Συνεργατες

Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Η΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Η΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὅσοι δέν ἀγαποῦν τά δένδρα καί τά φυτά, θά ζοῦν φτωχικά» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η΄ Μέρος

Ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης μᾶς ἀναφέρει πῶς ὁ ἀκτήμων αὐτός καλόγηρος κατώρθωσε νά συγκεντρώσῃ διά τό ἔργον τοῦ Θεοῦ τεράστια ποσά.

– “Πῶς;

Ἀκούσατε λοιπόν: (15)

Ὁ ἀποστολικός ἱεροκήρυξ κατά τάς περιοδείας, ἔβλεπεν ὅτι αἱ γυναῖκες τῶν ὁπωσδήποτε εὐποροῦντων ἠγάπων τήν πολυτέλειαν.

Ἐνεδύοντο μέ μεταξωτά ἐνδύματα, καί ἐστολίζοντο μέ δακτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, καδένες, ἐφόρουν εἰς τήν κεφαλήν ταινίας ἀπὸ χρυσά φλουριά.

Πλοῦτος πολύς εἰς τά χέρια, τά στήθη καί τάς κεφαλὰς τῶν πλουσίων γυναικῶν.

Στολισμός ματαιότητος!

Αἴ… !

Ὅλον αὐτόν τόν στολισμόν τῆς ματαιότητος…

Τόν κ α τ ή ρ γ η σ ε ν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς.

Ὅλον αὐτόν τόν ἄχρηστον θησαυρόν, τό χρυσάφι, τό ἀσήμι, τά πολύτιμα πετράδια μέ τήν διδαχήν του κατά τῆς πολυτελείας ἔπεισε τάς Χριστιανάς γυναῖκας νά τόν παραδώσουν ὑπέρ τοῦ Γένους.

Ὑπέρ τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων.

Καί τόν παρέδωκαν!

Οὕτω συνελέγησαν θησαυροί, οἱ ὁποῖοι ἀπετέλεσαν τήν πρώτην ἀρχήν τοῦ ἰδιαιτέρου ταμείου, τοῦ ταμείου τῶν ἐλεῶν.

Ὑπέρ τῶν γυναικῶν αὐτῶν, αἱ ὁποῖαι μόλις ἤκουον τό κήρυγμα τοῦ Ἁγίου ἔσπευδον καί προσέφερον τά πολύτιμα στολίδια των.

Ὑπέρ τῶν ἀξιοθαυμάστων αὐτῶν γυναικῶν ὡς καί τῶν ἄλλων συνεργατῶν τοῦ Ἁγίου, ὁ μνημονευθείς συγγραφεύς ὑψώνει φωνήν ἱκέτιδα πρός τόν θρόνον τοῦ Ὑψίστου, καί λέγει τά ἑξῆς συγκινητικά λόγια:

Ἔμποροι, κτίσται, ἁγιογράφοι, διδάσκαλοι, ἱερεῖς, μοναχοί καί κοσμικοί ἠκολούθουν τόν Ἅγιον εὐκολύνοντες τήν σύστασιν σχολείων καί ἐκκλησιῶν.

Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν γυναικῶν τῆς Ἠπείρου, αἱ ὁποῖαι ἔκτισαν 210 Ἑλληνικά Σχολεία μέ τήν ἀξίαν τῶν κοσμημάτων καί ἐπροίκισαν αὐτά μέ τό περίσσευμα αὐτῶν, σωζόμενα ἕως τήν σήμερον. (16)

Αἰωνία ἡ μνήμη χιλιάκις.

Πέμπτον ἀγαθόν ἔργον.

Μέ τήν θερμήν, τήν πύρινην διδασκαλίαν, κατώρθωσε νά καταργήσῃ τά παζάρια τῆς Κυριακῆς καί νά μεταφέρῃ ταῦτα εἰς τήν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου, πρός μεγάλην λύπην τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι καί τόν ἐμίσησαν θανασίμως.

Ἐδίδαξεν ὅσον οὐδείς ἄλλος τήν ἀξίαν τῆς Κυριακῆς ἡμέρας καί ἐκαυτηρίασε τούς βεβηλοῦντας τήν ἁγίαν ταύτην ἡμέραν.

Συνίστα τήν ἐργασίαν, νά καλλιεργοῦν ἐντατικῶς τήν γῆν, ἰδίως δέ νά φυτεύουν δένδρα. Ἐπιγραμματικῶς ἐκήρυττεν:

Ὅσοι δέν ἀγαποῦν τά δένδρα καί τά φυτά, θά ζοῦν φτωχικά.

Χάρις εἰς τάς ἐντόνους συστάσεις τοῦ Ἁγίου χιλιάδες ἀγρίων δένδρων ἐνεβολιάσθησαν καί ἐγένοντο καρποφόρα.

5. Θαύματα Προφητείες

Ἀλλ᾿ ἡ μεγάλη ἐπίδρασις τοῦ Κοσμᾶ ἐπί τῶν ψυχῶν δέν δύναται νά ἐξηγηθῇ πλήρως, ἐάν δέν ληφθῇ ὑπ᾿ ὅψιν, ὅτι καί κάποιο ἄλλο στοιχεῖο σπουδαίως συνήργει εἰς τήν καταπληκτικήν πρόοδον τῆς ὅλης ἱεραποστολικῆς του ἐργασίας.

Ἦτο ἐκεῖνο, τό ὁποῖον εἰς τό τέλος τοῦ κατά Μᾶρκον Εὐαγγελίου σημειώνεται: Ἐκεῖνοι δέ –οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι– ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καί τόν λόγον βεβαιοῦντος διά τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. Ἀμήν.

Καί τήν διδαχήν τοῦ Ἁγίου ἠκολούθουν σημεῖα θαυμαστά.

