Επικαιρότητα

Σεπτεμβριανός παραβάτης και αποστάτης

εικόνα άρθρου: Σεπτεμβριανός παραβάτης και αποστάτης

Η κόκκινη γραμμή για την αποτείχιση από την αίρεση και η ψευδαίσθηση του πιστού λαού…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ο Σεπτέμβριος για την Αυτού θειοτάτη Παναγιότητα είναι ένας μήνας οικουμενιστικής φρενίτιδας. Το ξεκίνημα έγινε, όταν Φραγκίσκος Bergoglio, Βαρθολομαίος Αρχοντώνης και Τζάστιν Welby προέβησαν σε κοινή δήλωση για το περιβάλλον. «Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες παρὰ τὸν Κτίσαντα· ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλὴν ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον· Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος καὶ Θεός, εὐλογητὸς εἶ» (Ζ΄ὠδή τοῦ Κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου).

Είναι δυνατόν ποτέ να διαφωνούν δογματικώς ως προς τον Κτίσαντα και την Μητέρα Του και με εωσφορική υποκρισία να πέμπουν βαρυσήμαντο μήνυμα; Αλλιώς ο μαρτυρικός Πατριάρχης του γένους έχει ισοπεδώσει τα δογματικά εμπόδια και βαδίζει σταθερά προς στον γκρεμό της παναίρεσης του Οικουμενισμού.

Η συνέχεια είναι ακόμη χειρότερη. Στην επίσημη σελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου τα περί του προγράμματος του Οικουμενικού Πατριάρχου με τίτλο:” Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης εἰς Βουδαπέστην καί Βολωνίαν (10-15 Σεπτεμβρίου 2021)”, είναι αποκαλυπτικά και άξια μεγάλου θρηνού.

Προκαλεί “τας Ουρανίους μονάς” η άνεση με την οποία ισοπεδώνει τους Ιερούς Κανόνες ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος Αρχοντώνης,. Άνευ της παραμικρής αιδούς αναφέρεται οτι:

Tήν μεσημβρίαν, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, παρηκολούθησε τήν ἐν τῇ Πλατείᾳ τῶν Ἠρώων (Hősök Τere) τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾽ ἥν προέστῃ ἡ Α. Ἁγιότης, ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος, κηρύξας τόν θεῖον λόγον, τῇ συμμετοχῇ Καρδιναλίων, Ἀρχιεπισκόπων, Ἐπισκόπων, Κληρικῶν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἁπάσης τῆς Πολιτικῆς καί Στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς Οὑγγαρίας, Διπλωματῶν, ὡς καί χιλιάδων πιστῶν.

Πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πάπας προσελθών ἠσπάσθη τόν Παναγιώτατον, Ὅστις εὑρίσκετο δεξιόθεν τῆς ἡτοιμασμένης Ἁγίας Τραπέζης, ὡσαύτως δέ καί ἐν τῷ τέλει, ἀναφερθείς κατά τό κήρυγμά του διά θερμῶν λόγων εἰς τήν ἐκεῖσε παρουσίαν Του.

Για όποιον από τον πιστό λαό αμφιβάλλει για το αν ο Οικουμενικός Πατριάρχης συμπροσευχόταν με τον αιρετικό Πάπα Ρώμης, η επίσημη ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας “καθησυχάζει”, πέραν πάσης αμφιβολίας:

Κατά τήν Λειτουργίαν, ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν κληθείς ἀντήλλαξε τόν ἀσπασμόν τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης μετά τοῦ Πάπα.

Η δίχως καμία συστολή, αμετανόητη και ανερυθρίαστη προσβολή και αλλοίωση της πίστεως από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, δια των προσταγμάτων της παναίρεσης του Οικουμενισμού, δεν μπορεί να παραμείνει αναπάντητη:

“῾Ο Ἀπόστολος Πέτρος στὸ Β´ Πέτρ. β´ 1–2 γράφει· «᾿Εγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας». ᾿Εδῶ προλέγεται ἡ ἐμφάνιση αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται «ψευδοδιδάσκαλοι» συνωνύμως πρὸς τὸ «ψευδοπροφῆται». Οἱ αἱρέσεις τους μάλιστα χαρακτηρίζονται «αἱρέσεις ἀπωλείας». Οἱ αἱρέσεις ὁδηγοῦν σὲ ἀπώλεια, καταστροφή, κόλασι1”.

