Επικαιρότητα

Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Κ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Κ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἀνίσως καί εἶνε κανένα κορίτσι καί θέλη νά στολίζεται, ἄς στοχασθῆ τί ἔκαμνεν ἡ Ἁγία, νά κάμνη καί ἐκείνη, ἄν θέλη νά σωθῆ» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κ΄ Μέρος

Λέγει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός γιά τόν Δεσπότη του, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί γιά τούς μαθητές Του τά ἑξῆς: “Ἦλθεν ἡ ὥρα, παρεδόθη ὁ Κύριος θεληματικῶς εἰς τούς Ἰουδαίους· εὐθύς ἔφυγον οἱ Ἀπόστολοι, καθώς εἶπεν ὁ Κύριος· ἐπῆραν οἱ Ἑβραῖοι τόν Χριστόν καί τόν ἐπῆγαν εἰς τά παλάτια τοῦ Ἄννα καί Καϊάφα καί ἤρχισαν νά τόν ἐξετάζουν πόθεν εἶνε. (35)

Ἐπῆγεν ὁ Πέτρος καί ἵστατο μακρόθεν διά νά ἴδη τά πάθη τοῦ Χριστοῦ μας.

Ἔρχεται ἕνας Ἑβραῖος καί λέγει τοῦ Πέτρου:

Καί σύ μαζί μέ τόν Χριστόν εἶσαι;

Ἀπεκρίθη ὁ Πέτρος:

Ὄχι, δέν τόν γνωρίζω τί ἄνθρωπος εἶνε.

Ἀκούετε, ἀδελφοί μου, τί ἔκαμεν ὁ Πέτρος;

Ἠρνήθη τόν Χριστόν καί ὑπῆγεν μέ τόν διάβολον.

Πρωτύτερα ἔστεκε νά ἰδῆ τί κάμνουν τοῦ Χριστοῦ· ὕστερον ἐκοίταζε τήν πόρταν νά φύγῃ.

Ἔρχεται καί ἄλλος καί λέγει τοῦ Πέτρου:

Καί σύ μαζί μέ τόν Χριστόν εἶσαι;

Λέγειν πάλιν ὁ Πέτρος:

Δέν ἠξεύρω τί μοῦ λέγεις.

Ὅταν ἐζύγωσε κοντά εἰς τήν πόρταν νά φύγῃ, τόν πιάνει καί ἄλλος Ἑβραῖος καί τοῦ λέγει:

Καί σύ μαθητής του εἶσαι;

Λέγει ὁ Πέτρος:

Νά ἔχω τό ἀνάθεμα ἄν τόν ἠξεύρω αὐτόν τόν ἄνθρωπον.

Ἀκούετε, ἀδελφοί μου, ὅτι ἐκεῖνος, ὅστις ἔλεγεν ὅτι χύνει τό αἷμα του διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, τώρα τόν ἀρνεῖται;

Καί καθώς ἠρνήθη τό τρίτον, ὤ, τοῦ θαύματος!

Ἐλάλησεν ὁ πετεινός, καθώς εἶπεν ὁ Κύριος.

Ἀκούσας ὁ Πέτρος τόν πετεινόν ἐνεθυμήθη τόν λόγον τοῦ Κυρίου, καί ἐξελθῶν ἔξω ἔκλαυσε μέ μαῦρα δάκρυα, καί εἰς ὅλην του τήν ζωήν, ὅταν ἤκουε τόν πετεινόν, ἔκλαιεν ἐνθυμούμενος τήν ἄρνησιν.

Ἐσταυρώθη ὁ Κύριος, ἀνέστη τήν τρίτην ἡμέραν, ἐφανερώθη εἰς τάς Μυροφόρους καί τάς λέγει:

Ὑπάγετε καί εἴπατε εἰς τούς Ἀποστόλους καί εἰς τόν Πέτρον ὅτι Ἀνέστην, καί τούς περιμένω εἰς τήν Γαλιλαίαν.

Διατί ἐξεχώρισε τόν Πέτρον; διά νά μάθῃ ὅτι ἐδέχθη τήν μετάνοιάν του ὁ Κύριος καί τόν ἐσυγχώρησεν.

Ἐπῆγαν οἱ Ἀπόστολοι εἰς τόν Χριστόν καί ἔλαβον τήν Xάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Ἐπῆγε καί ὁ Πέτρος, ἀμή ἔστεκε σκυθρωπός.

Τοῦ λέγει ὁ Κύριος:

Πέτρε, μέ ἀγαπᾶς;

Καί τόν ἠρώτησε τρεῖς φοράς, εἰς διόρθωσιν τῶν τριῶν ἀρνήσεων, καί τόν ἐπανέφερεν εἰς τήν πρώτην του ἀξίαν.

