εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (ΜΒ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Καί ἕτερος καλύτερος διδάσκαλος δέν εἶνε ἄλλος ἀπό τόν θάνατον» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΜΒ΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός, μᾶς λέγει νά στοχασθοῦμε πραγματικά πόσον κακόν πράγμα εἶναι νά πέσει ὁ ἄνθρωπος εἰς τήν ἁμαρτίαν καί νά μή μετανοήσει μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του. Εἶναι τό πιό ὀδυνηρό σφάλμα τῆς ἀμετανόητης ψυχῆς τοῦ ψυχικοῦ ἀνθρώπου πού παύει νά πιστεύει δυνατά καί μόνον ὀρθόδοξα εἰς τόν ἀληθινό Θεό.

Νά μήν πιστεύει γιά τήν ὕπαρξη τοῦ Παραδείσου ἀκόμη καί αὐτῆς τῆς φρικτῆς Κολάσεως, ἀφοῦ δέ βίωσε σέ αὐτήν τήν ζωή τίποτε ἀπό τόν Παράδεισον τοῦ Πανάγιου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός, μᾶς διδάσκει γιά νά γνωρίζουμε τί συμβαίνει σέ αὐτήν τήν μάταιη γήινη ζωή, ἀλλά καί τήν ἀληθινή ζωή τοῦ Εὐαγγελίου, ὥστε κι’ ἐμεῖς μέ τή σειρά μας, νά χαιρόμαστε καί νά εὐφραινόμαστε, ἀκριβῶς ὅπως καί ὁ Ἅγιός μας, πώς ἀξιωθήκαμε ἀπό τόν Πανάγαθο Θεό, νά εἶμαστε εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Καί ὡς εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι πιστοί νά ἀκοῦμε σήμερα μέσα ἀπό τήν διδαχή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ τά ἑξῆς:

Ἐσχάτη Ὥρα. Τό Τέλος Ἐγγύς. Ἀδελφοί, μετανοεῖτε!

Φ θ ά ν ο υ ν αὐτά, ὁπού σᾶς εἶπα, Χριστιανοί μου. (59)

Ἔχω καί δυό λογισμούς καθώς καί ἐψές.

Ὁ ἕνας λογισμός μέ λέγει καθώς καί ἐψές νά σᾶς εὐχηθῶ καί νά εὐχηθῆτε, νά πηγαίνω εἰς ἄλλο μέρος, νά ἀκούσουν καί ἄλλοι Χριστιανοί, ὁπού δέν ἄκουσαν ποτέ λόγον τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἄλλος λογισμός μέ λέγει:

Μίαν φοράν ὁπού ἦλθες ἕως ἐδῶ, μή πηγαίνης· κάθησε καί τό βράδυ νά τούς εἰπῆς καί τά ἐπίλοιπα· τότε εὔχεσαι τούς Χριστιανούς, σέ εὔχονται καί ἐκεῖνοι καί τότε πηγαίνεις.

Τώρα τί σᾶς φαίνεται εὔλογον, ἀδελφοί μου, νά κάμω, νά πηγαίνω ἤ νά καθήσω;

Νά καθήσῃς ἅγιε τοῦ Θεοῦ.

Καλά, παιδιά μου, ἄς εἶνε· διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μας καί διά τήν ἀγάπην σας κάθομαι.

Μόνον νά συμμαζωχθῆτε εἰς τίς ὀχτώ ὧρες, νά διαβάσωμεν τόν Ἑσπερινόν μας.

Νά εἰποῦμε καί μίαν Παράκλησιν, νά βάλωμεν τήν Δέσποινά μας τήν Θεοτόκον μεσίτρια, νά μεσιτεύσῃ εἰς τόν Χριστόν, ἐπειδή καί Υἱός της εἶνε ὠργισμένος κατά πάνου μας, ἀπό τίς πολλές μας ἁμαρτίες καί θέλει νά μᾶς καταποντίση.

Τί καρτεροῦμε, ἀδελφοί μου;

Σήμερον, αὔριον τό τέλος τοῦ κόσμου· διά τοῦτο φροντίζετε νά διορθωθῆτε.