Καταμέτρηση παραπτωμάτων

Ένας Ορθόδοξος Εκκλησιαστικός ηγέτης που σε μία μόνη επίσκεψη προέβη σε τόσες πολλές παραβιάσεις των Ιερών Κανόνων, με κορυφαία την συμπροσευχή με τον Πάπα, κάνοντας εν τοις πράγμασιν κουρελόχαρτο τους Ιερούς Κανόνες, επιμένει να θεωρεί εαυτόν και τους συγκοινωνούντας με αυτόν Εκκλησία.

Αν αντέχει η συνείδησή σας μετρήστε πρακτικές και εκτροπές:

 1. Σκοπός εξαρχής της επισκέψεώς του η συμμετοχή σε δύο διαθρησκειακά πανηγυράκια, από εκείνα που μας παρουσιάζονται ως ακίνδυνα για τη διαφύλαξη της Ορθοδόξου πίστεως και μας έφτασαν σε αυτό το χάλι.
  Εἰς Βουδαπέστην: Ὡς ἠγγέλθη, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 10ης Σεπτεμβρίου 2021, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησε διά Βουδαπέστην, προκειμένου νά παραστῇ τιμητικῶς καί ὁμιλήσῃ εἰς τάς καταληκτηρίους ἐργασίας τοῦ διεξαχθέντος 52ου Διεθνοῦς Εὐχαριστιακοῦ Συνεδρίου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, καί ἐκεῖθεν μετέβη εἰς Βολωνίαν, διά νά συμμετάσχῃ καί ὁμιλήσῃ εἰς τάς διεξαχθείσας ἐργασίας τοῦ Διαθρησκειακοῦ Φόρουμ τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῶν G20”.
 2. Η πρακτική του συγχρωτισμού μετά αιρετικών και αλλοθρήσκων, των επισκέψεων, των εγκαρδίων συναντήσεων και των γευμάτων, δεν έχει τελειωμό:
  Ἐν συνεχείᾳ, ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Péter Erdő, ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, μεθ᾽ οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν”.
 3. Κούφιες απίθανες βραβεύσεις θα σκαρώσουν πολλές εκεί στο Φανάρι. Στ’ αλήθεια, όταν κάποιος Πατριάρχης απολογείται ενώπιον του δικαιοκρίτου Χριστού για νόθευση της πίστεως, όλες τούτες οι βραβεύσεις ποια χρείαν έχουν;
  Ἀργότερον, ὁ Παναγιώτατος, μετέβη εἰς τοπικόν ξενοδοχεῖον καί ἐτιμήθη ὑπό τοῦ «Συμβουλίου διά τήν Ἀνθρωπίνην Ἀξιοπρέπειαν» διά τοῦ ὁμωνύμου βραβείου”.
 4. Η προκλητική του συμμετοχή σε συνέδριο παπικών κινδυνεύει να εμπεδωθεί από τον πιστό λαό του Θεού ως μια αποδεκτή και Ορθόδοξη πρακτική. Αν δεν έπαιζε το παιχνίδι τους, πιστεύετε θα τον προσκαλούσαν; Πόσο αφελείς μας περνάνε πια;
  Τό ἑσπέρας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ἐνώπιον πλήθους κόσμου, Ρωμαιοκαθολικῶν Κληρικῶν καί ἁπάντων τῶν συνέδρων τοῦ 52ου Διεθνοῦς Εὐχαριστιακοῦ Συνεδρίου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐξεφώνησεν ἀγγλιστί τήν καταληκτήριον ὁμιλίαν, πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς ἔμπροσθεν τοῦ Οὑγγρικοῦ Κοινοβουλίου τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Péter Erdő, ὅστις ἐκήρυξεν καί τόν θεῖον λόγον”.
 5. Ειλικρινά, ολάκερη Ουγγαρία έναν Ορθόδοξο εγκαινιασμένο Ναό δεν διαθέτει; Τόσες ενορίες διαθέτει η Εξαρχία Ουγγαρίας. Ποια η σκοπιμότητα ή μη, της εμπέδωσης του Οικουμενισμού:
  Τήν πρωΐαν τῆς ἐπομένης, Κυριακῆς, 12ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν, ἐν τῷ εὐγενῶς παραχωρηθέντι Ρωμαιοκαθολικῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἡμῶν, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἱερατείου καί πλήθους Ὀρθοδόξων πιστῶν ἐκ Βουδαπέστης, ἐνῷ πρό τοῦ πέρατος αὐτῆς ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις μεταξύ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τοῦ Παναγιωτάτου”.
 6. Απανωτές άκαρπες προκλητικές και σκανδαλώδεις συμμετοχές σε οικουμενιστικές συνάξεις:
  Εἰς Βολωνίαν. Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 13ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, παρακληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Matteo Maria Zuppi, Ἀρχιεπισκόπου Βολωνίας, ὡμίλησεν ἰταλιστί εἰς Ἱερατικήν Σύναξιν τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς αὐτοῦ ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δομηνίκου”.
 7. Μια ακόμη ομιλία σε ένα πανθρησκειακό πανηγυράκι:
  Tήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος, ἀπηύθυνε πρός τήν Ὁλομέλειαν τοῦ Διαθρησκειακοῦ Φόρουμ τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῶν G20, βαρυσήμαντον ὁμιλίαν ἀγγλιστί, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν διεξαχθεισῶν ἐργασιῶν, ἐν τῷ Παλατίῳ “Re Enzo”, ὑπό τό θέμα “Open Letter to COP 26: Ascetisism, Justice and Energy”.
 8. Η πρακτική του συγχρωτισμού μετά αιρετικών και αλλοθρήσκων, των επισκέψεων, των εγκαρδίων συναντήσεων και των γευμάτων, δεν έχει τελειωμό:
  Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν, ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς, τόν Ἐξοχ. κ. Mohamed Abdelsalam, Γενικόν Γραμματέα τῆς Ἀνωτάτης Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνης Ἀδελφοσύνης καί Ἐκπρόσωπον τοῦ Σοφολογιωτάτου Μεγάλου Ἰμάμη τοῦ Al-Azhar(..)”
 9. Η πρακτική του συγχρωτισμού μετά αιρετικών και αλλοθρήσκων, των επισκέψεων, των εγκαρδίων συναντήσεων και των γευμάτων, δεν έχει τελειωμό:
  Ἐν συνεχείᾳ, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Faisal bin Muaammar, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Διεθνοῦς Διαλογικοῦ Κέντρου KAICIID, τῇ συμμετοχῇ ὑψηλοβάθμων θρησκευτικῶν καί θύραθεν ἡγετῶν”.
 10. Η πρακτική του συγχρωτισμού μετά αιρετικών και αλλοθρήσκων, των επισκέψεων, των εγκαρδίων συναντήσεων και των γευμάτων, δεν έχει τελειωμό:
  Tήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρεκάθησεν εἰς γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Matteo Maria Zuppi καί Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας ταύτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου”.
 11. Η πρακτική του συγχρωτισμού μετά αιρετικών και αλλοθρήσκων, των επισκέψεων, των εγκαρδίων συναντήσεων και των γευμάτων, δεν έχει τελειωμό:
  καί ἐν συνεχείᾳ ἔσχε συνάντησιν μετά τοῦ Σοφολ. κ. Haji Allahshükür Hummat Pashazade, Σεϊχουλισλάμη καί Μεγάλου Μουφτῆ τοῦ Καυκάσου”.

Τι δέον γενέσθαι;

