Επικαιρότητα

Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (ΙΑ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (ΙΑ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Μέ τήν κρυφή ἐργασία τῶν ἀρετῶν καί τήν συνεχῆ προσευχή μέ συντριβή καρδιᾶς, καταργεῖται ἡ κενοδοξία» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΑ΄ Μέρος

«διαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γάρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς» (Α΄ Θεσ. 5, 17-18).

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, γράφει ἐν συνεχεία μέ κάθε ἀκρίβεια γιά τούς ἐμπαθεῖς λογισμούς τά ἑξῆς:

Στούς λογισμούς αὐτούς διακρίνουμε τά ἑξῆς: “Προσβολή, συνδυασμό, πάλη, πάθος, συγκατάθεση, νέργεια, αἰχμαλωσία”.

Π ρ ο σ β ο λ ή εἶναι ἡ ἁπλή ὑπόμνηση τοῦ διαβόλου.(9)

Σ υ ν δ υ α σ μ ό ς εἶναι ἡ παραδοχή τοῦ λογισμοῦ πού μᾶς ὑποβάλλει ὁ ἐχθρός, καί μέ ἕνα τρόπο, ἡ μελέτη τοῦ πονηροῦ λογισμοῦ καί ἡδονική συνομιλία μέ τήν προαίρεσή μας.

Π ά λ η εἶναι ἡ ἀντίσταση στό λογισμό πού γίνεται ἤ πρός κατάργηση τοῦ πάθους πού αὐτός περιέχει –δηλαδή τοῦ ἐμπαθοῦς λογισμοῦ πρός συγκατάθεση, καθώς λέει ὁ Ἀπόστολος.

«Ἡ σάρκα ἐπιθυμεῖ κατά τοῦ πνεύματος καί τό πνεῦμα κατά τῆς σαρκός, καί αὐτά εἶναι ἀντίθετα μεταξύ τους» (Γαλ. 5, 17).

Π ά θ ο ς εἶναι ἡ ἕξη πού δημιουργεῖται ἀπό τόν συνδυασμό τοῦ λογισμοῦ πού ὑποβάλλει ὁ ἐχθρός, καί ἡ κατά κάποιο τρόπο συνεχής μελέτη καί φαντασία.

Σ υ γ κ α τ ά θ ε σ η εἶναι ἡ συγκατάνευση στό πάθος πού περιέχει ὁ λογισμός.

Ἐ ν έ ρ γ ε ι α εἶναι ἡ ἴδια ἡ πράξη τοῦ ἐμπαθοῦς λογισμοῦ, στόν ὁποῖο (ἐμεῖς δυστυχῶς) σ υ γ κ α τ α τ ε θ ή κ α μ ε.

Α ἰ χ μ α λ ω σ ί α εἶναι ἡ βίαιη καί ἀθέλητη ἀπαγωγή τῆς καρδιᾶς πού τυραννιέται ἀπό προηγούμενο ἐθισμό στήν ἁμαρτία καί μακρά συνήθεια.

Ἐκεῖνος λοιπόν πού ἀντιμετωπίζει ἀπαθῶς τό πρῶτο, δηλαδή τήν π ρ ο σ β ο λ ή, τό διώχνει ἀμέσως μέ ἀ ν τ ί ρ ρ η σ η καί σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α, ἔκοψε μέ μία καί ὅλα τά ἑπόμενα.

Ἡ κατάργηση τῶν ὀ κ τ ώ παθῶν ἄς γίνεται μέ τόν ἑξῆς τρόπο:

Μέ τήν ἐγκράτεια καταργεῖται ἡ γαστριμαργία.

Μέ τόν θεῖο πόθο καί μέ τήν ἐπιθυμία τῶν μελλόντων ἀγαθῶν καταργεῖται ἡ πορνεία.

Μέ τήν συμπάθεια πρός τούς φτωχούς καταργεῖται ἡ φιλαργυρία.

Μέ τήν ἀγάπη καί τήν καλοσύνη πρός ὅλους καταργεῖται ἡ ὀργή.

Μέ τήν πνευματική χαρά καταργεῖται ἡ κοσμική λύπη.

Μέ τήν ὑπομονή, τήν καρτερία καί τήν εὐχαριστία πρός τόν Θεό καταργεῖται ἡ ἀκηδία.

Μέ τήν κρυφή ἐργασία τῶν ἀρετῶν καί τήν συνεχῆ προσευχή μέ συντριβή καρδιᾶς, καταργεῖται ἡ κενοδοξία.

Μέ τό νά μήν κρίνει κανείς τόν ἄλλο, νά τόν ἐξευτελίζει, ὅπως ἔκανε ὁ ἀλαζόνας Φαρισαῖος, ἀλλά νά νομίζει τόν ἑαυτό του τελευταῖο ἀπό ὅλους καταργεῖται ἡ ὑπερηφάνεια”.

Σύ Κύριε, ὁ Βασιλεύς µου καί ὁ Θεός µου!!!

«Ἀδελφοί, προσεύχεσθε περί ἡμῶν» (Α΄ Θεσ. 5, 25).

Ἀδελφοί μου, ὁ καθένας μας μπορεῖ μέ τήν ἀπόκτηση τῆς ἀδιάλειπτης εὐχῆς καί νοερᾶς προσευχῆς, νά ἐπιτελέσει τό ἔργο τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς ἑνώσεώς του μέ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.

Μέ τήν ὅσο τό δυνατόν συχνότερη ἐπίκληση τοῦ γλυκύτατου ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄς γεμίζει ἡ ψυχή μας μέ ἀγαλλίαση: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»!

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (Α΄ Μέρος´ôĴŴΣΤ΄Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄)

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

22 Απρ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ Ο ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩ, Ορισμοί ανεπίληπτου μοναχικής πολιτείας

Μοναχός είνε εκείνος όστις είνε τη αληθεία ταπεινός και επιθυμεί να τον καταφρονώσιν άπαντες και πιστεύει ότι ο Θεός είνε δυνατός να σηκώση εκ μέσου αυτών παν ανθρώπινον σκάνδαλον...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.