Ἔπειτα διῆλθε δύσιν καί ἀνατολήν καί ἔκαμε χιλιάδας Χριστιανούς.

Τόν συνέλαβεν ἕνας βασιλεύς τῆς Ῥώμης καί τοῦ ἔλεγε ν᾿ ἀρνηθῆ τόν Χριστόν καί νά προσκυνήση τά εἴδωλα.

Ὁ δέ Πέτρος τοῦ λέγει: Δέν τόν ἀρνοῦμαι.

Ὅθεν τόν ἐσταύρωσε μέ τό κεφάλι κάτω καί παρέδωκε τήν ἁγίαν του ψυχήν εἰς χεῖρας τοῦ Χριστοῦ μας καί ἐπῆγεν εἰς τόν Παράδεισον.

Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία

Νά εἴπωμεν καί διά τά ἀγκάθια.

Ἡ ὁσία Μαρία ἀπό δώδεκα χρονῶν κορίτσι ἔπεσεν εἰς τάς χεῖρας τοῦ διαβόλου· ἡμέραν καί νύκτα εὑρίσκετο εἰς τήν ἁμαρτίαν.

Τήν ἐφώτισεν ὁ ἐλεήμων Θεός καί φεύγει ἀπό τόν κόσμον καί πηγαίνει εἰς τήν ἔρημον.

Ἐκεῖ ἀσκήτευον σαράντα χρόνους, καί ἐκαθαρίσθη καί ἔγινε σάν ἄγγελος.

Θέλων ὁ Κύριος νά τήν ἀναπαύση ἔστειλεν ἕνα ἅγιον ἀσκητήν Ζωσιμᾶν νά τήν ἐξομολογήση καί νά τήν μεταλάβη τά Ἄχραντα Μυστήρια.

Καί ὕστερον παρέλαβε τήν ἁγίαν της ψυχήν εἰς τόν Παράδεισον νά χαίρεται μέ τούς Ἀγγέλους.

Ἀνίσως καί εἶνε κανένας ἀπό σᾶς ὡσάν τήν ὁσίαν Μαρίαν, αὐτήν τήν ὥραν νά κλαύση καί μετανοήση, τώρα ὁπού ἔχει καιρόν, καί ἄς εἶνε βέβαιος ὅτι θά σωθῆ καθώς καί ἡ ὁσία Μαρία.

Ἁγία Παρασκευή

Νά εἰποῦμεν καί διά τήν καλήν γῆν.

Ἁγία Παρασκευή ἦτο δώδεκα χρονῶν κόρη ἀπό γένος εὐγενικόν.

Μείνασα ὀρφανή ἐμοίρασεν ὅλην της τήν περιουσίαν εἰς τούς πτωχούς, καί μέ αὐτά ἠγόρασεν τόν Παράδεισον.

Καί μετεχειρίζετο ὡς φτιασίδια τά δάκρυα, ἐνθυμουμένη τάς ἁμαρτίας της.

Ὡς σκουλαρίκια εἶχε τά ὦτα της ἀνοικτά διά ν᾿ ἀκούη τάς Ἁγίας Γραφάς.

Ὡς κορδόνι εἶχε τάς πολλάς νηστείας, ὁπού ἔκαμνον τόν λαιμόν της καί ἔλαμπεν ὡς ἥλιος.

Ὡς δακτυλίδια τούς κόμβους τῶν δακτύλων της ἀπό τάς πολλάς μετανοίας ὁπού ἔκαμνεν.

Ὡς χρυσοῦν ζωνάριον τήν παρθενίαν ὁπού ἐφύλαξεν εἰς ὅλην της τήν ζωήν.

Ὡς φόρεμα τήν ἐντροπήν ὁπού εἶχε εἰς τόν ἑαυτόν της καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ὁπού τήν ἐσκέπαζεν.

Ἔτσι ἐστολίζετο ἡ Ἁγία.

Ἀνίσως καί εἶνε κανένα κορίτσι καί θέλη νά στολίζεται, ἄς στοχασθῆ τί ἔκαμνεν ἡ Ἁγία, νά κάμνη καί ἐκείνη, ἄν θέλη νά σωθῆ.

Ἔτσι, ἀδελφοί μου, ἡ ἁγία Παρασκευή ἔμαθε γράμματα καί ἔγινε σοφώτατη.

Καί διά τήν καθαρότητά της τήν ἠξίωσεν ὁ Θεός καί ἔκαμνε καί θαύματα.

Ἰάτρευε τυφλούς, κωφούς· Ἀνέστηνε νεκρούς.