Ἀνακεφαλαίωσις τῆς Διδαχῆς

Τοῦτο σᾶς λέγω πάλιν τώρα, εἰς τό τέλος· νά χαίρεστε καί νά εὐφραίνεστε, πώς ἀξιωθήκατε καί εἶσθε εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Ὁμοίως πάλιν νά κλαίγετε καί νά θρηνῆτε διά τούς ἀσεβεῖς καί ἀπίστους καί αἱρετικούς ὁπού περιπατοῦν εἰς τό σκότος, εἰς τάς χεῖρας τοῦ διαβόλου.

Προσέχετε, ἀδελφοί μου, νά μήν ὑπερηφανεύεστε, νά μήν φονεύετε, νά μήν κλέφτετε, νά μήν κάμνετε ὅρκους, νά μήν λέγετε ψέματα, νά μήν κατατρέχετε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, νά μήν συκοφαντῆτε.

Νά μήν στολίζετε ἐτοῦτο τό σῶμα τό βρώμικο, ὁπού αὔριον θά τό φᾶνε τά σκουλήκια, ἀλλά νά στολίζετε τήν ψυχήν σας, ὁπού εἶνε τιμιωτέρα ἀπό ὅλον τόν κόσμον.

Νηστεύετε τό κατά δύναμιν, προσεύχεσθε τό κατά δύναμιν καί νά ἔχετε τόν θάνατον πάντοτε ἐμπρός εἰς τά μάτια σας.

Καί ἕτερος καλύτερος διδάσκαλος δέν εἶνε ἄλλος ἀπό τόν θάνατον.

Δέν εἶμαι ἄξιος, ἀδελφοί μου, νά σᾶς διδάσκω καί νά σᾶς συμβουλεύω.

Πλήν ἀποτολμῶ καί παρακαλῶ τόν γλυκύτατόν μου Ἰησοῦν Χριστόν καί Θεόν νά στείλη οὐρανόθεν τήν Χάριν καί τήν εὐλογίαν Του.

Νά εὐλογήση καί αὐτήν τήν χῶραν καί ὅλα τά χωρία τῶν Χριστιανῶν, νά εὐλογήση τά σπίτια σας καί τά πράγματά σας καί τά ἔργα τῶν χειρῶν σας.

Καί πρῶτον, ἀδελφοί μου, ἄμποτε νά εὐσπλαχνισθῇ ὁ Κύριος, νά συγχωρήσῃ τά ἁμαρτήματά σας καί νά σᾶς ἀξιώση νά περάσετε καί ἐδῶ καλά, εἰρηνικά, ἠγαπημένα καί εἰς αὐτήν τήν ματαίαν ζωήν.

Καί μετά ταῦτα νά πηγαίνετε εἰς τόν Παράδεισον, εἰς τήν πατρίδα μας τήν ἀληθινήν, νά χαίρεσθε καί νά εὐφραίνεσθε, νά δοξάζητε, νά προσκυνῆτε Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον.

Ἀνίσως καί εἶνε κανένας ἀπό λόγου σας νά ἀφήσῃ τά γένειά του, ἄς σηκωθῆ ἀπάνω νά μοῦ τό εἰπῆ, νά τόν φιλεύσω ἕνα χτένι.

Καί νά βάνω καί ὅλους τούς Χριστιανούς νά τόν συγχωρήσουν, νά γίνωμεν καί ἀδελφοί.

Ὅποια γυναίκα θέλει νά κάμη φερετζέ, διά νά σκεπάζεται ὅταν πηγαίνη εἰς τήν ἐκκλησίαν, ἄς μοῦ τό εἴπῃ.

Νά βάλω ὅλους τούς Χριστιανούς νά τήν συγχωρέσουνε καί νά παρακαλῶ τόν Θεόν εἰς ὅσον καιρόν καί ἄν ζήση διά τήν ψυχήν της καί διά τά παιδιά της.

Ὅποιος Χριστιανός, ἄνδρας ἤ γυναίκα, ὑπόσχεται μέσα εἰς τό σπίτι του νά μήν κουβεντιάζῃ ἀρβανίτικα, ἄς σηκωθῆ ἀπάνω νά μοῦ τό εἰπῆ.

Καί ἐγώ νά πάρω ὅλα του τά ἁμαρτήματα εἰς τόν λαιμόν, ἀπό τόν καιρόν ὁπού ἐγεννήθη ἕως τώρα, καί νά βάλω ὅλους τούς Χριστιανούς νά τόν συγχωρήσουν καί νά λάβη μίαν συγχώρησιν, ὅπου ἄν ἔδινε χιλιάδες πουγγιά, δέν τήν ἐματάβρισκε.