Έγραφε ο μακαριστός ομολογητής Θεολόγος – Φιλόλογος Νικόλαος Σωτηρόπουλος: “῍Αν οἱ Οἰκουμενισταὶ εἶνε ἐνσυνειδήτως ἄπιστοι, ἄν, μὲ ἄλλες λέξεις, δὲν πιστεύουν στὸ Χριστὸ καὶ στὸ Εὐαγγέλιο, δὲν χρειάζεται νὰ διαβάσουν τὸ παρὸν ἄρθρο. ῍Ας τὸ διαβάσουν ὅμως οἱ πιστοί, γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν πόσο τρομερὸ καὶ βδελυκτὸ εἶνε τὸ φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ὀνομάζεται Οἰκουμενισμός, καὶ νὰ τηροῦν ἀποστάσεις ἀπὸ τοὺς χειροτέρους ἀποστάτες ἀπὸ τὴν Πίστι, τοὺς Οἰκουμενιστάς, καὶ νὰ τοὺς ἐλέγχουν καὶ νὰ διαμαρτύρωνται κατ᾿ αὐτῶν, μάλιστα ἂν αὐτοὶ κατέχουν ἐκκλησιαστικὲς θέσεις ἢ ἔχουν θεολογικοὺς τίτλους. Εἶνε ἔλλειψι στοιχειώδους τιμιότητος νὰ παρουσιάζωνται Οἰκουμενισταὶ ὡς ἐκπρόσωποι τῆς ᾿Εκκλησίας ἢ τῆς ᾿Ορθόδοξης Θεολογίας”.

Η Αγία αποτείχιση του μακαριστού γέροντά μας πρωτ/ρου π. Νικολάου Μανώλη (και η Κατάνυξη που στηρίζει επικοινωνιακά την ευλογημένη και ιεροκανονική αντίδραση) κερδίζει χάριτι Θεού έδαφος στις καρδιές και τις συνειδήσεις του πιστού λαού. Συγκλονίζουν τα λόγια του στο κήρυγμα της διακοπής του μνημοσύνου από τον Μητροπολίτη Άνθιμο:

Είναι όμως έτσι στις μέρες μας; Αυτό που μας διδάσκουν οι σύγχρονοι διάδοχοι των Αγίων είναι η γνήσια πίστη; Είναι ο Χριστός επεκτεινόμενος εις τους αιώνας; Δυστυχώς όχι! Πόσο τραγικό και θλιβερό, αβάσταχτο είναι να διαπιστώνουμε πως οι υπεύθυνοι για τη διάδοση της πίστης, οι εντεταλμένοι της Εκκλησίας, οι ταγοί της, οι κατεξοχήν αρμόδιοι, δεν διακατέχονται από το Πνεύμα το Άγιον που εμφορούσε τους Αγίους Αποστόλους και Πατέρες μας, αλλά από άλλο πνεύμα δαιμονικό, το οποίο τους καθοδηγεί να δηλητηριάζουν το λαό με ξένες εωσφορικές διδαχές! Έπαψαν να παρέχουν στο ποίμνιο την Αγνή βιταμίνα της πίστης και δίνουν αντ’ αυτής δηλητήριο θανατηφόρο με το όνομα “Οικουμενισμός” σε πανέμορφη συσκευασία και με περιτύλιγμα “Αγάπη”, μετατρέποντας τους πιστούς σε τραγικά πειραματόζωα.

Τί σημασία έχει αν στη συσκευασία του δηλητηρίου υπάρχουν καταγεγραμμένα τα συστατικά του φαρμάκου; Πανθρησκεία, ιουδαϊσμός, Μασονία, σιωνισμός, συγκρητισμός, Νέα Εποχή, βουδισμός, παπισμός, προτεσταντισμός, μονοφυσιτισμός, ειδωλολατρία και τα λοιπά; Κανείς μας δεν το προσέχει, γιατί έτσι μας δίδαξαν, να τους έχουμε εμπιστοσύνη απεριόριστη. Υπακοή στην Εκκλησία μας λένε. Δόγμα τους είναι το εξής: ο αποβλακωμενος πιστός είναι ο καλός και ο χρήσιμος2”.

Η κόκκινη γραμμή του κοινού ποτηρίου και η αποτείχιση εδώ και τώρα

Απευθύνουμε λόγο αδελφικό στους Ορθοδόξους “τῇ συνειδήσει” αδελφούς που θεωρούν λανθασμένα πως η αποτείχιση οδηγεί εκτός Εκκλησίας.