Δυό Ἑβραῖοι, τέκνα τοῦ διαβόλου, βλέποντες τήν Ἁγίαν νά κάμνη θαύματα, τήν ἐφθόνησαν καί τήν διέβαλον εἰς τόν βασιλέα Ἀντωνίνον ὡς Χριστιανήν.

Τήν κράζει λοιπόν ὁ βασιλεύς καί τῆς λέγει ν᾿ ἀρνηθῆ τόν Χριστόν καί νά προσκυνήση τούς θεούς, νά τήν κάμνη βασίλισσαν.

Λέγει του ἡ Ἁγία:

Ἐγώ δέν εἶμαι ἀνόητη ὡσάν ἐσένα, νά ἀρνηθῶ τόν Χριστόν μου καί νά ὑπάγω εἰς τόν διάβολον· ν᾿ ἀφήσω τήν ζωήν καί νά ὑπάγω εἰς τόν θάνατον.

Ἄμποτε νά ἄφηνες καί σύ τό σκότος καά νά ἤρχεσο εἰς τό φῶς.

Ἀκούετε, ἀδελφοί μου, ἕνα κορίτσι νά ὁμιλῆ μέ τοιαύτην παρρησίαν ἐμπρός εἰς ἕνα βασιλέα;

Ὅστις ἔχει τόν Χριστόν μέσα εἰς τήν καρδίαν του, δέν φοβεῖται ὅλον τόν κόσμον.

Ἀνίσως θέλωμεν καί ἡμεῖς νά μή φοβούμεθα μήτε ἀνθρώπους μήτε δαίμονας, νά ἔχωμεν τόν Θεόν εἰς τήν καρδίαν μας.

Λέγει ὁ βασιλεύς τῆς Ἁγίας: Σοῦ δίδω τρεῖς ἡμέρες διορίαν· ἄν δέν μοῦ ὑπακούσῃς, θά σέ θανατώσω.

Λέγει του ἡ ἁγία: Βασιλεῦ, ἐκεῖνο ὁπού θέλεις νά κάμης εἰς τρεῖς ἡμέρας, κᾶμε αὐτό τώρα, διότι ἐγώ δέν ἀρνοῦμαι τόν Χριστόν μου.

Τότε προστάζει ὁ βασιλεύς καί ἄναψαν μίαν μεγάλην πυρκαϊάν καί βάνουν ἕνα καζάνι γεμάτο πίσσαν καί θειάφι καί βράζει καλά.

Βλέπουσα ἡ Ἁγία τό καζάνι ἐχαίρετο, ὅτι ἔμελλε ν᾿ ἀναχωρήσῃ ἀπό τοῦτον τόν ψεύτικον κόσμον καί νά ὑπάγη εἰς ἐκεῖνον τόν ἀληθινόν καί αἰώνιον.

Προστάζει ὁ βασιλεύς νά βάλουν τήν Ἁγίαν εἰς τό καζάνι διά νά καῆ.

Ἡ Ἁγία ἔκαμε τόν Σταυρόν της καί ἐμβαίνει μέσα.

Περιμένει δυό–τρεῖς ὥρας ὁ βασιλεύς καί βλέπων ὁπού δέν καίεται ἡ Ἁγία τῆς λέγει:

Παρασκευή διατί δέν καίεσαι;

Λέγει του ἡ Ἁγία:

Διότι ὁ Χριστός ἐδρόσισε τό νερό καί δέν καίομαι.

Λέγει της ὁ βασιλεύς:

Ράντισόν με καί ἐμέ διά νά ἴδω, καίει;

Ἐπῆρεν ἡ Ἁγία μέ τάς δυό της χείρας καί τοῦ ρίπτει εἰς τό πρόσωπον καί εὐθύς, ὤ, τοῦ θαύματος!

Ἐτυφλώθη καί ἐγδάρθη τό πρόσωπόν του.

Φωνάζει ὁ βασιλεύς:

Μέγας ὁ Θεός τῶν Χριστιανῶν καί εἰς Αὐτόν πιστεύω καί ἐγώ· καί ἔβγα νά μέ βαπτίσῃς.

Ἐβγῆκεν ἡ Ἁγία καί τόν ἐβάπτισε μέ ὅλον του τό βασίλειον.

Ἔπειτα τήν ἀπεκεφάλισεν ἄλλος βασιλεύς καί ὑπῆγεν εἰς τόν Παράδεισον νά χαίρεται πάντοτε.

Αὐτή ἡ Ἁγία ἔκαμε τά ἑκατόν κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ΙΗ΄, ΙΘ΄)

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.