Σᾶς παρακαλῶ, Χριστιανοί μου, νά εἰπῆτε καί διά ἐμένα τόν ἁμαρτωλόν τρεῖς φορές:

Ὁ Θεός συγχωρήσοι καί ἐλεήσοι αὐτόν.

Συγχωρεῖτε με καί ἐμένα τόν ἁμαρτωλόν καί ὁ Θεός συγχωρήσοι.

Διδαχή Η´

Οἱ Ἄνθρωποι Σκλάβοι τοῦ διαβόλου

Ὁ Χριστός Ἐλευθερωτής

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὁ γλυκύτατος αὐθέντης καί Δεσπότης, ὁ ποιητής τῶν Ἀγγέλων καί πάσης νοητῆς καί αἰσθητῆς κτίσεως.

Βλέποντας τό γένος τῶν ἀνθρώπων, ὁπού δέν τόν ἐγνώριζαν νά τόν πιστεύσουν, ὁπού αὐτός εἶνε καί εἰς τόν οὐρανόν καί εἰς τήν γῆν καί εἰς ὅλα τά ποιήματα αὐθέντης καί κυβερνήτης.

Καί χωρίς τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ μας οὐδέν ἕνα δύναται νά στερεωθῆ.

Καί βλέποντας τούς ἀνθρώπους, ὁπού τούς ἐπλανοῦσε ὁ μισόκαλος διάβολος καί τούς εἶχεν ὅλους εἰς τό ἰδικόν του θέλημα καί τούς ἔκαμεν ὅλους εἰδικούς του καί φαμελίτες του.

Καί ἠθέλησεν ὁ Πανάγαθος Θεός νά ἐντροπιάση τόν διάβολον καί νά ξεσκλαβώση τόν ἄνθρωπον ἀπό τόν διάβολον, νά ἔχῃ μεγάλην χάριν ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν εὐσπλαχνίαν του, ἀπό τήν πολλήν του ἀγάπην ὁπού ἔχει εἰς τό γένος μας.

Σιμά εἰς τά πολλά καί ἄπειρα χαρίσματα ὁπού μᾶς ἐχάρισεν, ἐκαταδέχθη καί ἔγινεν τέλειος ἄνθρωπος, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ἀπό τά καθαρώτατα αἵματα τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Διά τοῦτο ἐσαρκώθη καί ἔγινεν τέλειος ἄνθρωπος, νά τόν ἰδοῦμεν καί νά τόν μάθωμεν, ὅτι ἀπ᾿ αὐτόν ἄλλος δέν εἶνε, καί νά πιστεύσωμεν.

Διά νά μᾶς ἐλευθερώση ἀπό τάς μιαρᾶς χείρας τοῦ διαβόλου καί νά μᾶς κάμη υἱούς καί κληρονόμους τῆς βασιλείας Του.

Νά χαιρώμαστε καί νά εὐφραινώμαστε μαζί μέ τούς ἁγίους Ἀγγέλους εἰς τόν Παράδεισον πάντοτε!

Καί νά μή καιγώμαστε εἰς τήν κατηραμένην Κόλασιν μαζί μέ τούς κατηραμένους δαίμονας.

Διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μας, παιδιά μου, νά χ α ι ρ ώ μ α σ τ ε καί νά εὐφραινώμαστε μαζί μέ τούς ἁγίους Ἀγγέλους εἰς τόν Παράδεισον”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

59. Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός Διδαχαί. http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου 

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

23 Φεβ

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες…

Πανηγυρίζει η ασέλγεια γιορτάζει η ακολασία ευφραίνεται η μέ­θη αγάλλεται η τρυφή και η ασωτεία χορεύει ο διάβολος με δέκα μανδύλια.. Τον μισούν αυτόν τον Άγιο οι δαιμονισμένοι οικουμενιστές, που...

Ο Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας ο Ομολογητής

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Η μαχητικότητά του και η εμμονή του στην ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου τον έκαναν να ξεχωρίσει κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, όπου μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο έλεγξαν το δόγμα της δυσσεβείας του Αρείου…

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.