Οι περισσότεροι έχετε θέσει ως κόκκινη γραμμή για την αντίδρασή σας κατά των Οικουμενιστών Πατριαρχών και Αρχιερέων το κοινό ποτήριο.. Θεωρείτε πως στην κόκκινη γραμμή που έχετε θέσει, ο Πατριάρχης θα πέσει με αλεξίπτωτο; Θεωρείτε πως στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Σαμπεζύ Γενεύης) Σαμπεζύ, στην “ιδιαίτερη” μοναστική κοινότητα Taize ή στην οικουμενιστική, μικτή και διομολογιακή μοναστική κοινότητα του Bose της Ιταλίας και στα όμοια λατρευτικά και εκπαιδευτικά οικουμενιστικά μορφώματα, δεν είναι εξαιρετικά σοβαρό το ενδεχόμενο να προσφέρεται ήδη το κοινό Ποτήριο; Η ψευδαίσθηση3 πως η πορεία του Οικουμενικού Πατριάρχη δεν οδηγεί στο Κοινό Ποτήριο πρέπει να διαλυθεί άμεσα.

Όταν έρθει ο καιρός για το κοινό ποτήριο των Οικουμενιστών, που θα έλθει γλυκά, σταδιακά και ανεπαίσθητα, όποιος αντιδράσει θα χαρακτηριστεί χαρακτηρίσει ψεκασμένος – αποτυχημένος – αποτειχισμένος – σχισματικούς και εκτός της Εκκλησίας.

Μέχρι τότε όμως αναλογιστείτε σε τι μας εκπαιδεύουν; Η μία σφαλιάρα διαδέχεται την άλλη, η κάθε επόμενη υπαναχώρηση της Εκκλησιαστικής ηγεσίας, είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Με όλα αυτά, οι ταγοί της Εκκλησίας, έχουν υποβάλλει τον πιστό λαό σε εντατικά μαθήματα ατολμίας, δειλίας και ανασφάλειας.

Η δογματική απονεύρωση, η εκκλησιολογική αποχαύνωση, η άμβλυνση του Ορθοδόξου αισθητηρίου μας και τελικά η προσβολή της εικόνας του Θεού (στο πρόσωπο του κάθε πιστού) από την Εκκλησιαστική μας διοίκηση, επιβάλλει έναν ιδιότυπο νεοελληνικό θρησκευτικό ραγιαδισμό. Διαπλάθει αποβλακωμένους πιστούς.

Σεπτέμβριο μήνα ο γκαϊλές4 του Οικουμενικού Πατριάρχη, ήταν να παραβρεθεί, να ευλογήσει, να συμπροσευχηθεί, να συμφάγει και να συγχρωτιστεί με αιρετικούς, αλλοθρήσκους, αλοπίστους και κάθε καρυδιάς καρύδι. Η αφοσίωση στην υλοποίηση της ατζέντας του Οικουμενισμού, τον απομακρύνει καρδιακώς από τον πιστό λαό, γιατί ο λαός έχει αφιερωμένη τη δική του καρδιά στον Χριστό. Και αυτό είναι θέμα πίστεως όπως και να το διαβάσει κάποιος.

 • 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ Τοῦ κ. Νικ. ᾿Ιω. Σωτηροπούλου, Θεολόγου–Φιλολόγου Ορθόδοξος Τύπος,13/01/2012
 • 2 Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης “Διακόπτω την μνημόνευση του μητροπολίτου κ.Ανθίμου
 • 3 Η ψευδαίσθηση του Poggendorff είναι μια κλασική οφθαλμαπάτη που πήρε το όνομά της από τον Johann Poggendorff, έναν Γερμανό φυσικό. Σε αυτή την ψευδαίσθηση η μαύρη γραμμή στα αριστερά φαίνεται να είναι η προέκταση της μπλε γραμμής. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι προέκταση της κόκκινης.
 • 4 Γκαϊλές είναι το ζόρι, η αγωνία, η στενοχώρια, κάτι που το σκεφτόμαστε και μας στρεσάρει, ο νταλκάς.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Κατά ιερομ. Νικήτα Παντοκρατορινού για τις εκκλησιολογικές του αιρέσεις και την συκοφάντηση του Αγ. Γρηγορίου Παλαμά

του Αγαθόνικου. Σε ομιλία του για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ο Αγιορείτης γέρων διαστρέφει την εκκλησιαστική μας ιστορία και εκμεταλλεύεται το κύρος του Αγίου, για να προωθήσει τις αιρέσεις του

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.