Διότι ὁ Ἅγιος εἶχεν ὄχι μόνον τό χάρισμα τοῦ λόγου, ἀλλά καί τό χάρισμα τοῦ ποιεῖν θαύματα καί προφητεύειν τά μέλλοντα.

Ἀγαπητοί! Τοιοῦτος ἱεραπόστολος, ἰσαπόστολος, ὅπως ψάλλει εἰς τήν ἱεράν ἀκολουθίαν του ὁ ὑμνογράφος τοῦ Ἁγίου, ἀνεδείχθη ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς.

Τιμῶντας τήν ἱεράν του μνήμην ἄς εὐχαριστήσωμεν ἐκ βάθους καρδίας τόν Κύριον διά τόν νεώτερον τοῦτον φωστῆρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Καί ἄς ἀποδώσωμεν τιμήν καί εἰς τούς παράγοντας, εἰς τά πρόσωπα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα συνήργησαν εἰς τό σχέδιον τῆς Θείας Προνοίας, εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῆς μεγάλης αὐτῆς ἱεραποστολικῆς φυσιογνωμίας τῶν νεωτέρων χρόνων.

ς ἀνταποδώσωμεν ἐν πρώτοις τιμήν εἰς τούς εὐσεβεῖς γονεῖς του, οἱ ὁποῖοι ἐκ νηπιακῆς ἡλικίας ἔθρεψαν αὐτόν μέ τό ἄδολον γάλα τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τούς διδασκάλους ἔπειτα, τόν σοφόν Εὐγένιον Βούλγαριν, εἰς τούς πνευματικούς Πατέρας καί ἀδελφούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐν μεσῳ τῶν ὁποίων ἐγυμνάσθη εἰς γενναῖον ἀγωνιστήν τῆς Πίστεως.

ς ἀποδώσωμεν τέλος τιμήν εἰς τούς ἀοιδίμους ἐκείνους πατριάρχας Σεραφείμ καί Σωφρόνιον, οἱ ὁποῖοι τόν προέτρεψαν εἰς τό ἱεραποστολικόν ἔργον καί τόν ἐφωδίασαν μέ συστατικά γράμματα πρός τούς ἀρχιερεῖς ὅλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ τελευταία αὕτη βοήθεια ὑπῆρξεν ἀνεκτίμητος.

Διότι ἄνευ τῆς ἀδείας καί συστάσεως τοῦ Πατριαρχείου ὁ Κοσμᾶς θά ἦτο ἀδύνατον νά κινηθῇ εἰς τήν τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ο ύ μ ε ν η ν Ἑλλάδα.

Καί αὐτομάτως εἰς τόν νοῦν μας ἔρχεται ἡ σκέψις· ἐάν σήμερον ἔζη ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, θά ἐτύγχανε τοιαύτης πνευματικῆς ὑποστηρίξεως παρά τῶν ἀνωτάτων τῆς συγχρόνου Ἐκκλησίας ἀξιωματούχων;

Πολύ φοβούμεθα, ὅτι εἰς τόν ἀποστολικόν τοῦτον ἄνδρα, ὁ ὁποῖος δέν ἐκολάκευε τάς ἀδυναμίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων, ἀλλ᾿ ἤλεγχε τό κακόν ὁπουδήποτε καί ἐάν τό συνήντα, καί εἰς αὐτάς ἀκόμη τάς ἀρχιερατικάς καί πατριαρχικάς αὐλάς, δέν θά ἐδίδετο ἡ σχετική ἄδεια τοῦ κηρύγματος.

Θά διετάσσετο νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἱεράν Μονήν τῆς μετανοίας του ὡς ταραξίας καί ἐπικίνδυνος!…

Ῥίπτων τις ἕνα βλέμμα εἰς τήν σύγχρονον ἐκκλησιαστικήν ζωήν θά ἀναστενάξῃ πικρῶς διά τήν ἔλλειψιν ἱεραποστολικῶν μορφῶν, οἷος ἦτο ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Ἀλλά ἐάν ἤθελεν ἐρευνήσει διατί ἡ ἔλλειψις αὕτη πολλά θά ἀνεκάλυπτε τά αἴτια· ἕνα δέ ἐξ αὐτῶν τό πρῶτον κατά τήν ἡμετέραν κρίσιν, εἶναι ὅτι τοιαῦται ἱεραποστολικαί τάσεις ἁγνῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου δέν ὑποστηρίζοντο σήμερον, μάλλον δέ καίκαταδιώκονται.

Κ α τ α δ ι ώ κ ο ν τ α ι παρ᾿ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι πρῶτοι αὐτοί θά ἔπρεπε νά ἐνθαῤῥύνουν καί νά ἐνισχύουν.

Εἶνε τοῦτο μία θλιβερά διαπίστωσις”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες. (17)

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 15. Ἅγιος Ἱερομάρτυς Κοσμᾶς Αἰτωλός. Τρεῖς Λόγοι τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη τοῦ Παρίου (1906-2010) (Ἐκ τοῦ: Κοσμᾶς Αἰτωλός. Ἐκδόσεις Σταυρός, Ἀθήνα 1998)
    Β΄ Λόγος: Ὁ Ἱεραπόστολος τοῦ Γένους. Ἀλβανία καί Κοσμᾶς. Ἐδημοσιεύθη εἰς τό ὑπ᾿ ἀριθμόν ??/1959 φύλλον τοῦ περιοδικοῦ «Χριστιανική Σπίθα». http://users.uoa.gr/
  • 16. (Ζώτου-Μολοττοῦ· Λεξικόν τῶν Ἁγίων Πάντων, σελ. 620).
  • 17. Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός Διδαχαί. http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄, Ζ΄)

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.