κυριακή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Α’ Οικουμενικής Συνόδου Κήρυγμα π. Θεόδωρου Ζήση Ομότιμου καθηγητή ΑΠΘ – Κυριακή των 318 Αγίων Πατέρων (Α’ Οικ....

Η Αλβανία ψηφίζει νόμο για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, γυρνώντας την πλάτη στις θρησκείες

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα προωθεί στη Βουλή της γείτονος όρος ψήφιση, μέσω της Υπουργού παιδείας, χωρίς τη συμμετοχή στη διαβούλευση εκπροσώπων των πέντε επίσημων θρησκειών της χώρας

Η Κυριακή των Αγ. Πατέρων και οι σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. “Οἱ πιστοί Χριστιανοί, δέν ἀνεχόμαστε νά βλέπουμε τόν ξεπεσμό τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων, στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ” (π.Νικόλαος Μανώλης)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.